Вид на институцията:
Статус:
отговорено в срок
Otgovor.pdf
Уважаеми г-н Ангелов,
Приложено Ви изпращам отговор на Ваше запитване по Закона за достъп до информация.
 
 
 
С уважение,
 
Румяна Янкова- Иванова
Юрисконсулт
Авиоотряд 28
Тел: 02 942 50 35
отговорено в срок
Решение Агенция Митници.pdf
Решението ми беше изпратено по пощата.
отговорено в срок
Решение.pdf
Potvurjdenie_API_14022017.pdf
Уважаема г-жо Жулева,
Във връзка с подадено заявление за достъп до обществена информация в Агенция „Пътна инфраструктура“, приложено Ви изпращаме Решение на председателя на УС на АПИ за предоставяне на достъп до исканата обществена информация, както и самата информация.
 С уважение,
 Отдел „Обществена информация“
Дирекция „Комуникации и информация“
Агенция „Пътна инфраструктура“
отговорено в срок
ADFI_pismo.pdf
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ТЕРЗИЙСКИ,Във връзка с постъпило Ваше заявление за достъп до обществена информация,регистрирано с вх. № ЗИ-01-13/2017г.АДФИ
отговорено (16 дни)
Pismo.pdf
           Уважаема г-жо Жулева,
 
На основание чл.35, ал.3 от ЗДОИ приложено Ви изпращам отговор на Вашето заявление за достъп до обществена информация с вх. № 05-00-2/15.02.2017г. и Списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет за сферата на дейност на Агенцията за ядрено регулиране съгласно заявеното от Вас желание.
Актуализираният списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет за сферата на дейност на Агенцията за ядрено регулиране можете да намерите на интернет страницата на Агенцията в секция «Достъп до информация» с адрес: http://www.bnra.bg/bg/accessinf. Информацията е достъпна в електронен формат.
           Моля да потвърдите получаването на информацията.
           Хубав ден и почивни дни!
           Илияна Райчева, главен юрисконсулт
отговорено (20 дни)
Pismo_reshenie.pdf
Здравейте, Гергана,
Днес, до края на деня, трябва да получите отговор. На следния линк може да се информирате за „Вътрешни правила за достъп до обществена информация в Агенция по вписванията“.
http://www.registryagency.bg/bg/about-agency/dostp-do-informaciya/
 
Лек ден!
 
Поздрави,
Илияна Жотева
Главен експерт
Връзки с обществеността и протокол
Агенция по вписванията
гр. София, ул. Елисавета Багряна № 20
Тел.: 02/94 86 100; Мобилен: 0888 580 181
E-mail: iliyana.zhoteva@registryagency.bg
 
 Във вътрешните правила на Агенцията по вписванията се посочва задължението за публикуване на информацията по чл.14 и  чл.15 ал.1 и се определя звеното отговарящо за пубилкуването.
отговорено (32 дни)
AGKK_Reshenie.pdf
Моля, отворете прикачения файл!
 
Поздрави,
отговорено (24 дни)
МВР РЕШЕНИЕ.pdf
отговорено в срок
Anti-Doping Center_Reshenie.pdf
Уважаеми господин Терзийски,
Във връзка с Ваше заявление за достъп до обществена информация, приложено Ви изпращам решението за предоставянето й.
 Исканата от Вас информация е публикувана на интернет страницата на Антидопинговия център, секция „Достъп до обществена информация“,
на следния адрес: http://www.anti-doping.government.bg/bg/images/upload/docs/spisak_zdoi_za_saita.pdf /файл в pdf формат/.
 Моля да имате предвид, че на основание чл.35, ал.4 от Закона за достъп до обществена информация, ако заявителят е променил адреса на електронната поща, без да е уведомил органа, или е посочил неверен или несъществуващ адрес, информацията се смята за получена от датата на изпращането й.
С уважение:
 Силвия Миндова
 Главен юрисконсулт
Направление „Правно, административно и информационно обслужване“
Антидопингов център
 
Моб. тел: +359 879 44 13 94
Eл. поща: s.mindova@anti-doping.government.bg
отговорено в срок
Отговор и Решение-Басейнова дирекция Благоевград .pdf
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО КАЦАРСКА,
                Приложено Ви изпращаме Решение № 1/20.02.2017 г. за предоставяне на достъп до обществена информация.
 
БД „ЗБР"
отговорено в срок
Scanned_ZDOI_13.PDF
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ЖУЛЕВА,
 
Приложено Ви изпращам сканирано Решение № ЗДОИ-13/28.02.2017 г.  за предоставяне на достъп до обществена информация и/или за предоставяне на обществена информация от обществения сектор за повторно използване, придружително писмо към него, както и исканата от Вас информация, представляваща копия от Заповед № РД-03-89/31.05.2016 г. и Заповед за изменението й № РД-03-182/02.09.2016 г. на Директора на Басейнова дирекция «Източнобеломорски район» (БДИБР).
Горецитираните Заповеди съдържат информация за типовете информация, която е необходимо да се изготвя, поддържа, актуализира и публикува на интернет-страницата на БД ИБР на основание чл. 15, ал. 1, т.2 и ал. 2, и чл. 15а от Закона за достъп до обществената информация (ЗДОИ).
Информацията, конкретизирана в горецитираните заповеди се публикува на сайта на БДИБР www.earbd.org във формат *.xls (за регистрите и таблиците) и *.pdf (за всички останали документи).
 
Моля да потвърдите получаването на информацията.
 
С уважение,
Милослава Михайлова,
гл. експерт, сектор "ПУРБ", БДИБР
отговорено в срок
Reshenie & Otgovor_BIM.pdf
отговорено в срок
Решение ЗДОИ.pdf
отговорено в срок
Pismo_Nationalen Park RILA.pdf
Уважаема г-жо Кацарска,
Приложено Ви изпращаме отговор на заявление за достъп до информация и Решение № 2/16.02.2017г.
 
https://opendata.government.bg/organization/nationalen-park-rila
 
Моля, да потвърдите получаването на имейла.
Хубав ден!
 
Поздрави,
Best regats,
Красимира Габерска
Специалист „АО, ДА"
Дирекция „АФПД"
Дирекция „Национален парк Рила"
 
Krasimira Gaberska
Specialist AS, DA
AFLA Directorate
Rila National park Directorate
 
ул.Бистрица 12 В /Bistritsa str. 12 B
кв.Вароша / distrct of Varosha
Благоевград 2700 /Blagoevgrad 2700
България /Bulgaria
Tel. +35973 88 05 37
Fax +3597388 10 23
www.rilanationalpark.bg
отговорено в срок
DKI Zapoved 6_28022017.pdf
Заповед за категориите информация за публикуване в интернет съгласно ЗДОИ.pdf
Уважаема г-жо Жулева,
Във връзка с полученото по електронен път заявление от вас за достъп до информация, приложено Ви изпращаме исканата информация.
Приложения:

Заповед № 5 от 28 февруари 2017 г. с име на файла „Заповед за категориите информация за публикуване в интернет съгласно ЗДОИ.pdf”
Приложение към Заповед № 5 от 28 февруари 2017 г. с име на файла „Списък с категориите информация за публикуване в интернет съгласно ЗДОИ.pdf”
Заповед № 6 от 28 февруари 2017 г. с име на файла „DKI Zapoved 6_28022017”

 
С уважение,
 
State Institute for Culture
MFA
Republic of Bulgaria
2, Al. Zhendov St. 1040 Sofia,
Bulgaria
office: +359/2/807 64 30
e-mail: culturalinstitute@mfa.bg
отговорено в срок
Уведомление-ДОИ-С. Ангелов.tif
Уважаеми г-н Ангелов,
 
Приложено изпращам Ви уведомление и приложение с информацията, изискана с Ваше заявление за достъп до информация на 15 февруари 2017 г.
 
С уважение,
 
В. Нинов
 
Veselin NINOV
Public Relations Officer
отговорено в срок
Reshenie_DANS.pdf
отговорено в срок
otgovor.pdf
otgovor_str.1.pdf
Уважаеми г-н Ангелов,
 
                Благодаря Ви за отправените препоръки във връзка със списъка на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет, и по-конкретно с форматите, в които е достъпна.
Предоставям на Вашето внимание списък с конкретизирани файлови формати, като се надявам, че по този начин информацията ще бъде още по-полезна за гражданите.
Надявам се, че доброто взаимодействие между Държавна агенция "Разузнаване" и Фондация "Програма Достъп до Информация" ще продължи и в бъдеще.
 
 
С уважение,
 
Драгомир Димитров
Председател на ДАР
28.02.2017
----------------------------------
Уважаеми г-н Ангелов,
 
Приложено Ви изпращам Решение за предоставяне на достъп до обществена информация по Ваше заявление, получено на електронния адрес на Държавна агенция "Разузнаване" office@dar.bg на 08.02.2017 г.
 
17.02.2017 г.
 
С уважение,
 
Драгомир Димитров
Председател на ДАР
отговорено в срок
Document (2).pdf
Здравейте,
Приложено Ви изпращам решение за достъп до обществена информация, достъпна на https://dato.bg/images/test/spisak.kategorii.informacia.pdf
отговорено в срок
img DOI.pdf
Уважаема г-жо  Жулева,
Във връзка с Ваше заявление  № ПО – 345/16.02.2017 г. за достъп до обществена информация Ви изпращаме исканата информация, както и  Решение № РД 05-142/ 23.02.2017г. за предоставяне на ДОИ като прикачен файл.
 Моля, да ми изпратите обратен отговор, че сте получили този e-mail.
 Поздрави:
отговорено (15 дни)
DAZD_Reshenie.pdf
Г-жо Кацарска,
Изпращам Ви решение за достъп до обществена информация и справка.
Моля потвърдете при получаване на имейла.
отговорено в срок
Pismo i spisuk.pdf
отговорено в срок
Reshenie_DR.pdf
отговорено в срок
Reshenie i info.pdf
отговорено в срок
Reshenie_DKSBT.pdf
отговорено в срок
Pismo.pdf
Решение 1.pdf
Уважаема госпожо Палова!
С настоящото в качеството си на длъжностно лице, оторизирано със Заповед № 3-406/11.12.2014 г. на председателя на ДКХ да отговаря пряко в ДКХ за предоставянето на обществена информация по ЗДОИ, Ви уведомявам, че искането Ви в Заявление постъпило в Държавната комисия по хазарта по електронна поща с вх. № 350/10.02.2017 г. е уважено с Решение № 1/20.02.2017 г. на председателя на ДКХ.
В изпълнение на посоченото решение приложени към настоящото, Ви изпращам като прикачени файлове: 1. Писмо с изх. № 214 /20.02.2017 г. на ДКХ; 2. Решение № 1/20.02.2017 г. на председателя на ДКХ; 3. Исканата от Вас обществена информация, представляваща: копие от: Списък на основни категории информация, подлежащи на публикуване в интернет страницата на ДКХ през 2017 г. ведно със Заповед № З-29/16.02.2017 на председателя на ДКХ за утвърждаването на списъка.
Моля, да потвърдите с насрещен имейл получаването на настоящото съобщение и на прикачените към него файлове.
С УВАЖЕНИЕ: /Р. Димитров – гл. юрисконсулт в дирекция „ФСДАПО”/
отговорено в срок
ZDOI-2017.03.02-Gergana Juleva-info.doc
В писмото ме препращат към страницата си.
отговорено в срок
Решение_32-4_24.02.2017.pdf
отговорено в срок
CCI24022017.jpg
CCI06032017.jpg
отговорено в срок
1.1 (2).pdf
отговорено в срок
document.pdf
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО БАНЧЕВА,
Приложено Ви изпращаме писмо относно заявление за достъп до информация.
Поздрави!
Пожелаваме Ви успешен ден!
Изпълнителна агенция „Железопътна администрация"
 
гр. София 1000; ул. „Ген. Й. Гурко" № 5 Тел.: (+359 2) 9 409 428  Факс: (+359 2) 987 67 69 Е-mail: kabinet-IAJA@mtitc.government.bg   Интернет страница: www.iaja.government.bg
отговорено в срок
Reshenie_Marad.pdf
отговорено в срок
Pismo ZDOI001.pdf
Моля,
вижте прикачения файл.
-----------------------
Best regards,
 
National Film Center
 
2A, Kniaz Dondukov Blvd.
1000 Sofia, Bulgaria
Tel: + 359 2 988 38 31
Fax: + 359 2 980 99 20
nfc@nfc.bg
www.nfc.bg
отговорено в срок
IA PPRD_pismo.pdf
IA PPRD_Reshenie.pdf
ДО
г-н кирил димитров терзийски
фондация „Програма Достъп до Информация”
бул „васил левски”, № 76,, ет. 3
електронен адрес: kiril@aip-bg.org
софия1000
 
На Ваш е-mail от 10.02.2017 г.
 
Относно:   Заявление за достъп до обществена  информация
 
 
УВАЖАЕМИ гОСПОДИн терзийски,
           
 
Уведомяваме Ви, че актуализиран списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет за сферата на дейност на ИАППД е публикуван на Интернет страницата на Агенцията на следния адрес:
 
http://www.appd-bg.org/site/wrap.php?18
 
Моля да потвърдите с обратен е-mail получаването на отговора.
 
Приложение:


Решение № РД-11-17/15.02.2017 г. за предоставяне достъп до ОИ – 1 файл;


Актуализиран списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет – 1 файл.


С уважение‚
отговорено в срок
Document (74).pdf
Document (75).pdf
Уважаема госпожо Банчева,
Във връзка с ваше искане за предоставяне на достъп до обществена информация, Приложено Ви изпращам писмо с рег. № 92-00-53-2/24.02.2017г. и Решение № РД-16-13/24.02.2017г. и Актуален списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет за сферата на дейност на ИАНМСП по чл. 15а от ЗДОИ.
Актуален списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет за сферата на дейност на ИАНМСП по чл. 15а от ЗДОИ, може да намерите тук  - http://www.sme.government.bg/?page_id=14109
Поздрави.
отговорено (16 дни)
IAG-4102.pdf
отговорено в срок
27-2017.pdf
Уважаемa г-жо Банчева,
Приложено Ви изпращам исканата със Заявление по ЗДОИ информация с вх. № 3352/16.02.2017 г. и Решение за предоставяне на достъп до налична обществена информация № 27/28.02.2017 г.,
Предоставя се информация за:
Списък на категориите информация подлежаща на публикуване в интернет страницата на ИАОС и формите, в които е достъпна.
Приятен ден,
Яна Александрова
главен експерт в отдел „Международно сътрудничество и
връзки с обществеността"
Изпълнителна агенция по околна среда
бул."Цар Борис III" № 136
1618  София
( +359 2 955 94 21
* infocenter@eea.government.bg
http://www.eea.government.bg/

 
Уважаемa госпожо Банчева, Уведомявам Ви, че подаденото Заявление за достъп до информация е заведено в деловодството на ИАОС с вх. 3352/ 16.02.2017 г. Ще получите отговор в законоустановения срок.
 
Приятен ден,
Яна Александрова
главен експерт в отдел „Международно сътрудничество и
връзки с обществеността"
Изпълнителна агенция по околна среда
бул."Цар Борис III" № 136
1618  София
( +359 2 955 94 21
* infocenter@eea.government.bg
http://www.eea.government.bg/
отговорено в срок
ОС-А-3 от 01.03.2017 г. - Решение.pdf
Уважаема госпожо Жулева,
Приложено Ви изпращам Решение № ОС-А-3 от 01.03.2017 г. на изпълнителния директор на ИА ОСЕС за предоставяне на достъп до обществена информация - Списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет за сферата на дейност на ИА ОСЕС, съдържащ и форматите, в които е достъпна, утвърден със заповед № З-18 от 22.02.2017 г. на изпълнителния директор на ИА ОСЕС. Исканата информация е достъпна и на интернет страницата на ИА ОСЕС, както следва: http://www.aeuf.minfin.bg/bg/page/146.
 
С най-добри пожелания за здраве и успех, Радостин Ангелов, главен юрисконсулт, ИА ОСЕС
отговорено в срок
KEVR_pismo.pdf
Reshenie DOI.pdf
отговорено в срок
КЗК ОТГОВОР.pdf
отговорено в срок
Otgovor_KZLD.pdf
отговорено в срок
отговор г-жа Жулева.pdf
 
Във връзка с Ваше заявление за достъп до обществена информация, приложено Ви изпращам отговора на Комисията за защита на потребителите!
 Лек ден!
отговорено (15 дни)
rdoi-1.pdf
z-doi-1-1.pdf
01-141-1.pdf
Уважаеми господин Ангелов, Приложено изпращаме Ви решение РДОИ-1/23.02.2017 г. по заявление за достъп до обществена информация вх. рег. № 01-69/10.02.2017 г., регистрирано в регистъра на получените искания за предоставяне на обществена информация под № З-ДОИ-1/16.02.2017 г.
отговорено в срок
Reshenie_ZDOI.pdf
отговорено в срок
СПИСЪК КАТЕГОРИИ ИНФОРМАЦИЯ КРС.pdf
16-00-2 zaqvlenie(1).pdf
линк към секция достъп до информация.doc
Уважаеми господин Ангелов, в допълнение Ви изпращаме и линк към секция Достъп до информация, както и Списъка на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет.
http://www.crc.bg/section.php?lang=bg&id=1967

С уважение,
 
Екип на КРС.

----------------------------
Уважаеми г-н Ангелов, във връзка с Ваше заявление за достъп до обществена информация с № 16-00-2 от 21.02.2017г., приложено Ви изпращам отговор на Вашето запитване с горепосочения входящ номер.
 
                        
С уважение,
 
Екип на КРС
отговорено в срок
Входящ № - КФН.pdf
Решение на КФН 23-00-9.pdf
Приложено Ви изпращаме писмо на председателят на КФН с изходящ номер 23-00-9/22.02.2017г.
отговорено (18 дни)
Решение и информация.pdf
отговорено в срок
95-00-104-02.03.2017г.pdf


В отговор на Ваше запитване с №  17ПР-254 от 16.02.2017г., приложено Ви изпращаме Заповед № 95-00-104/02.03.2017г. с приложен списък.
Моля да потвърдите получаването на настоящото съобщение.
Поздрави!
Дирекция „Правна", МВнР
отговорено (26 дни)
МВР ПИСМО.pdf
МВР РЕШЕНИЕ.pdf
отговорено (22 дни)
E-94-Г-12.pdf
отговорено (18 дни)
Reshenie i spisuk_MZ.pdf
отговорено (33 дни)
Otgovor MZH.pdf
Уважаема госпожо Кацарска, Приложено Ви  изпращаме  сканиран отговор на Ваше заявление по ЗДОИ, изпратено до Министерство на земеделието и храните. Официалната бланка с отговор и печат ще получите с писмо по пощата. С пожелание за успешен ден, Албена Ямболиева, Дирекция "Връзки с общестевеността и протокол"- МЗХ
отговорено (30 дни)
Ministerstvo na kulturata_Uvedomlenie.pdf
отговорено в срок
Р 1105-24 от 23.02.2017.pdf


Уважаема госпожо Банчева,
Във връзка с Ваше заявление за достъп до обществена информация приложено Ви изпращам Решение № 1105-24/23.02.2017 г. на главния секретар на Министерството на образованието и науката, както и Списък с категориите информация, подлежаща на публикуване на интернет страницата на МОН.
Приятен ден!
 Slavka Goranova
Chancellery and Administrative Services Directorate
Chief expert
Ministry of Education, Youth and Science
2A, Doundoukov Blvd
1000 Sofia, Bulgaria
 
tel.: +359 2 9217 638
e-mail: s.goranova@mon.bg
отговорено (22 дни)
ZDOIG-16.pdf
Здравейте, приложено Ви изпращам писмо с изх.№ ЗДОИГ-16/10.03.2017г. , Решение № ЗД-21/10.03.2017г. и необходимата информация по решение № ЗД-21 от 10.03.2017г. Моля, да потвърдите получаването на информацията. Адрияна Терзиева, КОЕГ --  Адрияна Терзиева старши експерт Отдел Канцелария и обслужване "едно гише" (КОЕГ) Дирекция Правно-административно обслужване Министерство на околната среда и водите Телефон: +359 2 9406546
 
Госпожо Банчева,
заявлението Ви е регистрирано в деловодството на МОСВ с вх. № ЗДОИГ-16 от 16.02.2017 г.
Хубав ден!
Светлана Коева, н-к отдел КОЕГ
отговорено (20 дни)
МО ОТГОВОР.doc
отговорено (15 дни)
Pismo.pdf
Уважаема госпожо Палова,
Във връзка с постъпило в Министерството на правосъдието Ваше заявление за достъп до обществена информация с рег. № 95-00-19/13.02.2017 г., приложено Ви изпращаме отговор с рег. № 95-00-19/28.02.2017 г., по описа на Министерство на правосъдието.
С Уважение,
Христо Захариев
Старши експерт
Дирекция „Канцелария" Министерство на правосъдието София, ул. „Славянска" № 1 e-mail: H_Zahariev@justice.government.bg web page: www.justice.government.bg
отговорено в срок
document_2017-03-01_1658_1.PDF
Представяме на Вашето внимание писмо с изх. № 94-00-15 от 01.03.2017 г. и Решение № РД-02-14-178 от 01.03.2017 г.
отговорено в срок
ЗАПОВЕД.pdf
ОТГОВОР(1).pdf
Уважаеми г-н Ангелов,
 
Приложено изпращам Ви Заповед на главния секретар на МТИТС за достъп до заявената от Вас информация (с рег. № 33-00-3/09.02.2017 г.). Информацията е достъпна на официалната интернет страница на МТИТС на адрес : https://www.mtitc.government.bg/sites/default/files/spisak_zdoi_2017.pdf.
 
С уважение,
 
Дафинка Дишлийска
Главен специалист в дирекция „Канцелария" на МТИТС
 
21.02.2017 г.
отговорено в срок
Ministry of Finance.pdf
----- Original Message -----
From: feedback@minfin.bg
To: kiril@aip-bg.org
Sent: Monday, February 13, 2017 5:12 PM
Subject: RE: Zaiavlenie za dostap do informacia

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ТЕРЗИЙСКИ,
Приложено, изпращаме Ви решение по Ваше заявление вх. У-ЗДОИ-5 / 10.02.2017 г., за предоставяне на достъп до информация, налична и съхранявана в Министерство на финансите.
отговорено в срок
NIPA_Pismo.pdf
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ТЕРЗИЙСКИ,
 
                               Във връзка с Ваше заявление за достъп до обществена информация вх. № АД-02-1/09.02.2017 г.,  приложено изпращам Ви сканирано копие на отговора от г-н Владимир Бояджиев, директор на НИПА относно исканата информация, както и приложение към писмото утвърден Списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет за сферата на дейност на НИПА през 2017 г. в pdf формат.
отговорено в срок
Отговор НСД.pdf
Уважаема г-жо Кацарска,
Информацията за институцията Национален студентски дом (НСД) е публикувана изцяло в интернет, на сайта ни с адрес: http://www.studenthouse.bg
Списък:
В рубриката Статут са публикувани ПМС за създаването на институцията и правилникът за дейността й;
В рубриката Центрове са публикувани наименованията на центровете за студентски дейности и на студентските организации, които ги поддържат (някои от организациите имат и собствени интернет сайтове, от които може да се почерпи информация за дейността им);
В рубриката Услуги е дадена информация за разполагаемите репетиционни зали;
В рубриката История е дадена историята на институцията;
В рубриката Контакти фигурират актуалните контактни данни за връзка с институцията;
В началната страница на сайта са публикувани още:
- профил на купувача - задължителен по българското законодателство за лица, ползващи бюджетни средства (със заличени лични данни);
- декларации по ЗПУКИ - задължителна информация по българското законодателство (със заличени лични данни);
- раздел за политика по качеството - задължителна информация, произтичаща от прилагането на ISO 9001:2015.
Цялата информация е поставена на интернет страници, или достъпна за сваляне в удобни за ползувателя широкоразпространени формати - .doc, .pdf и .jpeg.
С уважение,
Николай Иванов
Директор на НСД
0884 786 884
отговорено в срок
Решение РД-10-22 за ДОИ.pdf
отговорено в срок
решение.pdf
Здравейте г-жо Жулева,
 
Приложено Ви изпращам решението по Ваше заявление за достъп до обществена информация. В самото решение е линкът, който препраща към списъка с информацията.
 
Моля да ми потвърдите получаването на този мейл.
 
С уважение,
 
Вержиния Цанкова
Главен секретар
Национален център за информация и документация
тел: 02/8173825
отговорено в срок
Fast B&W scan to a PDF file_4.PDF
RCU_17_2017.PDF
отговорено в срок
ИЗХ-70-21-02-2017.pdf
Здравейте г-н Ангелов,
В приложения файл ви изпращам отговора на председателя с информацията, която сте заявили.
Изпращам и втори файл с активни линкове.
С уважение,
инж. Красимира Брозиг
главен секретар
Национална агенция за професионално образование и обучение
София 1113, бул. „Цариградско шосе" 125, бл.5
тел. +359 2 971 20 70, +359 2 970 66 40
факс + 359 2 973 33 58
http://www.navet.government.bg/
отговорено в срок
Reshenie_NZOK.pdf
Otgovor_NZOK.pdf
Здравейте,
Приложено Ви изпращам исканата информация.
Моля, потвърдете с обратен мейл, че сте получили данните.
Хубава седмица.
 
Поздрави,
Галина Минкова
Главен експерт
Отдел „Пресцентър и протокол“
Дирекция „Връзки с обществеността“
Национална здравноосигурителна каса
Т 02 9659 152
М 0887 404 417
отговорено в срок
Reshenie NKBTH DOI.pdf
Уважаеми господин Ангелов,
Приложено изпращаме пълен вариант на списък, изискуем по закон.
Вчера Ви е изпратен недовършеният вариант.
 
С уважение,
Администрация на НКБТХ
отговорено в срок
NSSZ_Otgovor.pdf

На вниманието на г-н Кирил Терзийски
Приложено изпращаме Ви отговор на Ваше писмо
С вх. № ЦУ-01-186/09.02.2017 год.
С най-хубави пожелания,
Национална служба за съвети в земеделието, МЗХ
отговорено в срок
NBPP_Reshenie.pdf

Уважаеми г-н Терзийски,
В отговор на Ваше заявление за достъп до информация, приложено Ви предоставям списъка на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет за сферата на дейност на НБПП.
 
С уважение
М.Дончева
отговорено в срок
Решение 1.pdf
Уважаема г-жо Жулева,
 
Във връзка с Решение №1/27.02.2017 г., издадено по заявление за достъп до обществена информация с наш вх. №62-00-3/16.02.2017 г., приложено изпращам Ви, копие от Решение №1/27.02.2017 г. ведно с копие от Заповед №ОА-РК-151/06.04.2016 г. и Списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет на сайта на Областна администрация Благоевград.
 
С уважение,
 
Евелина Николова
Юрисконсулт
Областна администрация Благоевград
пл. Георги Измирлиев №9
2700 Благоевград
Тел. +359(73)82 70 16
отговорено в срок
Reshenie 68-00-3 1.PDF
Приложено изпращам Ви Решение 68-00-3/1/24.02.2017г. на Областния управител на област Бургас, с което Ви е предоставен достъп по реда на ЗДОИ.
 
Мария Динева гл. юрисконсулт Областна администрация Бургас тел. 056/ 894 124
отговорено в срок
imgCD21.pdf
Изпращаме Ви решение по ЗДОИ.
отговорено в срок
ОА ГАБРОВО РЕШЕНИЕ.pdf
отговорено в срок
АСД-22-3.pdf
отговорено в срок
Oblast Kurdjali_Zapoved dostup.pdf
УВАЖАЕМИ Г-Н ТЕРЗИЙСКИ,Във връзка с подадено от Вас заявление за достъп до информация, заведено в Областна администрация Кърджали с вх.№ РД-19-219/10.02.2017 год., приложено, изпращаме Ви като прикачени файлове във формат .pdf:1. Заповед № РД-09-47/24.02.2017 год. на Областния управител на област Кърджали;2. Заповед № РД-09-43/22.02.2017 год. на Областния управител на област Кърджали;3. Утвърден списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет за сферата на дейност на Областна администрация Кърджали, както и форматите, в който е достъпна.Моля да изпратите обратен e-mail, с който да потвърдите, че сте получил горепосочените файлове.Лек и успешен ден!Областна администрация Кърджали
отговорено в срок
Решение-област Монтана-АСД-22-1-(1).pdf

Линк към публикуваната информация
http://www.oblastmontana.org/docs/ZDOI/SpisakZDOI.pdf
 
 

Даниела МироноваОбластна администрация МонтанаДиректор дирекция АПОФУС096/399114
отговорено в срок
Reshenie i Info.PDF
Приложено Ви изпращам Заповед № ПО - 38 /17.02.2017 г. на ОУ на област Пазарджик, с която Ви е разрешено предоставянето на исканата информация по Ваше заявление с вх. № 90 00-2/10.02.2017 г. видно с приложените към нея документи. Приятен ден!
отговорено в срок
Pismo_OA_Pernik.pdf
Reshenie i Spisuk_OA_Pernik.pdf
Уважаема госпожо Палова,
Приложено изпращам придружително писмо, Решение за достъп, както и списък на изисканата от Вас информация.
Моля да потвърдите получаването на настоящото писмо.
С уважение,
Габриела Владимирова,
Експерт „Връзки с обществеността” Областна администрация Перник 2300 гр. Перник, пл. „св. Иван Рилски” 1Б Тел.+359 76 64 99 10, моб.+359 887 79 79 50 e-mail: press@pk.government.bg
отговорено в срок
ОА ПЛЕВЕН.pdf
отговорено в срок
Oblast Plovdiv_Reshenie_Zapoved_Spisuk.pdf
Уважаеми г-н Терзийски,
Подаденото от вас заявление №АСД-22-1/09.02.2017 г. за достъп до обществена информация е уважено с решение№ РД-20-20/16,02,2017г. Исканата от вас информация се съдържа в сайта на Областна Администрация Пловдив, на следния линк: http://www.pd.government.bg/?page_id=48
Същата ще получите и на хартия в законоустановения срок.
С уважение,
 
Областна Администрация Пловдив
Пловдив, пл.Н.Мушанов 1
Лидия Гимишева
Директор дирекция АПОФУС
+359 32 60 55 43, +359 889 961 003
web: www.pd.government.bg
-----------
Здравейте Господин Терзийски,
Съгласно издадено Решение № РД-20-20/16.02.2017г. , което Вие получихте с писмо от нас, с настоящият  имейл Ви предоставяме по електронен път исканата информация.
 
С уважение,
Стефина Траницова – секретар на комисията за достъп до обществената информация
отговорено в срок
Oblast Razgrad_Reshenie.pdf
отговорено в срок
Reshenie.PDF
отговорено в срок
Решение ASD-22-3 2.pdf
Уважаема г-жо Банчева, 
На основание чл. 35, ал. 3 от ЗДОИ, изпращам Ви Решение № АДС-22-3/24.02.2017 г. на областния управител на област Силистра за предоставяне на достъп до обществена информация, както и копие на актуализиран списък на категориите информация,  подлежаща на публикуване в интернет за сферата на дейност на областна администрация Силистра и форматите, в които е достъпна. 
С уважение, 
М. Бочева-Костадинова, 
ст. юрисконсулт, 
областна администрация Силистра
отговорено в срок
img-223170815-0001.pdf
img-223170834-0001.pdf
Уважаема госпожо Банчева,
Във връзка с постъпило в Областна администрация Сливен заявление за предоставяне на обществена информация с вх. № 70-00016/16.02.2017 г., в прикачени файлове Ви изпращам Придружително писмо и Решение № РД-11-07-002/23.02.2017 г. на Областен управител на област Сливен.
Желая Ви хубав следобед.
Даниела Тенева
Юрисконсулт в дирекция „АПОФУС"
Областна администрация Сливен
Тел 044/616675
отговорено (22 дни)
РЕШ 2.pdf
Добър ден, 
изпращаме Ви изисканата от Вас информация.
Хубав ден!
отговорено в срок
писмо.pdf
Решение № 3 от 20.02.2017 г..pdf
заповед за утърждаване на списък.pdf
Уважаеми г-н Ангелов,
 
Приложено изпращам Ви исканата от Вас информация.
Актуализираният списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет за сферата на дейност на Областна администрация Стара Загора
е публикуван и на следния адрес: http://www.sz.government.bg/?go=t&id=72&mbtn=1203&mgid=1&selm=1139
 
 
 
С уважение,
Ружа Желязкова
Старши юрисконсулт, Дирекция АПОФУС
Областна администрация Стара Загора
 
Mobile: (+359 42) 613 251
Fax:     (+359 42) 600 640
E-mail:  rzhelyazkova@sz.government.bg  
www.sz.government.bg
отговорено в срок
reshenie_po_doi.pdf
отговорено в срок
Oblast Yambol_Reshenie.tif
Oblast Yambol_Spravka.tif
Уважаеми г-н Терзийски, приложено Ви изпращам Решение № АПО-13-00002 от 21.02.2017 г. по чл. 28, ал. 2 от
Закона за достъп до обществена информация на Областен управител на област Ямбол и информацията, която сте поискали.
отговорено в срок
Oblast Haskovo_Reshenie.jpg
В прикачения файл ще намерите Решение за достъп до обществена информация АСД-10-2-(1)/21.02.2017г. За Ваше улеснение Ви предоставям интернет адреса за достъп и в текста на настоящия имейл.http://www.hs.government.bg/bg/aktualna-informatsiya.html Моля да потвърдите получаването на този имейл.Успешен ден!Областна администрация Хасково
отговорено (20 дни)
483-отг..pdf
В един файл са обединени решението на комисията и търсената информация.
отговорено (18 дни)
img026.jpg
img027.jpg
Уважаема г-жо Жулева,
на основние чл.35, ал.3 от ЗДОИ Ви уведомявме, че търсната от Вас обществена информация
е налична на сайта на ОД "Земеделие" - Варна, http://www.mzh.government.bg/Odz-varna/bg/dostap.aspx
в Раздел "Достъп до обществена информация".
Св.Костова- гл.юрисконсулт ОД "Земеделие"- Варна
отговорено в срок
ОДЗ ВРАЦА РЕШЕНИЕ.pdf
отговорено (15 дни)
ZDOI_001.pdf
Уважаеми господин Ангелов,приложено изпращам Ви копие от списъка като прикачен файл.както и линк http://www.mzh.government.bg/ODZ-Gabrovo/bg/dostap.aspx , където съответната информация е достъпна.
-----------------------------------------
Уважаеми господин Ангелов, Във връзка с Ваше заявление за достъп до информация Вх. № ПО-05-372/ 09.02.2017г., постъпило по ел.поща Ви изпращам Решение 1/ 22.02.2017г. на директора на ОД "Земеделие"- Габрово, както и линк http://www.mzh.government.bg/ODZ-Gabrovo, където съответната информация е достъпна. С уважение, Ст.Пашова ОДЗ Габрово
отговорено в срок
ODZ Dobrich_Reshenie.pdf
Г-н Терзийски,
Във връзка с Ваше заявление за достъп до обществена информация, получено по електронна поща и входирано под N ПО-03-1/10.02.2017 г., приложено изпращам Ви Решение N 22/15.02.2017 г. на директора на ОД "Земеделие", гр. Добрич с данни за исканата информация.
К. Димитров - ст. юрисконсулт
Министерство на земеделието и храните
Областна Дирекция "Земеделие" гр. Добрич
тел/факс : +359 58 605 572
тел/факс : +359 58 603 712
отговорено в срок
RESHENIE ZDOI 1- 13.02.17_ODZ Montana..doc
Във връзка с подадено от Вас заявление с вх. №1/08.02.2017 г., съгласно чл.28, ал. 2 от ЗДОИ,
Приложено предоставяме Ви Решение №1/13.02.2017 г.на Директора на ОД „Земеделие" – Монтана
и Списък на категориите информация по ЗДОИ.
отговорено (20 дни)
ODZ Pernik_Reshenie.pdf
Уважаеми господин Терзийски, Във връзка с получено по електронната поща на ОД "Земеделие"-Перник искане от Вас относно предоставяне на информация по реда на Закона за достъп по обществена информация, приложено Ви изпращаме:- Решение № 1/21.02.2017 г. на директора на ОД "Земеделие"-Перник;- Утвърден списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет за сфертата на дейност на ОД "Земеделие"-Перник, включително и форматите, в които е достъпна.Лек и успешен ден!В.Христова--Областна дирекция "Земеделие" - Перниктел. 076 60 34 81факс 076 60 32 29
отговорено в срок
Заповед и Списък-ОДЗ ПЛОВДИВ.pdf
Уважаема госпожо Кацарска,
Във връзка с подадено Заявление за достъп до обществена информация заведено с вх. № 02- ДОИ/08.02.2017г., с което е изискана информация за актуализиран списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет за сферата на дейност в ОД "Земеделие" - Пловдив,  приложено, изпращам Ви исканата информация.
С уважение,
ОД"Земеделие"-Пловдив
отговорено в срок
SCAN_20170221_151812743.pdf
отговорено в срок
Reshenie_ODZG_Smolyan.pdf
отговорено в срок
244000-2812.pdf
отговорено в срок
365004-5.pdf
365000-8757.pdf
отговорено в срок
ОДМВР ВИДИН - РЕШЕНИЕ.pdf
отговорено в срок
РЕШЕНИЕ.pdf
отговорено в срок
MVR Gabrovo_Reshenie.doc
отговорено (21 дни)
Решение здои - ОДМВР Кърджали.doc


Уважаема госпожо Кацарска,
Приложено, изпращаме Ви решение за предоставяне на пълен достъп до исканата от Вас обществена информация.
с пожелание за успешен ден,
юрисконсулт ОДМВР Кърджали М. Петрова
отговорено в срок
Решение ОДМВР Кюстендил.pdf
отговорено в срок
Решение и списък.pdf
Уважаема госпожо Павлова,
Приложено изпращаме Ви списък - Приложение 1, по заявление за достъп до обществена информация вх. № 312004-2/20.02.2017 г. по описа на ОДМВР Пазарджик.
С уважение,
Михаил Михайлов
отговорено в срок
Reshenie i Spisuk.pdf
отговорено в срок
Reshenie_ZDOI.doc
отговорено в срок
MVR Razgrad_Reshenie.pdf
отговорено в срок
Reshenie_ODMVR_Ruse.doc
отговорено (22 дни)
342004-8-02.03.2017г - В.А.ЗДОИ.pdf
отговорено (18 дни)
БОРНАВСКА 06.03..pdf
отговорено (18 дни)
MVR Smolyan_Reshenie.docx
отговорено в срок
ОДМВР СОФИЯ РЕШЕНИЕ.pdf
отговорено (18 дни)
MVR Stara Zagora_Reshenie & Spisuk.pdf
отговорено в срок
2401.pdf

Уважаеми господин Ангелов,
Моля, след получаване на нашия отговор, потвърдете обратната разписка.
Благодаря!
23.02.2017 г.
отговорено (27 дни)
stepfan@aip - bg.org.doc
отговорено в срок
otg. 326004-2_17.pdf


Изпращаме Ви искания списък , както и хиперлинк към мястото му в сайта на ОДМВР Ямбол
http://www.yambol.mvr.bg/Uslugi/Dostap_do_informacia/default.htm .
Хубав ден!

 
Изпращаме Ви решение за предоставяне на достъп до обществена информация  с рег. № 326000-2142/ 21.02.2017 г.
 
Хубав ден!
отговорено в срок
Reshenie.pdf
отговорено в срок
001 001.tif
отговорено в срок
reshenie.pdf
Янка Господинова
Кмет на Община Алфатар
тел. 086/811 610
отговорено в срок
SKMBT_22317022016470.pdf
SKMBT_22317022016471.pdf
Уважаема г-жо Жулева,
Приложено изпращаме Ви:
1. Писмо с изх.2 №56/ 20.02.2017 година от Кмета на Община Антон;
2. Решение за предоставяне на достъп до обществена информация №001/ 20.02.2017 година;
3. Списък по чл.15, ал.1 от Закона за достъп до обществена информация на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет за сферата на дейност на общинска администрация Антон, както и форматите, в които е достъпна.
Успешен ден!
отговорено (19 дни)
otg.pdf
В решението ми изпращат списъка на наборите от данни, които да отварят в портал "Отворени данни".
отговорено в срок
reshenie 18.pdf
ОБЩИНА АПРИЛЦИ
гр. Априлци - 5641
ул. Васил Левски № 109
тел.  06958/22-22
факс 06958/22-85
отговорено (18 дни)
Решение 06.03.2017.pdf
17 февруари 2017
Здравейте,
Писмото е получено и е предадено на колегите за завеждане в деловодната система на община Асеновград.
Хубав ден!
 
Яна Стоева
старши експерт дирекция “Управление на ресурси и бази данни”
ОБЩИНА АСЕНОВГРАД
гр. Асеновград  4230, пл.”Акад. Николай Хайтов” № 9
тел.: 0878110858, 0331/20 245
факс: 0331/6 51 56
Централа: 070010502
 
http://www.assenovgrad.com/objects.php?cid=250
Уважаема Госпожо Жулева,
 
 
Приложено, изпращам Ви Решение № 14-00-847/06.03.2017г. на Кмета на Община Асеновград.
За исканата от Вас информация Ви давам интернет адрес, на който можете да се запознаете с информацията:
 
- assenovgrad. com- Общинска администрация- Списък по чл„15/1/ ЗДОИ
 
Елена Цветанова- старши юрисконсулт в отдел"Правен" в Община Асеновград
отговорено в срок
Scan1.PDF
Здравейте госпожо Жулева,
Във връзка с Ваше заявление за достъп до информация с с Наш Вх. N 29-17-32/17.02.2017 г., Приложено изпращаме Ви Решение на секретаря на община Банско за предоставяне на исканата от Вас информация съгласно ЗДОИ.
Данните, които желаете да Ви бъдат предоставени във Вашето заявление могат да бъдат открити на следния линк:
http://bansko.bg/bg/%D0%94%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8A%D0%BF-%D0%B4%D0%BE-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F/%D0%94%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8A%D0%BF-%D0%B4%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
Магдалена Боянова - началник отдел "Канцелария"
Община Банско
тел. 0749 88611, моб. 0886727244
факс: 0749 88633
Magdalena Boyanova
Head office
Municipality of Bansko
tel. 074988611
mob. 0886727244
отговорено (19 дни)
достъп до обществена информация.PDF
В един документ ми е изпратено решението и информацията.
отговорено в срок
7300-2-1 001.tif
отговорено в срок
Rechenie-03-17.pdf
Ваня Венциславова Финансов контрольор Община Берковица 0953/89119
 
Vanya Ventsislavova Financial controller Municipality Berkovitsa  0953/ 89119
отговорено в срок
Reshenie_D-0801-1_02032017.pdf
Уважаема г-жо Жулева,
 
Приложено, изпращам Ви изисканата от Вас информация.
 
 
инж. Катерина Тагарева Старши експерт "ИТО" Община Благоевград пл. "Г. Измирлиев" №1
 
тел.: 073 86 77 67 GSM: 0893 653 555 e-mail: ktagareva@blgmun.com www.blgmun.com
отговорено в срок
SKMBT_C45017031011180.pdf
отговорено в срок
Писмо1.pdf
Здравейте!
Приложено изпраща ме ви актуализиран списък
на категориите информация.
   Благодаря!
С пожелание за успешен и усмихнат ден.
 
С уважение,
Христо Христов
кмет на община Болярово
Здравейте!
отговорено (16 дни)
БОРОВО ОТГОВОР.pdf
отговорено в срок
РЕШЕНИЕ БРЕЗНИК.pdf
отговорено в срок
БУРГАС 004.jpg
БУРГАС 005.jpg
отговорено в срок
БЯЛА СЛАТИНА решение .pdf
отговорено в срок
община видин решение.jpg
отговорено в срок
PЕШЕНИЕ ВЪЛЧЕДРЪМ.pdf
отговорено в срок
ВЪРБИЦА РЕШЕНИЕ.pdf
отговорено в срок
VhN_ZDOI.pdf
Уважаема ГОСПОЖО БАНЧЕВА,Във връзка с постъпилото в Община Габрово по E-mail на 16.02.2017 г. Заявление за достъп до обществена информация и заведено в електронния регистър с Вх. № АПИО-05-04-2 от 16.02.2017 г., относно въведеното задължение на основание ал. 3 на чл. 15а от ЗДОИ за предоставяне на информация за актуален списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет за сферата на дейност на Община Габрово, както и формите, в които е достъпна, отговаряме Ви следното:Разрешен е пълен достъп до исканата от Вас информация, а именно: Актуален списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет за сферата на дейност на Община Габрово, както и формите, в които е достъпна. Данните се публикуват и съхраняват на следния интернет адрес: http://www.gabrovo.bg/bg/page/515 Моля, потвърдете получаването на настоящия имейл!Благодаря предварително!Поздрави!Галина Маркованачалник-отдел АО, МТО и ОМП066 818 3000884 000 150ОБЩИНА ГАБРОВОwww.gabrovo.bg
 
Госпожо Банчева,
Приложено получавате сканиран регистрационен етикет, който съдържа входящ номер и информация за възможността да осъществите по електронен път административна проверка за състоянието на документа.
С уважение,
Деловодство при Община Габрово
отговорено в срок
Gergi Damyanovo_Pismo.pdf
отговорено (54 дни)
Glavinitza.doc
отговорено в срок
pismo.pdf
отговорено в срок
Писмо и Решение - Гърмен.pdf
отговорено в срок
Заповед ДВЕ МОГИЛИ.jpg
отговорено в срок
Писмо.pdf
отговорено в срок
Списък на категориите информаци1.doc
Във връзка с Ваше заявление за достъп до обществена информация  приложено Ви изпращам Списък на категориите информация, който подлежи на публикуване в интернет страницата  на общината в най-скоро време заедно с вътрешните правила за достъп до обществена информация.
Гюнер Муса
отговорено в срок
Resh dostap_ОК-10-15.tif
До
Гергана Делова Жулева - представител на Фондация „Програма Достъп до Информация”
с адрес: : гр. София, п.к. 1000, бул. „В. Левски” № 76, ет.3, тел.: 988 50 62; 986 77 09; 981 97 91
ел. поща: gergana@aip-bg.org
Здравейте Госпожо Жулева,
 Приложено изпращаме Ви Решение № ОК-10-15/28.02.2017 г. на кмета на община Димитровград за достъп до обществена информация съгласно Ваше Заявление с Рег. индекс в община Димитровград ОК-07-02/17.02.2017 г. в едно с приложение - Актуализиран списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет страницата на община Димитровград за сферата на дейност на община Димитровград, както и формите, в които е достъпна.
 Моля потвърдете получаването на настоящото ел. писмо и приложенията към него на e-mail: rimpopova@dimitrovgrad.bg
 С уважение,
Стефка Римпопова
Старши юрисконсулт, началник отдел „ПНО”
в общинска администрация Димитровград
отговорено в срок
Pismo_Dobrichka.PDF
Zapoved_Dobrichka.PDF
отговорено (29 дни)
Писмо(1).pdf
Решение.pdf
отговорено (20 дни)
Picture1.pdf
В писмото-отговор на заявлението от Община Долни Дъбник ми съобщават, че не са изготвили все още списък.
отговорено в срок
Otgovor_DRAGOMAN.pdf
отговорено в срок
Obshtina ELENA_Otgovor.pdf
отговорено в срок
Reshenie_ELHOVO.docx
отговорено в срок
Reshenie_ETROPOLE.pdf
отговорено в срок
Решение ЗАВЕТ.pdf
Здравейте госпожо Кацарска,
Уведомявам Ви, че Вашето заявление за достъп до информация е с вх. № УД-02-21-7 от 13.02.2017 г.
 
Поздрави,
Мария Нанева,
специалист към дирекция АИТО,
Община Завет,
гр. Завет, ул. „Лудогорие" № 19
web: zavet-bg.com
тел.: 08442 2020, 0892208434
факс: 08442 2016
********************************************************************************************************************************
На 15.02.2017 г. получих отговор на заявлението:
Приложено изпращам Ви Решението за достъп до информация, както и исканата информация
Портала за отворени данни за община Завет е на следния адрес: https://opendata.government.bg/organization/o6wnha-3abet
 
Поздрави,
Мария Нанева,
специалист към дирекция АИТО,
Община Завет,
гр. Завет, ул. „Лудогорие" № 19
web: zavet-bg.com
тел.: 08442 2020, 0892208434
факс: 08442 2016
отговорено (18 дни)
Община Земен - Отговор.jpg
отговорено в срок
Otgovor_230220170001_ZLATOGRAD.pdf
Изх. № 26-00-24/23.02.2017г.
 ДО
ФОНДАЦИЯ „ПРОГРАМА ЗА ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ"
БУЛ. „ВАСИЛ ЛЕВСКИ" № 76, ЕТ.3
ГР. СОФИЯ 1000
 
            УВАЖАЕМА ГОСПОЖО КАЦАРСКА,
            В отговор на Ваше Заявление за достъп до информация,  постъпило на официалната електронна поща на Общинска администрация Златоград, на 09.02.2017г., Ви уведомявам, че на официалната интернет страница на Община Златоград е публикуван актуализиран списък на категориите информация, подлежаща на публикуване  в интернeт в сферата на дейност на администрацията, както и форматите, в които е достъпна.
Списъкът може да намерите на интернет адрес: http://www.zlatograd.bg/?pid=3,DI_5.
Отговорът си изпращам на посочения от Вас адрес на електронна поща: ralitza@aip-bg.org.        
           Моля, потвърдете получаването на това писмо.
 
 
 
 
С уважение,
 
МИРОСЛАВ ЯНЧЕВ
Кмет на Община Златоград
 
За кмет:
Зам.-кмет Елмира Угорлиева-Пехливанова
Заповед за заместване № 51/20.02.2017г.
 
 
 
Изготвил:
Инж. Елка Чаушева
Секретар на Община Златоград

Писмо 8 от 758
отговорено в срок
Иваново - pismo izh 94Р-989-2_23022017.pdf
ДО РАЛИЦА ИВАНОВА КАЦАРСКА ОТНОСНО: Заявлениe за достъп до обществена информация с вх. № 94Р-989-1/10.02.2017 г.            УВАЖАЕМА Г-ЖО КАЦАРСКА,           На основание чл.28, ал.1 и ал.2, във връзка с чл.2 и чл.3 и чл.35, ал. 3, изр.1 от Закона за достъп до обществена информация и подаденo заявлениe за достъп до обществена информация с вх. 94Р-989-1/10.02.2017 г. приложено Ви изпращам сканирано копие на актуализиран списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет за сферата на дейност на Община Иваново, както и форматите, в които е достъпна. С уважение, И.Лозанова Община Иваново
отговорено в срок
Reshenie & Spisak_Obshtina ISKAR .pdf
отговорено в срок
Решение Община ИСПЕРИХ.pdf
отговорено в срок
Pismo_Obshtina KAVARNA.pdf
Списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет страницата на община Каварна за сферата на дейност на община Каварна
http://www.kavarna.bg/dostyp-do-informatsiya/spisyk-na-kategoriite-informatsiya-podlezhashcha-na-publikuvane-1/
 
 
Община Каварна
Гр. Каварна, ул. Добротица 26
тел.: +359 570 81818
факс: +359 570 85122
е-mail: obshtina@kavarna.bg  
web: www.kavarna.bg
отговорено (27 дни)
Otgovor-Kajnardja.docx
отговорено (25 дни)
KAMENO_Otgovor_Obshtestvena_Informaciq.doc
отговорено в срок
Решение ДОИ.pdf
отговорено (24 дни)
Reshenie i pismo.pdf
отговорено в срок
Reshenie.pdf
отговорено в срок
Reshenie_i_pismo.pdf
отговорено (15 дни)
Reshenie.pdf
отговорено в срок
Заповед предоставяне.pdf
отговорено в срок
Reshenie_Krichim.PDF
отговорено в срок
Решение_Община Крушари.pdf
отговорено в срок
Reshenie_Kubrat.pdf
отговорено в срок
Pismo.pdf
Reshenie_Kyustendil.pdf
отговорено (15 дни)
Решение община Лесичово.jpg


          УВАЖАЕМА ГОСПОЖО КАЦАРСКА,
 
            Във връзка с получено Заявление за достъп до обществена информация, приложено Ви изпращаме  Решение № 4/24.02.2017 г.
отговорено в срок
Otgovor_Obshtina LOVECH.pdf
отговорено в срок
Reshenie_Loznitsa.pdf
отговорено в срок
Reshenie.pdf
отговорено в срок
Reshenie i spisuk_Lukovit.pdf
отговорено в срок
Reshenie i spisuk.pdf
отговорено в срок
Reshenie_Lubimetz.pdf
отговорено в срок
Lyaskovetz_Reshenie.pdf
отговорено в срок
Reshenie_ZDOI_Madan.pdf
отговорено (16 дни)
Pismo.JPG
отговорено в срок
Makresh_pismo.doc
отговорено в срок
Reshenie.pdf
Уважаема Госпожо Палова,
Във връзка с получено заявление за достъп до обществена информация получено на пощата на Община "Марица", приложено в настоящето писмо изпращам Ви линк-адрес на който, можете да получите желания от Вас достъп до обществена информация, относно актуализиран списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет за сферата на дейност, както и форматите на които е достъпна.
http://maritsa.bg/достъп-до-обществена-информация/
С уважение:
ДИМИТЪР ИВАНОВ
Кмет на Община "Марица"
отговорено (17 дни)
Miziya_Reshenie & Spisuk.pdf

----- Original Message -----
From: Община Мизия
To: kiril@aip-bg.org
Sent: Monday, February 27, 2017 1:00 PM
Subject: решение достъп
решение
Община Мизия
гр. Мизия 3330
ул. Г. Димитров №25-27
тел./факс: +35991612012
GSM: +359886 205880
www.miziabg.com
отговорено (61 дни)
Решение ЗДОИ-1-23.02.2017.pdf
Здравейте г-н Ангелов,
 
Изпращам Ви Решението и Списък категории информация, като отговор на Ваше искане ЗДОИ-1/10.02.2017 г., който отговор е изпратен на 24.02.2017 г. от jurist@montana.bg , но на грешен адрес, видно от файла - грешен адрес-ZDOI.pdf, за което вината е наша.
 
С уважение,
Бисера Димитрова,
началник отдел Център за услуги и информация на гражданите
отговорено (17 дни)
Nevestino_Reshenie.pdf
отговорено в срок
Nedelino_Pismo.pdf
отговорено (19 дни)
Nesebur_Reshenie.pdf
отговорено в срок
Nikola Kozlevo_Pismo.pdf
отговорено в срок
Nikolaevo_otgovor & spisuk.docx
отговорено в срок
Писмо.pdf
Приложено изпращаме Ви, писмо с искана от Вас информация, относно ДОИ в община Ново село.
С пожелание успешна работна седмица!
Секретар на община
Деяна Стоянова
отговорено в срок
Решение ЗДОИ.pdf
Уважаема г-жо Банчева,
Във връзка с Ваше Заявление №3/17.02.2017 г. за достъп до обществена информация в прикачения файл Ви изпращам Решение №РД-10-52/21.02.2017 г. на Кмета на община Павел баня, в едно с исканата от Вас информация, а именно :
-Актуализиран списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет за сферата на дейност на община Павел баня, както и формите, в които е достъпна.
С уважение, 
Красимира Кънчева
Секретар на община Павел баня
отговорено в срок
ЗДОИ.pdf
отговорено в срок
решение №2_2017.pdf
71-00-36-1.pdf
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО БАНЧЕВА,
Приложено изпращаме Ви Решение № 2 / 28.02.2017 г. по заявление за достъп с наш вх. 71-00-36/16.02.2017 г.
Исканите от Вас данни са публикувани на интернет адрес:
http://panagyurishte.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1401&Itemid=82
отговорено (29 дни)
hpsc116.pdf
отговорено (113 дни)
Решение № 2.pdf
отговорено в срок
Reshenie DOI.pdf
pril.pismo DOI.pdf
Уважаема госпожо Банчева,
В изпълнение на Решение № 1 за достъп до обществена информация, приложено изпращам Ви исканата ot Вас информация.
С уважение 
Николина Божкова
Секретар на Община Пирдоп
отговорено в срок
Решение №7 от 28.02.2017г. на Кмета на Община Плевен.pdf
До Диана Банчева,Фондация "Програма достъп до Информация"Уважаема г-жо Банчева, По повод подадено от Вас Заявление за достъп до обществена информация №РД-44-249-1/17.02.2017г., приложено Ви изпращам Решение №7 от 28.02.2017г. на Кмета на Община Плевен, с което е разрешен достъп до поисканата информация.
Посочвам линк към интернет адреса, на които е публикувана информацията: http://pleven.bg/bg/spisak-na-kategoriite-informatsiya-publikuvani-v-internet-stranitsata-na-obshtina-pleven     С уважение:     Златна Златева-юрисконсулт     отдел "Правно и нормативно обслужване"     при Община Плевен ______________________________________________________________________________________ 5800 Плевен, пл. “Възраждане” 2, тел.: +359 64 800 700, факс:+359 64 84 42 30 e-mail: mayor@pleven.bg web: www.pleven.bg
отговорено (18 дни)
17НЕТ145.pdf
Уважаема г-жо Банчева,
Предоставям Ви фактически достъп до исканата от Вас информация със заявление с вх.№ 17НЕТ145/20.02.2017 г.,
а именно интернет адреса, където са публикувани данните http://www.plovdiv.bg/wp-content/uploads/2017/03/spisuk-kategorii.pdf .
С уважение,Ивелина КалкановаГлавен експерт АИООбщина Пловдивтел.032/ 656 753
 
Уважаема г-жо Банчева,
Във връзка с Ваше заявление, регистрирано в общинска администрация Пловдив с вх. № 17НЕТ145/20.02.2017 г., приложено в прикачен файл Ви изпращам Решение № 17НЕТ145/1/ от 06.03.2017 г. за достъп до обществена информация.
Моля, за потвърждение от Ваша страна при получаване на информацията.
С уважение,Ивелина КалкановаГлавен експерт АИООбщина ПловдивТел.032/656753
отговорено в срок
reshenie.pdf
spravka.pdf
Уважаема госпожо Банчева,Приложено, изпращам Ви Решение № З-17-230/01.03.2017 г. за предоставяне на достъп до обществена информация.С уважение,Тодор ТодоровРъководител Звено "Обществени поръчки"при Община Попово0897684153
отговорено в срок
Община Първомай.pdf
отговорено в срок
Reshenie DOI 01 - 2017.pdf

Уважаема г-жо Банчева,
 
В отговор на подаденото от Вас заявление, приложено изпращам решение № 01 от 24.02.2017 и  списък по категории информация.
 
С уважение,
 
Директор д-я "АПИО"
 
Д. Дечева
отговорено в срок
ЗДОИ-1_22.02.2017 г.pdf
Изх. № АО-05-03-1270-1Дата: 24.02.2017 г.                                ДОГ-ЖА ДИАНА СТРАХИЛОВАПРЕДСТАВИТЕЛ НАФОНДАЦИЯ „ПРОГРАМА ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ"СОФИЯ 1000, БУЛ. „ВАСИЛ ЛЕВСКИ" № 76, ЕТ. 3diana@api-bg.orgОтносно: Предоставяне на достъп до обществена информацияУВАЖАЕМА ГОСПОЖО СТРАХИЛОВА,На основание чл. 35, ал. 3 от Закона за достъп до обществена информация приложено Ви изпращам Решение № ЗДОИ-1 от 22.02.2017 г. за предоставяне на достъп до обществена информация,  ведно с поисканата такава с Ваше заявление с вх. № АО-05-03-1270 от 17.02.2017 г.  http://www.razgrad.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=66&Itemid=325&lang=bgПриложение: съгласно текста.НЕЛИ ДОБРЕВАСекретар на Община Разград
отговорено в срок
заявление за достъп.pdf
отговорено в срок
image0220170301103245483.pdf
Г-жо Банчева,
Във връзка с решение № РД -25-242/01.03.2017г., Ви предоставяме търсената информация.
отговорено в срок
Reshenie.pdf
Уважаема госпожо Банчева, 
На Ваше заявление с вх. № 92-72-1/20.02.2017г. до Кмета на община Раковски относно предоставяне на достъп до обществена информация, Ви изпращаме Решение № 1 от 27.02.2017г. на Кмета на община Раковски, както линк с интернет адреса, където е публикувана информацията, а именно:
http://www.rakovski.bg/page.php?163


Иванка Пачова 
Секретар на Община Раковски
0889 627784
отговорено в срок
1 от 21.02.2017 г..pdf
Здравейте,В прикачен файл Ви изпращам писмо за искана от Вас информация.Приятен и успешен ден,община Роман.
отговорено в срок
Rujinci_Reshenie i Spisuk.pdf
----- Original Message -----
From: Община Ружинци
To: Kiril Terziyski
Sent: Monday, February 20, 2017 1:09 PM
Subject: Re: Zaiavlenie za dostap do informacia
Приложено Решение № 1/ 20.02.2017 г. за достъп до обществена информация и Списък на категориите информация на община Ружинци!
отговорено в срок
Ruse_Reshenie.pdf
отговорено (32 дни)
Sadovo_Otgovor.pdf
отговорено в срок
Решение.pdf
Във връзка с постъпило Ваше заявление по реда на Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ),
за предоставяне на достъп до обществена информация с вх.№94-З-233/09.02.2017 г. на Община Свищов,
приложено Ви изпращам:
     1.Решение №147 РД-01-03/13.02.2017 г.
     2.Копие на Актуализиран списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет страницата на
Община Свищов за сферата на дейност на Община Свищов, както и форматите, в които е достъпна.
    Информацията, която желаете e публикувана на интернет страницата на Община Свищов www.svishtov.bg,
Раздел "Общинска документация" 
Подраздел "Други" http://www.svishtov.bg/docs.php?act=4
 
С уважение:
Любомира Петрова
Секретар ан Община Свищов
0887 723270
отговорено (20 дни)
rewenie.pdf
отговорено в срок
imgB5B6.pdf
отговорено (15 дни)
решение.jpeg
отговорено (25 дни)
pismo_10_23_7.pdf
отговорено (15 дни)
СОА17-ЕВ01-79к.pdf


http://sofia.bg/dokumenti/%D0%97%D0%94%D0%9E%D0%98%20%D1%87%D0%BB.15.pdf
http://sofia.bg/dokumenti/info-masivi-2017.pdf
----------------------------------------------
Здравейте Стефан Иванов Ангелов, Беше получен отговор по писмо (жалба)  5758. Повече информация на http://call.sofia.bg/bg/Petition/Details/5758 Получавате този емайл, защото сте подател на това писмо (жалба). Zdraveyte Стефан Иванов Ангелов, Beshe poluchen otgovor po pismo (jalba) 5758. Poveche informaciya na http://call.sofia.bg/bg/Petition/Details/5758 Poluchavate tozi email, zashtoto ste podatel na tova pismo (jalba). Hello Стефан Иванов Ангелов, The petition 5758 received a reply. You can find more information on http://call.sofia.bg/en/Petition/Details/5758 You are receiving this information because you are submitter of this petition.
отговорено в срок
SKMBT_C22417021413500.pdf
отговорено (15 дни)
pismo.pdf
Уважаеми г-н Ангелов, Във връзка с получено от Вас заявление изпращам писмо с поисканата от Вас информация. В.Вълкова - Иванова - юрисконсулт на община Стралджа
отговорено в срок
rechenie 120.pdf
Уважаеми г-н Ангелов,
Във връзка със Заявление за достъп до информация приложено изпращаме Ви Решение № 120/20.02.2017г.  и актуализиран списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет за сферата на дейност на администрацията в община Стрелча, както и форматите, в които е достъпна.
Приложение: съгласно текста.
отговорено в срок
1.pdf
отговорено в срок
Kategoria informacia.pdf
отговорено (28 дни)
01.pdf
02.pdf
Уважаеми г-н Ангелов,Във връзка с исканата от Вас информация, приложено изпращамеактуализирани Вътрешните правила за предоставяне на достъп до обществена информация но Община Съединение.С уважениеЧунка ШилеваСекретар на Община Съединение
отговорено в срок
Teteven_Reshenie & Spisuk.pdf
отговорено в срок
Troyan_Reshenie.pdf

ДО
Кирил Димитров Терзийски
Фондация “Достъп до обществена информация”
 
Уважаеми господин Терзийски,
 
Във връзка с Ваше заявление  по електронна поща с наш вх. № Е-108/ 14.02.2017 г., с което искате от община Троян да Ви бъде предоставена информация, за актуализиран списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет за сферата на дейност на община Троян, както и форматите, в които е достъпна, Ви предоставяме Решение за  разрешаване на достъп до обществена информация и линк към интернет страницата на община Троян, както следва:
- линк към списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет страницата на община Троян, както и форматите, в които е достъпна - http://www.troyan.bg/zakon-za-dostap-do-obshtestvena-informatziya/viewdownload/184-dostap-do-obshtestvena-informatziya/1192-.html
 
С уважение,
Анита МариноваНачалник отдел "Услуги на гражданите"тел. 0670/68041Моб.тел. 0887356786
отговорено в срок
Trqvna.pdf


Приложено изпращаме Ви, желаната от Вас информация.
 
 
 
 
С уважение :
                         Бр. Терзийска
отговорено в срок
Tundja_Reshenie & Spisuk.pdf
Уважаеми господин Терзийски,
Във връзка с вашето искане за предоставяне на информация,
Ви изпращам като прикачен файл Решение № 1 на Кмета на
Община „Тунджа“ и списъка с прилаганата информация.
 
С уважение,
Елка Гьорина
Директор на дирекция „ЧР и ГРАО“
Община „Тунджа“
0889113332
отговорено в срок
Turgovishte_Reshenie.pdf
отговорено (27 дни)
Hisarya_Reshenie_Pismo_Spisuk.pdf
 Здравейте г-н Терзийски,
На Ваше Заявление с наш Вх.  № 92 – 00 – 163/13.02.2017г.                                                         
            В прикачен файл Ви изпращам Списък с набори от данни по приоритетни области, които ще се публикуват в отворен формат на „Портала за отворени данни” на Република България през 2017г., Решение за предоставяне на достъп до обществена информация № РД-05-87 от 24.02.2017г. и Придружително писмо от инж. Пенка Дойкова- кмет на община Хисаря.
 Информация за 2016г. има публикувана и на официалния сайт на община Хисаря в подкатегория: "Портал на отворени данни"- 
https://hisar.bg/hisar/%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB-%D0%B7%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B8/
С пожелание за успешен и спокоен ден! 
Даниела Николова 
Началник отдел "Административно обслужване"
отговорено в срок
Hitrino_Reshenie.doc


Приложено, изпращаме Ви решение за ДОИ и списъка на категориите. Моля, при получаване на настоящето да потвърдите.
отговорено в срок
Tzar Kaloyan_Reshenie.docx
Изпращаме Ви Решение № 1/20.02.2017 г. за достъп до обществена информация, към което е приложен Списък на категориите информации, подлежащи на публикуване в интернет за сферата на дейност на Община Цар Калоян. Голяма част от посочените данни са публикувани на сайта на Общината, като сайта е в процес на разработване.
отговорено в срок
Tzenovo_Reshenie.pdf
Уважаеми г-н Терзииски,в приложен файл ви изпращам Решението за достъп до обществена информация и линк от сайта на община Ценово - http://www.tsenovo.eu/dostap-do-obshtestvena-informacia, където може да откриете услугите предоставяни от общината чрез заявление за достъп до обществена информация.
отговорено в срок
Chavdar.pdf
отговорено в срок
Chelopech.pdf
----- Original Message -----
From: Стоянка Димитрова
To: 'Kiril Terziyski'
Sent: Monday, February 13, 2017 9:23 AM
Subject: RE: Zaiavlenie za dostap do informacia

Линк към списъка:
 
http://chelopech.org/?page=5147
http://www.chelopech.org/?page=1848
отговорено в срок
Chepelare_Reshenie.pdf
Уважаеми, г-н Терзийски,Във връзка с Ваше Заявление за достъп до обществената информация, като прикачини файлове изпращаме:1. Решение № 1/20.02.2017 г. на Кмета на Община Чепеларе.2. Сканирано копие на Списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет за сферата на дейност на Общинска администрация – Чепеларе.
отговорено (17 дни)
Red coast_Reshenie.pdf
УВАЖАЕМИ  Г-Н  ТЕРЗИЙСКИ,приложено, изпращам Ви решение 1/27.02.2017г. на Кмет на Община Червен бряг, както и списък по чл.15а, ал.3 от ЗДОИ.С уважение:Десислава ТрънскаЮрисконсултДирекция АПИООбщина Червен бряг
отговорено в срок
Решение.jpg
http://www.chirpan.bg/admin/Uslugi/dostyp_do_informaciqta/spisyk.pdf
отговорено в срок
17.02.2017.PDF
http://shumen.bg/doc/1702241.pdf
отговорено в срок
23022017084325.pdf
отговорено (26 дни)
2801-02827.pdf
отговорено в срок
Patentno vedomstvo_Reshenie.pdf
Уважаеми г-н Терзийски,
Във връзка и в отговор на Ваше Заявление за достъп до обществена информация с вх. № 94-00-217/09.02.2017г. , приложено Ви изпращаме Решение № 40/23.02.2017г. на Главния секретар на Патентно ведомство на Република България, упълномощен със Заповед № 54/13.02.2017г. и Списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет страницата на Патентно ведомство на Република България за сферата на дейност на Патентно ведомство на Република България
 
Приложено изпращаме и линк към Списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет страницата на Патентно ведомство на Република България за сферата на дейност на Патентно ведомство на Република България
http://www.bpo.bg/images/stories/Access%20to%20information/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8A%D0%BA_%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8%D1%82%D0%B5_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D0%B0%D1%89%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5.pdfhttp://www.bpo.bg/images/stories/Access%20to%20information/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8A%D0%BA_%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8%D1%82%D0%B5_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D0%B0%D1%89%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5.pdf
Моля потвърдете, че сте получили настоящото писмо на електронен адрес: inikolova@bpo.bg

С уважение, 
Ирина Николова
младши експерт, 
д-я " Правни дейности и спорове"
отговорено в срок
РДГ_Бургас.pdf
В отговор на моето заявление Директорът на РДГ Бургас ме съветва да се запозная с основните раздели на интерент страницата на РДГ Бургас, което означава, че списък  по чл.15а ал.3 не е изготвен.
отговорено в срок
1.jpg
2.jpg
отговорено в срок
Reshenie_1_28022017.pdf
Приложено изпращаме Ви:  Решение номер 1 от 28.02.2017 в едно с копие на актуализиран списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет за сферата на дейност на РДГ В.Търново както и форматите в които е достъпна.
отговорено (27 дни)
DOI.pdf
отговорено в срок
RDG Lovech_Reshenie.pdf
отговорено в срок
IMG_20170223_0001.pdf
отговорено в срок
Z-57-27_02_2017.pdf
отговорено в срок
RDG Shumen_Pismo & Spisuk.pdf
отговорено в срок
РЗИ - ПЕРНИК 28.02.2017.pdf
отговорено в срок
001.jpg
Линк за исканата информация http://rzibl.org/index.php/2016-10-05-12-22-58
 
Регионална здравна инспекция - Благоевград 073/888701
отговорено в срок
Zapoved- RD 15-94.pdf
Уважаеми Г-жо Банчева,
Във връзка с Ваше заявление за достъп до обществена информация, приложено изпращам Ви Заповед № РД 15-94/23.02.2017 г. на директора на РЗИ-Бургас, съдържаща решение за предоставяне на достъп до обществена информация, както и Актуализиран списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет за сферата на дейност на РЗИ- Бургас и форматите, в които е достъпна.
Моля, потвърдете получаването на настоящото електронно писмо.
отговорено в срок
РЗИ ТЪРНОВО ПИСМО.pdf
отговорено в срок
РЗИ ВИДИН РЕШЕНИЕ.pdf
отговорено в срок
RZI Vratsa_Reshenie.jpg
отговорено в срок
Писмо.PDF
Решение.PDF
отговорено в срок
RZI Dobrich_Reshenie.pdf
отговорено в срок
Reshenie_RZI Kurdzhali.pdf
Уважаема госпожо Кацарска,Приложено Ви изпращам Решение и изисканата информация.д-р Виктор КирчевДиректор РЗИ-Кърджали-- Регионална здравна инспекция - Кърджали, тел./факс:0361 60295; 62095; www.rzi-kardjali.com
отговорено в срок
Zapoved-ZDOI.pdf
отговорено (15 дни)
Pismo_Reshenie_Spisuk na RZI_Montana.pdf
отговорено в срок
Reshenie_RZI_Pazardjik.JPG
отговорено в срок
Otgovor & Reshenie_RZI Plovdiv.pdf
отговорено в срок
РЗИ РАЗГРАД РЕШЕНИЕ.pdf
отговорено в срок
Otgovor_RZI Silistra.pdf
Уважаема г-жо Кацарска,
Приложено изпращаме Ви отговор на заявление за достъп до обществена информация.
 
С уважение,
РЗИ - Силистра
отговорено в срок
RZI Sliven_pismo i spisuk.pdf
отговорено в срок
RZI Smolyan_pismo & spisuk.pdf
отговорено в срок
IMG_0003.pdf
IMG_0004.pdf


Уважаеми г-н Ангелов,
 
Във връзка с подадено от Вас заявление за достъп до обществена информация, вх. № ОИ – 2/10.02.2017г., приложено Ви изпращам
Актуализиран списък на категориите информация, подлежаща на публикуване.
 
 
Успешен ден!
 
Анета Владимирова
 
Началник отдел АП
___________________________
 
BULGARIA
RZI - Stara Zagora
6000 Stara Zagora
10, "Stefan Karadzha" Str.
 
Phone: +359 42 631 009
    Fax: +359 42 602 356
 GSM: +359 884 900 656
E-mail: otdel_ap@rzistz.org
  WEB: www.rzi-starazagora.org
___________________________
отговорено в срок
CCF06012016_0219.pdf
отговорено (19 дни)
IMG.pdf
Уважаеми г-н Ангелов,
Изпращаме Ви решение за достъп по Ваше заявление с наш вх. № 735/09.02.2017 г.
Моля да потвърдите получаването му.
С уважение,
д-р Илияна Лозанова - главен секретар на РЗИ Шумен
отговорено (18 дни)
reshenie 1.pdf
В отговор на Ваше заявление за достъп до информация от 17.02.2017г., приложено Ви изпращам:
- решение за предоставяне на достъп до обществена информация№ 1/ 06.03.2017г.;
- актуален списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интеренет страницата на РЗИ - Хасково.--


Теодора Христозова
Директор Дирекция АПФСО
РЗИ - Хасково
 
тел.: 038/ 65 11 95
отговорено в срок
reshenie_39-00-6_24.02.17.pdf
Уважаема г-жо Банчева,
Моля, приемете прикачения файл в отговор на Ваше заявление за достъп до обществена информация, постъпило по електронна поща с вх. № 39-00-6/17.02.2017 г.
С уважение,
Елица Владимирова
Столична регионална здравна инспекция
отговорено в срок
Отговор по ЗДОИ-03 и Решение-РЗИ София област.pdf
Уважаема госпожо Кацарска,
 
По повод постъпило в РЗИ – Софийска област заявление за достъп до обществена информация, приложено, изпращаме Ви Решение за предоставен пълен достъп и Списък на категориите информация, включително и форматите в които се поддържа в интернет страницата с адрес: www.rzi-sfo.com рубрика Административно обслужване, подрубрика Достъп до информация.
 
При допълнително въпроси от Ваша страна сме на Ваше разположение.
 
С уважение,
 
Татяна Малинова
Директор на дирекция АПФСО
Мобилен: 0887 860039
отговорено в срок
Reshenie_ZDOI_04_2017.pdf
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ЖУЛЕВА,
 
Във връзка с постъпило заявление за достъп до информация, с вх. № 577/16.02.2017 г., с което се иска „актуализиран списък на категориите информация, подлежаща на публикуванe в интернет за сферата на дейност на РИОСВ – Благоевград, както и форматите в които е достъпна“, съгласно чл. 15а, ал. 3 от ЗДОИ, изпращаме Ви интернет адрес, където са публикувани данните:
 
http://riosvbl.org/index.php/public-reg-info
 
Според предпочитаната форма на достъп, изпращаме настоящата информация само по електронна поща. 
Прилагаме Решение за достъп до информация № ОИ-04/2017г. и официален отговор на директора на РИОСВ - Благоевград
 
С уважение,
Александър Гошев,
гл. експерт в дирекция „Превантивна дейност“, РИОСВ - Благоевград
отговорено в срок
OneTouch Feb 24, 2017 (1).PDF
отговорено в срок
РИОСВ ВАРНА РЕШЕНИЕ.pdf
отговорено в срок
RIOSV-VT-otgovor po ZDOI-4_2017.pdf

Уважаема г-жо Кацарска,


 
Във връзка с Ваше заявление за достъп до информация от 10.02.2017 г. до РИОСВ-Велико Търново, приложено изпращам нашия отговор.
 
С уважение,
 
Milka AsenovaRegional Inspectorate of Environment and Water - Veliko Turnovo68 Nikola Gabrovski Str.tel: +359 62 62 03 58fax: + 359 62 62 37 84www.riosvt.org
отговорено в срок
Reshenie i informacia.pdf
отговорено в срок
Reshenie_RIOSV_Montana.doc
отговорено в срок
Reshenie i info.PDF
отговорено в срок
imgD496.pdf
отговорено в срок
Otgovor.pdf
Информацията е публикувана на адрес http://riew-pleven.eu/doc/adm-obsl/Spisak.doc
отговорено в срок
RIOSV Ruse_pismo.pdf
отговорено (46 дни)
2217.pdf
отговорено в срок
pridrujitelno-pismo.pdf
Reshenie -2.pdf
отговорено в срок
RIOSV Haskovo_Reshenie.pdf
Приложено, изпращаме Ви Решение ДОИ №2/22.02.2017 год. на Директора на РИОСВ-Хасково, ведно с исканата информация. Ако желаете Решението и списъка да Ви бъдат изпратени и на хартиен носител по пощата, моля да ни уведомите.
Информацията може да намерите и на страницата на РИОСВ-Хасково в категория Достъп до информация.
Лек ден,
юрисконсулт Диляна Димова, РИОСВ-Хасково
отговорено в срок
945.pdf
отговорено в срок
Reshenie_RUO_DOBRICH.pdf
отговорено в срок
РУО - Русе Отговор до заявител.pdf
РУО - Русе Решение за предоставяне на пълен достъп.pdfУВАЖАЕМА  ГОСПОЖО  КАЦАРСКА,
 
Във връзка с Ваше заявление за достъп до обществена информация,
представляваща списък на категориите информация, подлежащи на
публикуване в интернет в сферата на дейност на РУО – Русе както и
формите, в които тя е достъпна, като прикачени файлове Ви изпращам:
 
        1. Решение на началника на РУО – Русе за предоставяне на пълен
достъп до исканата информация – Заповед № РД 01-082/13.02.2017 год.
       2. Отговор до заявителя – Писмо с изх. № 02-03-01/13.02.2017 год.
       3. Списък с категориите информация, подлежаща на публикуване.
 
МОЛЯ, да потвърдите получаването на исканата обществена информа-
ция.
 
Като считам, че сме изпълнили задълженията си в пълен обем и срок
съгласно ЗДОИ оставам
 
с уважение:
Явор Стамболиев
главен юрисконсулт на РУО - Русе
отговорено в срок
resenie.pdf
 
Здравейте,
 Изпращам Ви решението и Ви благодаря за професионалното отношение.
 С почит и уважение,
М. Стоянова
 
http://www.rio-blg.com/index.php?option=com_content&task=view&id=150&Itemid=76
отговорено в срок
Otgovor.pdf
отговорено в срок
pd02348.pdf
Регионално управление на образованието
Варна
отговорено в срок
РУО ТЪРНОВО РЕШЕНИЕ.pdf
отговорено в срок
Решение РУО Габрово.pdf
отговорено в срок
Reshenie & Spisak_RUO Lovech.pdf
отговорено в срок
Reshenie_RUO_PZ.pdf
отговорено в срок
pismo.pdf
reshenie.pdf
отговорено в срок
otg.zdoi-1.pdf
отговорено в срок
S20C-417022014120.pdf
Здравейте госпожо Банчева, Приложен изпращаме Ви отговор на запитването Ви регистрирано в РУО с вх. № РД-25-755/17.02.2017 г. РУО-Силистра
 
Уважаема госпожо Банчева, Във връзка с подадено от Вас заявление за достъп до обществена информация, регистрирано с № РД-25-755/20.02.2017 г. в РУО - Силистра, приложена изпращаме Ви: 1. Решение за предоставяне на информация. РУО-Силистра
отговорено в срок
otgovor.pdf
отговорено в срок
reshenie_DOI.pdf
Уважаеми господин Ангелов,
В отговор на Ваше заявление за достъп до информация от 15.02.2017 г. с Решение № 1/20.02.2017 г. Ви се предоставя достъп до исканата информация.
Приложено Ви изпращаме:
1.Копие на решението за достъп до информация
2.Списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет страницата на Регионално управление на образованието – Смолян за сферата на дейност на Регионално управление на образованието – Смолян, сътласно чл. 15 а, ал.3  от Закона за достъп до обществена информация.Регионално управление на образованието - Смолян
бул."България" №14
тел./факс 0301/62453
отговорено в срок
Решение по ЗДОИ.pdf
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН АНГЕЛОВ, Във връзка с постъпило Ваше писмо по електронната поща на РУО – София-град с вх.№ РУ01-2049/22.02.2017 г. за допълване на Решение № 1 от 21.02.2017 г. на началника на РУО – София-град, относно актуализиран списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет за сферата на дейност на Регионално управление на образованието – София-град, както и форматите, в които е достъпна, Ви уведомявам следното: В изпълнение на  чл. 22 от Закона за достъп до обществена информация, РУО - София-град с настоящото писмо Ви информира, че използваният формат на списъка на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет за сферата на дейност на Регионално управление на образованието – София-град е:  „xlsx“ и „pdf“. ВАНЯ КАСТРЕВА НАЧАЛНИК НА РУО СОФИЯ – ГРАД
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Във връзка с постъпило Ваше заявление с вх.№ РУ01-1068/09.02.2017 г. в РУО – София-град по Закона за достъп до обществена информация, приложено Ви изпращам Решение № 1/21.02.2017 г. на началника  на РУО – София-град, с което Ви се предоставя пълен дъстъп до исканата от Вас информация. РУО - София-град София 1303, ул. „Антим I”, № 17, тел.:9356050, факс:9883937, www.rio-sofia-grad.com
отговорено (29 дни)
Отговор-РУО-София регион.pdf


Здравейте!
В прикачения файл изпращаме исканата от Вас информация.
Поздрави и хубав уикенд!
 ------------------------------------------------------------------- РУО, София-регион Началник: /02/ 971 02 99; Отдел ИОМД: /02/ 873 64 22 Отдел АПФСИО: /02/ 971 32 99 Факс: /02/ 870 53 27
отговорено (15 дни)
RUO Haskovo_Reshenie & Spisuk.pdf

----- Original Message -----
From: rio_haskovo
To: kiril@aip-bg.org
Sent: Friday, February 24, 2017 4:27 PM
Subject: RUO_Haskovo
 
 


Поздрави,
 
Румяна Делчева,
началник на РУО - Хасково
отговорено в срок
RUO Shumen_Otgovor.pdf
отговорено в срок
RUO Yambol_Reshenie.pdf
отговорено в срок
Reshenie-22-23.02.2017-zdoi.pdf

Уважаема г-жо Банчева,
Изпращам Ви решение на СЕМ по Ваше заявление за достъп до обществена информация.
ст. юрисконсулт З. Георгиева
отговорено в срок
Решение.pdf
отговорено в срок
R-PDOI-791.PDF
Уважаеми г-н   Ангелов,
 
Приложено Ви  изпращам решение за пълен достъп до обществена информация
и списъка на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет за сферата на дейност на служба „Военна полиция” за 2017 г.
 
Подп. А. Панайотов 0884/110-730
Полк. Чавдар Стефанов,
Н-к на Канцеларията на СВП
сл. тел.02 92 21106
моб. тел. 0884110716
отговорено в срок
Smetna palata_pismo.pdf
Здравейте, г-н Терзийски,Изпращаме Ви отговор на въпроса Ви по Закона за достъп до обществена информация.Успешен ден!Виктория Лазоваръководител на Звено "Медийна политика и връзки с обществеността"
 
http://www.bulnao.government.bg/bg/articles/spisyk-po-chl-15-a-al-3-ot-zdoi-1610
отговорено (25 дни)
SDVR_Otgovor.pdf
отговорено в срок
Придружително писмо - Фонд Условия на Труд.docx
Решение-Фонд Условия на Труд.docx
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО КАЦАРСКА,
 
Приложено, изпращам Ви Решение № 109/22.02.2017 г. на управителя на Фонд „Условия на труд" по заявление за достъп до обществена информация с вх. № 109  от 13.02.2017 г., както и исканата от Вас информация.
 
 
Стефка Цекова
Главен експерт Фонд „Условия на труд"

1051 София, ул.Триадица №2, ет.3, ст.19
тел. 02 986 1458
отговорено (15 дни)
CROZ_Pismo.pdf

----- Original Message -----
From: Neli Zacheva
To: kiril@aip-bg.org
Sent: Friday, February 24, 2017 6:33 PM
Subject: АКТУАЛИЗИРАН СПИСЪК НА КАТЕГОРИИТЕ ИНФОРМАЦИЯ, ПОДЛЕЖАЩА НА ПУБЛИКУВАНЕ В ИНТЕРНЕТ ЗА СФЕРАТА НА ДЕЙНОСТ НА ЦРОЗ КЪМ МП

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ТЕРЗИЙСКИ,
 
                В отговор на Ваше заявление за достъп до информация,
приложено изпращам Ви – като прикачен файл, исканата информация.
 
С уважение,
Нели Зашева -  главен секретар на ЦРОЗ към МП
отговорено в срок
Reshenie_KBPPMN.pdf
отговорено в срок
Otgovor.pdf
ПрилагамСписък на категориите информация, подлежащи на публикуване в интернет за сферата на дейност на Център за асистирана репродукция.
УВАЖАЕМА Г-ЖО БАНЧЕВА,
В отговор на постъпило Заявление за достъп до обществена информация рег. № 201/ 17.02.2017г. на ЦАР, Ви информирам, че заявената от Вас информация ще Ви бъде предоставена в искания обем и вид в „Център за асистирана репродукция" от 27.02.2017г. до 02.03.2017г. в рамките на работното време.
 
22.02.2017г.                                                    С уважение:
гр. София                                           
 
Д-Р МАРИЯ ГЕОРГИЕВА
ДИРЕКТОР НА „ЦЕНТЪР
ЗА АСИСТИРАНА РЕПРОДУКЦИЯ"
отговорено в срок
zdoi 001.pdf
Приложено Ви изпращаме списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет за сферата на дейност на ЦОИДУЕМ.
 
С УВАЖЕНИЕ - 
Екип на ЦОИДУЕМ
отговорено в срок
CPCCOC_pismo.pdf
CPCCOC_reshenie.pdf

Уважаеми господин Терзийски,
Във връзка с постъпило в Център за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност /ЦППКОП/ заявление за достъп до обществена информация с вх. № ЗДОИ-001 от 10.02.2017 г. за предоставяне на достъп до информация, приложено Ви изпращам сканирани копия на Решение № ЗД2-РД1-ОА0-0001/20.02.2017 г. за предоставяне на пълен достъп до исканата информация, актуализиран списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет за сферата на дейност на ЦППКОП, както и заповед № ЗД1-РД1-АЦ-0011/13.02.2017 г. за утвърждаването му.
С уважение,
Росица Георгиева
главен експерт – дирекция АПФТОЧР
ЦППКОП
отговорено (27 дни)
HRDC_Otgovor.pdf
Уважаема г-жо Кацарска,
 
Приложено Ви изпращам отговор на заявлението за достъп до обществена информация.
 
ЦРЧР