Актуални новини

Начало

 

 

Архив новини 2004 г.

Екипът на Програма Достъп до Информация проведе работна среща с координаторите от страната на 10, 11 и 12 декември 2004г. Тя се състоя в комплекс “Финландия”, Пампорово. Две бяха обсъжданите теми - Състоянието на достъпа до информация в България през 2004 година и Обсъждане на Месечен бюлетин на ПДИ, Електронния форум към него и Радиопредаването “Програма Достъп до Информация”. Още..

Предаването Програма Достъп до информация тръгва по Радио НЕТ. Eкипът на Програма Достъп до Информация започва eдночасово радио предаване, което ще се излъчва всяка понеделник вечер от 19,00 до 20,00 часа на честотата на Радио НЕТ. Идеята на авторите е да се подготвя и реализира тематично предаване, което ще включва конкретен казус от практиката на ПДИ, разказ на търсещия информация гражданин, коментар от юрист на програмата, както и практични съвети.В предаването ще бъдат канени и журналисти – координатори на ПДИ, които да представят успешни или провалени практики по достъп до обществена информация в своите градове. Темата на първото предаване, което се излъчи на 6 декември, беше “Свобода на информацията”. Следващите ще бъдат посветени на достъпа до информация и публичните личности, достъпа до екологична информация, достъпа до информация и националната сигурност, защитата на личните данни. Повече информация вижте тук.

На 30.11.2004 г. Програма Достъп до Информация (ПДИ) и “Природа назаем” представиха Доклад за оценка на достъпа до информация, общественото участие и достъпа до правосъдие по въпроси, свързани с околната среда пред представители на медии, неправителствени организации (НПО) и държавни институции, чиято работа е свързана с проблеми по опазването на околната среда. По време на дискусията участниците имаха възможност да дадат своите препоръки за подобряване състоянието на информираност, създаване на условия и стимули за обществено участие и улесняване достъпа до правосъдие по въпроси свързани с околната среда. Още...

Програма Достъп до Информация изготви доклад за оценка на достъпа до информация, общественото участие и достъпа до правосъдие по въпроси, свързани с околната среда. Текстът е изготвен с финансовата подкрепа и по методологията на The Access Initiative (http://www.accessinitiative.org) от експерти на Програма Достъп до Информация и Сдружение "Природа Назаем" след анализ на законодателната уредба и оценка на подбрани характерни случаи. Вижте първоначалния текст ( 615Kb Microsoft Word ), оценките за избраните случаи (Acrobat PDF 68Кb - English version) и резюме на доклада ( 165Kb Microsoft Word ), с включени препоръки.

Очакваме вашите коментари по първоначалния вариант, както и препоръки за подобряване на състоянието на достъпа до информация, общественото участие и достъпа до правосъдие по въпроси, свързани с околната среда.

С удоволствие ще включим вашите предложения в окончателния текст на доклада. Изпращайте предложенията си до края на м. Ноември, 2004 на адрес mareq@yahoo.com.

Фондация Програма Достъп до Информация организира обучителен семинар за свобода на информацията. В него взеха участие служители от общински информационни центрове от общински администрации в страната. Целта бе да се представят международните стандарти и най-добрите практики в областта на достъпа до информация и информационното обслужване, спецификата на българското законодателство в тази сфера, както и да се допринесе за обогатяване на познанията и повишаване на уменията на общинските служители при предоставяне на информация. Семинарът се проведе в зала “Адакта” на хотел “Рила”, гр. София, на 28 и 29 октомври 2004 г. Обучението се осъществи в рамките на проект “Прилагане на Закона за свобода на информацията”, изпълняван от VVMZ East European Investment Services B.V., Холандия и Фондация ПДИ с финансовата подкрепа по програма МАТРА на Министерството на външните работи на Холандия. Още за семинара четете тук.

Правната инициатива на Отворено общество публикува резултатите от пилотното наблюдение на свободата на информацията в 5 държави. Проучването се проведе през 2003 година в Армения, България, Македония, Перу и Южна Африка в партньорство с локални партньори (за България това беше Програма Достъп до Информация). Във всяка държава проектът включваше подаване на 100 заявления за достъп до информация до 18 институции от различни заявители. Проектът “Мониторинг на Достъпа до Информация” дава по-пълна картина за прилагането на законите за свобода на информацията по света от което и да е средство досега. Само в 35% от случаите, заявителите са получили достъп до търсената информация. Много от заявленията (36%) въобще не са получили отговор - така наречените мълчаливи откази. Първоначалните резултати и препоръки са достъпни на Интернет страницата на Правна инициатива на Отворено общество: http://www.justiceinitiative.org/db/resource2?res_id=102207. Обобщение на резултатите на български четете тук (Acrobat PDF 224Кb).

Програма Достъп до Информация организира честването на Международния ден на правото да знам 28 септември. Информация за събитието можете да намерите тук.

Три дела за достъп до информация, водени с подкрепата на ПДИ, бяха спечелени в Софийски градски съд (СГС):

С Решение от 23.08.2004 г. СГС ІІІ – З състав отмени като незаконосъобразен отказа на Правителствена информационна служба (ПИС) да предостави на журналистката от в. “24 часа” Павлина Трифонова информация за командировките на правителството и състоянието на стопанисваните от него почивни бази и задължи ПИС да предостави исканата информация. Повече информация по делото четете тук.

С Решение от 23.06.2004 г. СГС ІІІ – А състав отмени като незаконосъобразен отказа на Председателя на Сметната палата (СП) да предостави справка за извършените проверки на територията на гр. Сливен и върна преписката на СП за ново произнасяне по заявлението на Ваня Барбутова. Повече информация по делото четете тук.

С Решение от 11.08.2004 г. СГС ІІІ – А състав обяви за нищожен отказа на Агенцията за държавен вътрешен финансов контрол (АДВФК) да предостави информация за извършени ревизии на две учебни заведения на територията на гр. Сливен и върна преписката на АДВФК за произнасяне с валидно решение по заявлението на Гражданско сдружение “Обществен барометър”. Повече информация по делото четете тук.

ВАС насрочи дело срещу мълчалив отказ на ВСС да допусне журналисти до 10 заседания на съвета
Източник: Върховен административен съд
За 04.11.2004 г. от 9.00 ч. за разглеждане пред тричленен състав на Върховния административен съд (ВАС) бе насрочено адм. дело № 7897/2004 г. Делото е образувано по жалба на Васил Чобанов (радио “Нова Европа”) срещу мълчалив отказ на Висшия съдебен съвет (ВСС) по заявление (вх. № 94-00-266/04.05.2004 г.) от журналисти с искане да бъдат допуснати до 10 заседания на съвета. Жалбоподателят твърди, че мълчаливият отказ на ВСС е незаконосъобразен. В жалбата пише: “Съгласно чл. 41 от Конституцията всеки има право да търси, получава и разпространява информация. Същото право е прогласено и в чл. 10 от Конвенция за защита правата на човека и основните свободи и чл. 19 от Международния пакт за гражданските и политическите права. Съгласно Решение № 7/1996 г. на Конституционния съд по к. д. № 1 от 1996 г. това право се отнася и до достъпа до публичните заседания на различни органи на власт”. Според жалбоподателя, с допълнението на чл. 27 от Закона за съдебната власт (ЗСВ) с нова ал. 3 през 2004 г. за ВСС възниква задължението да осигури достъп на всеки до заседанията си като това право може да бъде ограничавано само за защитата на изброените в закона права и интереси и само в хипотезите, посочени в ЗСВ.

На 11.06.2004 г. Министерският съвет прие Доклад за промяна или премахване на нивото на класификация за сигурност на информацията на 1 484 акта на МС и на документите към тях за периода 1946-2000 г. Около 80 % от актовете са разсекретени на основание “изтекъл срок” (съгласно чл.34, ал.1 и 3 от Закона за защита на класифицираната информация), а останалата част – поради “отпаднало основание” (чл.50, ал.3,т.1 от Правилника за приложение на Закона). Разсекретените документи са по теми, свързани с отбраната и вътрешната сигурност на страната, външните работи, финансите, както и по повод деблокиране на продукти от държавния резерв. Пълен списък на разсекретените документи можете да намерите на адрес http://www.government.bg/10867.html или да изтеглите тук (Acrobat PDF 611Кb)

Договорите по обществени поръчки между общината и фирми са публични, реши днес /25.05/ тричленен състав на Върховния административен съд. Достъп до тях трябва да се предостави дори когато в тях се съдържа информация, представляваща търговска тайна или лични данни, след като същата се заличи. Две дела бяха разгледани от ВАС като касационна инстанция след като Видинският окръжен съд отмени два отказа на кмета на община Видин да предостави достъп до договора на общината с общинска фирма "Чистота" относно залавянето на бездомните кучета в града и данни за третиране в тази връзка на бездомните кучета и отчет за разходваните по договора средства. Достъп до информацията поиска през 2002г. Видинското дружество за защита на животните. Решенията на съда дават важно тълкувание на закона, с което се прегражда възможността администрацията да злоупотребява с т.н. "търговска тайна". Пълен текст на съдебните решения:

Решение № 4716 от 25.05.2004г. (Acrobat PDF 61Кb) на ВАС V-то по а.д. № 8751/2003г.
Решение № 4717 от 25.05.2004г. (Acrobat PDF 59Кb) на ВАС V-то по а.д. № 8752/2003г.

Върховният административен съд, Петчленен състав, задължи Министъра на вътрешните работи да предостави на журналиста от в."Дневник" Христо Христов достъп до архивните фондове на МВР по искана обществена информация. През октомври 2002г. журналистът поиска достъп до т.н. литерни дела на радио "Свободна Европа", "Дойче Веле" и "Би Би Си" във връзка с проучване на архивни документи, свързани с българския писател Георги Марков. Според министър Петканов такива документи не се съхранявали в архива на МВР. Подадената от Христов със съдействието на Програма Достъп до Информация жалба срещу този отказ бе отхвърлена от тричленен състав на ВАС. Вчера Петчленният състав на ВАС отмени решението на предходния състав и задължи министъра да предостави поискания достъп. Съдът приема, че от доказателствата по делото е видно, че исканата документация съществува в МВР и журналистът вече е чел там документи на бившата Държавна сигурност по темата. Дори да не е налична част от поисканата документация, съгласно Закона за достъп до обществена информация МВР е било длъжно да укаже на заявителя къде се намира тя. Прецедента е категоричността на съда да задължи административния орган безусловно да предостави искания достъп до обществена информация. Решението на ВАС четете тук (Acrobat PDF 64Кb).

На 14 и 15 май 2004 г. в Гранд Хотел София се проведе Конференция "Застъпничество за свобода на информацията - Независим мониторинг", организирана от Програма Достъп до Информация с подкрепата на Съвета на Европа/ Пакта за стабилност. В нея взеха участие експерти от State Watch и Article 19 - Великобритания, от Правната инициатива на Институт "Отворено общество", както и представители на неправителствени организации, работещи в областта на свободата на информация, от Албания, Босна и Херцеговина, България, Косово, Македония, Молдова, Румъния, Сърбия, Украйна, Хърватско. Специален гост на форума беше Хелена Ядерблом, директор на отдел към Министерството на правосъдието на Швеция, член на работната група по Препоръка (2002) 2 на Комитета на Министрите към държавите-членки на Съвета на Европа относно достъпа до официални документи. Още...

ПДИ подготви годишен доклад "Състоянието на достъпа до обществена информация в България 2003". Изданието е осъществено в рамките на проект "Прилагане на Закона за свобода на информацията" осъществяван от Програма Достъп до Информация в сътрудничество с VVMZ East European Investment Services B.V. и с финансовата подкрепа на Програмата за социална трансформация в Централна и Източна Европа /МАТРА/ на Министерството на външните работи на Холандия.

Министър Велчев отново се "пошегува" с българския народ

Финансовият министър каза защо договорът с "Краун Ейджънтс" е държавна тайна с повече от 2 години закъснение

На 1 април 2004г. нашият колега Кирил Терзийски получи Решение изх.№ ЗЗДОИ - 8 от 25.03.2004г., с което министърът на финансите отново отказа категорично достъп до договора с британската фирма "Краун Ейджънтс". Това е отговорът му след като в началото на месец март 5-членен състав на ВАС отмени предишния отказ поради противоречия със закона.

Според министъра договорът бил засекретен още през декември 2001г. и това било отразено в секретното деловодство. Любопитно е обаче, че никой не беше чувал договорът да е секретен преди оповестяването на отнасящата се до него стенограма от заседанието на кабинета от в."Труд" в края на март 2002г. Основанието за засекретяването му e т. 24 от отменения Списък на фактите, сведенията и предметите, съставляващи държавна тайна, според министъра било:

Сведения за организационно-техническата програмна защита на автоматизираните системи за управление и информация на министерствата и другите ведомства, както и висшите органи на държавна власт и управление.

След приемането на Закона за защита на класифицираната информация договорът пак бил съдържал държавна тайна, попадаща в следните категории на списъка към чл.25 от ЗЗКИ:

2. Изследователска работа с особено съществено значение за интересите на националната икономика, поръчана от държавни органи.
3. Информация относно технически, технологични и организационни решения, чието разгласяване би заплашило с увреждане важни икономически интереси на държавата.

Явно договорът е много нетрадиционен по съдържанието си - вместо да задава рамки на работата на изпълнителя по него, той представлява изследователска работа сам по себе си.

To be continued…

12.03.2004 г. - Петчленен състав на ВАС остави в сила решение на тричленен състав на съда, с което е отменено Решение № ЗЗДОИ-8/15.10.2002 г. на министъра на финансите /Прес-съобщение на ВАС/. С Решение № 2113/2004г. (Acrobat PDF 53 Кb) постановено по адм. дело № 38/2004 г., петчленен състав на Върховния административен съд (ВАС) остави в сила Решение № 11682/2003 г. на тричленен състав на съда по адм. дело № 3080/2003 г. Със съдебния акт е отменено Решение № ЗЗДОИ-8/15.10.2002 г. на министъра на финансите, с което e отказано на Кирил Терзийски предоставяне на копие на хартиен носител на договора, сключен между Министерството на финансите и британската консултантска фирма "Краун Ейджънтс". Преписката е върната на министъра за ново произнасяне по заявлението за достъп до информация. Решението е окончателно.

Петчленният състав на ВАС приема, че касационната жалба на министъра на финансите е процесуално допустима, но като цяло е неоснователна. С изменението на разпоредбата на чл. 41, ал. 4 от Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ) - ДВ, бр. 45/2002 г., на съда е предоставено и правото на контрол върху маркирането с гриф за сигурност. Това задължава административния орган да предостави данни кога е извършено маркирането и на какво законово основание е станало то. В случая е необходимо министърът да уточни, съобразно дадените му от съда указания, кога е станало маркирането и на какво основание, преди или след приемане на Закона за защита на класифицираната информация (ЗЗКИ). Според съдебния състав, административният орган трябва да уточни дали в договора се съдържат факти, сведения и/или предмети, които съставляват държавна тайна по смисъла на Списъка на фактите, сведенията и предметите, които съставляват държавна тайна на НРБ (обн. ДВ, бр. 31/1990 г., сега отменен) или към коя от посочените в Списъка по Приложение № 1 към чл. 25, ал. 1 от ЗЗКИ категории информации, подлежащи на класификация като държавна тайна, принадлежи съдържащата се в договора информация.

Писмената защита на адв. Александър Кашъмов четете тук (Acrobat PDF 61Кb) .

Журналисти няма да бъдат наказвани за разгласяване на държавна и служебна тайна адв. Александър Кашъмов, ръководител на правния екип на Програма Достъп до Информация още

Програма Достъп до Информация (ПДИ) организира представяне на проекта The Access Initiative - България на 20.01.2004г. от 14,00 ч. в зала "Адакта" на х-л "Рила" - гр. София. The Access Initiative (TAI) е глобална коалиция от организации на гражданското общество, работещи за насърчаване на по-добрия достъп до информация, участие на обществеността и достъп до правосъдие при вземане на решения, засягащи околната среда на национално ниво. В тази връзка, ПДИ събра екип от експерти, който ще използва средствата и методологията на TAI за изработването на подробен доклад относно системата на достъп до информация за околната среда в България. Резултатите от това изследване ще бъдат използвани за работа в посока по-прозрачна, отговорна и устойчива политика и практика при вземането на решения, касаещи околната среда. Повече информация за представянето на проекта четете тук. Подробности за The Access Initiative на можете да намерите на Интернет следния адрес: http://www.accessinitiative.org

На 23.02.2004 г. офисът на ПДИ се премести на адрес:
София, 11142, Бул. Васил Левски 76, ет.3
Телефоните ни остават непроменени: (02) 988 5062, 981 9791, 986 7709


НАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ | ВРЪЗКИ | ТЪРСИ
Българска версия • Последно обновяване: 10.02.2006 • © 1999 Copyright by Interia & AIP