Новини - съдебни дела

Начало

 

 

Ваня Барбутова с/у Сметната палата

І инстанция – а.д. № 1365/2003г. СГС АО ІІІ – а състав

Заявление:
С писмено заявление, адресирано до председателя на Сметната палата (СП), г-жа Барбутова иска справка за всички проверки, извършени от органите на СП на територията на гр. Сливен по Закона за СП от 1995 г., както и справка за извършените одити до края на 2002 г., на територията на града по Закона за СП от 2001 г.

Отказ:
В законоустановения срок не е получен отговор от председателя на СП.

Жалба:
Мълчаливият отказ е обжалван с аргумента, че е налице нарушение на материалния закон, тъй като исканата информация е обществена, както и че неспазването на изискването за писмена форма на отказа е съществено нарушение на процесуалните правила.

След получаването на жалбата СП не изпълнява задължението си да изпрати жалбата заедно с цялата преписка на съда. Жалбоподателката изпраща молба до съда с копие от жалбата и съдът служебно изисква преписката от СП.

Развитие пред І инстанция:
На първото заседание представителят на СП представя писмо-отговор, което не е достигнало до знанието на жалбоподателката. С писмото се отказва достъп до поисканата информация, тъй като същата не представлявала нито официална, нито служебна обществена информация по смисъла на закона (чл. 11 и чл. 12 ЗДОИ). Съдът приема жалбата, с която е сезиран, като такава и срещу изричния отказ и продължава делото. Представителят на СП твърди още, че ЗДОИ не е приложим и тъй като съществува Правилник за реда и начина за огласяване на информация за одитната и друга дейност на СП, както и Правилник за служебния бюлетин на СП. Делото е отложено за представяне на правилниците.

На второто заседание представителя на СП представя правилниците и прави ново твърдение - че СП не разполага с исканата информация.

Възраженията на представителя на жалбоподателката са, че правилниците на СП са неотносими към правния спор, тъй като същите не са обнародвани и не представляват нормативни актове по смисъла на Закона за нормативните актове и следователно нямат характера на специален закон по отношение на ЗДОИ. СП разполага с исканата информация, тъй като осъществява контролната си дейност съгласно приет годишен план по отделения и областни териториални поделения. Всяка проверка се възлага с писмена заповед на председателя на СП. Отделенията и териториалните поделения на СП предоставят периодични и годишни доклади на СП за контролната си дейност.

След второто съдебно заседание СГС обявява делото за решаване.

Решение:
С Решение от 23.06.2004 г. СГС ОТМЕНЯ отказа на председателя на СП, обективиран в писмото-отговор и ВРЪЩА преписката на председателя на СП за ново произнасяне по заявлението. В решението си съставът на съда приема, че липсата на посочване на конкретни критерии и фактически основания въз основа, на които органът е приел, че исканата информация не представлява обществена информация по смисъла на ЗДОИ, прави отказа немотивиран. Липсата на мотиви не позволява на съда да прецени правилността на изводите и упражни ефективен контрол за законосъобразност на обжалвания отказ. Неясно защо обаче съдебният състав не обсъжда в решението си, изложените от ответника в съдебно заседание, аргументи, че правилниците на СП изключват приложението на ЗДОИ и че СП не създава и не съхранява исканата информация.НАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ | ВРЪЗКИ | ТЪРСИ
Българска версия • Последно обновяване: 03.11.2004 • © 1999 Copyright by Interia & AIP