Информационен бюлетин
Брой 10, м. октомври, 2004

ПДИ обучи служители от местната администрация по ЗДОИ
Диана Банчева, Антон Андонов, ПДИ

Програма Достъп до Информация проведе двудневен обучителен семинар “Свобода на информацията” за служители от местнaта администрация на 28 и 29 ноември 2004. В зала “Адакта” на хотел “Рила” в София се събраха представители на дирекция "Общинска информация" сектор "Информация, деловодство и архив" в Столична община, секретари на райони в столицата, юристи, служители по сигурността на информацията, експерти. В обучението взеха участие и общински служители от градовете Лом, Монтана, Стралджа, както и представител на ФРМС.

В рамките на два дни лектори от Програма Достъп до Информация представиха Закона за достъп до обществена информация, неговите ограничения, както и практики по неговото изпълнение. Лектор на обучението бе и Андрей Бартошевич от Словакия. Експертът представи Словашкия закон за свобода на информацията, както и интересни примери за неговото изпълнение или нарушение. Господин Бартошевич подчерта, че свободата на информация не е просто прищявка на демократичното общество, а необходимост, която гарантира общественото доверие в управляващите. Той изтъкна гражданското доверие като признак за ефективно и успешно управление.

В процеса на работа над 50 служители от общинската администрация споделиха опита си в областта на предоставяне на достъп до информация. Участниците разиграха симулационни игри, специално разработени от правния екип на ПДИ, в които бяха поставяни въпроси за правилната интерпретация на закона в определени специфични ситуации.

Разясняваше се процедурата по предоставяне достъп до обществена информация, както и нови практики по темата. Като основен проблем бе изтъкната нуждата от субективна преценка на служителите по предоставяне на достъп до информация, което предполага изключително познаване на ЗДОИ. Участниците в семинара изтъкнаха и обучението на гражданите като важен фактор за успешни практики и подобряване на състоянието на предоставяне на информация. В този смисъл, приемането на закона се оказва недостатъчно условие за неговото спазване.

Необходимо е наличието на обществена група, която да действа като посредник в тълкуването на закона. Такава роля изпълнява Програма Достъп до Информация.

Общинските служители оживено дискутираха регистрацията на устните заявления от страна на гражданите. Според действащата практика в община Лом при всяко такова запитване, на което се отговаря веднага, се съставя протокол за предоставена информация по ЗДОИ. По този начин може да се следи точния брой на устните заявления, които в края на годината се дават в отчета на кмета на общината, адресиран до министъра на държавната администрация. За голяма част от общинските служители от София обаче, колегите им от край дунавския град създават по този начин пречки в общуването между институцията и гражданите.

Обучението за служители от местната админи-страция се осъществи в рамките на проект “Прилагане на Закона за свобода на информацията”, изпълняван от VVMZ East European Investment Services B.V., Холандия и Фондация ПДИ с финан-совата подкрепа по програма МАТРА на Министер-ството на външните работи на Холандия. Основна-та цел на проекта е подобряване практиките на предоставяне на достъп до информация в България.


Андрей Бартошевич представя Словашкия закон за достъп до информация

 


НАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПРЕДСТОЯЩО | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ | ВРЪЗКИ | ТЪРСИ
Българска версия • Последно обновяване: 03.11.2004 • © 1999 Copyright by Interia & AIP