Новини

Начало

 

 

Министерство на Финансите
Решение № ЗЗДОИ - 8
от 25.03.2004 г.


Със заявление, вх. № ЗЗДОИ - 8 от 01.10.2002 г., Кирил Димитров Терзийски е поискал достъп до обществена информация по реда на Закона за достъп до обществена информация, като му се предостави договора, сключен между българското правителство и британската консултантска фирма "Краун Ейджънтс". Като предпочитана форма на предоставяне на информацията, заявителят е посочил копиране на хартиен носител.

С Решение Хе ЗЗДОИ - 8 от 15.10.2002 г. на министъра на финансите, на основание чл. 37, ал. 1, т. 1 от Закона за достъп до обществена информация е отказано предоставяне на искания документ.

С Решение № 11682 от 15.12.2003 г. по адм. дело № 3080/2003 г. на Върховния административен съд, пето отделение, оставено в сила с решение № 2113 от 09.03.2004г., по адм. дело № 38/2004 г. на Върховния административен съд, петчленен състав, е отменено Решение № ЗЗДОИ - 8 от 15.10.2002 г, на министъра на финансите и е върната преписката на министъра на финансите за ново произнасяне по заявление вх. № ЗЗДОИ - 8 от 01.10.2002 г. по Закона за достъп до обществена информация, подадено от Кирил Димитров Терзийски.

След повторно разглеждане на заявление, вх. № ЗЗДОИ - 8 от 01,10.2002 г., от Кирил Димитров Терзийски, както и в изпълнение на задължителните указания на Върховния административен съд по тълкуването и прилагането на Закона за достъп до обществена информация, установих следното:

С подаденото заявление Кирил Димитров Терзийски е поискал предоставяне на договора, сключен между българското правителство и британската консултантска фирма "Краун Ейджънтс". В заявлението се съдържа и искане в случай, че договорът съдържа засекретени части, да му бъде предоставен частичен достъп до информация, като бъдат заличени клаузите, представляващи защитена със закон тайна.

Въпреки, че със заявлението е поискан договор, сключен между българското правителство и британската консултантска фирма "Краун Ейджънтс", решаващият орган приема, че искането се отнася до сключения на 29.11.2001 г. договор между Министерството на финансите и "Краун Ейджънтс", Великобритания, "Мерки в помощ на реформата в българската митническа администрация".

Информацията в нейната съвкупност, която се съдържа в посочения договор, попада в категорията информация, съставляваща държавна тайна, съгласно т. 24 от раздел III Сведения от икономически характер от Списъка на фактите, сведенията и предметите, които съставляват държавна тайна на Република България. Поради тези
обстоятелства на 18.12.2001 г. договорът е маркиран с гриф за сигурност "секретно", като маркирането с посочения гриф за сигурност е отразено в секретното деловодство на министерството.

Информацията, чието предоставяне се иска от заявителя, е класифицирана информация, представляваща държавна тайна и по смисъла на Закона за защита на класифицираната информация, който е в сила от 04.05.2002 г., с чийто § 43 от преходните и заключителни разпоредби е отменен Списъка на фактите, сведенията и предметите, които съставляват държавна тайна на Република България. Тази информация попада в Списъка на категориите информация, подлежаща на класификация като държавна тайна, приложение № 1 към чл. 25 от Закона за защита на класифицираната информация и по - конкретно в т. 14 от раздел II "Информация, свързана с външната политика и вътрешната сигурност на страната" и т. 2 и т. З от раздел III "Информация, свързана с икономическата сигурност на страната".

Във връзка с посочените обстоятелства приемам, че не са налице предпоставките за уважаване на искането за предоставяне на достъп до обществена информация, както в частта относно предоставянето на копие на хартиен носител на целия договор, така и в частта относно предоставяне на частичен достъп до исканата информация.

С оглед изложеното и на основание чл. 28, ал. 2 във връзка с чл. 37, ал. 1, т. 1 от Закона за достъп до обществена информация

Реших:

Отказвам предоставяне на копие на хартиен носител на договор, сключен между Министерството на финансите и британската консултантска фирма "Краун Ейджънтс", "Мерки в помощ на реформата в българската митническа администрация".

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от получаването му.

Министър:НАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ | ВРЪЗКИ | ТЪРСИ
Българска версия • Последно обновяване: 01.04.2004 • © 1999 Copyright by Interia & AIP