Информационен бюлетин
Брой 11, м. ноември, 2004

ПДИ представи доклад за околната среда
Диана Банчева, ПДИ

Програма Достъп до Информация (ПДИ) и “Природа назаем” представиха Доклад за оценка на достъпа до информация, общественото участие и достъпа до правосъдие по въпроси, свързани с околната среда пред представители на медии, неправителствени организации (НПО) и държавни институции, чиято работа е свързана с проблеми по опазването на околната среда. По време на дискусията участниците имаха възможност да дадат своите препоръки за подобряване състоянието на информираност, създаване на условия и стимули за обществено участие и улесняване достъпа до правосъдие по въпроси свързани с околната среда.

Подготовката на Доклада е част от програмата Инициатива за достъп на Световния институт за ресурси (The Access Initiative, TAI, of the World Resource Institute). Екипът на TAI разработва специална методология, за детайлна оценка на съблюдаването на Принцип 10 от Декларацията за околната среда и устойчивото развитие, приета през 1992 година (известна още като Декларацията от Рио). Принципът е утвърден с приемането на Орхуската конвенция, Дания, 1998 г. Въз основа на индикатори, заложени в методологията, се прави оценка на състоянието на достъпа до информация за околната среда, общественото участие, достъпа до правосъдие и капацитета на държавни институции и граждански организации. Националните екипи подбират конкретни случаи за оценка и анализират получените резултати. До момента свои доклади са подготвили национални екипи от Индия, Индонезия, Мексико, САЩ, Тайланд, Чили, Унгария, Уганда, Южна Африка. Целта на инициативата е чрез работата на НПО и независими експерти да бъде подпомогната работата на държавните органи.


Представители на медии, НПО и държавни институции обсъдиха доклада на ПДИ и “Природа назаем”

По препоръка на TAI, националните екипи анализират действащото законодателство и оценяват чрез конкретни случаи как се прилага то на практика. В зала “Адакта” на хотел “Рила” Николай Мареков (ПДИ) представи методологията на TAI, както и особеностите при работата на българския нацио-нален екип. Дарина Палова и Кирил Терзийски, юристи от екипа на ПДИ, описаха конкрет-ните случаи на замърсяване на водни басейни, на горски пожар, на състоянието на мониторинг на въздуха и питейната вода и дадо-ха оценка и препоръки за подобря-ването на практиките на инфор-миране на населението за състоя-нието на околната среда. Алек-сандър Кашъмов, ръководител на правния екип на ПДИ, направи анализ на състоянието на достъпа до правосъдие в България.

След представянето на доклада, присъстващите дадоха своите препоръки за промяна в законодателството, относно съществуващите практики по предоставянето на информация, както и за създаването на нови процедури за изготвяне на екологични оценки и санкции. Тези препоръки ще бъдат включени в окончателния вариант на доклада на TAI, който ще бъде представен на среща на страните, ратифицирали Орхуската конвенция, която ще се проведе в Казахстан през 2005 г.


НАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПРЕДСТОЯЩО | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ | ВРЪЗКИ | ТЪРСИ
Българска версия • Последно обновяване: 03.12.2004 • © 1999 Copyright by Interia & AIP