Информационен бюлетин
Брой 5, м. май 2004

Застъпниците за свобода на информацията обсъждаха опита си и сферите на регионално сътрудничество в София
Гергана Жулева, ПДИ

На 14 и 15 май в София се проведе регионална конференция "Застъпничество за свобода на информацията - независим мониторинг". Участници в конференцията бяха представители на организации, допринесли за приемането на законите за достъп до информация в техните страни и работещи активно за подкрепа на упражняването на правото на свобода на информацията.

Провеждането на конференцията беше подкрепено от Съвета на Европа и Пакта за стабилност.
Общността на застъпниците, която на 28 септември 2002 година се обедини в Международна Мрежа на Застъпниците за Свобода на Информацията (FOIAdvocates Network), укрепва и се разширява. От 15 организации-учредителки сега мрежата обединява повече от 35 организации (www.foiadvocates.net). Денят на учредяване на мрежата - 28 септември - беше обявен за Международен Ден на Правото да Знам. Първите церемонии по отбелязване на този ден бяха през 2003 година (www.r2kd.com).

Участниците

В София се събраха застъпници за свобода на информацията от Артикъл 19 , Глобалната кампания за Свобода на изразяването, Правната инициатива на Институт Отворено общество, Statewatch, Центъра за развитие и демократизация на институциите(Албания), Центъра за свободен достъп до информация (Босна и Херцеговина), Хърватския хелзинкски комитет, Центъра за Кампания за Свобода на изразяването и Свобода на Информацията (Молдова), Про Медия (Македония), Адвокати за човешки права (Сърбия), Черногорския Хелзинкски комитет, Румънския Хелзинкски комитет, Центъра за независима журналистика, Асоциация Pro Democratia (Румъния), Центъра за обучение и ресурси за застъпничество(Косово), Фондация Ренесанс (Украйна) и, разбира се, домакините и организаторите на конференцията от България - Програма Достъп до Информация.

Специални гости бяха Хелена Ядерблом от Министерството на правосъдието на Швеция и член на работната група на Съвета на Европа при подготовката на Препоръка 2002(2) на Комитета на министрите за достъпа до официални документи, Иван Николчев - представител на Съвета на Европа, и Ирина Файон от Проект Инициатива за отворено управление на Американската агенция за международно развитие.

Целите на конференцията бяха поне две:

Първо, да се обмени опит в областта на застъпничеството за приемане на законите за свобода на информацията и, което е по-важно, прилагането им на национално и регионално равнище.
Второ, да се обсъдят по-нататъшните стъпки на регионалното сътрудничество за утвърждаването на правото на свобода на информацията.

В хода на обсъжданията се очертаха общите проблеми, свързани с упражняването на правото на достъп до информация и прилагането на законите за свободен достъп до информация.
Застъпническите кампании на организациите са свързани с преодоляването поне на два общи за страните проблема: неподготвеност на държавните органи за прилагането на законите и необходимост за разясняване на правото сред по-широки кръгове на обществеността.

Наблюдението на прилагане на закона не е самоцел - то е подчинено на застъпническите кампании. Чрез него се формулират конкретните цели на разяснителните кампании, очертават се групите, към които трябва да бъдат насочени.

Наблюдението на прилагането на законите показва слабостите на системата на предоставянето на информация от страна на държавните органи.

Естер Филипини от Правна инициатива на Институт Отворено Общество представи резултатите от Глобалния мониторинг за свобода на информацията проведен в пет страни. Националните екипи от България и Македония представиха своите резултати. Подобна методология за "активно наблюдение", която дава възможност да се очертаят слабите страни на системата на предоставяне на информация и едновременно с това да се активизира прилагането на закона, е използвана и от Асоциация "Про демокрация" в Румъния. Докладът беше представен от Константин Марза и разпространен сред участниците.

Резултатите от глобалния мониторинг насочват застъпническите кампании към засилване на натиска към държавните органи за по-голяма активност в осигуряването на свободния достъп до информация.

Не просто следване на закона, а следването му на основата на ценностите на откритост на управлението характеризират развитите практики за достъп до информация - този извод беше ясно формулиран в изказването на Хелена Ядерблом.

Тези ценности обаче не са даденост, те трябва да са постоянен ориентир за застъпническите кампании. Едно от направленията в тази област, в което са съсредоточени усилията и на регионално равнище, са обученията за различните участници в процеса - администрация, журналисти, граждани, неправителствени организации, работещи в различни сфери. Самото споделяне на опит е средство за застъпническите кампании на национално равнище. Сара Бюканен и Ирина Смолина от Артикъл 19 споделиха опита на тази авторитетна организация в регионалните застъпнически кампании за свобода на информацията.


Иван Николчев, Гергана Жулева, Александър Кашъмов

Най-мощното средство за утвърждаване на правото на информация е, разбира се, реалното практическо търсене на информация, която не е публикувана. Получаването на тази информация като се използват нормите на законодателството, нейното публикуване и разпространяване е също важно направление в работата на застъпниците за свобода на информацията. Тони Баниян сподели богатия опит на Statewatch в търсенето на информация от европейските институции.

Александър Кашъмов, Диана Оливия Калинеску, Роман Романов и Вячеслав Якубенко представиха съдебните дела по законите за достъп до информация, като средство за наблюдение и застъпничество за свобода на информацията.
Конференцията даде възможност да бъдат обсъдени много и различни интересни теми. В следващите броеве ще представим някои от тях.

Най-важният резултат от срещата на застъпниците за свобода на информацията бяха очертаните направления на сътрудничество, които могат да се обобщят в няколко групи:

I. Периодичен, проактивен обмен на информация, вкл. в уебсайта на мрежата.

Тук основните препоръки бяха за:
- обмен на идеи, случаи, публикации, информация за събития; посочено бе, че от голяма полза е публикуването на позитивните случаи;
- публикуване в интернет-страниците на организациите на всички закони, които имат отношение към достъпа до информация;
- разработване на софтуеър за търсене в уебсайта на мрежата на определени теми - брошури, събития, публикации;
- взаимна размяна на публикации - доклади, брошури, листовки и др. на английски език.

II. Координация и съвместни действия за отбелязване на Международния Ден на правото да знам" на 28 ссептември.
- да се обединят усилията на всички организации за съвместни действия по отбелязването на деня, да се разработят съвместни програми с привличане на националните медии, да се осъществи размяна на програми и на медийни реализации;
- да се положат усилия за разработването на съвместни кампании;
- да се привлекат агенции на ООН в отбелязването на този ден и той да се превърне в официален Ден на достъпа до информация на ООН;

III. Регионално и европейско сътрудничество, отваряне на организациите за сътрудничество.
- да се работи за премахване на невидимите граници, да не се "затваря" региона, да се търсят мостове към по-ефективен диалог с европейските структури;
- Съветът на Европа да поддържа по-редовна система за информиране на организациите по отношение на събития, възможности за финансиране и др.
- регионалните срещи и обучителни семинари да се използват за обмен на информация и по-тясна връзка между страните-участнички, не само на ниво неправителствени организации, но и на държавно ниво чрез осигуряване на участие от страна на държавни институции от различни страни;
- неправителствени организации, работещи в други области, но имащи влияние или отношение към достъпа до информация, да бъдат привличани за партньори;
- да се търси сътрудничество с бизнессредите поради техния естествен интерес и стремеж към търсене на информация от държавни институции;
- да се разширява двустранното и многостранното сътрудничество в търсенето на информация, особено по специфични трансгранични въпроси от взаимен интерес.

Предложенията за сътрудничество бяха систематизирани от И. КожухароваНАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПРЕДСТОЯЩО | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ | ВРЪЗКИ | ТЪРСИ
Българска версия • Последно обновяване: 02.06.2004 • © 1999 Copyright by Interia & AIP