Новини - съдебни дела

Начало

 

 

Павлина Трифонова срещу Министерски съвет

І инстанция – а.д. № 2860/2003 г. СГС АО ІІІ – з състав
ІІ инстанция – а.д. № 10635/2004 г. ВАС V-то отд.

Заявление:
С 2 заявления за достъп до обществена информация от юни 2003 г. Павлина Трифонова - журналист от в. “24 часа”, иска от Правителствена информационна служба (ПИС) към Министерски съвет (МС) да и бъде предоставена информация относно командировките на министрите, както и за състоянието на почивните бази на МС. За командировките – справка (за периода от юли 2001 г. до сега) за броя дни и посетени места от министрите в чужбина, изразходваните за целта средства (за пътни, дневни и нощни), както и за името на фирмата осигуряваща самолетни билети на правителството и това какъв договор е сключен с нея. За стопанисваните от МС почивни бази и резиденции - получена субсидия от бюджета, размер на собствените приходи, справка за броя лица почивали в тях миналата година и ценоразпис за настоящия сезон.

Отказ:
Писмено решение за отказ, в което се посочва, че исканата информация не може да бъде предоставена на този етап по следните причини:
- отчета за командировъчните разходи на членовете на МС и отчета за състоянието на почивните бази на МС се извършва заедно с изготвянето на годишния отчет за касово изпълнение на бюджета в края на бюджетната година;
- отчета за касово изпълнение на бюджета за миналата година е предоставен на експерти от Сметната палата (СП) за годишна одитна заверка;
- данни за пътуванията на министрите за 2001 г. и 2002 г. вече са предоставени на журналистката.

Жалба:
В жалбата са изложени пет съображения за незаконосъобразност на отказа. Посочва се че по предишни заявления на репортерката е предоставяна единствено малка част от информацията, която е поискана с едно от процесните заявления (за командировките), тази по първите 3 точки от него и то за значително по-кратък период от време, което прави сега исканата справка доста по-различна като цифри и на практика изцяло нова и различна информация. Изтъква се и фактът, че по предходните заявления предоставянето на тази информация явно никак не е било обвързано с изготвянето на отчета за касово изпълнение на бюджета, нито със заверките на СП. Най-после отбелязана е абсолютната липса на връзка между твърденията в отказа и част от поисканата информация – за фирмата, осигуряваща билети и договора й с правителството и ценоразписа на почивните станции.

Развитие пред І инстанция:
След две съдебни заседания за събиране на доказателства за предходните отговори на ПИС до репортерката съдебният състав обявява делото за решаване.

Решение:
С Решение от 23.08.2004 г. съдът ОТМЕНЯ като незаконосъобразен отказа на Правителствената информационна служба (ПИС), ПРИЗНАВА на жалбоподателката правото на достъп до тази информация по реда на ЗДОИ и ЗАДЪЛЖАВА ПИС да я предостави. В мотивите си съдиите отбелязват, че в заявленията на жалбоподателката са отправени няколко отделни искания за достъп до информация, всяко от които е следвало да бъде разгледано от органа в отговора. Противоречието на отказа със закона е аргументирано с обстоятелството, че същият не съдържа посочване на фактическо и правно основание по смисъла на ЗДОИ. Простото посочване, че отчетът за командировъчните разходи, както и отчетът за състоянието на почивните бази се изготвяли заедно с годишния отчет за касово изпълнение на бюджета без да се обясни как този факт и наличието на кое от основанията за отказ по закона обуславя, прави отказа немотивиран. Съдебният състав стига до извода, че за редовно сезирания със заявление Директор на ПИС, който създава и съхранява исканата информация, е възникнало задължение да предостави достъп, тъй като същата е служебна обществена информация по смисъла на чл. 11 от ЗДОИ и не попада в никое от предвидените в закона ограничения.

Касационна жалба:
Решението на СГС е обжалвано от Министерски съвет пред Върховния административен съд (ВАС) с аргумента, че отказът на ПИС не следва да се разглежда като отказ по ЗДОИ, а като писмо, с което е съобщено, че към момента на искането информацията не е съществувала.

Развитие пред ІІ инстанция:
Делото е разгледано в едно съдебно заседание и обявено за решаване.

Решение:
С Решение № 6027 от 28.06.2005 г. състав на Пето отделение на ВАС оставя в сила решението на СГС, с което отказът на правителството да предостави информация за командировките и почивните бази на МС е обявен за незаконосъобразен и е задължена Правителствената информационна служба да предостави на заявителката поисканата информация. В мотивите си тричленният състав на ВАС отбелязва: ...Неоснователно е възражението на МС, посочено и като мотив в обжалвания отказ, че исканата информация не е съществувала като налична към датата на заявленията, както и че: Не става ясно, защо цялата информация, до която е поискан достъп, да е обвързана с изготвянето на годишния отчет в края на бюджетната година, след като командировките се осчетоводяват текущо и е възможно изготвянето на справка.

Решението е окончателно.НАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ | ВРЪЗКИ | ТЪРСИ
Българска версия • Последно обновяване: 06.07.2005 • © 1999 Copyright by Interia & AIP