Личната сфера на лицата, заемащи висши публични длъжности, е защитена в по-ниска степен от личната сфера на останалите граждани, като доминиращо значение се отдава на необходимостта на обществото да знае 08.03.2023 г.

До този извод стигна състав на Административен съд София-град (АССГ) по дело на Николай Неделчев срещу отказ на Комисията за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество (КПКОНПИ) да предостави информация относно неподадените декларации от Слави Трифонов и още няколко публични фигури.

Информацията за това дали Слави Трифонов е подал дължимата декларация по ЗПКОНПИ, извършената проверка по случая и предприетите мерки, не представлява защитени лични данни, а информация за изпълнението на законово вменено задължение от страна на КПКОНПИ 08.03.2023 г.

До този извод стигна състав на АССГ по дело на Доротея Дачкова (в. „Сега“) срещу отказ на КПКОНПИ да предостави информация за резултатите от проверката и наложените санкции по случая с неподадената декларация от Слави Трифонов.

Липсата на съгласие на трето засегнатото лице за предоставяне на информация не е абсолютно и достатъчно основание за отказ да се предостави достъп до исканите сведения, а зависи и от отсъствието на надделяващ обществен интерес 12.01.2023 г.

До този извод стигна състав на Административен съд София-град (АССГ) по дело на Марта Георгиева (София) срещу отказ на директора на Областна дирекция по безопасност на храните – София (ОДБХ София).