Проекти

Начало

 

 

Проект

Застъпническа кампания за цялостни промени в законодателството за достъп до информация

финансиран в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014

В рамките на проекта Фондация Програма Достъп до Информация (ПДИ) ще изготви проект на концепция за изменения в законодателството за достъп до информация въз основа на своя 17-годишен опит в наблюдението и застъпничеството за по-добри практики в областта на прозрачността на институциите и упражняването на правото на информация. Подготовката на проекта ще се основава на анализ на резултатите от годишния одит на активната прозрачност на институциите в Българияи постоянното наблюдение на състоянието на достъпа до информация в България, които ПДИ извършва. Ще бъде проучен опитът на страни с добро законодателство и действащи независими органи за контрол на прилагането му. 
 
Изготвеният от ПДИ проект на концепция за законодателни изменения ще бъде подложен на обществена дискусия чрез онлайн консултация и пет обсъждания с целеви заинтересовани групи, които ще се проведат в София. Повече за обществените дискусии в специалната секция: Необходими ли са промени в ЗДОИ?

Обща цел на проекта: Насърчаване на включването на НПО в процесите на формулиране на политики и вземане на решения съвместно с институциите на местно, регионално и национално ниво

Специфични цели:

 • Повишаване на приноса на неправителствените организации към формулирането на политики и процесите на вземане на решения на местно, регионално и национално ниво
 • Повишаване на активността на неправителствените организации във връзка с отчетността и прозрачността на публичните институции
 • Подобряване на диалога между неправителствените организации и местните, регионалните и националните власти

Целеви групи: НПО и граждански групи; журналисти; координатори на ПДИ в 27 областни града в страната; служители в администрацията, отговарящи за работата със заявления за достъп до информация; юристи и съдии; бизнес, блогъри и интернет активисти; политически партии, представени в парламента.

Основни дейности

 1. Проучване, систематизиране на резултатите от постоянния мониторинг и подготовка и отпечатване на годишен доклад за състоянето на достъпа до информация
 2. Подготовка и провеждане на среща с координаторите в страната за представяне на целта на кампанията
 3. Организиране и провеждане в София на 5 обществени обсъждания със заинтересовани групи и стартиране на онлайн обществена консултация
 4. Систематизиране на предложения и виждания в Концепция за промени в ЗДОИ
 5. Подготовка и провеждане на Конференция „Необходими ли са промени в ЗДОИ и ако „да” - какви?”
 6. Публичност, визуализация и медийно отразяване

Очаквани резултати

 1. Одит на активната прозрачност на институциите в България; Рейтинг на активната прозрачност на институциите 2014; Анализ на резултатите от одита; Препоръки за законодателни изменения - Проект за концепция за законодателни изменения; Изготвен, публикуван и разпространен доклад „Състоянието на достъпа до информация”; Пресконференция за представяне на доклада.
 2. Обсъдени предложения за законодателни изменения с 27 журналисти от местни и регионални медии, координатори на ПДИ, на работна среща в София; Инициирана медийна кампания в цялата страна за широка обществена консултация по проекта на концепция за законодателни изменения.
 3. Проведени 5 обществени обсъждания с различни целеви групи и обсъдени предложения за законодателни изменения; Изготвени, публикувани и разпространени 5 меморандума с предложения за законодателни изменения от 5 обществени обсъждания; Онлайн платформа за широка обществена консултация за промени в законодателството за достъп до информация.
 4. Изготвена и обсъдена Концепция за промени в законодателството за достъп до информация; Публикувана Концепция в специалната секция на страницата на ПДИ „Необходими ли са промени в ЗДОИ?” и разпространена до заинтересованите групи.
 5. Организирана и проведена Конференция „Необходими ли са промени в ЗДОИ и ако „да” - какви?”; Публично представена Концепция за промени в законодателството за достъп до информация пред 60 участници; Обменен опит и добри законодателни модели на националната конференция.
 6. Разпространени резултатите от проекта и кампанията за законодателни изменения и споделен опит в застъпничеството за по-добро законодателство за достъп до информация чрез фокусирана медийна кампания и разработените информационни канали на ПДИ: интернет страница, информационен бюлетин, блог, Фейсбук страница и международни мрежи.

Продължителност на проекта
януари 2014 – януари 2015 

Постигнати резултати:

EEA Grants

КОНЦЕПЦИЯ ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО ЗА ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ
 
ПДИ изготви КОНЦЕПЦИЯ за изменения в законодателството за достъп до информацияhttp://store.aip-bg.org/documents/Concept2014.pdf.

Концепцията представя широк кръг от проблеми, свързани с практиката по прилагане на Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ) и възможни решения за тяхното преодоляване. Тя е изготвена въз основа на 18-годишния опит на ПДИ в наблюдението и застъпничеството за по-добри практики в областта на прозрачността на институциите и упражняването на правото на информация. Бе проучен опитът на страни с добро законодателство и действащи независими органи за контрол на прилагането му.
 
Концепцията бе разпространена в месечния информационен бюлетин на ПДИ за ноември 2014: http://www.aip-bg.org/publications/Бюлетин/Брой/104957/.
 
Концепцията бе представена на Национална конференция пред НПО, журналисти, граждани, юристи, политици, която се проведе на 12 декември 2014 година в хотел "Форум", София.
 
„Концепция за изменения в законодателството за достъп до информация”, Програма Достъп до Информация, 2015, 72 стр, ISBN 978-954-9953-50-3.

НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯНа 12 декември 2014 в Централ Хотел Форум в София Програма Достъп до Информация (ПДИ) проведе конференция на тема „Нобходими ли са промени в законодателството за достъп до информация”. В конференцията взеха участие близо 100 журналисти, неправителствени организации, граждани, практикуващи юристи, председатели на административни съдилища и служители от администрацията, отговарящи за прилагането на Закона за достъп до обществена информация от цяла България.

Целта бе да се представи и обсъди проект на Концепция за изменения в законодателството за достъп до информация, изготвен от ПДИ въз основа на обществени дискусии с пет групи търсещи и предоставящи информация, онлайн консултация и натрупания през години опит в прилагането на Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ).

Националният омбудсман на Република България представи своята практика по казуси, свързани с прилагането на ЗДОИ.

Госпожа Калина Димитрова, експерт от Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, представи проект на ЗИД на ЗДОИ, въвеждащ разпоредбите на Директива 2013/37/ЕС, изготвен от работна група към министерството. Платформата за онлайн подаване на заявления за достъп до информация Pitaigi.bg бе представена от представители на организацията Общество.бг.

Повече информация за резултатите от конференцията четете в месечния информационен бюлетин на ПДИ за декември 2014.

ОБЩЕСТВЕНИ ОБСЪЖДАНИЯ

В периода април - октомври 2014 г. ПДИ проведе широка обществена консултация за необходими законодателни промени от гледна точка на практиката по прилагане на ЗДОИ.

ПДИ проведе пет обществени обсъждания с журналисти от печатни и електронни медии, IT специалисти, активисти за отворени данни и блогъри, представители на НПО и граждани, служители от държавната администрация, които отговарят по ЗДОИ и адвокати и съдии от административните съдилища, с цел да се дискутират необходими промени в законодателството за достъп до информация.? Течеше и онлайн консултация. Всички посъпили предложения са достъпни: http://www.aip-bg.org/publicdebate/Предложения_и_становища/208182/.

Програма Достъп до Информация обобщи направените по време на обществените дискусии и постъпилите онлайн предложения: http://store.aip-bg.org/Obsujdane2014/Obobshtenie_predlojenia.pdf.

EEA Grants

Пета обществена дискусия "Необходими ли са промени в ЗДОИ" - със съдии, адвокати и юристи

На 24 октомври  2014 г. в Хотел „Сити” в София ПДИ проведе последната от планираните пет обществени дискусии в рамките на проект “Застъпническа кампания за цялостни промени в законодателството за достъп до информация”. Проектът е финансиран по Програма за подкрепа на НПО в България по финансовия механизъм на ЕИП 2009 – 2014 г.
 
В обсъждането взеха участие съдии от Върховния административен съд, административни съдилища в страната, адвокати и юристи с практика по прилагането на Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ).
Повече информация ще бъде публикувана в месечния Информационен бюлетин на ПДИ за октомври 2014?: http://www.aip-bg.org/publications/Бюлетин/?.

Обобщените предложения в резултат на дискусията може да видите в секцията "Предложения и становища": http://www.aip-bg.org/publicdebate/Предложения_и_становища/208182/.

Снимки от събитието в секция "Галерии": http://www.aip-bg.org/about/gallery/104471/.

EEA Grants

Четвърта обществена дискусия "Необходими ли са промени в ЗДОИ" - със служители по ЗДОИ
 
На 14 октомври  2014 г. в Хотел „Сити” в София ПДИ проведе обществена дискусия на тема „Необходими ли са промени в законодателството за достъп до информация?”. В обсъждането взеха участие служители от централни органи на изпълнителната власт и органи на местното самоуправление, отговорни  за активното публикуване и предоставянето на   информация по реда на Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ).
 
Дискусията се проведе в рамките на проект “Застъпническа кампания за цялостни промени в законодателството за достъп до информация”, финансиран по Програма за подкрепа на НПО в България по финансовия механизъм на ЕИП 2009 – 2014 г.

Повече информация ще бъде публикувана в месечния Информационен бюлетин на ПДИ за октомври 2014: http://www.aip-bg.org/publications/Бюлетин/.

Меморандумът с обобщени предложения в резултат на дискусията може да видите в секцията "Предложения и становища": http://www.aip-bg.org/publicdebate/Предложения_и_становища/208182/.

Снимки от събитието в секция "Галерии": http://www.aip-bg.org/about/gallery/103697/.

EEA Grants

Трета обществена дискусия "Необходими ли са промени в ЗДОИ" - с НПО и граждани

На 4 юли 2014 г. в Хотел „Сити” в София Програма Достъп до Информация проведе трета обществена дискусия на тема „Необходими ли са промени в законодателството за достъп до информация?”. Този път проблемите, излизащи от практиката на търсене на информация, бяха обсъдени с граждани и неправителствени организации, които активно използват Закона за достъп до обществена информация, водят съдебни дела с правната помощ на ПДИ и използват получената информация в дейността си в обществена полза.??

Дискусията се проведе в рамките на проект “Застъпническа кампания за цялостни промени в законодателството за достъп до информация”, финансиран по Програма за подкрепа на НПО в България по финансовия механизъм на ЕИП 2009 – 2014 г.

Очаквайте повече информация в месечния информационен бюлетин на ПДИ за юли: http://www.aip-bg.org/publications/Бюлетин/?.

Меморандумът с обобщени предложения в резултат на дискусията може да видите в секцията "Предложения и становища": http://www.aip-bg.org/publicdebate/Предложения_и_становища/208182/

Снимки от събитието в секция "Галерии": http://www.aip-bg.org/about/gallery/105224/.

EEA Grants

Втора обществена дискусия "Необходими ли са промени в ЗДОИ" - с IT специалисти, блогъри и бизнес
 
На 24 юни 2014 г. в Хотел „Сити” в София Програма Достъп до Информация проведе обществена дискусия с IT специалисти, блогъри, активисти за отворени данни и бизнес на тема „Необходими ли са промени в законодателството за достъп до информация?”
 
Дискусията бе втората от пет обществени обсъждания със заинтересовани групи в рамките на проект “Застъпническа кампания за цялостни промени в законодателството за достъп до информация”, финансиран по Програма за подкрепа на НПО в България по финансовия механизъм на ЕИП 2009 – 2014 г.
 
Участие взеха представители на Българската фотоволтаична асоциация, Асоциацията на автомобилните производители и техните оторизирани представители в България, НПО Линкс, Институт за развитие на публичната среда, Общество.бг, Националната библиотека „Кирил и Методий”, Сиела Норма, Нетера, Свеон България.

Повече информация за проведената дискусия може да намерите в месечния информационен бюлетин на ПДИ за юни: http://www.aip-bg.org/publications/Бюлетин/.

Меморандумът с обобщени предложения в резултат на дискусията може да видите в секцията "Предложения и становища": http://www.aip-bg.org/publicdebate/Предложения_и_становища/208182/

Снимки от събитието в секция "Галерии": http://www.aip-bg.org/about/gallery/100730/.

EEA Grants

Първа обществена дискусия "Необходими ли са промени в ЗДОИ" - с журналисти
 
На 3 юни 2014 г. в Хотел „Сити” в София Програма Достъп до Информация проведе обществена дискусия с журналисти от национални електронни и печатни медии на тема „Необходими ли са промени в законодателството за достъп до информация?”
 
Участие взеха журналисти, които активно използват Закона за достъп до обществена информация за целите на свои разследвания, водят съдебни дела с правната помощ на ПДИ и отразяват теми, свързани с прозрачността, откритостта и отчетността на управлението.?
 
Дискусията с журналистите е първата от пет обществени обсъждания със заинтересовани групи в рамките на проект “Застъпническа кампания за цялостни промени в законодателството за достъп до информация”, финансиран по Програма за подкрепа на НПО в България по финансовия механизъм на ЕИП 2009 – 2014 г.
 
Меморандумът с обобщени предложения в резултат на дискусията може да видите в секцията "Предложения и становища": http://www.aip-bg.org/publicdebate/Предложения_и_становища/208182/.

Снимки от събитието в секция "Галерии": http://www.aip-bg.org/about/gallery/105582/.

EEA Grants

Годишен доклад "Състоянието на достъпа до информация в България 2013"

В рамките на проекта "Застъпническа кампания за цялостни промени в законодателството за достъп до информация", ПДИ подготви и отпечата доклад за състоянието на достъпа до информация в България. Докладът съдържа:

 • препоръки, свързани с правната уредба за достъп до информация и нейното прилагане, с фокус върху необходимите промени в Закона за достъп до обществена информация;
 • анализ на законодателството от гледна точка на международните стандарти в областта на достъпа до информация;
 • резултати от проучването на ПДИ за онлайн публикуване на задължителни категории информация от административните структури на изпълнителната власт;
 • анализ и оценка на случаите, постъпили за правен съвет и коментар в ПДИ през 2013 г.;
 • най-важното от съдебната практика по ЗДОИ през 2013 г.

Докладът "Състоянието на достъпа до информация в България 2013" бе преведен на английски език и разпространен в Международната мрежа на застъпниците за свобода на информацията, на която ПДИ е съосновател и член.

Докладът се издава в рамките на проект „Застъпническа кампания за цялостни промени в законодателството за достъп до информация”, финансиран в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014.

EEA Grants

Рейтинг на активната прозрачност 2014, Карта на финансовата,бюджетна прозрачност и интегритет на общините

На 2 април (сряда) от 12.00 часа в Пресклуба на БTA Програма Достъп до Информация представи резултатите от проучването на Интернет страниците на институциите в системата на изпълнителната власт, Рейтинг на активната прозрачност ‘2014 и първата Карта на финансовата, бюджетна прозрачност и интегритет на общините. В периода 3 февруари – 3 март 2014 Програма Достъп до Информация прегледа и оцени 534 страници на 535 административни структури на изпълнителната власт на централно, териториално и местно ниво, публично правни субекти, задължени да предоставят информация и независими органи на власт. В рамките на проучването бяха подадени 535 електронни заявления с искане за предоставяне по електронен път на копие от последния договор за обществена поръчка за 2013.

Проучването на ПДИ се осъществи в рамките на проекта Застъпническа кампания за цялостни промени в законодателството за достъп до информация, финансиран в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014.

 

EEA Grants

Работна среща с координаторите от журналистическата мрежа на ПДИ

На 28 февруари 2014 в София Програма Достъп до Информация проведе традиционната работна среща с координаторите от журналистическата мрежа. Форума в хотел „Рила” откри координаторът на мрежата Николай Нинов, а журналистите очертаха актуалната картина на случващото се с достъпа до информация в страната, представяйки статистика на подадените заявления до регионалните структури на изпълнителната власт, отношението на администрацията към заявителите, специфични откази на информация, съдебни дела на граждани, журналисти и НПО.
 
Изпълнителният директор на ПДИ Гергана Жулева анализира резултатите от дейността на организацията през 2013, обобщени в годишния доклад. Бяха очертани целите, задачите и предизвикателствата пред ПДИ и координаторската мрежа за 2014.? Ръководителят на правния екип на ПДИ Александър Кашъмов запозна координаторите с проблемите и тенденциите, свързани със законодателството за достъп до информация. Дарина Палова и Фани Давидова от правния екип на ПДИ представиха статистиката на случаите, постъпили за правна помощ през 2013, и очертаха характерните за тях тенденции. Адвокат Кирил Терзийски запозна участниците с най-значимите казуси от съдебната практика по дела за достъп до обществена информация през 2013. Повече информация и снимки от срещата, четете в Информационния месечен бюлетин на ПДИ за месец февруари 2014: Работна среща с координаторите от журналистическата мрежа на ПДИ .
 
Работната среща с координаторите на ПДИ бе в рамките на проекта „Застъпническа кампания за цялостни промени в законодателството за достъп до информация”, финансиран в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014.

 
Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Фондация Програма Достъп до Информация и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България (www.ngogrants.bg).


НАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПРЕДСТОЯЩО | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ
Българска версия • Последно обновяване: 20.01.2015• © 1999 Copyright by Interia & AIP