Обществено обсъждане със служители по ЗДОИ

Диана Банчева, ПДИ
EEA Grants

На 14 октомври  2014 в хотел „Сити” в София ПДИ проведе четвъртата от планираните пет обществени дискусии на тема „Необходими ли са промени в законодателството за достъп до информация?”. В обсъждането взеха участие служители от централни органи на изпълнителната власт и органи на местното самоуправление, отговорни  за предоставянето на  информация по реда на Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ). 

Сред участниците бяха служители от Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Министерство на вътрешните работи, Министерство на земеделието и храните,  Министерство на икономиката и енергетиката, Министерство на околната среда и водите, Агенция за социално подпомагане, Агенция за държавна финансова инспекция, Изпълнителна агенция по околна среда, Национален статистически институт, общините Габрово, Плевен, Сливен и Столична, Асоциацията на специалистите по комуникации в общините.

 

Широко бе дискутиран изготвеният от работна група към Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията законопроект за изменение и допълнение на ЗДОИ с цел въвеждане на Директива 2013/37/ЕС за повторно използване на информация от публичния сектор. Изпълнителният директор на ПДИ Гергана Жулева и ръководителят на правния екип Александър Кашъмов участваха в заседанията на работната група през лятото, като изготвиха и представиха становище за необходимите изменения в ЗДОИ за въвеждането на Директивата. Законопроектът вече е публикуван на правителствената страница за обществени консултации. Срокът за обществено обсъждане е 21 ноември 2014.

 

Изпълнителният директор на ПДИ Гергана Жулева представи стандартите в областта на активното публикуване на обществена информация, идентифицираните от ПДИ проблеми с изпълнението на съществуващите задължения и предложения за тяхното преодоляване. Като една от най-големите трудности в изпълнението на тези задължения, Велислава Христова от Община Плевен определя липсата на вътрешна организация и ясната отговорност кой да извърша дейностите.

 

Гергана Жулева сподели моменти от работата по законопроекта за изменение на ЗДОИ от работната  група към МТИТС. Председателят на работната група Калина Димитрова, директор Дирекция „Съобщения” в МТИТС и Женета Рогова, началник отдел „Правна дейност” и член на работната група също коментираха конкретните предложения във връзка с активното публикуване на информация.

 

EEA Grants

В резултат на обсъжданията в групата категориите информация по чл. 15 са увеличени от 4 на 15 и обхващат почти всички стандарти в областта на активното публикуване. Женета Рогова, подчерта, че ръководителите на административните структури ще разполагат с възможността да определят сроковете и категориите за публикуване на информация като утвърждават списъци. Важно подобрение на закона според Александър Кашъмов е, че всеки ръководител на административна структура ще трябва да приема периодично такъв списък. Калина Димитрова добави, че освен законопроекта е предвидена и бъдеща наредба, която да урежда въпроса с активното публикуване. По отношение на създаването на орган за координация и контрол по изпълнението обаче на този етап има негативно становище на Министерство на финансите.

 

Гергана Жулева подчерта, че предложените изменения в чл. 15 и чл. 15а, както и бъдещата наредба, ще улеснят администрацията чрез предвиждането на подробен единен ред за изпълнение на задълженията за активно публикуване. Това ще доведе и до развитието на вътрешните информационни системи на институциите, смята изпълнителният директор на ПДИ.

 

Дискусията, свързана с търсенето и предоставянето на информация по електронен път също бе оживена. Основните обсъждани въпроси бяха удостоверяването на получаването на заявление или предоставена информация по електронен път, възможността за търсене на големи обеми информация в електронна форма и определянето на разходите по предоставяне на писмена справка по електронен път. 

 

Кирил Терзийски, адвокат в правния екип на ПДИ, подчерта, че някои институции не считат, че са задължени да предоставят информация по електронен път, но според практиката на Върховния административен съд електронната поща се включва в понятието технически носител, изрично предвидено в ЗДОИ.

 

Създаването на интернет платформа за търсене и получаване на информация, която ще записва и удостоверява точните моменти на подаване на заявленията или на получаване на информацията, е сред възможните решения на проблема с удостоверяването, каза Гергана Жулева. Друго решение е при предоставяне на достъп до информация по електронна поща, същата информация в същия вид, да бъде и публикувана в интернет страницата на съответния задължен субект.

 

EEA Grants

Александър Кашъмов допълни, че в проекта на изменения в ЗДОИ, подготвен от работната група към МТИТС, се е постигнало и съгласие за разширение на понятието „материален носител” на информация, което да включи и електронните форми на пренос.

 

Дискусията естествено премина към повторното използване на информация от обществения сектор и Директива 2013/37/ЕС. Александър Кашъмов представи новостите в нея, които ще бъдат въведени в националното законодателство с предложените изменения в ЗДОИ – разширява се кръгът на задължените субекти, като се включват библиотеки, музеи и архиви; ценообразуването ще става спрямо разходите по ясна и публична методология; създава се задължение за съхраняване на информацията в електронна форма, както и нейното предоставяне в отворени и машиночитаеми формати.

 

Гергана Жулева даде пример за повторно използване на информация в портала Реките в България http://gis.wwf.bg/rivers/, изготвен от организацията WWF – България, въз основа на информация, получена от различни държавни органи.

 

Във връзка с въвеждането на новите задължения и по-конкретно таксообразуването при повторното използване на информация, участници от общините изтъкнаха ролята на орган (като закритото Министерство на държавната администрация и административната реформа), който в подобни и ред други случаи да координира и подпомага дейността на администрацията в изпълненията на задълженията й.


По отношение на въпросите, свързани с разделението между режима за достъп до информация и този за повторно използване на информация от обществения сектор, Александър Кашъмов посочи Решение 14206 от 30.10.2013 г. по адм. д. 58/2013 на Пето отделение на Върховния административен съд, в което се прави опит за систематизация и разграничение между двата режима.

 

Темата, свързана с ограниченията на достъпа до информация също предизвика дебат. Изчерпателното изброяване на ограниченията в ЗДОИ, преформулирането на „защитата на третото лице”  в защита на личните данни и защита на търговската тайна, прецизирането на основанията в чл. 13, както и наличието на една хипотеза за надделяващ интерес в допълнителните разпоредби на закона ще улесни работата на администрацията и ще доведе до избягване на излишни откази, каза Александър Кашъмов.

 

EEA Grants

Участниците от администрацията споделиха проблеми, възникващи в практиката по прилагане на Закона за достъп до информация като неспазване на сроковете за даване или отказ на съгласие от трети лица, търсене на съгласие на трети лица, когато те са задължени субекти и това не е необходимо, търсенето на достъп до информация, както и за повторна употреба, за търговски цели и др.

 

Бе подчертано, че ако търсената информация не прави възможно идентифицирането на трети лица, то защитата на третото лице не може да бъде приложена.

 

Относно санкциите за неизпълнение на задълженията по ЗДОИ, Дарина Палова от правния екип на ПДИ подчерта, че проблемите с тяхното не налагане са свързани с липсата на изчерпателно изброени нарушения и честото съвпадения на наказващия орган с наказвания такъв. Тя изтъкна и ниския размер на глобите, сравнявайки ги с предвидените по Закона за защита на личните данни и Закона за защита на класифицираната информация. 

 

В последвалата дискусия отговор за липсата на данни за налагане на санкции по ЗДОИ, служител от Община Плевен потърси във факта, че гражданите използват общия ред по Административно процесуалния кодекс или този по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди, за да търсят санкциониране на институциите. Бе допълнено, че в общината има ясно определена процедура и упълномощено лице, което е различно от ръководителя, отговаря по ЗДОИ и съответно носи отговорност, подплатена с реалната възможност за налагане на санкция при нарушение.

 

Бе повдигнат въпроса за забрана на искане на информация, каквато е била отказвана законосъобразно на един и същ заявител в предходните шест месеца.

 

По отношение на глобите по ЗДОИ, бе изтъкнато, че имат за цел да доведат до по-добра ефективност на закона и по-конкретно до взимане на мерки срещу порочната практика на мълчаливите откази. Ето защо е добре да бъдат съизмерими с тези по ЗЗЛД, например.

 

Широко бе дискутирана и темата за необходимостта от независим орган, който да контролира и координира изпълнението на ЗДОИ.

 

Няма как да има прозрачна администрация и доволни граждани, които са информирани и информирано правят своя избор, ако няма добре работеща система по предоставяне на информация, подчерта ръководителят на правния екип на ПДИ Александър Кашъмов. Той даде пример със съществуващите модели на подобни контролни механизми в различни държави. Бе обсъдена възможността в България това да е колективен или едноличен орган.

Представители на КЗЛД се противопоставиха на евентуалната възможност комисията да обедини двата режима на работа – защита на личните данни и достъп до информация. Според Мария Матева, член на КЗЛД, мястото на подобни правомощия е при Националния омбудсман.

 

Участниците в дискусията се обединиха около мнението, че е важно и самата институция на омбудсмана и нейния състав да бъдат готови и да желаят да поемат нови функции. Практиката е разнородна и успехът на такъв опит зависи много от контекста. Гергана Жулева даде пример със Словения, където Информационният комисар съвместява силни функции по контрол върху достъпа до информация, защита на личните данни и има правомощия да преглежда класифицирана информация.

 

Предложенията от проведената на 14 октомври 2014 дискусия ще бъдат систематизирани и публикувани в специалната секция на страницата на ПДИ „Необходими ли са промени в ЗДОИ?”: http://www.aip-bg.org/publicdebate/Необходими_ли_са_промени_в_ЗДОИ/104145/. Там са систематизирани предложенията от всички досега проведени дискусии – с журналисти, IT специалисти и бизнес, и представители на НПО и активни граждански групи.

 

ПДИ ще обобщи и систематизира в гражданска концепция получените предложения за законодателни промени. Концепцията ще бъде представена на национална конференция пред НПО, журналисти, граждани, юристи и политици, която ще се проведе на 12 декември 2014 г.

 

EEA Grants

Обществените обсъждания се осъществяват в рамките на проект „Застъпническа кампания за цялостни промени в законодателството за достъп до информация”, финансиран в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Фондация Програма Достъп до Информация и при никакви обстоятелства не може да се приема, че той отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България. 

 

 

 

© 2014 Програма Достъп до Информация
Материалите в Информационния бюлетин на Програма Достъп до Информация са обект на авторско право.
При цитиране позоваването на източника е задължително.