Фондация Програма Достъп до Информация
Програма Достъп до Информация изготви становище относно част 2 "Достъп до информация" по проект на Трети национален план за действие в рамките на инициативата „Партньорство за открито управление“ 1 юли 2016 – 30 юни 2018. Нашите препоръки са относно:Обособяване на две подчасти на тематична област "Достъп до информация": 1. Мерки за прилагане на ЗИД на ЗДОИ на национално равнище; 2. Секторни политики за прозрачност. 
Изпълнителният директор на ПДИ Гергана Жулева и ръководителят на правния екип Александър Кашъмов бяха лектори в две обучения по Закона за достъп до обществена информация за служители от администрацията на Министерство на вътрешните работи (на 9 юни 2016) и на Министерство на правосъдието (на 16 юни 2016).
Екип на ПДИ проведе Информационни дни "Достъп до информация" в градовете Смолян и Стара Загора на 13 и 18 май 2016. 53 представители на регионалната и местна администрация, НПО, журналисти и граждани от Смолян и Стара Загора взеха участие в организираните от ПДИ семинар и работна среща. Информационните дни се провеждат в рамките на проект "Граждански център в подкрепа на прозрачността в обществения живот", подкрепен с грант от Фондация "Америка за България".
Шестнадесетият доклад на ПДИ за състоянието на достъпа до информация в България през 2015 г.
Становища
Обучения
Проучвания
Обществен дебат
Информационен бюлетин на Програма Достъп до Информация
МАЙ 2016 г.
Точка на достъп - блог на Програма Достъп до Информация
28 септември - Международен ден на правото да знам
Необходими ли са промени в ЗДОИ?
Публични регистри
КТБ: какво се случи?