Фондация Програма Достъп до Информация
На 19 януари 2018 Програма Достъп до Информация връчи сертификати на студенти от професионално направление „Обществени комуникации и информационни науки“ в Нов български университет за успешно преминаване на практически курс „Достъп до информация и обществени комуникации“. Курсът се провежда за втора година в партньорство с Департамент „Масови комуникации“ на НБУ и е част от проекта „Консултативен център за прозрачност“, изпълняван от ПДИ с финансовата подкрепа на Фондация „Америка за България“.
Екипът на Програма Достъп до Информация Ви пожелава здраве и успешни начинания през 2018 година!
Този въпрос трябва да намери отговор съвсем скоро, тъй като делото срещу отказа на Изпълнителната агенция по околната среда да предостави достъп до почасовите данни за фини прахови частици приключи. Информацията бе поискана от Сдружение „За земята – достъп до правосъдие“ със заявление от 2 март 2017, отправено до кмета на Столична община /СО/.. Той препрати заявлението на ИАОС, чийто директор отказа достъп до средночасовите стойности на ФПЧ, тъй като представлявали налична първична информация, която има предварителен характер. С подкрепата на ПДИ отказът бе обжалван пред Административен съд София-град /АССГ/. 
Седемнадесетият доклад на ПДИ за състоянието на достъпа до информация в България през 2016 г.
Становища
Обучения
Проучвания
Обществен дебат
Информационен бюлетин на Програма Достъп до Информация
Точка на достъп - блог на Програма Достъп до Информация
28 септември - Международен ден на правото да знам
Необходими ли са промени в ЗДОИ?
Публични регистри
КТБ: какво се случи?