Диана Банчева, ПДИ
EEA Grants

На 24 юни 2014 в хотел „Сити” в София Програма Достъп до Информация проведе обществена дискусия с IT специалисти, блогъри, активисти за отворени данни и бизнес на тема „Необходими ли са промени в законодателството за достъп до информация?”

Дискусията бе втората от пет обществени обсъждания със заинтересовани групи в рамките на проект “Застъпническа кампания за цялостни промени в законодателството за достъп до информация”, финансиран по Програма за подкрепа на НПО в България по финансовия механизъм на ЕИП 2009 – 2014 г.

 

Участие взеха представители на Българската фотоволтаична асоциация, Асоциацията на автомобилните производители и техните оторизирани представители в България, НПО Линкс, Институт за развитие на публичната среда, Общество.бг, Национална библиотека „Кирил и Методий”, Сиела Норма, Нетера, Свеон България.

 

Екипът на ПДИ очерта няколко проблемни области на прилагане на ЗДОИ, идентифицирани въз основа на постоянното наблюдение на практиките по търсене и предоставяне на информация, и сподели с участниците възможните подходи, с които те да бъдат преодолени.

 

Присъстващите споделиха своя опит в търсенето на информация по реда на закона и изтъкнаха възможни решения, особено във връзка с активното публикуване на информация в Интернет, електронния достъп до информация и форматите, в които се публикува и предоставя обществена информация от институциите, повторното използване на информация от обществения сектор.

 

Участниците в работната среща обсъдиха следните теми.

 

Активно публикуване на обществена информация

 

Темата бе въведена от изпълнителния директор на ПДИ Гергана Жулева. Тя представи международните стандарти в областта, българското законодателство относно задълженията на административните структури да публикуват информация, както и  реалното изпълнение на тези задължения, което ПДИ оценява от години чрез онлайн базираната система от индикатори – Одит на активната прозрачност. Резултатите от оценката, която ПДИ прави от 2010 насам показват, че въпреки съществуването на задължения за активно публикуване на определени категории информация в българското законодателство, при липсата на независим контролен орган, който да координира и уеднаквява активното публикуване, то се подобрява много бавно. На практика, индикаторите от проучването на ПДИ представляват готова схема за активно публикуване онлайн, тъй като ПДИ изследва задълженията за активно публикуване не само по Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ), но и по силата на други закони. Бяха отбелязани съществуващи законодателни решения в тази област: приемане на списък категории като приложение на закона с ясни задължения по отношение на времето на публикуване и периодично преразглеждане на категориите, или общо задължение за утвържаване от институциите схеми за публикуване и контрол на процеса от страна на независим орган по достъпа до информация.

 

По отношение на сега съществуващото задължение за публикуване на информация, която „представлява или би представлявала обществен интерес” (чл. 14 ал.2 т.3 на ЗДОИ), ПДИ смята че по-ясна дефиниция ще подобри изпълнението. Гергана Жулева даде пример със законодателства, в които се приема, че след като определена информация е била обект на търсене на поне три заявления, то тя е от обществен интерес и трябва да бъде публикувана онлайн. Изпълнителният директор на ПДИ представи примерен списък на категории информация за активно публикуване, изготвен в резултат на сравнителен преглед на законите за достъп до информация по света.   

 

Гергана Жулева представи и данните за изпълнението на ЗДОИ от Доклада за състоянието на администрацията 2013 г. Тя отбеляза, че при липсата на орган, който да следи за изпълнението на закона, в доклада липсват констатации на проблеми и препоръки за тяхното преодоляване.

 

В последвалата дискусия становища изразиха Невен Дилков (Нетера), Светлозар Алексиев (Sveon) и Таня Груева (Асоциация на автомобилните производители). Гергана Жулева припомни принципът на законодателството за достъп до информация, залегнал и в българския ЗДОИ, че всичко, което създава и съхранява държавната администрация, е обществена информация. Тя подчерта, че е необходима детайлизация на категориите информация, задължителни за публикуване, включително онлайн. Светлозар Алексиев изтъкна ползата от централизирани регистри, в които администрациите да са задължени да публикуват определените категории информация. Бе поставен въпросът за публикуването на информация в машиночитаеми формати и актуалността на публикуваната информация.

 

Повторно използване на информация от обществения сектор

Обект на дискусията бе въвеждането на изменената Директива за повторно използване на информация от обществения сектор в българското законодателство. Тя предвижда всяка обществена информация да попада в обхвата й, ограничаване на таксите за получаване на достъп до тази информация, предоставянето на информация в машиночитаеми формати и определянето на независим орган, който да следи за изпълнението на тези задължения.  

 

Антон Стойчев (Общество БГ) обърна внимание, че в момента създадената от институциите информация едва ли е във формат, различен от електронния. Бе отбелязана необходимостта в ЗДОИ изрично да бъде записано, че е недопустимо в специални закони да се определя друг ред за достъп до информация за повторно използване.

 

Търсене и предоставяне на информация по електронен път

 

Темата въведе Стефан Ангелов, юрист в правния екип на ПДИ. Той очерта проблемите при подаването на заявления за достъп по електронен път и фактическото получаване на самата информация. Беше отбелязано, че все още има институции, изискващи електронен подпис при подаване на заявленията, че съществуват различни практики за потвърждаването на получаване на информацията чрез протокол и заплащането на разходите по предоставянето на информацията. Все пак, резултатите от проучването на ПДИ показват, че намалява броят на институциите, които не отговарят на такива заявления.

 

В последвалата дискусия становища изразиха Антон Стойчев (Общество БГ), Веселин Петров (СИЕЛА Норма), Светлозар Алексиев (Sveon), Таня Груева (Асоциация на автомобилните производители). Фокусът бе върху техническите възможности за потвърждаване на получаването на заявления по електронен път и съответно за получаване на предоставения достъп. Сред предложените решения бяха единна платформа/ централизиран регистър за подаване на заявления и предоставяне на достъп до информация, както и възможността за размяна на т.нар. сертифицирани имейли. С цел улесняване достъпа до информация по електронен път, участниците предложиха отпадането на изискването за подписване на протокол за получаването на информация по електронен път. Бе изтъкната необходимостта от ясна дефиниция на понятията информационен масив и бази данни, които да залегнат или в закона, или във вътрешните правила за неговото прилагане. Бе дискутиран въпросът и за уеднаквяването на тези вътрешни правила, което може да стане с промяна в закона или с наредба. Гергана Жулева подчерта, че по данни от Доклада за състоянието на администрацията 2013 година 475 администрации имат вътрешни правила за прилагане на ЗДОИ.

 

Ограничения на правото на достъп до информация


Александър Кашъмов, ръководител на правния екип на ПДИ, очерта четири проблема, свързани с ограниченията на правото на достъп до информация: липса на изчерпателно изброяване на ограниченията в ЗДОИ; неяснота относно защитата на третото лице, което е най-често използваното ограничение; противоречивата практика по отношение на баланса достъп до информация – защита на лични данни; широкият обхват на ограничението, свързано с т. нар. подготвителни документи по чл. 13 от ЗДОИ. Сред предложенията на ПДИ за евентуални законодателни промени са: отпадане на сегашното ограничение „защита интересите на трето лице“ и преформулирането му като защита на личните данни и защита на търговската тайна.

В последвалата дискусия внимание бе обърнато върху публичността на договорите, сключени от институциите. Александър Кашъмов поясни, че в тези случаи винаги е налице надделяващ обществен интерес. Той припомни, че след последните изменения в Закона за обществените поръчки институциите трябва да публикуват договорите на интернет страниците си от 1 октомври 2014. Отчетите по изпълнението на договорите обаче не са в хипотезата на надделяващ обществен интерес. Те могат да са търговска тайна. Гергана Жулева припомни, че информацията, която е търговска тайна, също е обществена и подлежи на преценка за надделяващ обществен интерес. Те подчерта, че няма тайна, която да е вечна.

 

Санкции при неизпълнение на съдебни решения по дела за достъп до обществена информация


Отново бе отбелязана липсата на административна практика по налагането на предвидените в ЗДОИ санкции. В Доклада за състоянието на администрацията 2013 за пръв път е посочен случай на налагане на административно наказание. Въпреки че законът предвижда санкции за четири вида нарушения, причина за тяхната неефективност е, че на практика, когато няма упълномощен служител по ЗДОИ, органът трябва да накаже сам себе си, подчерта Дарина Палова, адвокат от правния екип на ПДИ. Изведена бе необходимостта от специализиран орган, който да налага санкции – комисар, комисия, или да се разширят правомощията на инспекторатите.

Участниците се обединиха около предложенията на ПДИ за повишаване размера на глобите и увеличаване на нарушенията, които могат да бъдат санкциониран, включително за непредоставяне на информация по електронен път.

 

Необходим ли е Информационен комисар

 

След изведената необходимост от независим орган, който да следи за изпълнението на ЗДОИ, участниците обсъдиха въпроси, свързани с  това дали да е едноличен или колективен орган, нов или вече съществуващ. Те се обединиха около становището, че е необходимо решенията му да бъдат задължителни.

 

Предложенията от дискусията ще бъдат систематизирани и публикувани в специалната секция на страницата на ПДИ „Необходими ли са промени в ЗДОИ?”: http://www.aip-bg.org/publicdebate/Необходими_ли_са_промени_в_ЗДОИ/104145/.

 

Всеки може да изпрати своите аргументирани предложения и становища за необходими промени в законодателството за достъп до информация на APIAconsult@aip-bg.org.

 

След обществените дискусии, които ще продължат до октомври, ПДИ ще обобщи и систематизира в гражданска концепция получените предложения за законодателни промени. Тя ще бъде представена на национална конференция пред НПО, журналисти, граждани, юристи, политици.

 

EEA Grants

Обществените обсъждания се осъществяват в рамките на проект „Застъпническа кампания за цялостни промени в законодателството за достъп до информация”, финансиран в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Фондация Програма Достъп до Информация и при никакви обстоятелства не може да се приема, че той отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.  

 

 

© 2014 Програма Достъп до Информация
Материалите в Информационния бюлетин на Програма Достъп до Информация са обект на авторско право.
При цитиране позоваването на източника е задължително.