Проучвания

Програма Достъп до Информация провежда постоянно наблюдение на законодателството и практиките, свързани с достъпа до информация в България. Резултатите и анализа от този мониторинг са част от годишните доклади "Състоянието на достъпа до информация в България", които ПДИ подготвя от приемането на Закона за достъп до обществена информация през 2000 г. От приемането на закона досега, на основата на тези анализи, а също така на основата на анализа на практическото приложение на закона и съдебната практика, ПДИ формулира препоръки за подобряване на законодателството и политиката по отношение на достъпа до информация в задължените институции.

 

Едновревременно с това, ПДИ провежда специализирани проучвания и участва в международни изследвания за достъпа до информация.

 

2024: Резултати от проучване на ПДИ чрез оценяване на Интернет страниците и подаване на електронни заявления до административните структури в системата на изпълнителната власт, Рейтинги на активната прозрачност, Карта на финансовата и бюджетна прозрачност на общините

В периода 1 март до 29 април 2024 г. екип на фондация „Програма достъп до информация“ прегледа и оцени интернет страниците на 560 административни структури на изпълнителната власт на централно, териториално и местно ниво, публичноправни субекти и независими органи на власт.Целта на проучването е да се оцени как органите на власт изпълняват задълженията си по ЗДОИ за активно публикуване на информация в интернет, и как отговарят на заявления за достъп по електронен път.В рамките на проучването бяха подадени 560 електронни заявления с искане за предоставяне на информация за общия брой на постановените съдебни решения през 2023 г. по дела срещу решения по ЗДОИ на всяка от оценяваните администрации. Нивото на прозрачност през 2024 г. бе оценявано с точки по:• 94 индикатора за първостепенните разпоредители с бюджет;• 82 индикатора за териториалните звена на централните органи на власт и други второстепенни разпоредители с бюджет;• и 116 индикатора за общините.На 29 април 2024 г. ПДИ изпрати резултатите на всяка от проучените институции за обратна връзка и отрази постъпилите до 14 май 2024 г. коментари.

 


 

2023: Проучване на активната прозрачност на административните съдилища: 2023 г.

В периода 16-30 октомври 2023 година правният екип на "Програма достъп до информация" прегледа и оцени интернет страниците на 28-те административни съдилища в страната и на Върховния административен съд (ВАС). Целта на проучването е да се оцени как административните съдилища и ВАС изпълняват задълженията си за активно публикуване на информация в интернет, както и задължения, свързани с прозрачност и отчетност. Нивото на прозрачност през 2023 бе оценявано с точки по 46 индикатора разделени в три секции: Секция A.: Информация, свързана с административно-организационната дейност на съда; Секция B.: Информация, свързана с правораздавателната дейност на съда; Секция C.: Бюджетна и финансова прозрачност и интегритет. След края на прегледа и оценката на интернет страниците на съдилищата, ПДИ изпрати резултатите на всеки проучен съд за обратна връзка и отрази постъпилите 9 коментара.

 


 

2023: Резултати от проучване на ПДИ чрез оценяване на Интернет страниците и подаване на електронни заявления до административните структури в системата на изпълнителната власт, Рейтинги на активната прозрачност, Карта на финансовата и бюджетна прозрачност на общините 

В периода 1 април – 5 юни 2023 година Програма Достъп до информация прегледа и оцени интернет страниците на 562 административни структури на изпълнителната власт на централно, териториално и местно ниво, публичноправни субекти и независими органи на власт. Целта на проучването е да оцени как органите на власт изпълняват задълженията си по ЗДОИ и други нормативни актове за публикуване на информация в Интернет, и как отговарят на заявления за достъп по електронен път. В рамките на проучването бяха подадени 562 електронни заявления с искане за предоставяне на информация за общия брой на постановените съдебни решения през 2022 г. по дела срещу решения по ЗДОИ на всяка от оценяваните администрации. Нивото на прозрачност през 2023 г. бе оценявано с точки по 108 индикатора за първостепенните разпоредители с бюджет; 94 индикатора за териториалните звена на централните органи на власт и други второстепенни разпоредители с бюджет; и 118 индикатора за общините. На 6 юни 2022 ПДИ изпрати резултатите на всяка от проучените институции за обратна връзка и отрази постъпилите до 13 юни 78 коментарa.

 


 

2022: Резултати от проучване на ПДИ чрез оценяване на Интернет страниците и подаване на електронни заявления до административните структури в системата на изпълнителната власт, Рейтинги на активната прозрачност, Карта на финансовата и бюджетна прозрачност на общините 

В периода 1 април – 10 юни 2022 година Програма Достъп до информация прегледа и оцени интернет страниците на 563 административни структури на изпълнителната власт на централно, териториално и местно ниво, публичноправни субекти и независими органи на власт. Целта на проучването е да оцени как органите на власт изпълняват задълженията си по ЗДОИ и други нормативни актове за публикуване на информация в Интернет, и как отговарят на заявления за достъп по електронен път. В рамките на проучването бяха подадени 563 електронни заявления с искане за предоставяне на информация за общия брой на постановените съдебни решения през 2021 по дела срещу решения по ЗДОИ на всяка от оценяваните администрации. Нивото на прозрачност през 2022 бе оценявано с точки по 108 индикатора за първостепенните разпоредители с бюджет; 94 индикатора за териториалните звена на централните органи на власт и други второстепенни разпоредители с бюджет; и 118 индикатора за общините. На 2 юни 2022 ПДИ изпрати резултатите на всяка от проучените институции за обратна връзка и отрази постъпилите до 10 юни 92 коментарa.

 


 

2021: Резултати от проучване на ПДИ чрез оценяване на Интернет страниците на административни съдилища и Рейтинг на активната прозрачност

В периода 23 юли – 23 август 2021 година правният екип на Програма Достъп до информация прегледа и оцени интернет страниците на 28-те административни съдилища в страната и на Върховния административен съд (ВАС). Целта на проучването е да се оцени как административните съдилища и ВАС изпълняват задълженията си за активно публикуване на информация в интернет, както и задължения, свързани с прозрачност и отчетност. Нивото на прозрачност през 2021 бе оценявано с точки по 46 индикатора разделени в три секции: Секция A.: Информация, свързана с административно-организационната дейност на съда; Секция B.: Информация, свързана с правораздавателната дейност на съда; Секция C.: Бюджетна и финансова прозрачност и интегритет. След края на прегледа и оценката на интернет страниците на съдилищата, на  13 септември 2021 ПДИ изпрати резултатите на всеки проучен съд за обратна връзка и до 30 септември отрази постъпилите 11 коментара.

 2021: Резултати от проучване на ПДИ чрез оценяване на Интернет страниците и подаване на електронни заявления до административните структури в системата на изпълнителната власт, Рейтинги на активната прозрачност, Карта на финансовата и бюджетна прозрачност на общините 

В периода 1 март – 29 април 2021 година Програма Достъп до информация прегледа и оцени интернет страниците на 563 административни структури на изпълнителната власт на централно, териториално и местно ниво, публичноправни субекти и независими органи на власт. Целта на проучването е да оцени как органите на власт изпълняват задълженията си по ЗДОИ и други нормативни актове за публикуване на информация в Интернет, и как отговарят на заявления за достъп по електронен път. В рамките на проучването бяха подадени 563 електронни заявления с искане за предоставяне на актуализирания за 2020 г. списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет за сферата на дейност на съответната администрация, както и форматите, в които е достъпна. Изготвянето и публикуването на този списък бе създадено като задължение с измененията в ЗДОИ (чл. 15а) от края на 2015. Нивото на прозрачност през 2021 бе оценявано с точки по 99 индикатора за първостепенните разпоредители с бюджет; 90 индикатора за териториалните звена на централните органи на власт и други второстепенни разпоредители с бюджет; и 115 индикатора за общините. На 16 април 2021 ПДИ изпрати резултатите на всяка от проучените институции за обратна връзка и отрази постъпилите до 29 април 89 коментарa.

 


 

2020: Резултати от проучване на ПДИ чрез оценяване на Интернет страниците и подаване на електронни заявления до административните структури в системата на изпълнителната власт, Рейтинги на активната прозрачност, Карта на финансовата и бюджетна прозрачност на общините

В периода 10 февруари – 15 април 2020 Програма Достъп до информация прегледа и оцени интернет страниците на 562 административни структури на изпълнителната власт на централно, териториално и местно ниво, публично правни субекти и независими органи на власт. В рамките на проучването бяха подадени 562 електронни заявления с искане за предоставяне на актуализирания за 2019 г. списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет за сферата на дейност на съответната администрация, както и форматите, в които е достъпна. Изготвянето и публикуването на този списък бе създадено като задължение с измененията в ЗДОИ (чл. 15а) от края на 2015. Нивото на прозрачност през 2020 бе оценявано с точки по 109 индикатора за първостепенните разпоредители с бюджет, 119 индикатора за общините, и 95 индикатора за териториалните звена на централните органи на власт и второстепенни разпоредители с бюджет. На 1 април 2020 ПДИ изпрати предварително резултатите на всяка от проучените институции за обратна връзка и отрази постъпилите в срок до 15 април 77 коментари.

 


 

2019: Резултати от първото проучване на активната прозрачност на районните администрации на Столична община. Първи Рейтинг на активната прозрачност на районните администрации на Столична община

В периода август – септември 2019 Програма Достъп до Информация прегледа и оцени интернет страниците на 24-те районни администрации на Столична община. В рамките на проучването бяха подадени и 24 електронни заявления до всяка администрация с искане за предоставяне на отчета по Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ) за 2018. Целта на проучването бе да оцени как районните администрации на най-голямата община в България изпълняват задълженията си по ЗДОИ и други нормативни актове за публикуване на информация в интернет, и как отговарят на заявления за достъп по електронен път. Нивото на прозрачност бе оценявано с точки по 72 индикатора.


 

2019: Резултати от проучване на ПДИ чрез оценяване на Интернет страниците и подаване на електронни заявления до административните структури в системата на изпълнителната власт, Рейтинги на активната прозрачност, Карта на финансовата и бюджетна прозрачност на общините

В периода 22 февруари – 12 април 2019 Програма Достъп до Информация прегледа и оцени 564 интернет страници на административни структури на изпълнителната власт на централно, териториално и местно ниво, публично правни субекти, задължени да предоставят информация, и независими органи на власт. Нивото на прозрачност през 2019 бе оценявано с точки по 119 индикатора за първостепенните разпоредители с бюджет, 133 индикатора за общините, и 96 индикатора за териториалните звена на централните органи на власт. На 2 април 2019 ПДИ изпрати предварително резултатите на всяка от проучените институции за обратна връзка и отрази постъпилите коментари.

 


2018: Резултати от проучване на ПДИ чрез оценяване на Интернет страниците и подаване на електронни заявления до административните структури в системата на изпълнителната власт, Рейтинги на активната прозрачност, Карта на финансовата и бюджетна прозрачност на общините

В периода 6 февруари – 30 март 2018 Програма Достъп до Информация прегледа и оцени 567 интернет страници на административни структури на изпълнителната власт на централно, териториално и местно ниво, публично правни субекти, задължени да предоставят информация, и независими органи на власт. Нивото на прозрачност през 2018 бе оценявано с точки по 108 (122 за общините) индикатора. На 14 март 2018 ПДИ изпрати предварително резултатите на всяка от проучените институции за обратна връзка и отрази постъпилите коментари.


 

2017: Резултати от проучване на ПДИ чрез оценяване на Интернет страниците и подаване на електронни заявления до административните структури в системата на изпълнителната власт, Рейтинги на активната прозрачност, Карта на финансовата и бюджетна прозрачност на общините

В периода 7 февруари – 31 март 2017 Програма Достъп до Информация прегледа и оцени 566 интернет страници на административни структури на изпълнителната власт на централно, териториално и местно ниво, публично правни субекти, задължени да предоставят информация, и независими органи на власт. Нивото на прозрачност тази година бе оценявано с точки по 118 (139 за общините) индикатора, като възможният максимум е 99,2 (111,7 за общините).  На 14 март 2017 ПДИ изпрати предварително резултатите на всяка от проучените институции за обратна връзка и отрази постъпилите коментари в рейтинга.


2016: Граждански одит на активната прозрачност - резултати от проучване на ПДИ чрез оценяване на Интернет страниците и подаване на електронни заявления до административните структури в системата на изпълнителната власт. Рейтинги и карта на активната прозрачност в България '2016

В периода 10 март – 23 април 2016 Програма Достъп до Информация прегледа и оцени интернет страниците на 565 административни структури на изпълнителната власт на централно, териториално и местно ниво, публично правни субекти, задължени да предоставят информация и независими органи на власт. Нивото на прозрачност бе оценявано с точки по 118 (126 за общините) индикатора, като възможният максимум е 143,5 (158,5 за общините). Новите индикатори са свързани с новите задължения за активно публикуване на информация онлайн, въведени с измененията в Закона за достъп до обществена информация в края на 2015. Рейтингите на активната прозрачност по видове институции, генерирани от системата, показват как централните органи на власт, общините, агенциите, териториалните структури на изпълнителната власт изпълняват задълженията за активно публикуване на информация. Картата на финансовата и бюджетна прозрачност на общините визуализира нивото на изпълнение на задълженията на 265 общини в България активно да публикуват информация, свързана с финансовата и бюджетна прозрачност.


2015: Граждански одит на активната прозрачност - резултати от проучване на ПДИ чрез оценяване на Интернет страниците и подаване на електронни заявления до административните структури в системата на изпълнителната власт. Рейтинг и карта на активната прозрачност в България '2015

В периода 23 февруари – 23 март 2015 Програма Достъп до Информация прегледа и оцени интернет страниците на 544 административни структури на изпълнителната власт на централно, териториално и местно ниво, публично правни субекти, задължени да предоставят информация и независими органи на власт. Нивото на прозрачност бе оценявано с точки по 72 (81 за общините) индикатора, като възможният максимум е 81,4 (88,4 за общините). Рейтинг на активната прозрачност на институциите за 2015 показва кои са институциите-първенци в изпълнение на задълженията за активно публикуване на информация и кои изостават. Картата на финансовата и бюджетна прозрачност на общините онагледява още по-добре състоянието на активната прозрачност в България.  Сравнителен Рейтинг на институциите, проследяващ резултатите от 2013, 2014 и 2015, показва развитието на активната прозрачност на институциите в България.


 

2014: Граждански одит на активната прозрачност - резултати от проучване на ПДИ чрез оценяване на Интернет страниците и подаване на електронни заявления до административните структури в системата на изпълнителната власт. Рейтинг и карта на активната прозрачност в България '2014

В периода 3 февруари – 3 март 2014 Програма Достъп до Информация прегледа и оцени 532 страници на 535 административни структури на изпълнителната власт на централно, териториално и местно ниво, публично правни субекти, задължени да предоставят информация и независими органи на власт. Фокус на проучването за 2014 е Финансовата, бюджетната прозрачност и интегритета. За целта в модула на проучването бе интегрирана специална нова секция с индикатори. Нивото на прозрачност бе оценявано с точки по 66 (75 за общините) индикатора, като възможният максимум е 69,4 (82,4 за общините). За още по-добро онагледяване на състоянието на активната прозрачност в България, освен актуализиран Рейтинг на институциите за 2014, резултатите се визуализират в Карта на финансовата и бюджетна прозрачност на общините. Сравнителен Рейтинг на институциите, проследяващ резултатите от 2012, 2013 и 2014 г., показва развитието на активната прозрачност на институциите в България.


2013: Граждански одит на активната прозрачност - резултати от проучване на ПДИ чрез оценяване на Интернет страниците и подаване на електронни заявления до административните структури в системата на изпълнителната власт. Рейтинг на активната прозрачност в България '2013

В периода 7 януари – 25 януари 2013 Програма Достъп до Информация прегледа и оцени 488 страници на 490 административни структури на изпълнителната власт на централно, териториално и местно ниво, публично правни субекти, задължени да предоставят информация и независими органи на власт. Нивото на прозрачност бе оценявано с точки по 40 (43 за общините) индикатора, като възможният максимум е 78,5. Въз основа на тази оценка, ПДИ публикува актуализиран Рейтинг на активната прозрачност ‘2013. Бе създаден и отделен Рейтинг на активната прозрачност на общините в България

 


 

2012: Проучване чрез оценяване на Интернет страниците и подаване на електронни заявления до административните структури в системата на изпълнителната власт. Първи Рейтинг на активната прозрачност в България

В периода 23 януари 2012 г. – 16 март 2012 г. екип на ПДИ прегледа и оцени 474 интернет страници на 487 административни структури в системата на изпълнителната власт на централно, териториално и местно ниво. Интернет страниците бяха прегледани и оценени от гледна точка на задълженията по Закона за достъп до обществена информация и други нормативни актове за публикуване на информация в Интернет. Нивото на прозрачност бе оценявано с точки по 39 (40 за общините) индикатора, което даде възможност за количествено измерение на резултатите в Първия Рейтинг на активната прозрачност в България.

 


 

2011: Портал "Публични регистри"
Порталът е резултат от проучването на регистрите на държавните институции и преглед на законите, уреждащи създаването и поддържането им. В хода на проучването правният екип на  ПДИ прегледа над 130 закона и 150 наредби и правилници, регулиращи създаването и поддържането на публични регистри. Резултатите от проучването на първия етап – националните регистри – могат да бъдат видяни в портала  www.publicregisters.info, Описана е информацията, която  може да бъде намерена в публичния регистър. Има възможност за търсене по регистър, институция и законова уредба на регистъра. Порталът на публичните регистри е изработен с финансовата подкрепа на Тръст за гражданско общество в Централна и Източна Европа (CEE Trust).

 


 

2011: Проучване на ПДИ чрез оценяване на Интернет страниците и подаване на електронни заявления до административните структури в системата на изпълнителната власт

В периода 22 февруари – 25 март 2011 година екип на Програма Достъп до Информация направи оценка на интернет страниците на институциите в системата на изпълнителната власт с цел да се провери изпълнението на законовите задължения за активно публикуване и нивото на прозрачност на централно и на местно ниво. От 516 институции бяха оценени 495 интернет страници. 21 институции не поддържат официални интерент страници.

 


 

2010: Проучване на ПДИ на Интернет страниците и подаване на електронни заявления до административните структури в системата на изпълнителната власт

Проучването в периода 10.02.2010 - 02.03.2010 г. оценява изпълнението на задълженията по чл. 15a от Закона за достъп до обществена информация за публикуване на информация в Интернет от органите на изпълнителната власт на централно, териториално и местно ниво. Съгласно измененията в ЗДОИ от 05.12.2008 г., срокът за изпълнение на задълженията за публикуване онлайн беше до 05.12.2009 г.

Бяха прегледани 499 уеб страници от общо 511 институции.


 

2010: Национално представително проучване на обществените нагласи за правото на гражданите на достъп до обществена информация

През февруари 2010 г., по поръчка на ПДИ, агенцията за социални и маркетингови изследвания „Маркет ЛИНКС” проведе второ проучване на обществените нагласи за правото на достъп до обществена информация сред пълнолетните български граждани. Резултатите от проучването може да видите тук.

 


 

2009: Проучването на ПДИ на Интернет страниците и подаване на електронни заявления до административните структури в системата на изпълнителната власт

Проучването е проведено в периода 10.02-05.03.2009 г.

 


 

2008: Активно предоставяне на обществена информация от страна на институциите на изпълнителната власт

Проучването се проведе в периода 18 февруари - 2 март 2008 г. Бяха изследвани 411 институции от Регистъра на административните структури и актовете на изпълнителната власт.

 


 

2007: Активно предоставяне на обществена информация от страна на институциите на изпълнителната власт

Целта на проучването, проведено от екип на ПДИ, в началото 2007 година, беше да се провери доколко и как органите на изпълнителната власт и общините използват Интернет страниците си, за да публикуват актуална информация и по този начин да улесняват гражданите при търсенето на информация.

Проучването се проведе в периода 24.03.2007-31.03.2007 г. Бяха избрани 411 институции от Регистъра на административните структури.

 


 

Прозрачност и мълчание. Проучване на законите и практиките за достъп до информация в 14 страни

Докладът, публикуван от ПДИ на български език през 2007 г., подробно представя резултатите от проучването, направено от Правна инициатива на Отворено общество ни нейните партньори, за да разкрие как правителствените служби и агенции в 14 държави отговарят на специфични заявления за достъп до информация. Участниците в проучването подадоха заявления за достъп до информация до службите на правителствени органи и агенции. Правна инициатива и партньорите оцениха и анализираха отношението към лицата, подали заявления, начина, по който държавните служители и агенции са отговорили, характера и качеството на отговорите.


 

2006: Активно предоставяне на обществена информация от страна на институциите на изпълнителната власт

Целта на проучването, проведено от екип на ПДИ, в началото 2006 година, беше да се провери доколко и как органите на изпълнителната власт и общините използват Интернет страниците си, за да публикуват актуална информация и по този начин да улесняват гражданите при търсенето на информация. Проучването се проведе в периода 20.02.2006-05.03.2006 г. Бяха избрани 411 институции от Регистъра на административните структури.

 


 

2004: Практики на осигуряване на достъп до информация - Глобален мониторинг по изпълнението на законите за свобода на информация - България 2004 година

Методологията на международното проучване (мониторинг) беше разработена от екип на Правна Инициатива на Институт Отворено Общество. Така нареченият пилотен международен мониторинг през 2003 година беше проведен в пет страни – Армения, България, Македония, Южна Африка и Перу. Общият преглед на резултатите за 2003 година може да бъде намерен на страницата на Правна Инициатива на Институт Отворено Общество. През 2004 година  проучването беше осъществено в 16 страни. 

 


 

2003: Глобален мониторинг по изпълнението на законите за свобода на информация - 2003 година

Методологията на международното проучване (мониторинг) беше разработена от екип на Правна Инициатива на Институт Отворено Общество. Пилотният международен мониторинг през 2003 година беше проведен в пет страни – Армения, България, Македония, Южна Африка и Перу. Общият преглед на резултатите за 2003 година може да бъде намерен на страницата на Правна Инициатива на Институт Отворено Общество.


 

2002: Годината на рационалното невежество: Доклад по проучване на тема "Изпълнение на задълженията на органите на изпълнителната власт по ЗДОИ 2002"

Проучването очертава развитията в прилагането на закона за предходната година, като обхваща централните органи на изпълнителната власт и 100-те най-големи по население общини в България. Проучването бе проведено в периода 10 октомври - 30 октомври 2002 година и обхваща всички централни органи на изпълнителната власт и техните териториални  подразделения,  така  както  са  определени  в  Закона  за администрацията и изброени в регистъра на административните структури.
От 394 институции, помолени за участие, са проведени 308 интервюта. В  останалите случаи  е  получен  “мълчалив” или открит отказ за отговор.

Резултатите са включени в годишния доклад на ПДИ "Състоянието на достъпа до информация в България 2002".

 


 

2001: Изпълнение на задълженията на органите на изпълнителната власт по ЗДОИ

Целта на проучването е да очертае състоянието, готовността и проблемите, които възникват в хода на прилагане на ЗДОИ. Проучването обхваща всички централни органи на изпълнителната власт и териториалните им подразделения, така  както  са  определени  в  Закона  за администрацията и изброени в регистъра на административните структури. Обхванати са 100-те най-големи общини от всички 262. От 363 институции, помолени за участие, са проведени 303 интервюта.

Резултатите са част от годишния доклад на ПДИ "Състоянието на достъпа до публична информация в България 2001".

 


 

2001: Изпълнение на задълженията на органите по Закона за достъп до обществена информация (Резултати от пилотно проучване на ПДИ)
Целта на проучването, извършено от екипа на Програма Достъп до информация, бе да се провери спазват ли се активните задължения по ЗДОИ пет месеца след влизането му в сила.
Проучването се проведе в периода 1 декември 2000 г. - 9 март 2001 г. в 26 областни града в страната. В периода 1 – 15 декември 2000 г. двадесет и двама координатори на Програма Достъп до информация извършиха проучването в регионални звена на централните органи и в местната администрация. В началото на февруари 2001 г. изследването е продължено от новите координатори на ПДИ в градовете Смолян, Перник и Кюстендил. Месец по-късно, през март - към данните е прибавен доклад за Столична община (СО) и централните органи на властта – министерства и други държавни органи.

Резултатите са част от първия годишен "Доклад  за състоянието на достъпа до публична информация в България".

 


2000: Състояние на публичните регистри
Докладът очертава състоянието на публичните регистри от гледна точка на институциите и от гледна точка на гражданите, търсещи информация от регистрите. Съдържа систематичен преглед на регламентираните регистри в България. Изборът на проучваните регистри беше с цел максимално да се улеснят гражданите при търсенето на информация. Ето защо бяха подбрани регистри, където търсенето е най-голямо.

 


 

1998: Достъп до информация

Доклад по социологическо проучване в рамките на проект "Изработване на концепция за закон за достъпа до информация" финансиран от Отворено Общество - София. Програма Достъп до Информация, Агенция за социално-икономически анализи - А.С.А. 
Докладът е резултат от проучване сред 56 юристи и 60 журналисти чрез структурирани въпросници по метода „лице в лице”. Очертани са мненията на двете гилдии за основните принципи и понятия на един бъдещ закон за достъп до информация.

Резултати от проучване на ПДИ чрез оценяване на Интернет страниците и подаване на електронни заявления до административните структури в системата на изпълнителната власт, Рейтинги на активната прозрачност, Карта на финансовата и бюджетна прозрачност на общините 

В периода 1 април – 10 юни 2022 година Програма Достъп до информация прегледа и оцени интернет страниците на 563 административни структури на изпълнителната власт на централно, териториално и местно ниво, публичноправни субекти и независими органи на власт. Целта на проучването е да оцени как органите на власт изпълняват задълженията си по ЗДОИ и други нормативни актове за публикуване на информация в Интернет, и как отговарят на заявления за достъп по електронен път. В рамките на проучването бяха подадени 563 електронни заявления с искане за предоставяне на с искане за предоставяне на информация за общия брой на постановените съдебни решения през 2021 по дела срещу решения по ЗДОИ на всяка от оценяваните администрации. Нивото на прозрачност през 2022 бе оценявано с точки по 108 индикатора за първостепенните разпоредители с бюджет; 94 индикатора за териториалните звена на централните органи на власт и други второстепенни разпоредители с бюджет; и 118 индикатора за общините. На 2 юни 2022 ПДИ изпрати резултатите на всяка от проучените институции за обратна връзка и отрази постъпилите до 10 юни 92 коментарa.

Резултати от проучване на ПДИ чрез оценяване на Интернет страниците и подаване на електронни заявления до административните структури в системата на изпълнителната власт, Рейтинги на активната прозрачност, Карта на финансовата и бюджетна прозрачност на общините 

В периода 1 април – 10 юни 2022 година Програма Достъп до информация прегледа и оцени интернет страниците на 563 административни структури на изпълнителната власт на централно, териториално и местно ниво, публичноправни субекти и независими органи на власт. Целта на проучването е да оцени как органите на власт изпълняват задълженията си по ЗДОИ и други нормативни актове за публикуване на информация в Интернет, и как отговарят на заявления за достъп по електронен път. В рамките на проучването бяха подадени 563 електронни заявления с искане за предоставяне на с искане за предоставяне на информация за общия брой на постановените съдебни решения през 2021 по дела срещу решения по ЗДОИ на всяка от оценяваните администрации. Нивото на прозрачност през 2022 бе оценявано с точки по 108 индикатора за първостепенните разпоредители с бюджет; 94 индикатора за териториалните звена на централните органи на власт и други второстепенни разпоредители с бюджет; и 118 индикатора за общините. На 2 юни 2022 ПДИ изпрати резултатите на всяка от проучените институции за обратна връзка и отрази постъпилите до 10 юни 92 коментарa.

Резултати от проучване на ПДИ чрез оценяване на Интернет страниците и подаване на електронни заявления до административните структури в системата на изпълнителната власт, Рейтинги на активната прозрачност, Карта на финансовата и бюджетна прозрачност на общините 

В периода 1 април – 10 юни 2022 година Програма Достъп до информация прегледа и оцени интернет страниците на 563 административни структури на изпълнителната власт на централно, териториално и местно ниво, публичноправни субекти и независими органи на власт. Целта на проучването е да оцени как органите на власт изпълняват задълженията си по ЗДОИ и други нормативни актове за публикуване на информация в Интернет, и как отговарят на заявления за достъп по електронен път. В рамките на проучването бяха подадени 563 електронни заявления с искане за предоставяне на с искане за предоставяне на информация за общия брой на постановените съдебни решения през 2021 по дела срещу решения по ЗДОИ на всяка от оценяваните администрации. Нивото на прозрачност през 2022 бе оценявано с точки по 108 индикатора за първостепенните разпоредители с бюджет; 94 индикатора за териториалните звена на централните органи на власт и други второстепенни разпоредители с бюджет; и 118 индикатора за общините. На 2 юни 2022 ПДИ изпрати резултатите на всяка от проучените институции за обратна връзка и отрази постъпилите до 10 юни 92 коментарa.