Програма Достъп до Информация е регистрирана по Закона за Лицата и Семейството, като организация с идеална цел, по ф.д. № 13849/96 г., Софийски Градски Съд.

Фондацията е пререгистрирана на 3 май 2001 г. съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел от фирмено отделение на Софийски Градски Съд и е вписана в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел към Министерство на правосъдието под № 20021030027 за осъществяване на общественополезна дейност.

ПДИ е пререгистрирана през 2018 г. в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ в Агенцията по вписванията.

Фондацията се представлява от Изпълнителния директор, адв. Александър Кашъмов.

ОФИС

бул. Васил Левски №76

ет. 3

София 1142

ЕИК/БУЛСТАТ

121347628

БАНКОВИ СМЕТКИ

УниKредит Булбанк

Титуляр: Фондация "Програма Достъп до Информация"

BIC: UNCRBGSF

IBAN (BGN): BG77 UNCR 7630 1022 5620 87
IBAN (EUR): BG42 UNCR 7630 1422 5974 10
IBAN (USD): BG95 UNCR 7630 1122 5918 49

Вече над 27 години Фондация Програма Достъп до Информация следва неотклонно мисията си да спомага за упражняването на правото на информация. От своето създаване през 1996 г. до днес ПДИ провежда постоянна кампания за подобряване състоянието на достъпа до информация в България и участва активно в международни мрежи и инициативи, свързани със защитата на правото на информация.

 

Целите на Програма Достъп до Информация са:

 • да подпомага упражняването на правото на информация;
 • да насърчава търсенето на информация чрез гражданско образование в областта на свободата на информация;
 • да работи за прозрачност на институциите на централната и местната власт.

 

Дейности на Програма Достъп до Информация

 • Наблюдаваме законодателството за свобода на информацията в България и участваме в дебатите за неговото съответствие с международните стандарти
 • Работим с изградена журналистическа мрежа в 27 града в страната за наблюдение на практиките за достъп до информация и даваме препоръки за усъвършенстването им
 • Подготвяме и провеждаме специални проучвания за състоянието на достъпа до информация
 • Консултираме случаи, свързани с правото на информация - близо 6000 случая
 • Оказваме правна помощ в индивидуални случаи
 • Разясняваме правото на достъп до информация чрез медиите, изразяваме обществено становище по актуални проблеми и полемики, свързани с достъпа до информация и злоупотребите на всички равнища
 • Организираме работни срещи, семинари и конференции по проблемите на достъпа до информация
 • Провеждаме специализирани обучения по свобода на информацията за държавни и общински служители, журналисти и неправителствени организации
 • Подготвяме информационни материали и публикации за централния и местния печат
 • Поддържаме интернет страница, чрез която информираме за случващото се в сферата на достъпа до информация в страната
 • Подготвяме и издаваме наръчници за упражняване на правото на достъп до информация, както и печатни издания, разясняващи отделни аспекти в законодателството за достъп до обществена информация
 • Издаваме и разпространяваме по електронен път месечен бюлетин, отразяващ местни и международни новини в областта на достъпа до информация
 • Активно работим в международна мрежа на организации – застъпници за свобода на информацията

 

С участието си в публични дебати и с конкретни препоръки и становища ПДИ допринесе:

 • за приемането на Закон за достъп до обществена информация през 2000 г. и измененията му през 2002, 2007, 2008 и 2015 г.
 • за безплатния достъп до търговския регистър в интернет
 • за безплатния достъп до Държавен вестник в интернет
 • за свободния достъп до регистъра на имуществото и доходите на висши държавни служители в интернет
 • за достъпа до документите на бившата Държавна сигурност за лично запознаване или разследвания

 

Консултирахме близо 6000 случая и водихме и подкрепихме близо 500 дела по Закона за достъп до обществена информация. Благодарение на нашата правна помощ и представителство в съда и застъпничество:

 • граждани, журналисти, НПО и бизнес получават хиляди документи годишно, упражнявайки своето право на достъп до информация
 • постигнахме първото в България преразглеждане на секретни документи и разсекретяване на голяма част от тях
 • успешно приключиха дела за достъп до документи на бившата Държавна сигурност, които послужиха за създаването на книги като бестселърите на Христо Христов "Убийте Скитник", "Двойният живот на агент Пикадили" и др.
 • спряхме опитите на службите за следене в интернет през 2008-2009
 • започна публикуването на стенограмите от правителствените заседания
 • започна публикуването на държавни договори с частни фирми в интернет

 

Организирахме и проведохме над 650 обучения по проблемите на достъпа до информация. В тях участваха 14 хиляди държавни служители, представители на НПО, журналисти и студенти.

 

Подготвихме и публикувахме двадесет и един годишни доклада "Състоянието на достъпа до информация в България". Препоръките в тях променят законодателство и практики.

 

ПДИ инициира и организира годишните церемонии за Международния ден на правото да знам от 2003 година.

 

Членове на екипа на ПДИ представяха опита на организацията на форуми за достъпа до информация в: Азербейджан, Албания, Аржентина, Армения, Белгия, Босна и Херцеговина, Бразилия, Великобритания, Виетнам, Грузия, Дания, Италия, Испания, Казахстан, Македония, Мексико, Молдова, Нигерия, Нова Зеландия, Полша, Румъния, САЩ, Словакия, Словения, Сърбия, Турция, Украйна, Унгария, Франция, Холандия, Хърватска, Черна гора, Чехия, Чили.

 

Имаме над 5000 публикации в печатните медии и участия радио и телевизионни прeдавания.

 

Благодарение на ПДИ познатостта на правото на достъп до информация от държавни органи нарасна от 3% през 2000 г. до 39% през 2010 г., а България е на 57 място с 91 точки от възможни 150, сред 128 държави със законодателство за достъп до информация според международния индекс за оценка на законодателството в областта на достъпа до информация.

 

Изданията на ПДИ са над 50. Наръчниците по ЗДОИ за граждани и администрация претърпяха няколко издания и са разпространени в десетки хиляди бройки в библиотеки, информационни центрове, читалища, университети. Докладите ни по състоянието на достъпа до информация са 20, а петте книги за съдебната практика по ЗДОИ - широко известни. Множество наши публикации през годините са посветени на конкретни проблеми на достъпа до информация и медиите, местното самоуправление, околната среда, стопанската сфера и съдебната система. Анализи на ПДИ са публикувани в авторитетни чужди издания.

 

От лятото на 2011 г. ПДИ е асоциирана неправителствена организация към Департамента за публична информация на ООН.

Програма Достъп до Информация е регистрирана по Закона за Лицата и Семейството, като организация с идеална цел, по ф.д. № 13849/96 г., Софийски Градски Съд.

Фондацията е пререгистрирана на 3 май 2001 г. съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел от фирмено отделение на Софийски Градски Съд и е вписана в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел към Министерство на правосъдието под № 20021030027 за осъществяване на общественополезна дейност.

ПДИ е пререгистрирана през 2018 г. в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ в Агенцията по вписванията.

Фондацията се представлява от Изпълнителния директор, адв. Александър Кашъмов.

ОФИС

бул. Васил Левски №76

ет. 3

София 1142

ЕИК/БУЛСТАТ

121347628

БАНКОВИ СМЕТКИ

УниKредит Булбанк

Титуляр: Фондация "Програма Достъп до Информация"

BIC: UNCRBGSF

IBAN (BGN): BG77 UNCR 7630 1022 5620 87
IBAN (EUR): BG42 UNCR 7630 1422 5974 10
IBAN (USD): BG95 UNCR 7630 1122 5918 49