Текущи проекти

 

Правна помощ по стратегически дела за достъп до информация

Период: 31 май – 1 декември 2024
Проектът се осъществява с финансовата помощ на Американската агенцията за международно развитие и „Джърман Маршал Фонд – САЩ“

Описание на проекта: четете тук

 

Консултативен център за достъп до информация и прозрачност

Период: юли 2022 – юни 2025
Подкрепен с грант от Фондация "Америка за България"

Описание на проекта: четете тук

 

 

Приключили проекти

 

10 години съдебна практика по Закона за достъп до обществена информация

Период: октомври 2023 – март 2024
Подкрепен с грант от Посолство на Кралство Нидерландия в България

Описание на проекта: четете тук

 

Правна помощ по случаи за достъп до информация

Период: април – септември 2023
Подкрепен с грант от German Marshal Fund of the United States (GMF)

Описание на проекта: четете тук

 

Подпомагане на прозрачността и отговорността в публичната администрация

Период: ноември 2019 - ноември 2022

ПДИ е партньор по проекта, реализиран в Република Северна Македония и финансиран от Европейския съюз

Описание на проекта: четете тук

 

Форум "Достъп до информация"

Период: септември 2019 - октомври 2022

Подкрепен с грант в размер на 179 507 евро, предоставен от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП.

Описание на проекта: четете тук 

 

Прозрачност на административните съдилища, подкрепен с грант от Фондация "Америка за България", март 2020 - март 2022

 

Консултативен център за прозрачност, подкрепен с грант от Фондация "Америка за България", юли 2017 – декември 2019  

 

Мониторинг на публичните ресурси, предназначени за приобщаване на ромите, в партньорство с Асоциация Интегро, Инициатива за равни възможности и Маргиналия, с финансовата подкрепа на Институт Отворено Общество за Европа на Фондации Отворено Общество, януари 2017 - април 2018

 

Граждански център в подкрепа на прозрачността в обществения живот, подкрепен с грант от Фондация "Америка за България", юли 2014 - юни 2017

 

Достъп до информация и обществени комуникации – практическа програма, подкрепен от Институт „Отворено общество“ и Фондация "Микрофонд - София" в рамките на Програма за студентски иновации, 1 септември 2016 – 31 май 2017

 

Лекторската програма за свобода на информацията, подкрепен от Посолството на САЩ в България, 1 - 30 ноември 2016


Увеличаване капацитета на неправителствените организации при търсене на обществена информация, Финансиран в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по ФМ на ЕИП 2009 – 2014, май 2015 - февруари 2016


Правна помощ за търсенето на обществена информация - развитие на постигнатите резултати и затвърждаване на положителните практики, подкрепен с грант от Фондации "Отворено общество", 1 май 2012 - 30 април 2015

 

Застъпническа кампания за цялостни промени в законодателството за достъп до информация, Финансиран в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по ФМ на ЕИП 2009 – 2014, януари 2014 - януари 2015

 

Програма Достъп до Информация – Граждански център за подкрепа на прозрачността, грант от Фондация "Америка за България", 10 юни 2013 - 10 юни 2014

 

В отговор на новите предизвикателства пред достъпа до информация, с грант от Фондация "Америка за България",  8 април 2010 - 8 април 2013

 

Граждански одит на активната прозрачност на управлението, с грант от Тръст за гражданско общество в Централна и Източна Европа (CEE Trust), 1 юли 2011 - 1 октомври 2012

 

Прилагане на закона за достъп до обществена информация и добри практики - Обучително посещение на делегация от Украйна, финансиран от Съвет на Европа по съвместна програма на Съвета на Европа и Европейския съюз - 16-20 юли 2012

 

Натиск за отчетно управление чрез правна помощ и водене на съдебни дела за достъп до информация, финансиран от Институт "Отворено общество", Програма "Човешки права и добро управление", Будапеща - 1 май 2009 - 30 април 2012

 

Програма Достъп до Информация като граждански ресурсен център за свобода на информацията, с грант от Тръст за гражданско общество в Централна и Източна Европа (CEE Trust), 1 май 2008 - 30 април 2011

 

Разяснителна кампания за новите стандарти за достъпа до информация (Договор № ПО3-20-00), финансиран от Фонд за подкрепа на НПО 2008-2010 г. - България по Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство (Исландия, Лихтенщайн и Норвегия) чрез Фондация за реформа в местното самоуправление в партньорство с Фондация "Екообщност", ноември 2009 – декември 2010

 

Местни медии и свобода на информацията в България, финансиран от Програма МАТРА на Министерство на външните работи на Кралство Холандия, декември 2007 – ноември 2010

 

Кампания "Прозрачен бюджет - вземи участие и промени живот!", финансиран от International Budget Partnership (IBP), декември 2009 - юли 2010


Какво Не знаем за МВР?, сравнително проучване съвместно с Институт Отворено общество - София - август 2009 г. - юни 2010 г.

 

Насърчаване на отворено управление чрез правна помощ и водене на дела за достъп до информация, финансиран от Институт “Отворено общество", Програма “Човешки права и управление”, Будапеща - 1 май 2006 – 30 април 2009 г.


Увеличаване прозрачността и отчетността на управлението чрез електронен достъп до информация, финансиран от Програмата на ООН за развитие в България - март 2007 – декември 2008


Увеличаване капацитета на неправителствените организации в тяхното търсене на обществена информация, финансиран по Програма ФАР на Европейския съюз за сътрудничество със страните в Централна и Източна Европа -декември 2006 – май 2008


Прилагане на Закона за свобода на информацията в сътрудничество с холандската организация VVMZ B.V. финансиран по Програма МАТРА на холандското външно министерство - януари 2004 - декември 2006

 

Конференция Съдебни дела по законодателството за свобода на информацията - 25 и 26 ноември 2005 г.


Съдебни дела за свобода на информацията – начини за допринасяне за откритост, прозрачност и отвореност в управлението 15 декември 2004 – 15 декември 2005

 

The Access Initiative, Bulgaria - септември 2003 - Октомври 2004

 

Свободата на информация - въпрос от обществен интерес - април 2003 - март 2004

 

Наблюдение на свободата на информация - пилотен проект на Open Society Justice Initiative, Будапеща - Април 2003 - Август 2003

 

Съдебни дела по ЗДОИ проект, финансиран от Open Society Justice Initiative - април 2003- април 2004


Кампания за разясняване на ЗЗЛД - Проект, финансиран по програма "Европейска инициатива за демокрация и човешки права" януари 2003 - ноември 2003


Правна помощ и застъпничество за свобода на информация - юли 2002 - юли 2003


Популяризиране на Международния Ден на Правото да Знам - 28 септември, финансиран по програма Matra/KAP на посолството на Кралство Холандия - София

 

Наблюдение и гражданско обучение за достъпа до обществена информация - юни 2001 - ноември 2002


Практически достъп до Демокрация в страните от Централна и Източна Европа - 2000 - 2002


Съдебни дела свързани с достъпа до информация - септември 2001 - септември 2002


Обучителна кампания относно законодателството свързано със свободата на информация в сътрудничество с Българската Медийна Коалиция - април 2002 - септември 2002


Кръгла маса "Законът за достъп до обществена информация и препоръките на Съвета на Европа" - 21 май 2002

 

Провеждане на обучения за администрацията по прилагането на Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ) януари 2002 - юли 2002


Подпомагане на практиките по прилагане на Закона за достъпа до обществена информация и съдебния контрол декември 2000 - януари 2002


Обучителна кампания относно законодателството свързано със свободата на информация в сътрудничество с Българската Медийна Коалиция - юни 2001 - декември 2001


Правна помощ на журналисти и неправителствени организации в слуаи на отказ до информация - октомври 1998 - януари 2001


Кампания за правно уреждане на достъпа до на информация - април 1998 - март 2001


Достъп до информация - Плиция и медии в сътрудничество с COLPI Будапеща и Европейски център Тирана - декември 1999 - ноември 2000


Къде и как да упражняваме правото си на информация - юни 1999 - август 2000


Разясняване на законодателството за свободата на информацията - в сътрудничество с другите членове на Българската Медийна коалиция - януари 2000 - декември 2000


Правна помощ на журналисти от местните медии във връзка с достъпа до информация - октомври 1998 - септември 1999

Проектът приключи с публикуването на брошура "Достъп до информация и местни медии" и бе осъществен с любезното съдействие на Европейския съюз.

 

Подпомагане на търсенето на информация от държавните органи на местно равнище - октомври 1998 - септември 1999

Проектът приключи с издаването на публикация под заглавие "Достъп до информация и обществено участие" и бе осъществен с любезното съдействие на Комисията по демокрация към посолството на САЩ в София.

 

Изработване на концепция за Закон за достъп до информация - юни 1998 - януари 1999
Можете да се запознаете с концепцията изготвена от нашите експерти.

 

Обществена дискусия за достъпа до информация - 1997 - 1998
Резултатите от нашата дейност по този проект ще намерите в секцията общественно обсъждане към проектозакона
В рамките на този проект бе публикувана стенограмата от проведената в София конференция на тема "Достъп до информация - международни стандарти и българско законодателство", организирана от ПДИ и "Артикъл 19" със съдействието на БХК и с финансовата подкрепа на Съвета на Европа и на Фондация "Отворено общество."