2017 година

Последна актуализация: 12.03.2018 г. 20:23 ч.

Граждански одит на активната прозрачност 2017


Резултати от проучване на ПДИ чрез оценяване на Интернет страниците и подаване на електронни заявления до административните структури в системата на изпълнителната власт


В периода 7 февруари – 31 март 2017 Програма Достъп до Информация прегледа и оцени 566 интернет страници на административни структури на изпълнителната власт на централно, териториално и местно ниво, публично правни субекти, задължени да предоставят информация, и независими органи на власт.

 

В рамките на проучването бяха подадени 566 електронни заявления с искане за предоставяне на списъка на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет за сферата на дейност на съответната администрация, както и форматите, в които е достъпна. Изготвянето и публикуването на този списък бе създадено като задължение с измененията в ЗДОИ (чл. 15а) от края на 2015.

 

Резултатите от проучването са достъпни на страницата на ПДИ: http://www.aip-bg.org/surveys/2017_година/104835/.

 

Целта на проучването е да оцени как органите на власт изпълняват задълженията си по Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ) и други нормативни актове за публикуване на информация в Интернет, и как отговарят на заявления за достъп по електронен път.

 

За пръв път бе отчитано дали страниците са съобразени с нуждите на хората със зрителни затруднения и дали имат текстова версия.

 

Нивото на прозрачност тази година бе оценявано с точки по 118 (139 за общините) индикатора, като възможният максимум е 99,2 (111,7 за общините).

 

На 14 март 2017 ПДИ изпрати предварително резултатите на всяка от проучените институции за обратна връзка и отрази постъпилите коментари в рейтинга.

 

Рейтинги на активната прозрачност на институциите 2017


Въз основа на индикаторите за изпълнението на задълженията за активно публикуване на информация, системата на проучването генерира различни рейтинги.

 

Рейтинг на активната прозрачност на централните органи на власт


Рейтинг на активната прозрачност на органите на местно самоуправление


Рейтинг на активната прозрачност на областните администрации


Рейтинг на териториалните органи в системата на изпълнителната власт


Рейтинги на институциите по области, Рейтинги на регионалните структури на Министерство на вътрешните работи, на Министерство на околната среда и водите, на Министерство на образованието, на Министерство на земеделието и храните и др.

 

Сравнителен Рейтинг на институциите проследява процентното изпълнение на задълженията за публикуване на информация през 2015, 2016 и 2017 и показва развитието на активната прозрачност на институциите в България.

 

Сравнителни данни на резултатите от 2015 – 2017


Резултатите от оценката на Интернет страниците на институциите за нивото на публикуване на определени категории информация през последните три години може да видите тук:

 

Институционална информация


Оперативна информация

 

Секция „Достъп до информация” и нейното съдържание, според изискванията на чл.15а, ал.2 от ЗДОИ


Бюджетна и финансова прозрачност и интегритет. Обществени поръчки


Задължения за активно публикуване, отнасящи се само до общините


 

Карта на финансовата и бюджетна прозрачност на общините 2017


Резултатите за изпълнение на задълженията на общините, обхващащи публикуването на бюджети, финансови отчети, датата на публичното обсъждане на проектите за бюджети и финансови отчети, информация за обществените поръчки в секция „Профил на купувача“ и декларациите по Закона за установяване и предотвратяване на конфликт на интереси се визуализират в Картата на финансовата и бюджетна прозрачност на общините.

 

Отговори по заявленията и предоставена информация


За втора година ПДИ публикува всички отговори по заявленията, подадени до 566 институции, както и получената информация списъците с категориите информация, подлежаща на публикуване или посочването на електронния адрес в страницата на институцията, където те са публикувани.

 

Системата позволява да се проследи и статистиката на предоставяне на информация по електронните заявления за достъп до информация.

 

Фунционалност и филтри на системата за проучване


Онлайн базираният модул на проучването е част от Вътрешната информационна система на ПДИ и дава възможност за генериране на справки по всеки един от индикаторите, по всички институции, по области, по вид институция и др.

Проучването на ПДИ се осъществи в рамките на проекта „Граждански център в подкрепа на прозрачността в обществения живот”, финансиран от Фондация “Америка за България”.