2015 година

Граждански одит на активната прозрачност - резултати от проучване на ПДИ чрез оценяване на Интернет страниците и подаване на електронни заявления до административните структури в системата на изпълнителната власт

 

Рейтинг на активната прозрачност ‘2015

и Карта на финансовата, бюджетна прозрачност и интегритет на общините ‘2015

Карта на прозрачносттаВ периода 23 февруари – 23 март 2015 Програма Достъп до Информация (ПДИ) прегледа и оцени 544 страници на 544 административни структури на изпълнителната власт на централно, териториално и местно ниво, публично правни субекти, задължени да предоставят информация и независими органи на власт.

 

В рамките на проучването бяха подадени 542 електронни заявления с искане за предоставяне по електронен път на копие от заповедта за определяне на служител, който пряко да отговаря за предоставянето на обществена информация по Закона за достъп до обществена информация, както и длъжностната характеристика на съответния служител.

 

Целта на проучването, което ПДИ провежда от 2010 насам, е да оцени как органите на власт изпълняват задълженията си по Закона за достъп до обществена информация и други нормативни актове за публикуване на информация в Интернет, и как отговарят на заявления за достъп по електронен път.

 

Фокус на проучването за 2015 отново е финансовата, бюджетната прозрачност и интегритета. За целта индикаторите в специалната секция на проучването бяха актуализирани в съответствие с новите задължения за публикуване на информация по Закона за обществените поръчки.

 

Нивото на прозрачност тази година бе оценявано с точки по 72 (81 за общините) индикатора, като възможният максимум е 81,4 (88,4 за общините).

 

Рейтинг на активната прозрачност на институциите за 2015 показва кои са институциите-първенци в изпълнение на задълженията за активно публикуване на информация и кои изостават.


Картата на финансовата и бюджетна прозрачност на общините онагледява още по-добре състоянието на активната прозрачност в България.

 

Сравнителен Рейтинг на институциите, проследяващ резултатите от 2013, 2014 и 2015, показва развитието на активната прозрачност на институциите в България.

 

Електронни заявленияСистемата на проучването дава възможност да се проследи статистиката на предоставяне на информация по електронните заявления за достъп до информация.

 

На пресконференцията ще бъде представен анализ на получените по заявленията решения и съответствието им със съществуващите задължения.

 

Подобрената функционалност на модула на проучването дава възможност за генериране на различни видове справки и рейтинги – по индикатори, по институции, по области, по общини и др.

 

Резултатите в графичен вид, подготвени от изпълнителния директор на ПДИ Гергана Жулева, може да видите тук Сравнителни данни на резултатите от 2012 г. -  2015 г. и резултати от оценка на Интернет страниците на 544 институциите в системата на изпълнителната власт, териториални органи, независими органи на власт и публично правни субекти 2015 г.

 

 

 

 

 

 

Проучването на ПДИ се осъществи в рамките на проекта „Граждански център в подкрепа на прозрачността в обществения живот”, финансиран от Фондация “Америка за България”.