02 април 2014 г.


На 2 април (сряда) от 12.00 часа в Пресклуба на БTA Програма Достъп до Информация представи резултатите от проучването на Интернет страниците на институциите в системата на изпълнителната власт, Рейтинг на активната прозрачност ‘2014 и първата Карта на финансовата, бюджетна прозрачност и интегритет на общините.

В периода 3 февруари – 3 март 2014 Програма Достъп до Информация прегледа и оцени 534 страници на 535 административни структури на изпълнителната власт на централно, териториално и местно ниво, публично правни субекти, задължени да предоставят информация и независими органи на власт.


В рамките на проучването бяха подадени 535 електронни заявления с искане за предоставяне по електронен път на копие от последния договор за обществена поръчка за 2013.


Целта на проучването, което ПДИ провежда от 2006 насам, е да оцени как органите на власт изпълняват задълженията си по Закона за достъп до обществена информация и други нормативни актове за публикуване на информация в Интернет, и как отговарят на заявления за достъп по електронен път.


Фокус на проучването за 2014 е финансовата, бюджетната прозрачност и интегритета. За целта в модула на проучването бе интегрирана специална нова секция с индикатори.


Нивото на прозрачност тази година бе оценявано с точки по 66 (75 за общините) индикатора, като възможният максимум е 69,4 (82,4 за общините).

 

За още по-добро онагледяване на състоянието на активната прозрачност в България, освен актуализиран Рейтинг на институциите за 2014, резултатите се визуализират в Карта на финансовата и бюджетна прозрачност на общините.

 

Сравнителен Рейтинг на институциите, проследяващ резултатите от 2012, 2013 и 2014, показва развитието на активната прозрачност на институциите в България.

 

Може да видите кой, как и кога е отговорил на електронните заявления за достъп до информация. На пресконференцията ще бъде представен анализ на получените по заявленията решения и съответствието им със съществуващите задължения.

 

Подобрената функционалност на модула на проучването дава възможност за генериране на различни видове справки и рейтинги – по индикатори, по институции, по области, по общини и др.

Тази година резултатите от проучването бяха пуснати за пръв път на английски език: http://www.aip-bg.org/en/surveys/2014/101401/.

 

 

Специалната част от проучването, която оценява нивото на Финансова, бюджетна прозрачност и интегритет, е част от проекта Програма Достъп до Информация – Граждански център за подкрепа на прозрачността, финансиран от Фондация “Америка за България”.

 

 

 

Проучването на ПДИ се осъществи в рамките на проекта Застъпническа кампания за цялостни промени в законодателството за достъп до информация, финансиран в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014.

 

www.ngogrants.bg