2016 година

Последна актуализация: 10.02.2017 г. 14:42 ч.

Граждански одит на активната прозрачност 2016


Резултати от проучване на ПДИ чрез оценяване на Интернет страниците и подаване на електронни заявления до административните структури в системата на изпълнителната власт

 

В периода 10 март – 23 април 2016 Програма Достъп до Информация прегледа и оцени 565 интернет страници на административни структури на изпълнителната власт на централно, териториално и местно ниво, публично правни субекти, задължени да предоставят информация, и независими органи на власт.

 

В рамките на проучването бяха подадени 565 електронни заявления с искане за предоставяне на копие от акта, който урежда организацията и движението на документооборота в съответната институция.

 

Резултатите са достъпни на страницата на ПДИ: http://www.aip-bg.org/surveys/2016_година/103424/.

 

Сравнителни данни на резултатите от 2015 - 2016 и резултати от оценка на Интернет страниците на 565 институциите в системата на изпълнителната власт, териториални органи, независими органи на власт и публично правни субекти 2016, подготвени в графичен вид от изпълнителния директор на ПДИ Гергана Жулева са достъпни тук: http://store.aip-bg.org/surveys_bg/2016/Graphes__2016_g.pdf.

 

Целта на проучването, което ПДИ провежда от 2010 насам, е да оцени как органите на власт изпълняват задълженията си по Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ) и други нормативни актове за публикуване на информация в Интернет, и как отговарят на заявления за достъп по електронен път.

 

Фокусът на проучването през 2016 г. са измененията в ЗДОИ от декември 2015 и новите задължения за активно публикуване на информация в Интернет, които те въвеждат.

 

През 2016 проучването бе извършено от десет изследователи.

 

Нивото на прозрачност тази година бе оценявано с точки по 118 (126 за общините) индикатора, като възможният максимум е 143,5 (158,5 за общините).

 

Рейтинги на активната прозрачност на институциите 2016


Въз основа на индикаторите за изпълнението на задълженията за активно публикуване на информация, системата на проучването генерира различни рейтинги.

 

Рейтинг на активната прозрачност на централните органи на власт

 

Рейтинг на активната прозрачност на органите на местно самоуправление

 

Рейтинг на активната прозрачност на областните администрации

 

Рейтинг на териториалните органи в системата на изпълнителната власт

 

Рейтинги на институциите по области, Рейтинги на регионалните структури на Министерство на вътрешните работи, на Министерство на околната среда и водите, на Министерство на образованието, на Министерство на земеделието и храните и др.

 

Сравнителен Рейтинг на институциите проследява процентното изпълнение на задълженията за публикуване на информация през 2014, 2015 и 2016 и показва развитието на активната прозрачност на институциите в България.

 

Карта на финансовата и бюджетна прозрачност на общините


И тази година ПДИ оцени нивото на изпълнение на задълженията на 265 общини в България активно да публикуват информация, свързана с финансовата и бюджетна прозрачност.

Резултатите се визуализират в Картата на финансовата и бюджетна прозрачност на общините.

 

Отговори по заявленията и предоставена информация


В две нови секции към страницата на проучването, ПДИ публикува за пръв път всички отговори по заявленията, подадени до 565 институции, както и получената информация – съответните актове, уреждащи организацията и движението на документооборота в институцията.

Системата позволява да се проследи и статистиката на предоставяне на информация по електронните заявления за достъп до информация.

 

Фунционалност и филтри на системата за проучване


Онлайн базираният модул на проучването е част от Вътрешната информационна система на ПДИ и дава възможност за генериране на справки по всеки един от индикаторите, по всички институции, по области, по вид институция и др.

Онлайн базираната система за наблюдение на активната прозрачност беше създадена с финансовата подкрепа на Фондация “Америка за България”.

 

 

 

Проучването през 2016 е в рамките на проект „Увеличаване капацитета на неправителствените организации при търсене на обществена информация“, финансиран по Програма за подкрепа на НПО в България по ФМ на ЕИП 2009-2014 г. (www.ngogrants.bg).

 

www.ngogrants.bg