2014 година

Граждански одит на активната прозрачност - резултати от проучване на ПДИ чрез оценяване на Интернет страниците и подаване на електронни заявления до административните структури в системата на изпълнителната власт

 

Рейтинг и карта на активната прозрачност в България '2014


Карта на прозрачността

В периода 3 февруари – 3 март 2014 Програма Достъп до Информация прегледа и оцени 534 страници на 535 административни структури на изпълнителната власт на централно, териториално и местно ниво, публично правни субекти, задължени да предоставят информация и независими органи на власт.

 

В рамките на проучването бяха подадени 535 електронни заявления с искане за предоставяне по електронен път на копие от последния договор за обществена поръчка за 2013.

 

Целта на проучването, което ПДИ провежда от 2006 насам, е да оцени как органите на власт изпълняват задълженията си по Закона за достъп до обществена информация и други нормативни актове за публикуване на информация в Интернет, и как отговарят на заявления за достъп по електронен път.

 

Фокус на проучването за 2014 е Финансовата, бюджетната прозрачност и интегритета. За целта в модула на проучването бе интегрирана специална нова секция с индикатори.

 

Така, нивото на прозрачност тази година бе оценявано с точки по 66 (75 за общините) индикатора, като възможният максимум е 69,4 (82,4 за общините).

 

За още по-добро онагледяване на състоянието на активната прозрачност в България, освен актуализиран Рейтинг на институциите за 2014, резултатите се визуализират в Карта на финансовата и бюджетна прозрачност на общините.

 

Рейтинг на активната прозрачност

Сравнителен Рейтинг на институциите, проследяващ резултатите от 2012, 2013 и 2014 г., показва развитието на активната прозрачност на институциите в България.

 

Подобрената функционалност на модула на проучването дава възможност за генериране на различни видове справки и рейтинги – по индикатори, по институции, по области, по общини и др.

 

Отново може да видите и статистика на получените отговори на електронните заявления.

 

 

Резултатите могат да бъдат видяни на страницата на ПДИ и в графичен вид в Приложениe № 1: „Сравнителни данни на резултатите от 2011 г. и 2014 г. и резултати от оценка на Интернет страниците на институциите в системата на изпълнителната власт 2014 г. по институции”.

 

 

 

Специалната част от проучването, която оценява нивото на Финансова, бюджетна прозрачност и интегритет, е част от проекта Програма Достъп до Информация – Граждански център за подкрепа на прозрачността, финансиран от Фондация “Америка за България”.

 

 

 

 

Проучването на ПДИ се осъществи в рамките на проекта Застъпническа кампания за цялостни промени в законодателството за достъп до информация, финансиран в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014.

 

www.ngogrants.bg