2012 година

Проучване на ПДИ чрез оценяване на Интернет страниците и подаване на електронни заявления до административните структури в системата на изпълнителната власт.

Първи Рейтинг на активната прозрачност в България

В периода 23 януари 2012 г. – 16 март 2012 г. екип на ПДИ прегледа и оцени 474 интернет страници на 487 административни структури в системата на изпълнителната власт на централно, териториално и местно ниво.

 

Страниците бяха оценявани чрез 39–40 индикатора, организирани в три групи и включващи задължения по чл. 15 и чл. 15а от ЗДОИ и други стандарти за активно публикуване, а именно наличност на актуална информация, свързана с:

  • Институционална – нормативната  уредба, функции, услуги, информационни масиви;
  • Организационна структура,  контакти;
  • Оперативна информация – актове, стратегии, планове, дейности; 
  • Финансова и друга прозрачност – бюджети и финансови отчети, декларации за конфликт на интереси;
  • Наличието и съдържанието на секциите по достъпа до информация.

В рамките на проучването бяха подадени 485 електронни заявления за достъп до информация до институциите с искане на описание на реда за достъп до публичните регистри, съхранявани от административната структура в електронен вид, или посочване в отговора на интернет адреса, на който може да бъде намерена тази информация. Поисканата информация е задължителна за публикуване в Интернет по силата на член 15а, ал.2 от Закона за достъп до обществена информация.

 

За да онагледи развитието на прозрачността в институциите, Програма Достъп до Информация публикува като резултат от оценката на Интернет страниците на административните структури на изпълнителната власт Рейтинг на активната прозрачност. Нивото на прозрачност бе оценявано с точки по 39 (40 за общините) индикатора, като възможният максимум е 60,5.

Резултатите в графичен вид може да видите в Приложениe № 1: „Сравнителни данни на резултатите от 2010 г. 2012 г. и резултати от оценка на Интернет страниците на институциите в системата на изпълнителната власт 2012 г. по институции".

Сравнителните данни на разултатите от 2010 - 2012 само за Общините може да видите тук.

 

Анализът на резултатите, изготвен от изпълнителния директор на ПДИ, д-р Гергана Жулева, бе публикуван в Месечния информационен бюлетин на ПДИ за месец март 2012, брой 3(99): Анализи: Оценка на интернет страниците на органите на изпълнителната власт на централно, териториално и общинско равнище и е част от годишния доклад на ПДИ "Състоянието на достъпа до информация в България 2011".

 

 

ПДИ направи проучването в рамките на проекта „Граждански одит на активната прозрачност на управлението”, финансиран от Тръст за гражданско общество в Централна и Източна Европа (CEE Trust).