Необходими ли са промени в ЗДОИ?

EEA Grants

Проектът се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по ФМ на ЕИП 2009 – 2014

Концепция за промени в законодателството за достъп до информация

 

Програма Достъп до Информация (ПДИ) проведе широка обществена консултация за необходими промени в законодателството за достъп до информация в периода април - октомври 2014. ПДИ изготви проект на концепция за изменения в законодателството за достъп до информация въз основа на своя 18-годишен опит в наблюдението и застъпничеството за по-добри практики в областта на прозрачността на институциите и упражняването на правото на информация. Подготовката на проекта се основава на анализ на резултатите от годишния одит на активната прозрачност на институциите в България и постоянното наблюдение на състоянието на достъпа до информация в България, които ПДИ извършва. Бе проучен опитът на страни с добро законодателство и действащи независими органи за контрол на прилагането му. 

 

Изготвеният от ПДИ проект на концепция за законодателни изменения бе подложен на обществена дискусия чрез онлайн консултация и пет обсъждания с целеви заинтересовани групи, които се проведоха в София.

 

ПДИ обобщи и систематизира получените предложения в Концепция за изменения в законодателството за достъп до информация: http://store.aip-bg.org/documents/Concept2014.pdf.

 

EEA Grants

Концепцията бе публикувана в месечния информационен бюлетин на ПДИ за ноември 2014 и разпространена до 2 400 абоната: http://www.aip-bg.org/publications/Бюлетин/Брой/104957/.

 

Концепцията бе представена на Национална конференция пред НПО, журналисти, граждани, юристи, политици, която се проведе на 12 декември (петък) 2014 година, от 10.00 часа до 17:00  ч. в конферентна зала "Central" на ЦЕНТРАЛ ХОТЕЛ ФОРУМ на адрес: гр. София, бул. "цар Борис ІІІ" № 41.

 

 

Обществени обсъждания

 

Първото обсъждане с журналисти, ползващи Закона за достъп до обществена информация, се проведе на 3 юни 2014 в Хотел Сити, София. Резултати от дискусията четете в месечния информационен бюлетин на ПДИ: http://www.aip-bg.org/publications/Бюлетин/Необходими_ли_са_промени_в_законодателството_за_достъп_до_ин/107514/1000484453/.

 

Второто обсъждане с IT специалисти, блогъри и бизнес се проведе на 24 юни 2014, отново в Хотел „Сити”, София. Резултати от дискусията четете в месечния информационен бюлетин на ПДИ за юни 2014: http://www.aip-bg.org/publications/Бюлетин/Необходими_ли_са_промени_в_законодателството_за_достъп_до_ин/103997/1000435674/.

 

Третата обществена дискусия с представители на неправителствени организации и граждани се проведе на 4 юли 2014 в Хотел „Сити”, София. Резултати от дискусията четете в месечния информационен бюлетин на ПДИ за юли 2014: http://www.aip-bg.org/publications/Бюлетин/Необходими_ли_са_промени_в_законодателството_за_достъп_до_ин/109610/1000172362/.

 

Четвъртата обществена дискусия със служители от централни органи на власт и органи на местното самоуправление се проведе на 14 октомври 2014 в Хотел „Сити”, София. Резултатите от дискусията четете в месечния Информационен бюлетин на ПДИ за октомври 2014: http://www.aip-bg.org/publications/Бюлетин/Необходими_ли_са_промени_в_ЗДОИ/101517/1000535813/.

 

Петата обществена дискусия с юристи, адвокати и съдии от Върховния административен съд и административните съдилища в страната се проведе на 24 октомври 2014 г. в Хотел „Сити”, София. Резултатите от дискусията четете в месечния Информационен бюлетин на ПДИ за октомври 2014: http://www.aip-bg.org/publications/Бюлетин/Необходими_ли_са_промени_в_ЗДОИ/101517/1000486378/.

 

Всеки можеше да изпрати своите аргументирани предложения и становища за необходими промени в законодателството за достъп до информация на следния имейл адрес: APIAconsult@aip-bg.org.

 

Получените досега предложения и становища: http://www.aip-bg.org/publicdebate/Предложения_и_становища/208182/.

 

Информационни материали


Анализ на съществуващи законодателни модели в петте идентифицирани направления, превод на съществуващи проучвания и разяснителни и информационни материали, изготвени от ПДИ за целите на кампанията: http://www.aip-bg.org/publicdebate/Информационни_материали/201243/.

 

Национална конференция


ПДИ обобщи и систематизира в Концепция получените предложения за законодателни промени. Концепцията бе представена на Национална конференция пред НПО, журналисти, граждани, юристи, политици, която се проведе на 12 декември (петък) 2014 година, от 10.00 часа до 17:00  ч. в конферентна зала "Central" на ЦЕНТРАЛ ХОТЕЛ ФОРУМ на адрес: гр. София, бул. "цар Борис ІІІ" № 41.

Закон за достъп до обществена информация


Законът за Достъп до Обществена Информация (ЗДОИ) бе обнародван в бр. 55 на Държавен вестник от 7 юли 2000 г. след две годишна застъпническа кампания. ПДИ бе водещата организация в обществения дебат за приемането на ЗДОИ, както и последвалите съществени изменения през 2002, 2007 и 2008. История на приемането и измененията на ЗДОИ са публикувани в специалната секция на ПДИ: http://www.aip-bg.org/legislation/Закон_за_достъп_до_обществена_информация/109564/.

 

Обществените консултации се осъществява в рамките на проект „Застъпническа кампания за цялостни промени в законодателството за достъп до информация”, финансиран в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014.


Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Фондация Програма Достъп до Информация и при никакви обстоятелства не може да се приема, че той отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.