Инициатива „Партньорство за открито управление”

2021
 
На 25.11.2021 се проведе онлайн заседание на работната група „Прозрачност и достъп до информация" за представяне на предложените мерки за включване в Четвъртия национален план за действие на Република България в рамките на глобалната инициатива „Партньорство за открито управление“. Сесиите се организират от Дирекция "Модернизация на администрацията" на Министерски съвет. Предложението на ПДИ за присъединяването на България към Конвенцията на Съвета на Европа за достъп до официални документи (CETS 205) бе представено от д-р Гергана Жулева, изпълнителен директор на ПДИ и инициатор за присъединяването на България към инициативата през 2011 г. Тя припомни историята на приемането на първия международен договор, гарантиращ правото на достъп до информация, участието на България, както и кампанията и анализите, изготвени от ПДИ от 2009 г. насам с цел присъединяване към Конвенцията. Становище по предложената мярка изрази представител на Министерство на външните работи. Всичко за Конвенцията за достъп до официални документи: https://bit.ly/3l7CHEY 
 
На 23.11.2021 се проведе онлайн заседание на работната група „Гражданско участие" за представяне на предложените мерки за включване в Четвъртия национален план за действие на Република България в рамките на глобалната инициатива „Партньорство за открито управление“. Сесиите се организират от Дирекция "Модернизация на администрацията" на Министерски съвет. Становището на ПДИ бе представено от адв. Александър Кашъмов, ръководител на правния екип на ПДИ.
 
На 15.11.2021 д-р Гергана Жулева, изпълнителен директор на ПДИ и инициатор за присъединяването на България към международната инициатива Партньорство за открито управление, все участие в онлайн пленарна сесия на преходния състав на Съвета за координация на участието на Република България в инициативата „Партньорство за открито управление". Сесията бе организирана от Дирекция "Модернизация на администрацията" на Министерски съвет с участието на представители на всички организации и институции, отправили предложения за мерки, които да залегнат в Четвъртия национален план за действие на Република България в рамките на глобалната инициатива.
 
Програма Достъп до Информация подготви и изпрати свое становище в рамките на обявеното  администрацията на Министерски съвет събиране на предложения от заинтересованите страни за подготовката на Четвъртия национален план за действие на Република България в рамките на глобалната инициатива „Партньорство за открито управление“. ПДИ е първата организация в България, провела кампания за  присъединяването на страната ни към инициативата Партньорство за открито управление (ПОУ) и участва активно в изготвянето и изпълнението на националните планове за действие. Едно от предложенията, които ПДИ дава в рамките на инициативата от самото й стартиране през 2011 г. е България да ратифицира Конвенцията за достъп до официални документи на Съвета на Европа (CETS205): https://strategy.bg/Articles/View.aspx?lang=bg-BG&categoryId=&Id=39&y=&m=&d= 
 
2018

На 10 юли 2018 Стефан Ангелов, независим изследовател към Независим механизъм за оценка Партньорство за открито управление за България и юрист от правния екип на ПДИ представи Доклад за напредъка на България (2016 – 2017) по изпълнението на мерките от Трети план за действие в рамките на глобалната инициатива „Партньорство за открито управление“ пред Обществения съвет към парламентарната Комисия по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите. Становища по констатациите от доклада изразиха изпълнителният директор на ПДИ Гергана Жулева и ръководителят на правния екип на ПДИ Александър Кашъмов. Докладът може да бъде намерен и на адрес: https://bit.ly/2u79OOs.

На 4 юли 2018 ПДИ изпрати предложения относно изработването на Четвъртия национален план за действие в рамките на инициативата „Партньорство за открито управление“ 2018 – 2020 в рамките на обявения за това срок на Портал обществени консултации.Предложенията са свързани с обособяването на ангажимент за продължаване на усилията за по-добър достъп до обществена информация и са свързани предимно с мерки за прилагане на приетите законодателни промени.  
  1. Постоянни обучения по промените в ЗДОИ и съдебната практика, баланса на принципа на прозрачността и защитени права и интереси за служителите в администрацията и особено за звената, отговарящи по ЗДОИ и публикуването в интернет.
  2. Координация и подпомагане на процеса на преразглеждане на вътрешните правила за работа по ЗДОИ за съобразяване с измененията в закона чрез ясни механизми и отговорности за активното публикуване и вътрешния контрол.
  3. Присъединяване към Конвенцията на Съвета на Европа за достъпа до официални документи (CETS 205).

ПДИ е първата организация в България, провела кампания за  присъединяването на страната ни към инициативата Партньорство за открито управление (ПОУ) и участва активно в изготвянето и изпълнението на националните планове за действие.

2017
 
На 6 юни 2017 в Гранитната зала на Министерския съвет се проведе среща на представители на граждански организации и правителствени експерти в рамките на глобалната инициатива Партньорство за открито управление (ПОУ). Изпълнителният директор на ПДИ бе сред официалните гости. Изказването на Гергана Жулева за приоритетите на инициативата в България и важността на взаимодействието на правителството и гражданското общество в тази област е публикувано в месечния информационен бюлетин на ПДИ: Партньорство за открито управление: Развитието в България.
На срещата бе представен заключителния доклад на изследователя на Независимия механизъм за оценка (НМО) за България 2014–2016 Стефан Ангелов, който е и член на правния екип на ПДИ. Бе представен и правителствения доклад за самооценка за същия период. България участва в инициативата за повече прозрачност, отчетност и гражданско участие в управлението от самото й създаване през 2011, като в момента изпълнява Третия си национален план за действие. Експерти на ПДИ участват в обществените дискусии по изготвянето на националните планове за действие, застъпват за доброто им изпълнение по отношение на достъпа до информация, прозрачността и отчетността в управлението, дават бележки по докладите на независимия механизъм за оценка и представят опита на организацията в международни форуми.
 
2016

Между 7 и 9 декември 2016 в Париж се проведе световна среща в рамките на инициативата „Партньорство за открито управление“. На срещата в Париж от ПДИ участваха Диана Банчева, координатор „Комуникации“ и Стефан Ангелов, юрист от правния екип, независим изследовател за България към Независимият механизъм за оценка на ПОУ. Повече информация за темите и развитията от форума, четете в брой 12(156), 2016 г. на месечния информационен бълетин на ПДИ.
 
На 16 ноември 2016 девет неправителствени организации, сред които и Програма Достъп до Информация, изпратиха писмо с няколко предложения за подобряване на участието в и мониторинга над изпълнението на трети национален план за действие в рамките на иницативата „Партньорство за открито управление“ до заместник министър-председателя по коалиционната политика и държавната администрация г-жа Румяна Бъчварова, с копие до г-н Антон Герунов, началник на политическия кабинет и до г-жа Милена Недева, съветник в политическия кабинет на г-жа Бъчварова.
 
На 14 септември 2016 се проведе среща на представители на неправителствени организации, ангажирани с инициативата "Партньорство за открито управление" в България и г-жа Вероника Крету, член на Управителния съвет на ПОУ. Срещата се проведе в Къщата на НПО в София. Координаторът Диана Банчева и юристът Стефан Ангелов от ПДИ представиха участието и приноса на ПДИ в изпълнението на ангажиментите, свързани с достъпа до информация във Втория план за действие на България, както и в подготовката на Третия план за действие.  
 
На 14 и 26 април 2016 се проведоха две срещи с представители на неправителствени организации в рамките на  консултативния процес по изготвянето на Третия план на България за участие в международната инициатива „Партньорство за открито управление“. Предложените от правителството теми, в които да се разработват ангажименти и мерки са пет – електронно управление, интегритет (почтено управление), отворени градове, отворени данни и гражданско участие. По предложение на Програма Достъп до Информация бе включена нова тематична област – “Достъп до информация и прозрачност“. Предложения за включване на теми могат да се изпращат във фейсбук страницата на инициативата.  
 
На 15 март 2016 в Пресклуба на БТА независимият изследовател за България към Независимият механизъм за оценка на Партньорство за открито управление (ПОУ) и юрист в ПДИ Стефан Ангелов представи доклад за изпълнението на ангажиментите, заложени във втори план за действие на България за периода 2014 – 2015. Докладът е достъпен на страницата на ПОУ. Коментар по изводите и препоръките от доклада направиха Милена Недева, съветник в политическия кабинет на заместник министър-председателя по коалиционната политика и държавната администрация Румяна Бъчварова и координатор на ПОУ за България, Гергана Жулева, изпълнителен директор на ПДИ, и Любен Панов, консултант към Български център за нестопанско право. Повече информация в материала Брой 3(147), 2016 г. на месечния информационен бюлетин на ПДИ.
Гост на пресконференцията бе Тонусре Басу, координатор на програмата Участие на гражданското общество към Звеното за подкрепа на ПОУ. Интервюто с нея може да прочетете в месечния информационен бюлетин на ПДИ: „Добрият диалог е ключът към доброто изпълнение на ангажиментите”.
 
На 29 януари 2016 по покана на ПДИ и в рамките на националната конференция „Достъпът до информация – инструмент за постигане на нашите цели“ Милена Недева, съветник в политическия кабинет на заместник министър-председателя по коалиционната политика и държавната администрация Румяна Бъчварова и координатор на ПОУ за България запозна участниците с международната инициатива „Партньорство за открито управление“ и работата по Третия национален план за действие в рамките на ПОУ.
ПДИ разпространи сред участниците – над 50 представители на НПО от София, Благоевград, Берковица, Варна, Бургас, Монтана, Перник – листовката „От ангажимент към действие: ПОУ и гражданското общество“ и разпространи превод на информация за ползата на НПО от участие в подготовката на Третия национален план, подготвен от Тонусре Басу, координатор на програмата Участие на гражданското общество към Звеното за подкрепа на ПОУ: Платформа за осъществяване на вашите кампании: как правителството да се ангажира с проблеми, приоритетни за вашата област.

2015
 
Изпълнителният директор на ПДИ Гергана Жулева и юристът от правния екип Стефан Ангелов, който е и независим изследовател за България към Независимият механизъм за оценка на Партньорство за открито управление представиха опита на ПДИ на срещата на НПО в рамките на Световна среща на върха инициативата „Партньорство за открито управление”, Мексико – сити, Съединени мексикански щати 26-29 октомври 2015.
Целта на форума бе да покаже как принципите на добро управление могат да насърчат изпълнението на Целите за устойчиво развитие от Програмата на ООН за развитие след 2015. Над 1200 представители на правителства, академични среди, гражданското общество и международни организации обмениха опит и споделиха добри практики и важни развития по отношение откритото управление.
 
Темите, дискутирани в отделни сесии, бяха: достъп до информация, достъп до правосъдие, отворени данни, открито управление, отворен парламент, иновации в обществения сектор, цели за устойчиво развитие. Специално внимание бе отделено на работата на гражданското общество – 27 октомври бе Ден на гражданското общество. На него бяха организирани сесии по четири основни теми: вдъхновяване, разширяване, задълбочаване и връзка. Специална сесия бе посветена на „изграждането на мостове“ между привържениците на отворените данни и застъпниците за свобода на информация. Участниците в тази сесия бяха единодушни, че „без достъп до информация не може да има отворени данни“. На 29 октомври 2015, последният ден от срещата, 32 от 70 правителства, членуващи в инициативата и много организации на гражданското общество, подписаха „Съвместна декларация за открито управление за изпълнение на Програма-2030 за устойчиво развитие“.

2014
 
На 23 юни 2014 изпълнителният директор на ПДИ Гергана Жулева и ръководителят на правния екип Александър Кашъмов представиха коментар върху текста на проекта на Втория план за действие за участието на България в инициативата „Партньорство за открито управление” , изготвен в рамките на междуведомствена работна група. В срещата-дискусия, организирана от Министъра на регионалното развитие Десислава Терзиева, координатор на инициативата за България, взеха участие представители и на други неправителствени организации и заинтересовани групи.
 
ПДИ участва в среща–дискусия за подготовка на Втори план за действие за участието на България в инициативата „Партньорство за открито управление” на 11 април 2014. По покана на Министъра на регионалното развитие Десислава Терзиева, координатор на инициативата за България, изпълнителният директор на ПДИ Гергана Жулева, ръководителят на правния екип Александър Кашъмов и юристът от правния екип на ПДИ Стефан Ангелов представиха становището на ПДИ относно подготовката на Втория план за действие на България в рамките на инициативата „ПОУ”. Сред участниците в дискусията бяха представители и на други неправителствени организации, на Националното сдружение на общините, Професионалното обединение на държавните служители, бизнес асоциации, синдикати.  

Втора среща на НПО във връзка с инициативата Партньорство за открито управление. На 22 януари 2014 по инициатива на Гергана Жулева, изпълнителен директор на Програма Достъп до Информация, в офиса на ПДИ се състоя втора среща на организации на гражданското общество, ангажирани с инициативата Партньорство за открито управление (ПОУ). Целта беше организациите да обсъдят възможните механизми и форми за участие в изработването на новия План за действие на правителството в рамките на ПОУ.
 
2013
 
На 29 ноември 2013 бе представен отчета на българското правителство по напредъка в изпълнението на ангажиментите, заложени в Националния оперативен план в рамките на глобалната инициатива "Партньорство за открито управление". Събитието се проведе в парламентарната Комисия за взаимодействие с граждански организации и движения. Изпълнителният директор на ПДИ Гергана Жулева и юристът от правния екип на ПДИ Стефан Ангелов взеха участие в дискусията.
Стенограма от дискусията на страницата на Народното събрание: http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2081/steno/ID/3086.
Оперативният план и оценката на правителството по неговото изпълнение са достъпни на страницата за обществени консултации.
 
На 21 ноември 2013 г. изпълнителният директор на ПДИ Гергана Жулева и юристът от правния екип на ПДИ Стефан Ангелов дадоха интервю в офиса на ПДИ на експерта за България по изготвянето на доклада по Независимия отчетен механизъм (Independent Reporting Mechanism) в рамките на инициативата „Партньорство за открито управление”, Людмила Георгиева.
 
На 14 юни 2013 изпълнителният директор на ПДИ Гергана Жулева представи развитията по отношение на изпълнението на ангажиментите, предвидени в оперативния план на българското правителство по инициативата „Партньорство за открито управление” на международната конференция „Прозрачност и отчетност: сътрудничество между правителството и гражданското общество”, проведена в Ереван от Център за свобода на информацията Армения.
 
Развитията по отношение на изпълнението на ангажиментите, предвидени в оперативния план на Българското правителство по инициативата „Партньорство за открито управление”, бяха представени от изпълнителния директор на ПДИ Гергана Жулева на международна конференция „Свобода на информацията и Партньорство за открито управление”, проведена в Тбилиси, Грузия на 26 – 27 май 2013 от американската организация Архив „Национална сигурност” и Институт за развитие на свободата на информация (Грузия).
 
На 15 февруари 2013 г. се проведе среща на Обществен съвет „Прозрачност” към Министерство на транспорта, информационните технологии и отговорния за изпълнението на ангажиментите на МТИТС в рамките на инициативата „Партньорство за открито управление” заместник министър Валери Борисов. Изпълнителният директор на ПДИ Гергана Жулева взе участие в дискусията.
 
На 12 февруари и на 9 април 2013 г. в офиса на ПДИ се проведе среща между изпълнителния директор на ПДИ Гергана Жулева и председателя на Обществения съвет „Прозрачност” към Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията Христо Трайков. Бяха обсъдени препоръките на ПДИ по отношение на изпълнението на ангажиментите на МТИТС, включени в националния Оперативен план в рамките на инициативата „Партньорство за открито управление”.   

2012
 
Трета европейска среща в рамките на инициативата „Партньорство за открито управление”. На 10 декември 2012 г. в Рим се състоя третата европейска среща по инициативата „Партньорство за открито управление”, организирана от Департамента за публична администрация към Министерския съвет на Италия. На срещата, озаглавена „Прозрачност, сътрудничество и участие: публична администрация открита за диалог” представители на администрацията и гражданското общество обсъдиха възможностите за по-нататъшно сътрудничество между европейските държави в процеса на откритото управление. От страна на гражданския сектор в България в срещата участваха Гергана Жулева, изпълнителен директор на Програма Достъп до Информация (ПДИ) и Александър Кашъмов, ръководител на правния екип на ПДИ. Сред участниците са правителствени представители и застъпници за открито управление от Армения, Великобритания, Италия, Испания, Норвегия,  Сърбия, Хърватия и Холандия.

В края на ноември 2012 бе учреден обществен съвет „Прозрачност” към Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията с цел изпълнение на ангажиментите на МТИТС, предвидени в оперативния план на българското правителство по инициативата „Партньорство за открито управление”. ПДИ се присъедини към съвета.
 
Първа среща на НПО във връзка с инициативата Партньорство за открито управление. На 15 октомври 2012 г. по инициатива на Гергана Жулева, изпълнителен директор на Програма Достъп до Информация (ПДИ), в офиса на ПДИ се състоя Първа среща на организации на гражданското общество, ангажирани с инициативата Партньорство за открито управление (ИПОУ). Целта на срещата беше обсъждане на възможните форми на партньорство с правителството по ИПОУ и неформална коалиция за наблюдение на изпълнението на мерките, предвидени в националния оперативен план по ИПОУ.
Протокол от срещата в PDF файл.
 
На 4-5 октомври 2012 г. се проведе Втората европейска среща в рамките на инициативата "Партньорство за открито управление" в Дубровник, Хърватия. Изпълнителният директор на ПДИ Гергана Жулева и ръководителят на правния екип на ПДИ Александър Кашъмов бяха сред експертите, взели участие в работна среща на Мрежата за споделяне на опит и експертиза, организирана като допълнително събитие от организацията Global Integrity. 
 
През месец юни 2012 г. Министерският съвет на Република България прие Оперативен план с конкретни мерки за изпълнение на поетите ангажименти на Република България към Глобалната инициатива по "Партньорството за открито управление" (ПОУ).  Планът е достъпен в в специалната секция на портала за обществени консултации на адрес: http://www.strategy.bg/Articles/View.aspx?lang=bg-BG&Id=9. Ангажиментите по инициативата, правителството представи на Първата годишна конференция на ПОУ, проведена на 17-18 април 2012 г. в Бразилия. Те са достъпни на страницата на Министерски съвет тук.
 
Коментар на някои от предвидените в Оперативния план мерки четете в Информационния бюлетин на ПДИ, брой 8 (104), август 2012: България: Оперативен план на необсъдена стратегия, автор Гергана Жулева, изпълнителен директор на ПДИ.
 
На 17 април 2012 г. в Бразилия изпълнителният директор на Програма Достъп до Информация д-р Гергана Жулева представи бележки по Плана за действие на правителството на България, изготвен в рамките на Глобалната инициатива "Партньорство за открито управление" (ПОУ). Гергана Жулева участва като представител на гражданското общество в първата годишна конференция на ПОУ, която се проведе в Бразилия на 17-18 април 2012. Тя бе поканена да коментира националния План за действие на България в рамките на пленарните сесии на форума, в който участваха представители на правителствата на 55-те държави, подкрепили инициативата, и 150 представители на граждански организации, застъпници за открито и прозрачно управление.
Според ПДИ правото на достъп до информация е основен принцип при разработването на политики за прозрачно и открито управление. Свободният достъп до публична информация е и най-ефективният начин да се гарантира гражданското участие в процеса на взимане на решения. Всички държави, подкрепящи инициативата трябва да приемат План за действие, основаващ се на прокламираните в Декларацията за открито управление [1] принципи и приоритети.

Интервю с изпълнителния директор на ПДИ, Гергана Жулева, за резултатите от срещата в Бразилия, участието на ПДИ в постигането на по-голяма откритост и прозрачност на управлението в България и бъдещите стъпки за развитие в тази посока четете в месечния Информационен бюлетин на ПДИ, брой 4, април 2012.

Информация за резултатите от срещата в Бразилия през април 2012 е публикувана на страницата на "Партньорство за открито управление", както и в специалната секция на портала Freedominfo.org.
 
Програма Достъп до Информация се включи в глобалната инициатива още през февруари 2011, когато препоръча българското правителство за участие в зараждащата се инициатива. От август 2011, ПДИ е член на Мрежата за споделяне на опит и експертиза на „Партньорство за открито управление” (OGP Networking Mechanism) на „Партньорство за открито управление”. Следим и отразяваме развитията по инициативата в месечния информационен бюлетин, в блога "Точка на достъп" и в тази специална секция.
 
Начало на инициативата „Партньорство за открито управление”

На 20 септември 2011 стартира международната инициатива „Партньорство за открито управление” (Open Government Partnership). На срещата в Ню Йорк 46 държави (включително и България, представена от министъра на външните работи Николай Младенов и началника на Кабинета на министър-председателя Румяна Бъчварова) обявиха присъединяването си, като приеха декларация. ПДИ изготви превод на Декларацията за Открито управление на български език.
 
Решението за присъединяването на България към инициативата бе взето на заседанието на Министерски съвет от 24 август 2011.Отговорен за координацията и участието на България в инициативата е Съветът за развитие при Министерски съвет. В рамките на инициативата държавите участници трябва да разработят План за действие, въз основа на широко обществено обсъждане. Съветът за развитие трябва да изготви и предложи на Министерски съвет такъв план до февруари 2012 г.
 
„Партньорство за открито управление” бе инициирано от правителствата на САЩ и Бразилия и представлява многостранна стратегия, гарантираща решимостта на правителствата да насърчат прозрачността, гражданското участие, борбата с  корупцията и да използват новите технологии за по-силно управление. Инициативата се координира от комитет от осем държави и водещи граждански организации в областта. „Партньорство за открито управление” бе оповестено от държавния секретар на САЩ Хилъри Клинтън и външния министър на Бразилия Антонио Патриота на 12 юли 2011 във Вашингтон, САЩ. Тогава се състоя еднодневна среща на представители от 80 държави, подкрепящи инициативата. На срещата във Вашингтон България бе представена от Румяна Бъчварова, началник на кабинета на министър-председателя и Росен Желязков, главен секретар на Министерския съвет.
 
На 20 септември 2011 осемте инициатори (САЩ, Бразилия, Южна Африка, Великобритания, Норвегия, Мексико, Индонезия и Филипините) представиха планове за действие за постигане на по-голяма прозрачност и отчетност на управлението. Останалите 38 държави, включително България, ще представят своите национални на следващата среща през март 2012 в Бразилия. Държавите, подкрепили инициативата, ще докладват за развитието на плановете на срещата на министрите на 6 декември в Бразилия.
 
По време на едночасовата церемония президентът на САЩ Барак Обама и другите участници направиха изказвания за необходимостта от по-отворено управление, за целите на инициативата и за конкретните планове за действие. Изказванията са достъпни в YouTube.
 
Плановете за действие съдържат детайли по ангажиментите на отделните държави, с които ще се усъвършенстват съществуващи инициативи или ще се създадат нови. Планът на САЩ съдържа 26 точки, сред които и присъединяването на САЩ към Инициативата за прозраност в добивната промишленост и засилена защита на разпространяващите вътрешна информация за нередности. Бразилия ще реструктурира Портала за прозрачност и ще пусне портал за Отворени данни. Филипините ще разширят възможностите за обществено участие в правенето на бюджета, но само общо засягат най-важният въпрос – приемането на закон за свобода на информацията.
 
На 25 октомври 2011 „Партньорство за открито управление” публикува проект на политиката за активно разкриване на информация. Управителният съвет на „Партньорство за открито управление”  приема коментари и предложения на проекта на политиката за активно разкриване на информация до 25 ноември 2011 на адрес info@opengovpartnership.org. Окончателният вариант на текста ще бъде одобрен на срещата в Бразилия на 6 декември 2011.
 
На страницата на "Партньорство за открито управление" (http://www.opengovpartnership.org/) може да откриете подробна информация за инициативата, за държавите, които се присъединяват към нея, за националните плановете за действие, изказванията на държавните глави на осемте държави от координационния съвет.
 
Програма Достъп до Информация се включи в глобалната инициатива, като заяви участието си в Мрежата за споделяне на опит и експертиза на „Партньорство за открито управление” (OGP Networking Mechanism). Следим и отразяваме развитията по инициативата в месечния информационен бюлетин, както и на блога "Точка на достъп".
 
Публикации:  
 
Партньорство за открито управление - календари и отчети, автор Стефан Ангелов, ПДИ, Информационния бюлетин на ПДИ, брой 2 (134), февруари 2015.
 
Партньорство за открито управление – какво предстои през 2015?, Информационния бюлетин на ПДИ, брой 1 (133), януари 2015.
 
„Партньорство за открито управление” - Обзор 2014, автор Стефан Ангелов, ПДИ, Информационния бюлетин на ПДИ, брой 12 (132), декември 2014.
 
Партньорство за открито управление: Ръководство за национален диалог, превод Стефан Ангелов, ПДИ, Информационния бюлетин на ПДИ, брой 1 (121), януари 2014.
 
Партньорство за открито управление: Отзвук от срещата в Лондон, автор Стефан Ангелов, ПДИ, Информационния бюлетин на ПДИ, брой 11 (119), ноември 2013.
 
Анализи: Опит за междинна оценка на развитията на „Партньорството за открито управление” в България, автор Гергана Жулева, изпълнителен директор на ПДИ, Информационния бюлетин на ПДИ, брой 4 (112), април 2013. 
 
Партньорство за открито управление: Последни развития, автор Стефан Ангелов, ПДИ, Информационния бюлетин на ПДИ, брой 11 (107), ноември 2012.  

Партньорство за открито управление: България: Оперативен план на необсъдена стратегия, автор Гергана Жулева, изпълнителен директор на ПДИ, Информационния бюлетин на ПДИ, брой 8 (104), август 2012.  
 
Партньорство за открито управление: Последни развития, автор Стефан Ангелов, ПДИ, Информационния бюлетин на ПДИ, брой 8 (104), август 2012.  
 
Форуми: Гергана Жулева: „Изпълнението на националния оперативен план в рамките на инициативата „Партньорство за открито управление” предполага широко обществено участие и постоянно гражданско наблюдение”, Информационен бюлетин на ПДИ, брой 4, април 2012.    


[1] Превод на Декларацията за Открито управление може да видите тук.

На 25.11.2021 се проведе онлайн заседание на работната група „Прозрачност и достъп до информация" за представяне на предложените мерки за включване в Четвъртия национален план за действие на Република България в рамките на глобалната инициатива „Партньорство за открито управление“. Сесиите се организират от администрацията на Министерски съвет. Предложението на ПДИ за присъединяването на България към Конвенцията на Съвета на Европа за достъп до официални документи (CETS 205) бе представено от д-р Гергана Жулева, изпълнителен директор на ПДИ и инициатор за присъединяването на България към инициативата през 2011 г. Тя припомни историята на приемането на първия международен договор, гарантиращ правото на достъп до информация, участието на България, както и кампанията и анализите, изготвени от ПДИ от 2009 г. насам с цел присъединяване към Конвенцията. Становище по предложената мярка изрази представител на Министерство на външните работи. Всичко за Конвенцията за достъп до официални документи: https://bit.ly/3l7CHEY

 

На 23.11.2021 се проведе онлайн заседание на работната група „Гражданско участие" за представяне на предложените мерки за включване в Четвъртия национален план за действие на Република България в рамките на глобалната инициатива „Партньорство за открито управление“. Сесиите се организират от администрацията на Министерски съвет. Становището на ПДИ бе представено от адв. Александър Кашъмов, ръководител на правния екип на ПДИ.

 

На 15.11.2021 д-р Гергана Жулева, изпълнителен директор на ПДИ и инициатор за присъединяването на България към международната инициатива Партньорство за открито управление, все участие в онлайн пленарна сесия на преходния състав на Съвета за координация на участието на Република България в инициативата „Партньорство за открито управление". Сесията бе организирана от администрацията на Министерски съвет с участието на представители на всички организации и институции, отправили предложения за мерки, които да залегнат в Четвъртия национален план за действие на Република България в рамките на глобалната инициатива.

  Програма Достъп до Информация подготви и изпрати свое становище в рамките на обявеното  администрацията на Министерски съвет събиране на предложения от заинтересованите страни за подготовката на Четвъртия национален план за действие на Република България в рамките на глобалната инициатива „Партньорство за открито управление“. Едно от предложенията, които ПДИ дава в рамките на инициативата от самото й стартиране през 2011 г. е България да ратифицира Конвенцията за достъп до официални документи на Съвета на Европа (CETS205): https://strategy.bg/Articles/View.aspx?lang=bg-BG&categoryId=&Id=39&y=&m=&d=