Как да прилагаме Закона за достъп до обществена информация? - Наръчник за администрацията

Наръчникът за администрацията „Как да прилагаме Закона за достъп до обществена информация?“ е съставен в края на 2020 година от Фондация „Програма достъп до информация“ като изпълнител по договор № МС-67 от09.07.2020 г. Възложител е Администрацията на Министерския съвет, бенефициент по проект № BG05SFOP001-2.001-0001 „Подобряване на процесите, свързани с предоставянето, достъпа и повторното използване на информацията от обществения сектор“. Проектът е финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Наръчникът е качен и в раздел "Публикации" в Портала за обществени консултации на Министерски съвет.
PDF

„Защита на личните данни“

През ноември 2018, съвместно с Български център за нестопанско право, ПДИ изготви наръчник „Защита на личните данни“, насочен към неправителствените организации.

Автори са адвокатите от правния екип на ПДИ – Александър Кашъмов, Кирил Терзийски и Стефан Ангелов.
PDF

Как да получим достъп до информация? - пето издание

Текстът на наръчника е актуализиран в съответствие с промените в Закона за достъп до обществена информация, приети в края 2015 г. Преиздаването на наръчника се осъществява в рамките на проект „Увеличаване капацитета на неправителствените организации при търсене на обществена информация“ с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствените организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014 (www.ngogrants.bg).
Текстът на наръчника в интерактивна форма може да видите на: http://www.aip-bg.org/howto/Наръчник/
PDF

Как да получим достъп до информация? - четвърто издание

Текстът на наръчника е актуализиран в съответствие с промените в Закона за достъп до обществена информация, приети в края 2008 г. Преиздаването на наръчника се осъществява с финансовата подкрепа на Тръст за гражданско общество в Централна и Източна Европа (CEE Trust).
PDF

Конвенция за достъп до официални документи, приета от Комитета на Министрите на Съвета на Европа на 27.11.2008 г. и Обяснителен доклад

Неофициален превод на Програма Достъп до Информация
PDF

Как да прилагаме Закона за достъп до обществена информация?

Наръчникът е издаден през 2005 г. и съдържа описание на основните международни стандарти и принципи на законодателството за достъп до информация и детайлно описание на процедурите по предоставяне на достъп до информация според българския закон.
Предлагат се практическите съвети към служителите, отговорни да предоставят информация, и примери от натрупаната добра административна практика в различни институции.
Ако желаете да закупите наръчника, обадете се в офиса на Програма Достъп до Информация в София на телефони: 988 50 62, 986 77 09, 981 97 91.

Как да получим достъп до информация? - трето издание

Екипът на Програма Достъп до Информация представя на вашето внимание трето допълнено през 2004 г. издание на наръчника. Издаването на този наръчник се извършва в рамките на проект “Прилагане на Закона за свобода на информацията”, по Програма за социална трансформация в Централна и Източна Европа /МАТРА/ на Министерството на външните работи на Холандия.
PDF

Достъп до официални документи

Наръчник на Съвета на Европа от 2004 г. Това е лесен за използване наръчник, който има за цел да бъде от полза на общество, което търси достъп до официални документи, както и на институциите, които разполагат с тях. Наръчникът дава подробна информация относно проблеми, възникващи при заявления за достъп до документи или при тяхното предоставяне, като предлага ясни, практични решения, приложими от всеки. Текстът е изготвен от групата специалисти по достъп до официална информация (DH-S-AC) на Координационния комитет по правата на човека (CDDH).
Илюстрации: Алфонсо де Салас
Превод от английски език: Вера Герогиева
Редакция: Екип на “Програма достъп до информация”
PDF

Свобода на информацията - Наръчник за държавни служители

Българското издание на наръчника е подготвено от екип на Програма Достъп до Информация, който проведе заедно с представители на Артикъл 19 обученията в България и който се е постара да обобщи опита от обучения на държавни служители по свобода на информацията, провеждани през 2003-2004 година в рамките на задължителната програма на Института за публична администрация и европейска интеграция.
Насочен към служителите, които имат нужда и желание да подобрят работата си по предоставяне на информация в съответствие с най-добрите практики в областта. Първата част обяснява основните принципи на свободата на информацията, а втората е насочена специално към служителите, които взимат решения по заявления за достъп до информация.
През 2003-2004 г. пилотна версия на наръчника бе използвана за провеждане на обучения за обучители и държавни служители в Албания, Босна и Херцеговина, България, Молдова и Румъния.
PDF

Как да получим достъп до информация за околната среда?

Структурата на наръчника е оформена след случаите, постъпили в ПДИ за периода 1997-2003 г., и въз основа на съдебните дела, водени от 2000 г. Визират се и въпросите, възникнали при обсъжданията на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и Конвенцията от Орхус с представители на РИОСВ, басейновите дирекции, други институции, отговорни за опазването на околната среда и неправителствени организации. Представени са част от съдебната практика по ЗООС, извадка от действащото законодателство, примерни заявления и жалби, полезни връзки и адреси.
Издаването на наръчника през 2003 г. е финансирано от Регионалният екологичен център за Централна и Източна Европа (РЕЦ), с подкрепата на Министерството на външните работи на Холандия, в рамките на Регионалната програма за възстановяване на околната среда за Югоизточна Европа.
PDF

Как да получим достъп до информация? - второ издание

Второ допълнено издание на наръчника. То стана възможно благодарение на финансовата подкрепа на Програма "Професионални медии", за което благодарим.
PDF

Как да получим достъп до информация?

Наръчник за граждани, издаден през 2000 година. В нея са представени необходимите стъпки, които законът предвижда при упражняването на правото на достъп до информация. Дава се отговор на въпросите какво е „обществена информация”, кой е задължен да предоставя достъп до информация, как да поискаме и получим достъп до информация, какви отговори да очакваме, как да ги обжалваме.
Изданието е реализирано с финансовата подкрепа на Фондация Отворено общество.
PDF

Как да прилагаме Закона за достъп до обществена информация

Наръчникът за местната администрация е практическо ръководство по прилагането и хипотезите на ЗДОИ. Описват се задълженията и процедурите за предоставяне на достъп до обществена информация и евентуалните случаи, в които достъпът може да бъде ограничен. Включено е и примерно решение за предоставяне на частичен достъп до информация.
Автори на наръчника са д-р Гергана Жулева, Фани Давидова, адв. Александър Кашъмов и д-р Емилия Панайотова. Наръчникът е издадена през 2001 година от Фондация за реформа в местното самоуправление с финансовата помощ на Американската агенция за международно развитие.
PDF

Публични регистри

Наръчникът, издаден 2000 г., съдържа процедурите за получаване на справки и услуги от общинските служби, съдилищата, службите по вписвания, както и услугите от окръжните съдилища и Софийски градски съд. Приложена е таблица на описаните справки и услуги.
PDF

Имам право да знам

Брошурата разяснява какво са „лични данни”, кой и при какви условия може да събира личните ни данни, какво трябва да знаем и какви права имаме, когато предоставяме лични данни, на кого да се оплачем, ако смятаме, че е нарушено правото на защита на личните ни данни.
PDF

10 години Програма Достъп до Информация

PDF