OGP

Екипът за координация с гражданското общество в Партньорство за открито управление (ПОУ) представи нов документ, който развива насоките за обществено обсъждане в държавите, участващи в международната инициатива, сред които е и България. Представяме превод на резюмето в началните страници на документа.

 

„Страните по ПОУ са поели ангажимент националните им планове за действие (оперативни планове) да бъдат разработвани чрез процес, който е отворен за всички заинтересовани страни, с активното участие на гражданите и гражданското общество.

Включването на гражданското общество в разработването на националните планове за действие е ключова стъпка в подобряването на диалога между гражданите, гражданското общество и правителството. Това от своя страна е една от основните цели на ПОУ. Правителствата са длъжни да отразят качеството на техния диалог с гражданското общество в своите доклади за самооценка по ПОУ, а Независимият отчетен механизъм също оценява резултатите в тази област.

 

В обобщение, насърчаваме правителствата да предприемат следните стъпки, за да гарантират ефективно публично обсъждане. Планирайте обсъжданията отрано в процеса на разработване на бъдещите мерки и публикувайте план на обсъжданията, който обяснява защо правителството организира обществено обсъждане и по какъв начин ще бъдат взети предвид мненията на заинтересованите страни. Стремете се да включите в процеса разнообразна група от заинтересовани страни, включително от труднодостъпните групи и организирайте обсъжданията по начини, достъпни за хората, чиито възгледи са търсени. Анализирайте информацията получена от обсъжданията, преценете дали участниците са били представителни за общата картина и осигурете обратна връзка за участниците, за да обясните как са били взети решенията и какви ще бъдат следващите стъпки. Накрая действайте спрямо достигнатите заключения за подобряване на политиките и програмите, а след това оценете процеса на общественото обсъждане, за да допринесете за подобряване на бъдещите обсъждания. На обсъждането говорете ясно и директно, като използвате разбираем език.

 

Разпоредбите за управление на ПОУ (Приложение С) очертават седем „Насоки за обществено обсъждане по националните ангажименти”, както следва.

  1. Наличност на информация за процеса и графика: Държавите трябва да предоставят подробна информация (поне по интернет) за процеса на обществено обсъждане и неговия график преди началото на обсъждането.
  2. Надлежно и навременно предизвестие: Държавите трябва да проведат обсъждането след достатъчно дълго предизвестие, за да се гарантира възможността за гражданите да участват.
  3. Повишаване на осведомеността: Държавите трябва да предприемат дейности за повишаване на осведомеността по ПОУ с цел да засилят участието на обществеността в обсъждането.
  4. Множество канали: Държавите трябва да проведат обсъждане чрез различни механизми – включително по интернет и чрез срещи лице-в-лице - за да се гарантира възможността за гражданите да участват.
  5. Широк обхват на обсъждането: Държавите трябва да проведат широко обсъждане с националната общественост, включително с гражданското общество и частния сектор, и да търсят разнообразен спектър от гледни точки.
  6. Документи и обратна връзка: Държавите трябва да съставят обобщение на общественото обсъждане и всички отделни получени писмени коментари, които трябва да бъдат достъпни в интернет.
  7. Обсъждане по време на изпълнението: Държавите трябва да определят форум, който да дава възможност за провеждане на редовни обсъждания с различни заинтересовани страни по изпълнение на ангажиментите по ПОУ – това може да бъде вече съществуващо образувание или ново такова.

Този документ предлага препоръки за добри практики по всяка от тези седем насоки, въз основа на натрупания опит по ПОУ. Последната страница на този документ предоставя набор от полезни ресурси (специфични за ПОУ и други).

Организациите на гражданското общество могат да използват ръководството за формулиране на искания преди провеждането на общественото обсъждане. Правителствата могат да използват ръководството за планиране на обсъждането, заедно с гражданското общество. Независимият отчетен механизъм използва седемте насоки от Разпоредбите за управление за оценяване на държавите по спазването на изискванията на ПОУ.”

 

Пълният документ на английски език можете да намерите на http://www.ogphub.org/wp-content/uploads/2014/01/Additional-Guidance-Consultations.pdf

 

Преведе

Стефан Ангелов, ПДИ

 

© 2014 Програма Достъп до Информация
Материалите в Информационния бюлетин на Програма Достъп до Информация са обект на авторско право.
При цитиране позоваването на източника е задължително.