Фондация Програма Достъп до Информация
ОЩЕ ОТ БРОЯ:
Форуми
Диана Банчева, ПДИ

9 март 2018, София, хотел Хемус

На 9 март 2018 Програма Достъп до информация проведе традиционната си годишна среща с координаторите от журналистическата мрежа в страната.

 

Предизвикателства и стратегии


На форума в хотел „Хемус“ изпълнителният директор на ПДИ Гергана Жулева представи резултатите от застъпническата работа на организацията през 2017, текущите проекти, по които работи ПДИ, както и предизвикателствата пред екипа през настоящата година. Продължаващ проблем са намаляващите възможности за финансиране на застъпническата дейност, както и атаките срещу неправителствени организации относно тяхната легитимност. Сред стратегиите за справяне с тези предизвикателства са доброто управление и отчетност, продължаващото сътрудничеството с партньорски НПО, активната разяснителна кампания за ролята на организацията, които са сред дългосрочните приоритети на ПДИ.

 

Становища и тенденции в законодателството


Ръководителят на правния екип на ПДИ Александър Кашъмов представи становищата и участието на фондацията в рамките на обсъждания и работни групи по изменения и проекти на нормативни актове – Законопроект за противодействие на корупцията, Административно процесуален кодекс, Закон за опазване на околната среда, Закон за съдебната власт, прозрачност на декларациите за конфликт на интереси, правилата за избор на Съвет на НПО, прозрачност на финансирането на медиите.

 

Признание за авторитета на ПДИ бе допускането на становище по Конституционно дело № 13/2017 г. относно искането на Пленума на ВАС за тълкуване на чл.125, ал.2 от Конституцията на Република България, което ПДИ внесе на 28 февруари 2018.

 

Основни тенденции, които ПДИ идентифицира в резултат на активната застъпническа дейност през 2017, са нарастващи инициативи, насочени към отслабване върховенството на закона, липсата на прозрачност в законодателния процес и на конструктивен диалог в публичните дебати.

 

Правна помощ и дела за достъп до информация


Адвокат Кирил Терзийски от правния екип на ПДИ представи статистиката на случаите, постъпили за правна помощ през 2017 и темите, по които най-често се търси достъп до информация. Обзор на правната помощ през изминалата година бе публикуван в брой 12(168) на бюлетина на ПДИ: http://www.aip-bg.org/publications/Бюлетин/Правна_помощ/102697/1000364462/.

 

Кирил Терзийски запозна журналистите и с най-значимите казуси от съдебната практика по делата за достъп до обществена информация през 2017. Статистиката показва, че от 53 решения и определения, постановени по дела, по които ПДИ осигурява защита, 37 (67%) са в полза на търсещите информация, като се запазва успеваемостта на тези дела от миналата година. Преглед на статистиката и делата, водени с подкрепата на ПДИ, по които имаше произнасяния през 2017, бе публикуван в брой 12(168) на бюлетина на ПДИ: http://www.aip-bg.org/publications/Бюлетин/Съдебни_дела/102697/1000453687/.

 

Комуникационни канали


Диана Банчева, координатор „Комуникации“ в ПДИ, представи статистика от посещаемостта на интернет страниците на фондацията, блога „Точка на достъп”, фейсбук страницата и Youtube канала на ПДИ. Тя отбеляза, че се запазва тенденцията трафикът на официалната страница на ПДИ www.aip-bg.org да се увеличава, като посещенията за 2017 са близо 350 000.

 

Година изпълнение от Трети национален план

за действие по ПОУ


Стефан Ангелов от правния екип на ПДИ, независим изследовател за България към Независимият механизъм за оценка на Партньорство за открито управление (ПОУ), запозна участниците с изпълнението на ангажиментите, поети от България в Третия план за действие по инициативата, през първата година от изпълнението на плана – 2016-2017. Сред основните предизвикателства той посочи големият брой (37) и разностранността на ангажиментите, което е и причина за забавянето на тяхното изпълнение.

 

Актуална картина на достъпа до информация в страната


Координаторите от страната представиха доклади за практиките по предоставяне на информация по места и очертаха актуална картина за състоянието на достъпа до информация в страната. Общата оценка на журналистите бе за цялостно подобряване на практиките по предоставяне на информация, но и констатираха някои продължаващи проблеми.

 

Все още има общини и регионални структури, в чиито интернет страници не са създадени секции „Достъп до информация“, задължение по Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ) от 2008. Не всички публикуват и отчетите от изпълнението на ЗДОИ. „А отчетът на общината е като слънце – дава пълна картина за състоянието на достъпа до информация“, сподели ползата от активното публикуване на отчетите по ЗДОИ координаторът във Враца Ива Антонова.

 

Запитани за причините за неизпълнение на тези задължения, администрациите най-често отговарят, че те са недостатъчен финансов ресурс или административен капацитет. Остават обещанията за тяхното изпълнение, изразени в интервютата с координаторите на ПДИ.

 

Рейтинг на активната прозрачност


Въпреки тези пропуски, много общини и регионални структури следят внимателно рейтингите на активната прозрачност, въз основа на годишното проучване на Интернет страниците на институциите, което ПДИ провежда, и използват индикаторите като модел за изпълнение на задълженията си за активно публикуване на информация онлайн.

В интервютата с координаторите на ПДИ, отговорните служители са споделили ползата от публикуването на резултатите от проучването и Рейтинга за увеличаване на активната прозрачност на институциите*.

 

Препращане на заявления към централата


Проучването на координаторите на ПДИ показва и продължаваща практика регионалните структури да препращат заявленията по ЗДОИ до централата в София. За това обикновено има само устни инструкции. Подобна практика противоречи на разпоредбите на закона, който създава задължение за регионалните структури на власт да отговарят на заявления. Както и води до забавяне на отговорите.

 

Кой подава заявления на регионално ниво?


Изследването на отчетите по ЗДОИ показва, че основно граждани, неправителствени организации и бизнес подават заявления за достъп до информация до общини, областни управи и регионални структури. Броят на заявленията, подавани от медии и журналисти, координаторите определиха като незначителен, а често и липсват.

В същото време те констатират необходимостта от разясняване на правото на достъп до информация за граждани и НПО по места за по-ефективното му упражняване за наблюдение и контрол на работата на местната власт и изразходването на публични средства, за участието в процесите на взимане на решения и упражняването на други права.

 

„Читалища, библиотеки и музеи не подозират за съществуването на ЗДОИ“


сподели координаторът в Пазарджик Тодор Гроздев, след преглед на интернет страниците и разговори с някои от директорите на тези институции, които също имат задължения по закона след последните изменения от декември 2016 – да публикуват условията за предоставяне на информация от обществения сектор за повторно използване, както и да предоставят достъп до такава. В резултат на проведените разговори от Регионалния исторически музей и Регионалната библиотека са обещали да изпълнят задълженията си.    

 

Координатор на ПДИ 2017


За активността си в застъпничеството за прозрачни и отчетни институции в област Пазарджик, както и за разяснителската дейност чрез редица медийни публикации Тодор Гроздев бе удостоен с наградата Координатор на ПДИ за 2017. Тодор стана носител на отличието в две последователни години, след като бе удостоен със същата наградата за 2016,  само след година стаж в журналистическата мрежа на фондацията.

 

 

Работната среща се проведе в рамките на проект "Консултативен център за прозрачност", финансиран с грант от Фондация "Америка за България".

 

 

*ПДИ ще представи резултатите от тазгодишното проучване на Интернет страниците на 567 институции в системата на изпълнителната власт, Рейтинг на активната прозрачност 2018 и актуализирана Карта на финансовата, бюджетна прозрачност и интегритет на общините на 18 април 2018 от 11.00 ч. на пресконференция в Пресклуба на БТА – София. Пресконференцията на живо ще може да гледате на: http://www.bta.bg/bg/pressclub. © 2018 Програма Достъп до Информация
Материалите в Информационния бюлетин на Програма Достъп до Информация са обект на авторско право.
При цитиране позоваването на източника е задължително.