В международната инициатива „Партньорство за открито управление” (ПОУ) участват 65 държави. Те са използвали платформата на ПОУ, за да поемат над 2000 ангажимента за реформи към открито управление. По света стотици организации на гражданското общество и активисти вложиха своята енергия, за да превърнат ПОУ в истинско партньорство между правителство и граждани. През 2015 темпото на напредък следва да се засили в пет области, защото започва изпълнението на стратегията за ПОУ за 2015-2018 година. 

По-силни планове за действие на държавите

Същността на участието в ПОУ е двугодишен Национален план за действие, създаден между правителството и гражданското общество с отделни ангажименти, насочени към справяне с конкретните предизвикателства пред всяка държава. Тази година 25 държави трябва да изготвят нов план за действие, тоест има възможност за реформаторите в управлението и участниците в кампании извън управлението да се борят за амбициозни политически ангажименти. ПОУ може да бъде истинска надпревара към върха между държавите, ако най-новаторските ангажименти се възпроизвеждат от държава в държава. Това включва изправянето пред такива политически предизвикателства за откритото управление като темите достъп до правосъдие, сигурност, пране на пари, свобода на словото. Това означава и въвличане на по-широк кръг министерства и публични агенции в процеса на изготвяне на плана за действие за ПОУ. 


Очаква се нови Планове за действие през 2015 да публикуват Аржентина, Австралия, Азербайджан, Босна и Херцеговина, Колумбия, Коста Рика, Финландия, Франция, Гана, Унгария, Израел, Кения, Либерия, Малави, Малта, Мексико, Черна гора, Норвегия, Панама, Перу, Филипините, Словакия, Южна Африка, Турция и САЩ.


Повечето планове трябва да са готови до 30 юни, като срещите за консултации се очаква да започнат този месец. Основен фактор за силата на плановете е колко различни и силни организации на гражданското общество участват в процеса, включително от международните коалиции по въпроси на откритото управление като данъчна сфера, добивна промишленост, отворени данни и достъп до информация.

Подкрепа на гражданското общество

Държавите в ПОУ не са защитени от тревожната глобална тенденция на ограничаване на действията на гражданското общество, на случаи на спряно финансиране и активисти, изпратени в затвора. Свободата на словото също е атакувана в твърде много държави, а тя често е свързана с усилия за разкриване на корупция и с достъпа до информация - два основни принципа на инициативата „Партньорство за открито управление”. За да се включи активно в ПОУ, гражданското общество се нуждае от свобода да се изразява, сдружава, организира и действа, както и от средства да участва в процеса на публичното взимане на решения.

През септември 2014 Управителният съвет на ПОУ направи важна стъпка като прие „Ответна политика”, в която признава, че е възможно да съществуват проблеми извън обхвата на Националните планове за действие, но които имат голямо влияние върху успешното участие в ПОУ. Политиката създава възможност за адресиране на тези проблеми. Тя има две цели:

1. Да подпомага държавите да се справят с трудности и да  изградят наново среда, подходяща за сътрудничество между управление и гражданско общество.
2. Да  защитава Декларацията за открито управление и да намалява рисковете за репутацията на ПОУ.

Политиката е  насочена да бъде ползвана от хора, занимаващи се с ПОУ на национално и международно ниво. Ако опасенията се окажат основателни, тогава ПОУ ще се съсредоточи основно върху позитивните намеси, които се стремят да помогнат на държавите да преодолеят предизвикателствата. Това е духът, на който се основава ПОУ. Това би могло да включва техническа и политическа подкрепа от други държави в ПОУ, международните партньори на ПОУ или работна група в ПОУ. Ако тази помощ не разреши проблема, тогава Управителният съвет ще разглежда взимането на други мерки, включително покана на въпросното правителство на специална сесия или вписването на държавата като неактивна, докато проблемът не се разреши. 

Отчетност по ангажиментите

Едно от големите предизвикателство на участието в ПОУ е превръщането на ангажиментите в действие. Изпълнението на комплексни реформи може да бъде предизвикателство и Независимият отчетен механизъм на ПОУ в показал, че повечето държави срещат трудности да изпълнят всичко от плана за действие. ПОУ се стреми да се справи с това предизвикателство през 2015 по два начина.

Първо, държавите се нуждаят от по-голяма подкрепа за изпълнение на ангажиментите за реформа, така че те да имат дълготрайно въздействие. Петте международни партньора на ПОУ имат добри способности да осъществят това, стига да имат убедени партньори на правителствено ниво. Също така работните групи на ПОУ, понастоящем съсредоточени върху политики в пет области (Отворени парламенти, Достъп до информация, Отворени данни, Природни ресурси и Фискална прозрачност), могат да дадат експертен съвет при изготвянето на ангажименти, за да имат по-голям шанс за успех. През 2015 трябва да се засили ролята на частния сектор в ПОУ, което ще се отрази добре на първоначалното обещание за използване опита, ресурсите и желанието за откритост на компаниите. Това може да включи по-активно участие в Националните планове за действие и предоставяне на техническа помощ при изпълнение на поетите пред ПОУ ангажименти.   

Второ, трябва да се засили публичната отчетност за Националните планове за действие. Докладите на Независимия отчетен механизъм (IRM) могат да бъдат най-добре пазената тайна в правителствената сфера, тъй като разбираемо и независимо описват какво е постигнато по отношение на отделните ангажименти, качеството на сътрудничество с гражданското общество и националния контекст. Повече хора трябва да видят и използват докладите, за да се повиши тяхното въздействие, включително чрез медии, мозъчни тръстове и академичната общност. Ето защо, екипите зад докладите за отделните държави, публикувани в началото на 2015, са помолени да работят активно и да използват събития, пресата и социалните медии, за да са сигурни, че данните са широко използвани (Аржентина, Коста Рика, Финландия, Гана, Унгария, Индонезия, Либерия, Холандия и Панама ще получат доклади през 2015).

Вдъхновяваща и смислена глобална среща     

През по-голяма част на 2015 Управителният съвет на ПОУ ще бъде съпредседателстван от правителството на Мексико и Сунита Каймал от Института за управление на природните ресурси. Те ще бъдат подпомагани от правителството на Южна Африка и Алехандро Гонзалес от мексиканската организация GESOC. Съвместното председателство има важна роля за ръководството и изготвянето на програмата през годината, най-вече при организирането веднъж на две години на световната среша на ПОУ, която през 2015 ще бъде в края на октомври в Мексико сити. 


Глобалната срещата дава възможност да се повиши популярността на въпросите, свързани с откритото управление на международно ниво и да се разгледа каква е тяхната връзка с някои от най-големите предизвикателства, пред които е изправен светът, включително нарастващо неравенство, гражданско участие, доверие в управлението, корупция и предоставяне на обществени услуги. Както при предишни случаи, програмата ще бъде изградена въз основа на открито събиране на предложения и ще бъде предхождана от Ден на гражданското общество. Един от акцентите на срещата в Мексико сити ще бъде връчването на Наградите за открито управление – 2015, които ще демонстрират как усилията на правителствата да станат по-прозрачни и отчетни са довели до конкретни подобрения при планирането или предоставянето на обществени услуги. 

Срещата има и други функции. Това е мястото, където се установяват контактите, често водещи до бъдещ партньорски обмен между държавите, едно от най-вълнуващите и полезни предимства на участието в ПОУ. Срещата е и момент, в който държавите се насърчават да поемат на място нови, амбициозни ангажименти. Накрая това е моментът за приветстване на новодошлите в ПОУ държави. В момента има 28 държави, изпълняващи критериите, за да се присъединят към ПОУ, но все още не са го направили – добра възможност за гражданското общество и реформаторите в управлението на тези държави да убеждават, че присъединяването към  ПОУ е от национален интерес. 

Обвързване с целите за устойчиво развитие

2015 г. е важна година за международно сътрудничество с договаряне на нови Цели за устойчиво развитие на ООН, които може би в най-голяма степен съответстват на ПОУ. Управителният съвет на ПОУ, правителствата от региона на Америките и организации на гражданското общество са посочили необходимостта прозрачността, отчетността и участието да бъдат в сърцето на новите цели за развитие. 65-те държави от ПОУ могат да формират мощна група от правителства, вече водещи с пример си за даване на предимство на реформите за открито управление. 
Самата платформа ПОУ би могла да бъде полезна платформа за действие по новите цели за устойчиво развитие чрез постоянното включване на гражданското общество и вградения си механизъм за отчетност.


Накрая ПОУ може помогне на „Революция на данните” , която поставя отворените, надеждни и прозрачни данни в сърцето на постигането на по-добри резултати в развитието.

Източник: Блог на Партньорство за открито управление

Публикацията подготвиха
Ралица Кацарска и Стефан Ангелов, ПДИ

© 2015 Програма Достъп до Информация
Материалите в Информационния бюлетин на Програма Достъп до Информация са обект на авторско право.
При цитиране позоваването на източника е задължително.