Представители на регионалните и местни администрации се включиха в семинарите „Прилагане на Закона за достъп до обществена информация - процедури, задължения и изпълнение”

Екип на Програма Достъп до информация проведе на 15 и 16 март в Шумен и Русе обучителни семинари на тема „Прилагане на Закона за достъп до обществена информация - процедури, задължения и изпълнение”. Присъстваха представители на регионалните и местните администрации в Шуменска и Русенска област, както и представители на подразделения на министерства и агенции. Лектори бяха изпълнителният директор на ПДИ Гергана Жулева и адвокатите Александър Кашъмов и Кирил Терзийски от правния екип на организацията. Те представиха Закона за достъп до обществена информация, като акцентираха върху  измененията, влезли в сила през 2016 – процедури по разглеждане на заявления, задължения за активно публикуване, ограничения на достъпа до обществена информация и теста за вреда и баланс на интереси при преценка за предоставяне на достъп до информация.

 

Участниците в семинарите бяха запознати в детайли с отговорностите при изпълнението на нормите на закона. „Освен органите на изпълнителната власт, задължени да публикуват обществена информация на своите сайтове са вече и публично-правните субекти и публичноправните организации, каза Геергана Жулева. Тя се спря на изискванията в ЗДОИ, определящи категориите информация, подлежащи на публикуване в интернет, които след последните промени са вече 17. „Тези категории и сега подлежат на публикуване по силата на различни нормативни актове. Задължения за публикуване са предвидени в Закона за местното самоуправление и местната администрация, Закона за публичните финанси, Закона за електронното управление, Закона за обществените поръчки“, поясни Гергана Жулева. По думите й, има много добро изпълнение на публикуването в интернет там, където има контрол и санкции за неизпълнение. Като положителен пример тя посочи спазването на задължението за публикуване на информацията за обществените поръчки, за бюджетите на общините и финансовите отчети. „Все още не са достатъчни публикациите в секцията „Достъп до информация“ - 75% от 566 институции са създали такива секции. Хубаво би било тази година да имаме вече 100% изпълнение, защото в тези секции трябва да присъства информация полезна за гражданите“, допълни Гергана Жулева.

 

Ръководителят на правния екип Александър Кашъмов разясни правната рамка на достъпа до информация в България, практиката на Европейския съд по правата на човека, както и особеностите за повторното използване на информация от обществения сектор. Той  се спря и на ограниченията, предвидени за достъпа до информация за повторна употреба. Те включват статистическа тайна, търговска тайна, информация, свързана с емблеми, гербове и отличителни знаци. Адвокат Кирил Терзийски говори за начините на подаване на заявления за достъп до информация, като разясни различните процедури и даде примери от досегашната практика.

 

Участниците в семинарите в Шумен и Русе поискаха от екипа на ПДИ коментар по конкретни казуси, свързани с практиката за предоставяне на информация при засегнати интереси на трети лица; как се преценява надделяващ обществен интерес в хипотеза на защита на лични данни; какви възможности дава повторната употреба на публична информация; основание за отказ на достъп ли е поискана информация във вид различен от вида, в който се събира и обработва от институцията; както и разяснения за достъпа до регистри в cvs или xls формати, позволяващи интерпретация на данни във формати, удобни за употреба от търсещите информация.

 

 

Публикацията подготвиха

Невена Николова, Цвета Ненова

и Николай Нинов


Обучителните семинари в Шумен и Русе са в рамките на проект "Граждански център в подкрепа на прозрачността в обществения живот", подкрепен с грант от Фондация "Америка за България".

 

 

 

 

© 2017 Програма Достъп до Информация
Материалите в Информационния бюлетин на Програма Достъп до Информация са обект на авторско право.
При цитиране позоваването на източника е задължително.