Представители на регионални и местни администрации се включиха в семинарите „Прилагане на Закона за достъп до обществена информация - процедури, задължения и изпълнение”

Какво означава повторно използване на информация, кои са ограниченията на ЗДОИ, кои са новите категории информация, която трябва да публикуват задължените субекти, трябва ли общините да публикуват издадените разрешения за строеж по ЗУТ? Това са част от въпросите, поставени и разисквани на обучителните семинари „Прилагане на Закона за достъп до обществена информация - процедури, задължения и изпълнение”, проведени на 11 и 12 май във Варна и Бургас от екип на ПДИ.

 

Основните акценти бяха свързани с последните изменения и допълнения в ЗДОИ, влезли в сила през 2016, отговорностите на институциите при изпълнението им и как да бъде постигнат баланс между търсещите обществена информация и задължените да я предоставят субекти. 

Освен органите на изпълнителната власт, задължени да публикуват обществена информация на своите сайтове са вече и публично-правните субекти и публично-правните организации, поясни изпълнителният директор на ПДИ Гергана Жулева. Тя припомни на представителите на регионалните и местни администрации новите изисквания в закона, определящи категориите информация, които следва да се публикуват в интернет и които вече са 17. Сред тях са обявленията за конкурси за държавни служители, списък не само на издадени актове, но и проекти за актове с мотиви за приемането им. Информация, поискана и предоставена повече от три пъти, също трябва да бъде публикувана, стана ясно на семинара.

 

Преди да запознае участниците с методологията и резултатите от последното проучване на ПДИ и Рейтинга на активната прозрачност, Гергана Жулева припомни историята на законодателството за достъп до информация, общите принципи и международни стандарти за свобода на информацията.

 

Ръководителят на правния екип на ПДИ Александър Кашъмов разясни правната рамка на достъпа до информация, практиката на Европейския съд по правата на човека, особеностите на повторното използване на информация, ограниченията, предвидени за достъпа до информация за повторна употреба. Те включват статистическа тайна, търговска тайна, информация, свързана с емблеми, гербове и отличителни знаци.

 

Кирил Терзийски от правния екип на ПДИ обясни различните процедури за търсене и даване на информация, къде и как се подават заявления. Освен в съответната институция, това може да става и чрез платформата за достъп до обществена информация, която предстои да бъде създадена от администрацията на МС.

 

Участниците в семинара научиха, че „измъкването” със защита на трети лица вече не е на дневен ред. Необходимо е тяхното съгласие, но, ако не отговорят, се дава достъп до информация. Не е необходимо и тяхното съгласие, ако са задължен субект по ЗДОИ и отнасящата се до тях информация е обществена или е налице надделяващ обществен интерес.

Разрешенията за строеж по ЗУТ са информация, която трябва да се публикува и много от общините са ги качили на своите сайтове, поясни Терзийски. Той отговори дали в решението за предоставяне на информация трябва да се посочва правото на обжалване, дали е задължителен протоколът при електронно подадено заявление, като подчерта, че отказът при устно запитване не може да се обжалва.

 

Публикацията подготвиха

Кръстина Маринова

и Николай Нинов

 

Обучителните семинари в Добрич и Силистра са в рамките на проект "Граждански център в подкрепа на прозрачността в обществения живот", подкрепен с грант от Фондация "Америка за България".

 

© 2017 Програма Достъп до Информация
Материалите в Информационния бюлетин на Програма Достъп до Информация са обект на авторско право.
При цитиране позоваването на източника е задължително.