Дарина Палова, ПДИ
Дарина Палова
Дарина Палова

Декларацията по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси /ЗПУКИ/ на зам-кмета на Столична община представлява обществена информация по смисъла на ЗДОИ, прие АССГ по дело за достъп до информация. Заявлението по случая подаде Боряна Христова от неправителствената организация „Български институт за правни инициативи“ /БИПИ/ до кмета на Столична община през юни т.г., но информацията бе отказана с мотив, че същата не попада в приложното поле на чл. 2 ал.1 от ЗДОИ. С решение № 6822/07.11.2016 състав на Административен съд София - град отмени отказа на столичния кмет и му върна преписката за ново произнасяне в срок. Мотивите на съда: потърсената и отказана информация има характера на обществена такава, тъй като е свързана с обществения живот в страната. Тази обществена информация може да бъде обективирана върху хартиен, електронен или друг носител, съхранен, получаван или създаден от задължените по закона субекти. Съдът приема, че търсената от заявителката информация е служебна - която се събира, създава и съхранява във връзка с официалната информация, както и по повод дейността на органите и на техните администрации /чл. 11 във връзка с чл. 9, ал. 1 от ЗДОИ/. В случая не се цели предоставянето на информация, съдържаща се в актове/документи на Столична община, а предоставянето на подадените декларации по чл.12 от ЗПУКИ от зам.- кмета на общината. В решението се посочва още, че в спора се извежда принципът на достъпност, откритост, достоверност и пълнота на търсената информация с цел гарантиране сигурността на обществото и държавата, надделява и общественият интерес по смисъла на § 1, т. 6 от ДР на ЗДОИ - когато чрез исканата информация се цели разкриване на корупция и на злоупотреба с власт, повишаване на прозрачността и отчетността на субектите по чл. 3 от ЗДОИ. Според съда, в случай че кметът на СО е преценил, че не е налице надделяващ обществен интерес от предоставяне на информацията по заявлението, то е трябвало да докаже това свое твърдение, което не е направено. Освен това, кметът на Столична община не е доказал, че информацията, достъп до която се иска от Боряна Христова, е налична на интернет страницата на общината.

За пълнота, съдът възприема и мотивите на Решение № 9892 от 01.07.2013 по адм.д. № 3587/2013г., VІІ отд. на ВАС на РБ: „ ...Една от целите на ЗДОИ е именно прозрачност в осъществяване на публично-властническите правомощия, както и в развитието на обществения живот като цяло. След като по силата на нормативен акт е установено, че информация, като поисканата е създадена, респ. към определен момент органът е разполагал с нея, то чл. 6, ал. 1, т. 3 ЗДОИ, въздигащ принципа на осигуряване на законност при търсенето и получаването на обществена информация, както и чл. 6, ал. 1, т. 1 ЗДОИ, налагащ принципа на откритост и достоверност на информацията, изискват органът в подобна хипотеза не просто да укаже на заявителя, че не разполага с информация, каквото твърдение би било фактически неустановимо и непроверимо по съдебен ред. Цитираните норми изискват органът да мотивира защо и от кой момент не разполага с подобна информация, за да може да бъде проконтролирана дейността му с оглед обществената необходимост от откритост, прозрачност и законност при осъществяване на правомощията му“. В този контекст, се посочва в решението, отговорът на административния орган не обуславя извод дали разполага или не с исканата информация, без конкретни уточнения в тази насока, поради което се предопределя неговата немотивираност – предпоставка за отмяната му като незаконосъобразен.

Решението подлежи на обжалване.

 

На втора съдебна инстанция беше спечелено делото на гражданина Иван Петров срещу отказ на секретаря на Столична община да предостави достъп до заповедта за назначаване на бившия главен архитект на София Петър Диков. С решение №10947/19.10.2016 състав на Върховния административен съд остави в сила решението на първата инстанция по делото от юни 2015. Със заявлението си по случая Иван Петров поиска достъп до заповедта, но той бе отказан тъй като главният архитект в качеството си на трето лице не е дал съгласие за това, както и че не е налице надделяващ обществен интерес. Решението на секретаря на Столична община беше обжалвано пред Административен съд София – град, който отсъди в полза на заявителя. В решението си №3780/01.06.2016 състав на АССГ прие, че липсата на съгласие на засегнатото лице за предоставяне на информация не е абсолютно и достатъчно основание за отказ да се предостави достъп до исканите сведения, а зависи и от отсъствието на надделяващ обществен интерес. Според съда в случая с оглед характера на исканата информация следва да се приеме, че независимо от отказа на третото лице исканата обществена информация следва да бъде предоставена при наличието на надделяващ обществен интерес по смисъла на §1, т. 6 от ДР на ЗДОИ, тъй като чрез предоставянето на съответните сведения ще се повиши прозрачността и отчетността на задължения субект - Столична община. Съгласно чл.5 ал.3 от ЗУТ главният архитект ръководи, координира и контролира дейностите по устройственото планиране, проектирането и строителството на съответната територия, координира и контролира дейността на звената по ал. 6 и издава административни актове съобразно правомощията, предоставени му по този закон. Надделяващ обществен интерес има винаги, когато чрез искания достъп се търси постигането на определени, посочени в закона цели. Презумпцията за съществуването на такъв означава предварително приемане на нещо за вярно до доказване на обратното. По тази причина позоваващият се на този текст не е длъжен да доказва съществуването на надделяващ обществен интерес. Онзи, който твърди обратното, е длъжен да го докаже, което в случая не е направено, се посочва в решението. Според съда ответникът по делото – секретарят на СО - не е изложил никакви мотиви, а без аргументи и съображения е приел, че не е налице надделяващ обществен интерес. Ето защо доводът, че такъв интерес не е налице е необоснован. Поради всичко изложено съдебният състав приема, че отказът на административния орган да предостави информация на посоченото в решението основание е незаконосъобразен и следва да бъде отменен.

С касационна жалба секретарят на СО оспори така постановеното решение на първата инстанция. В решението си по делото състав на ВАС напълно споделя изводите на първоинстанционния съд, че в конкретиката на разглеждания случай търсената информация е обществена и служебна по смисъла на чл.11 от ЗДОИ, като несъгласието на третото лице да се предостави информацията, не е достатъчно основание да бъде постановен отказ. Според съда задълженият орган не е отчел факта, че търсената информация засега интересите на публично лице - главният архитект на Столична община, чийто права и отговорности са законово определени, както и, че самото лице, в качеството си именно на главен архитект, с решение по предходно заявление за достъп до обществена информация от страна на Иван Петров, е взел решение да бъде предоставена информация за назначаването му на сочената длъжност, указвайки че актът за това се съхранява в дирекция "Човешки ресурси", откъдето да бъде потърсен.

Решението на съда е окончателно.

 

 

С решение № 863 от 04.10.2016 Административен съд София – област отмени мълчалив отказ на кмета на Столична община по заявление на сдружение „Гражданска алтернатива – Елин Пелин“. Със заявлението си от сдружението поискаха информация, касаеща изработването на Общия устройствен план на община Елин Пелин и по-конкретно: решение за откриване на процедура за обществена поръчка; заповед на кмета на общината, с която назначава комисия, която да разгледа, оцени и класира участниците по обществена поръчка; протокол на комисията; договор, сключен между община Елин Пелин и избрания кандидат; размер на  средствата, предвидени в общинския бюджет за изработване на ОУП и др.

В решението по делото съдебният състав приема, че информацията, която е поискана със заявлението, представлява обществена информация по смисъла на чл. 2, ал. 1 от ЗДОИ и заявлението е подадено до задължен по закона субект – кмет на община. В решението се посочва още, че заявлението е съобразено със законовата разпоредба, регламентираща формата и начина за отправяне на искане за достъп до обществена информация, отговаря изцяло на изискванията и съдържа всички изискуеми реквизити, посочени в чл. 25 от ЗДОИ. Непроизнасянето с нарочно решение е нарушение на изискването за съдържание на индивидуалния административен акт, постановяван от задължения субект, което е особено съществено процесуално нарушение и основание за отмяната му, е заключението на съда.

Решението подлежи на обжалване.  

 

Административен съд - Смолян отмени отказ на кмета на община Смолян да предостави достъп до всички моментни и месечни протоколи, съставени между 01.01.2016 и 09.05.2016. по договорите между общината и почистващите фирми „Титан клинър“ ООД  и „Еко титан груп“ АД. Информацията по случая бе поискана от журналиста Зарко Маринов със заявление от 09.05.2016 , с което - освен въпросните протоколи - се търси достъп и до справката за начислените и изплатени суми за снегопочистване и зимно поддържане на „Титан клинър“ ООД за зимен сезон 2015/2016. С решение №14/08.06.2016 кметът на Смолян предостави информация за начислените и изплатени суми за последния зимен сезон, но не и исканите от заявителя моментни и месечни протоколи. Постановеният отказ бе обжалван по отношение на частта, в която липсва произнасяне. С решение №299/09.11.2016 Административен съд – Смолян отмени мълчаливия отказ на кмета. Според съда в конкретния случай с оспореното решение кметът на Смолян не се е произнесъл изцяло по заявлението на жалбоподателя. Вместо това той е предоставил частично исканата информация в определен от него обем под формата на изготвени писмени справки за начисленията и плащанията по договорите. По този начин, в тази част е формиран мълчалив отказ - предмет на съдебен контрол за законосъобразност. В решението си кметът не е изложил никакви мотиви защо не предоставя поисканите по т.1, т.2 и т.3 от заявлението „всички моментни и месечни протоколи“, което е нарушение на закона и следва да бъде отменено в тази част. Посочените за първи път мотиви за отказ в писмените бележки по делото не могат да санират пропуска в оспореното решение на кмета на община Смолян, се посочва в решението.

Решението подлежи на обжалване. 

© 2016 Програма Достъп до Информация
Материалите в Информационния бюлетин на Програма Достъп до Информация са обект на авторско право.
При цитиране позоваването на източника е задължително.