От съдебната зала
Дарина Палова и Александър Кашъмов, ПДИ

На 26 май 2011 Административен съд – Смолян разгледа дело срещу отказ на кмета Дора Янкова да предостави информация за цената на два общински договора за третиране на битови отпадъци. Частичният отказ бе постановен по заявление на местния в. „Отзвук“. Медията получи копия от двата договора, сключени  с фирмите „ЕКО ТИТАН ГРУП“ АД и „ТИТАН КЛИНЪР“ ООД – Кърджали, но със заличени числа в частите, свързани с цената, обезщетенията и гаранцията за изпълнение на договорите. В писмена защита пред Административен съд – Смолян общината твърди, че предоставянето на частичен достъп е въпрос на преценка на административния орган. Според адвокат Кашъмов, представител на жалбоподателя, в случая е налице надделяващ обществен интерес, тъй като информацията за цената, условията и санкциите по договори, по които едната страна е задължена институция са винаги от обществен интерес, както гласи и §1 т.5, б. е) от ЗДОИ. Очаква се произнасянето на съда в законоустановения срок.

 

ПДИ подаде касационна жалба до Върховния административен съд от името на журналиста от в. “Сега“  Любен Обретенов срещу част от решението на Административен съд София - град, с което се отхвърля искането на журналиста за разкриване на помилваните от вицепрезидента лица. В останалата част от решението жалбата бе уважена, като бе отменен отказът на главния секретар на президента да разкрие имената на членовете на комисията по помилване към Президентството. С оспореното решение АССГ не приема довода, че присъдата е винаги публична, което обуславя публичност и на информацията относно помилванията. Съдът прокарва разграничение между публичността на заседанието, в което се произнася присъдата, и евентуалните медийни публикации относно помилвания, като обосновава теза, че интензитетът на публичността е различен.

Според доводите в касационната жалба не съществува разделение на публичността на медийна и друга. Действително, както е приел и АССГ, помилването е акт на висша хуманност, но то се отнася към освобождаване от наказание, а не от публичност. В противен случай се подронва както авторитета на съда, който е произнесъл публично осъдителна присъда, а така също става невъзможно и за обществото да си състави мнение за дейността на вицепрезидента, осъществяващ властта да помилва.. „Още повече, че въпросите дали дадената власт за помилване, която е много силна по естеството си, е упражнена в обществен интерес, е съществен за обществото и за всеки негов гражданин. Не липсваха през годините и примери за помилване, чието съответствие с обществения интерес е проблематично.  Така например помилването на някого с вероятната цел да се кандидатира за народен представител е със съмнителна полза за обществото. Ето защо от исканата информация би се узнала политиката на вицепрезидента като висш орган на държавна власт.”, се посочва още в касационната жалба.

 

С решение № 2191 от 09.05.2011 г. Административен съд София - град отмени мълчалив отказ на директора на Националната ветеринарно-медицинска служба /НВМС/ да предостави информация по заявление на Ваня Христова от  Плевен. Със заявлението бе поискана информация, касаеща извършена проверка от органите на НВМС в приют за безстопанствени кучета в града, стопанистван от „Дружество за защита на животните – Плевен 2008“ и по-конкретно: протокол от извършената проверка, направените въз основа на нея предписания и заповед за преустановяване на дейността на приюта. Междувременно НВМС бе закрита и при условията на правоприемство като ответник по делото бе конституиран изпълнителният директор на Българската агенция за безопасност на храните /БАБХ/. В решението си по делото съдът посочва, че мълчалив отказ по ЗДОИ е недопустим, поради което само на това основание същият подлежи на отмяна. Съдът връща преписката на БАБХ за произнасяне с изрично решение в 14-дневен срок.

 

© 2011 Програма Достъп до Информация
Материалите в Информационния бюлетин на Програма Достъп до Информация са обект на авторско право.
При цитиране позоваването на източника е задължително.