Маргарита Петухова, студент „Връзки с обществеността“, НБУ, завършила практически курс „Достъп до информация и обществени комуникации“

Маргарита Петухова, студент в НБУ

 

Със започването на инвазията на руските войска на територията на Украйна много хора и от двете страни на конфликта се оказват в тежка жизнена ситуация и са принудени да напуснат своите жилища. Въпреки че активните бойни действия се водят само на територията на Украйна, гражданите на Руската федерация също активно напускат страната си. Някои хора вземат това решение, веднага след обявяването на войната на 24 февруари 2022 г., защото не подкрепят политиката на Путин и не могат да останат в страната поради моралните си ценности. Други хора са принудени спешно да вземат решението за преместване след обявената през септември 2022 г. мобилизация.

 

Беше ми интересно да сравня колко хора, граждани на Руската федерация и на Украйна, са решили да дойдат в България в това трудно за тях време. Възползвайки се от правото, осигурено ми от Закона за достъп до обществена информация, в края на м. ноември 2022 г. подадох заявления до Държавната агенция за бежанците при Министерския съвет и до главна дирекция „Гранична полиция“ при Министерство на вътрешните работи. Поисках да ми бъдат предоставени следните данни за периода от 24.02.2022 г. (началото на военната агресия на Русия срещу Украйна) до 01.12.2022 г.:

  • Брой граждани на Руска федерация и Украйна, влезли в Република България;
  • Брой граждани на Руска федерация и Украйна, подали молба за получаване на бежански статут в Република България;
  • Брой граждани на Руска федерация и Украйна, подали молба за получаване на хуманитарен статут в Република България;
  • Брой граждани на Украйна, подали молба за получаване на временна закрила в Република България.

 

По-нататък ще обобщя информацията, получена в отговор на подадените от мен заявления за достъп до обществена информация.

 

Съществуват два вида закрила, която може да бъде предоставена на чуждестранен гражданин: международна и временна. Международната закрила включва статут на бежанец и хуманитарен статут. Бежански статут се предоставя на чужденец, който поради основателни опасения от преследване, основано на раса, религия, националност, политическо мнение или принадлежност към определена социална група, се намира извън държавата си по произход и поради тези причини не може или не желае да се ползва от закрилата на тази държава или да се завърне в нея. Хуманитарен статут се предоставя на чужденец, който не отговаря на изискванията за предоставяне на статут на бежанец и който не може или не желае да получи закрила от държавата си по произход, тъй като може да бъде изложен на реална опасност от тежки посегателства.[1] Временна закрила се предоставя в случай на масово навлизане на чужденци, които са принудени да напуснат държавата си по произход, поради въоръжен конфликт, гражданска война, чужда агресия, нарушаване на човешките права или насилие в големи размери на територията на съответната държава или в отделен район от нея и които не могат по тези причини да се завърнат там. Тя се въвежда с решение на Съвета на Европейския съюз и срокът й се определя с решението. Докато веднъж получена, международната закрила се прекратява в случай, че обстоятелствата, пораждащи опасенията от преследване, са отпаднали и промяната в тези обстоятелства е достатъчно значителна, не е от временен характер, и гражданинът доброволно се установи в държавата, в която е бил преследван.

 

Според получените отговори над 900 хил. граждани на Украйна и повече от 125 хил. граждани на Руската федерация са преминали границата на България на влизане.

 

От данните се вижда, че България като държава, която се намира близо да границата на Украйна, е приела значителен брой хора, бягащи от войната. По данните на Върховния комисариат за бежанците на ООН (ВКБООН) над 7,8 мил. човека[2] са напуснали Украйна след 24 февруари 2022 г. Тоест, над 10% от тях първоначално са дошли в България.

 

Общо 146 432 молби за временна закрила в Република България са подадени от граждани на Украйна, това е повече от 15% от общия им брой за същия период. 

 

Молби за международна закрила са подали 144 граждани на Руската федерация и 1 310 граждани на Украйна.

 

Тези данни биха били по-пълни, ако се поиска и информация и за брой подадени към МВР молби за получаване на разрешение за временно пребиваване от гражданите на Руската федерация. Понеже те не могат да потърсят временна закрила в България, а само ограничен брой могат да поискат международната закрила, за повечето хора, принудени да напуснат Русия и търсещи приют в България, най-подходящият вариант би бил точно получаването на разрешение за временното пребиваване.

 

С тази статистика исках да потвърдя предположението си, че гражданите на Руската федерация масово напускат държавата си и не подкрепят политиката на Путин. Те също са поставени в ситуация, в която трябва да напуснат домовете си и да изграждат живота си от нула в другите страни. Войната е зло, носещо единствено разрушение и нещастие. То касае всички ни на тази планета, независимо от това колко далече от линията на фронта се намираме, затова трябва да се обединим и заедно да направим всичко възможно, за да спрем войната и да помогнем на вече пострадалите от нея.

 

Слава Україні![1] Закон за убежището и бежанците, чл. 8 и чл. 9

[2] Официален сайт на Върховния комисариат за бежанците на ООН https://www.unhcr.org/ukraine-emergency.html?query=Ukraine

 

 

 

 

Практически курс "Достъп до информация и обществени комуникации" се провежда в рамките на проект „Консултативен център за достъп до информация и прозрачност“, изпълняван от      Програма Достъп до Информация, подкрепен с грант от Фондация "Америка за България".

© 2023 Програма Достъп до Информация
Материалите в Информационния бюлетин на Програма Достъп до Информация са обект на авторско право.
При цитиране позоваването на източника е задължително.