Ралица Кацарска, ПДИ

ПДИ препоръчва аналитичен текст със заглавие „Борбата със SLAPP: Какво могат да направят медии, адвокати и финансиращи организации“ (Fighting SLAPPs: What Can Media, Lawyers, and Funders Do?) на Питър Нуландър, публикуван  на 15 декември 2022 г. от Центъра за международна медийна подкрепа (CIMA).

 

Професионалният път на Питър Нуландър е свързан със защитата на журналистите и на правото на свобода на изразяване. Работил е за ARTICLE 19 и за фондация „Отворено общество“. Съосновател е на неправителствената организация Media Defence, която предоставя правна помощ на журналисти и независими медии по цял свят.  Той е един от инициаторите за представяне на amicus curiae становище пред 2011 г. пред Европейския съд по правата на човека по делото Mosley v. United Kingdom, което е съставено с участието и подкрепата на множество НПО, в това число ПДИ.

 

В относително кратък обем Питър Нуландър представя проблема със SLAPP делата, предлага възможни решения и дава препоръки.

 

ПРОБЛЕМЪТ

 

Стратегическите дела срещу участието на обществеността или SLAPP (Strategic Lawsuit Against Public Participation) са искове, заведени срещу медийни организации или активисти с единствената цел да ги накара да замълчат. Тази цел може да бъде постигната ефективно чрез въвличане на журналист или активист в дълги и скъпи съдебни производства, което изисква да инвестират време и средства за правна защита.

 

Терминът SLAPP е въведен през 80-те години на миналия век в академични публикации, които изследват съдебни дела срещу неправителствени организации и граждански сдружения в САЩ. Заможните ищци откриват, че законът може да бъде мощен инструмент за заглушаване на техните опоненти. Дори не е необходимо делото да бъде спечелено: да държиш ответника във висящ съдебен процес може да е достатъчно, за да пренасочиш всичките му ресурси. А ако искът бъде отхвърлен, лесно може да се предяви нов.

 

Media Defence, неправителствена организация, специализирана в правната защита на независими медии и журналисти, съобщава, че през 2020-2022 г. е предоставила правна помощ по 202 SLAPP дела в десетки държави, което представлява 45% от общия брой дела, които е водила.

 

По-голямата част от SLAPP делата се отнасят до клевета – територия в правото, която лесно се използва от ищците.

SLAPP делата обикновено са насочени срещу независими медии, както и срещу представители на академичните среди и организации на гражданското общество. Ищците целят да заглушат критично настроените към тях публикации, като използват най-удобното за случая съдебно дело – наказателно или гражданско. Не всички дела стигат до съда.  В действителност само заплахата от съдебен процес би могла да е достатъчна, за да може дадена медия да бъде принудена да премахне публикация или да поднесе извинения.

 

КАКВО МОЖЕ ДА СЕ НАПРАВИ?

 

Необходимите големи ресурси за защита (burden of defending) по делата са основна част от проблема на делата-шамари. Понякога журналистите са принудени да отделят повече време за съдебната си защита, отколкото за журналистическата си работа. С какви трудности се сблъскват те: големи суми пари за съдебни такси, накърнена репутация и емоционално натоварване.


От какви ресурси се нуждаят медиите, за да се противопоставят на SLAPP?

  • Покриване на разходите: застраховки и фондове за правна защита.
  • Проверката преди публикуването установява потенциалните правни слабости на статията. Добрият предварителен контрол изисква партньорство между адвокат и журналист: адвокатът преглежда статията, която журналистът иска да публикува, а журналистът вижда в адвоката партньор.

 

Насърчаване на новаторството в адвокатската работа

 

Едно-единствено положително съдебно решение на международен или друг авторитетен съд може да въведе нов подход за ефективна правна защита или да осигури отхвърляне на цяла категория случаи, което е от полза не само за журналиста или медията по делото, но и за всички медии в страната. Международното право в областта на правата на човека предоставя възможност за разработване на новаторски подходи в съдебната защита, особено в съдилищата, които се намират на върха  на регионалните системи за правата на човека: Европейският съд по правата на човека, Интер-американският съд по правата на човека, Африканският съд по правата на човека и народите и регионалните съдилища на Източноафриканската и Западноафриканската икономическа общност, които имат известна юрисдикция по дела в областта на правата на човека. Всяко от тези съдилища постановява решения, които са задължителни за държавите, и често се позовават едно на друго. По този начин се изграждат международни норми по дела за правата на човека, включително относно правото на свобода на изразяване.


Реформа на регулациите

 

Промяната на законовите разпоредби относно отговорността за клевета или за нарушение на защитата на личните данни обикновено е дълъг и противоречив процес. Промяна в процедурните правила на съдебния процес или въвеждане на подзаконова уредба може да се окаже по-бързо действие. Това може да включва мерки като  предвиждане на горен праг на разходите за правна защита, въвеждане на разпоредби за прекратяване на делото на ранен етап или разширяване на възможността за правна помощ.


ПРЕПОРЪКИ

 

Няма магическо решение на проблема с делата-шамари  (SLAPP). Във всяка страна ситуацията трябва да бъде внимателно анализирана и да се приложи пакет от мерки, съобразени с положението в страната.

Питър Нуландър предлага следните мерки за справяне с делата-шамари:

  • На първо място, новинарските агенции, журналистите и активистите трябва да бъдат овластени да инвестират в собствената си устойчивост. Доброто сътрудничество между адвокати и журналисти е ключово за фазата, преди публикуването, както и за защитата при всяко SLAPP дело, но изисква ресурси. При липса на средства, може да се потърси помощ от донори.
  • На второ място, солидарността между медиите, журналистите, активистите и другите жертви на SLAPP може да преобърне играта. Чрез обединените си сили коалициите от медийни организации могат да осигурят ресурси.
  • Трето, подкрепа от донори в кампаниите за медийна правна защита.

Целият текст на Питър Нуландър на английски език е достъпен на адрес: https://www.cima.ned.org/publication/fighting-slapps-what-can-media-lawyers-and-funders-do/

© 2023 Програма Достъп до Информация
Материалите в Информационния бюлетин на Програма Достъп до Информация са обект на авторско право.
При цитиране позоваването на източника е задължително.