02 ноември 2012 г.
 Представяне на книга ПДИ
Кирил Терзийски, Александър Кашъмов, Александър Еленков, Гергана Жулева

На 31 октомври 2012 г. Програма Достъп до Информация (ПДИ) представи книгата "Съдебна практика по законодателството за достъп до обществена информация". Това е петата поред книга, своеобразно продължение на издадените от ПДИ прегледи на съдебната практика по Закона за достъп до обществена информация. Съдържа анализ и коментар на съдебната практика по отделни теми, свързани със законодателството за достъп до информация и неговите ограничения, както и резюмета на шестнадесет съдебни дела, довели до промени в практиката и утвърждаване на принципите на правото на достъп до обществена информация. Автори са адвокатите от правния екип на ПДИ Александър Кашъмов, ръководител на екипа, и Кирил Терзийски. 

 

На представянето в Съюза на българските юристи се събраха 50 души – журналисти, юристи, представители на администрацията и бизнеса, академичните среди, клиенти, партньори и приятели на ПДИ. Сред гостите бяха председателят на Висшия адвокатски съвет г-жа Даниела Доковска, председателят на Държавната комисия по сигурност на информацията г-жа Цвета Маркова, заместник-министърът на вътрешните работи г-н Веселин Вучков, директорът на Националния институт на правосъдие Драгомир Йорданов, съдии от Върховния административен съд.

 

Изпълнителният директор на ПДИ д-р Гергана Жулева откри представянето на книгата. Подчерта практическото й значение за административната практика по прилагането на Закона за достъп до обществена информация, за окуражаването на заявителите да упражняват активно правото си на информация и дори за цялостното подобряване на практиките на откритост на институциите.

 

„В много случаи за теоретическото осмисляне е необходимо отстраняване от ситуацията. В случая на тази книга бих казала, че това не само е условие за качеството й, но и фактът, че авторите са активни участници в създаването на съдебната практика по закона създава нейната практическата значимост”, подчерта още Гергана Жулева.

 

„Впечатли ме съдържанието на книгата. Тънка на външен вид, тази книга съдържа богата информация и поражда множество въпроси. Прочитайки я, считам че се касае за един задълбочен анализ на съдебната практика по Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ). Коментар на текстовете от закона със съдебна практика е нещо, от което считам, че се нуждаем в практиката”, подчерта  съдия Александър Еленков от Върховния административен съд, който направи задълбочено представяне на книгата по съдържанието й.

 

„Целта на един закон по начало е философско правна категория и се определя в правната теория като осъзната социална потребност, отговаряща на обществен интерес. От обществен интерес в случая на ЗДОИ следва да се разбира интересът на обществото да защитава и отстоява своите права и свободи от неблагоприятни за него управленски решения. Правото на достъп до обществена информация е началната фаза на тази защита.

Целта на ЗДОИ е да създаде условия, щото действията и решенията на задължените субекти да бъдат прозрачни и видими за обществото, което по тази начин да следи отблизо и да оценява тяхната работа”, подчерта Еленков. В този смисъл той причисли договорите на държавните и общинските органи, като вид правни актове, към източниците на официална информация, до която достъпът е свободен и се осъществява по реда на този закон.

 

Александър Еленков се спря подробно на всички коментирани в книгата въпроси, включително обхват на понятието „обществена информация”, достъпът до информация и искане за създаване на информация, разширения кръг на задължените субекти, въпросът за публичноправните субекти, ограниченията на достъпа до информация и надделяващия обществен интерес. Освен коментираните и анализирани в книгата въпроси, Александър Еленков засегна и темата за достъпа до обществена информация в съдебната власт и необходимостта от дебат.

 

За частта, свързана с ограниченията на достъпа до информация Еленков подчерта „съдържащите се в нея мисли, анализи и становища по повдигнатите въпроси са толкова значими за практиката, че не трябва да бъдат преразказвани, а просто трябва да бъдат прочетени”.

 

„Голям жест е от страна на колеги, приятели, близки, представители на висшите нива на съдебната власт, на изпълнителната власт да посетят днешното събитие. Това показва, че законът, приет през 2000 г.,  работи, че има интерес към него. Това, което сме написали е резултат от нашия всекидневен сблъсък със случаи, свързани с достъп до информация. Когато започнахме да пишем книгата, открихме много неща, които в хода на ежедневната забързаност, човек няма как да забележи. Основата, от която сме изхождали са стандартите в областта на достъпа до информация, така, както те са заложени в международните документи, в сила за България. Но имахме предвид и тези, които формират ценностите на цивилизованото обшество”, сподели Александър Кашъмов, ръководител на правния екип на ПДИ и единият от авторите на книгата.

 

„Преглеждахме съдебните актове и търсихме тяхната последователност в начина, по който те отговарят на въпросите, свързани със ЗДОИ и начина, по който всичко това се вижда в хоризонта на стандартите. Тези стандарти са подчинени на едно просто правило – гражданинът в демократичната държава има право на достъп до обществена информация и това е част от неговата свобода, защото демокрацията означава свободни граждани, свободни хора. Ценността, на която е подчинена демокрацията, са тези свободни хора и те могат да бъдат истински свободни само тогава, когато са информирани”, допълни Кашъмов.

 

Двамата автори Александър Кашъмов и Кирил Терзийски благодариха на екипа на ПДИ.

„Ние работим като екип вече 16 години. Толкова много се постигна именно на усилената работа на толкова много хора. Без работата на колегите юристи по казуси нямаше да има толкова материал за тази книга”, подчерта Александър Кашъмов.

 

Изказването на д-р Гергана Жулева, коментарът на съдия Александър Еленков и представянето на книгата от Александър Кашъмов четете в Информационния бюлетин на ПДИ за месец октомври 2012, който ще излезе на 5 ноември 2012 г.: http://www.aip-bg.org/publications/Бюлетин/.

 

През последните години предоставянето на безплатна правна помощ от правния екип на ПДИ става благодарение на финансовата подкрепа на Институт Отворено Общество – Будапеща, с чието съдействие се издава и книгата "Съдебна практика по законодателството за достъп до обществена информация".