08 ноември 2012 г.

Заявлението бе подадено от Сдружение за дива природа "Балкани". Искана е справка относно всички договори сключени между министерството (включително и предшественика му – ДАМС) и „Българската федерация по ски” от 01.07.2007г. до 20.05.2011г., както и да се предоставят всички документи удостоверяващи изпълнение на задълженията на федерацията по тези договори.

 

Правна основа, по която се води спора

-          чл.31, ал.5 от ЗДОИ – баланс на интересите (надделяващ обществен интерес над защитата на интересите на трето лице)

-          чл. 37, ал. 1, т. 2 от ЗДОИ – отказ от предоставяне, заради засягане интересите на трето лице без неговото изрично писмено съгласие

-          § 1, т. 5, б. "е" от ДР ЗДОИ – презумпция за наличие на надделяващ обществен интерес, когато търсената информация „…е свързана със страните, подизпълнителите, предмета, цената, правата и задълженията, условията, сроковете, санкциите, определени в договори, по които едната страна е задължен субект по чл. 3.”

 

Поискана информация

Сдружението за дива природа "Балкани" (сдружението) подава заявление за достъп до информация на 20.05.2011г. до Министерството на физическото възпитание и спорта (министерството). Искана е справка относно всички договори сключени между министерството (включително и предшественика му – ДАМС) и „Българската федерация по ски” от 01.07.2007г. до 20.05.2011г., както и да се предоставят всички документи удостоверяващи изпълнение на задълженията на федерацията по тези договори.

 

Процедура по заявленията

Комисията за достъп до обществена информация при министерството, с председател главния секретар на МФВС, решава да поиска съгласие от третото лице, „Българската федерация по ски”, дали да се предоставят договорите. С писмо от 02.06.2011г. третото лице изразява изрично несъгласие. И с решение също от 02.06.2011г. председателят на комисията и главен секретар на министерството отказва достъп до исканата информация на основанието, че „достъпът засяга интересите на трето лице и няма негово изрично писмено съгласие за предоставяне на исканата обществена информация” (чл. 37, ал. 1, т. 2 от ЗДОИ).

 

Съдебно производство

На 27.06.2011г. председателят на УС на Сдружението подава жалба срещу отказа на министерството. Мотивите му са, че, първо, органът не е изпълнил законовото си задължение за извършване на баланс на интереси при прилагането на чл. 37, ал. 1, т.2 от ЗДОИ. Не е съобразил нормата на §1, т.6 от ДР на ЗДОИ, която гласи, че „надделяващ обществен интерес е налице, когато чрез исканата информация се цели разкриване на корупция и на злоупотреба с власт, повишаване на прозрачността и отчетността на субектите по чл. 3”, т.е. в тези случаи информация не може да бъде отказвана. Освен това главният секретар на МФВС (задълженият субект по ЗДОИ) е длъжен да изследва наличието или липсата на надделяващ обществен интерес, дори това да не е посочено в заявлението, и да изложи съответстващите мотиви в зависимост от преценката си. На второ място, не са представени доводи, по какъв начин информацията засяга интересите на третите лица – дали е по отношение на лични данни, търговска тайна или друго. На трето място, не е изследвано коя част от информацията може да бъде предоставена чрез частичен достъп по чл. 37, ал. 2, което е също нарушено задължение от административния орган. На четвърто място, по отношение договорите между ДАМС (предшественика на МФВС) и БФСки преди 2010 г., министерството не е съобразило, че федерацията също е задължен субект по ЗДОИ, т.е. няма нужда от съгласието й за предоставяне на информацията (чл.31, ал.5 от ЗДОИ). В периода 2007-2009 г. над 50% от бюджета на федерацията е формиран от държавни субсидии, т.е. БФСки се явява публичноправна организация – задължен субект по чл. 3, ал. 2, т. 1 от ЗДОИ.

С решение  от 19.10.2011г. Административен съд – София град (АССГ) приема, че исканата информация във всички случаи засяга интересите на БФСки, защото се отнася за договори, по които тя е страна. Съответно федерацията се явява трето лице по смисъла на закона. Съдебният състав добавя, че сдружението не е представило доказателства за наличие на надделяващ обществен интерес, като например, сигнали до компетентните органи, вкл. Сметната палата. В крайна сметка жалбата е отхвърлена.

Срещу решението на първоинстанционния съд е подадена жалба, а като представител на сдружението се явява адвокат Кирил Терзийски от Правния екип  на Програма Достъп до Информация.

С окончателно решение от 29 октомври 2012 Върховният административен съд възприема изцяло мотивите на сдружението, отменя решението на АССГ и, най-важно, задължава министерството да предостави исканата информация. Разсъждението, прието от съда е, че тъй като става дума за договори на задължен субект (министерството) и тяхното изпълнение, то в случая се прилага „…законовата презумпция, въведена с § 1, т. 5, б. "е" от ДР на закона (ЗДОИ), че до доказване на противното, е налице "надделяващ обществен интерес”” (от предоставяне на тази информация).  В случая министерството не е доказало липсата на надделяващ обществен интерес. Следователно ограничението на чл. 37, ал. 1, т. 2 от ЗДОИ (защита на интересите на трето лице) не може да бъде приложено. Така „…на основание чл. 31, ал. 5, пр. 2 от ЗДОИ, съгласието на третото лице не е необходимо, а информацията е дължима.”

Накрая ВАС прилага и разпоредбата на чл. 41, ал. 1 от ЗДОИ, задължавайки главния секретар на Министерството на физическото възпитание и спорта да предостави исканата обществена информация на Сдружение за дива природа „Балкани”.

 

Приложение:

-          Решение № 4474 от 19 октомври 2011г. на АССГ, 28и с-в, по а. д. № 5489/2011г.

-          Решение № 13492 от 29 октомври 2012г. на ВАС, Пето отделение по а. д. № 15594/2011г., съдия-докладчик председателя Андрей Икономов