Фондация Програма Достъп до Информация

Информационен бюлетин
Брой 1(73), януари 2010
ISSN 1313-6496

Добри практики

Какво НЕ знаем за МВР?

Тереза Манджукова, ПДИ


Тереза Манджукова

Австралия

На конференция на 19 януари 2010 г. бе представен предварителен доклад по проект „Какво (не) знаем за МВР”.  В рамките на проекта се извършва сравнително-правно изследване сред десет държави каква информация за МВР е достъпна в интернет. Заместник-министърът на вътрешните работи Веселин Вучков, в присъствието на министър и вицепремиер Цветан Цветанов, представи доскоро засекретена информация за пълната организационна и щатна структура на МВР, достъпна на сайта на министерството. ПДИ представи опита си с откази за достъп до информация за дейността и техническата обезпеченост на МВР. В миналия брой представихме добрите практики във Франция. Обект на изследване обаче са и държави извън Европейския съюз. Австралия например публикува информация по девет от проучените 18 категории информация, достъпна на интернет страницата на полицията.

Австралия е федерална държава, разделена на шест щата и две територии с особен статут - столична и северна, администрирани от федералните власти. Местните, щатски органи притежават общата компетентност, тъй като Конституцията изброява изрично правомощията на федералната власт. Всеки щат има своя полиция на местно ниво, но федерална полиция следи за спазването на федералните закони и се бори срещу престъпността на федерално (когато престъплението засяга два или повече щати) и международно ниво. Федералната полиция е подведомствена на Министерството на правосъдието. Тя има следните функции:

 • опазване на вътрешния ред
 • сигурността на държавната собственост
 • специални служби
 • международно сътрудничество
 • международни мисии за подпомагане опазването на реда в други държави.
 • Сенатът задължава федералната полиция да публикува списък на неизпълнени договори и договори на стойност над $100 000 (заповед от 27.08.2001 г.). Списъкът съдържа името на изпълнителя, предмет, стойност, срок на договора и причините за неизпълнение, ако има такова. Обществеността и контролните органи лесно могат да проследят кога изтича договорът, каква е причината за неизпълнението и съответно да се търсят неустойки и санкции. Изрично се изисква да се обозначи дали договорът предвижда клауза за конфиденциалност, и ако случаят е такъв - какво налага нейното уговаряне.
  Съгласно инструкциите на Главния комисар, който е начело на федералната полиция, и на Финансовия отдел, полицията публикува списък с консултантски договори, съдържащ стойност и предмет на договорите, както и причини за необходимата експертиза.

  Практика на полицията е да публикува план за възлагане на обществени поръчки, достъпен на нейния сайт и на сайта на Агенцията за обществени поръчки. Цел: да се насърчи конкуренцията и да се подобри отчетността при определяне на изпълнители и доставчици.

  В специална секция „Публикации” федералната полиция помества на интернет страницата си годишни доклади. Докладът съдържа:

 • дейности, мисия, органограма
 • цели и изпълнение – резултати по дейности – упойващи вещества, трафик на хора, икономически и финансови престъпления, тероризъм, международно сътрудничество и мисии
 • човешки ресурс – политика за набиране на кадри, възнаграждение на висши служители
 • управление и отчетност – доклад на одиторите, антикорупционен план, достъп до информация, препоръки от омбудсмана,
 • приложения – таблици и статистическа информация.   
 • Годишният доклад се представя на ресорния министър и Парламента. Има кратко представяне на доклада и резюме на най-важните тенденции, постижения и факти. Полицията публикува статистика за удовлетвореността на гражданите от извършената дейност. Средната удовлетвореност е 81%.
  Като приложение към доклада се публикува годишният финансов отчет и доклад на одиторите (KPMG).

  За всяка отделна дирекция има глава „Важни дати и събития”, в която е илюстрирано какви са постиженията (разкрити престъпления, колко са завършили с осъдителни присъди и т.н.). За всяко престъпление се публикува брой подадени жалби и сигнали, брой завършени разследвания, брой разследвания, завършили с осъдителна присъда.

  През 2008 г. са регистрирани 1977 нови сигнали за икономически престъпления; 2178 са приключилите разследвания. Общественото доверие в капацитета на полицията в тази област е 77 %. В резултат от работата на полицията в бюджета се очаква да постъпят $236.7 млн. По 122 разследвания са образувани наказателни производства и 85% от тях завършват с осъдителна присъда.

  За всяка отделна програма и приоритет на полицията за борба с престъпността и опазване на обществения ред се изготвя необходим бюджет, детайлизиран каква част от него е финансирана от държавния бюджет, каква част е финансирана по друг начин и какви са приходите на съответната дирекция, компетентна за постигането на заложените цели.

  Полицията се управлява като търговско дружество. Разработват се краткосрочни и дългосрочни бизнес планове, има вътрешен контрол. Постоянна комисия (в системата на полицията) извършва мониторинг и съставя периодични доклади по изпълнение на бюджета.

  Освен строг финансов контрол, упражнява се и надзор върху етичното поведение на полицаите. Специализирана Комисия по професионална етика към федералната полиция разследва оплаквания срещу неправомерно поведение на полицаи. Ако жалбоподателят не е удовлетворен от решението на Комисията, може да отнесе жалбата до Омбудсмана. Статистика за подадени жалби и приключени разследвания се съдържа в годишния доклад. 

   


  НАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПРЕДСТОЯЩО | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ | ВРЪЗКИ | ТЪРСИ
  Българска версия • Последно обновяване: 02.02.2010 • © 1999 Copyright by Interia & AIP