Фондация Програма Достъп до Информация

Информационен бюлетин
Брой 12(72), декември 2009
ISSN 1313-6496

Добри практики

Френската жандармерия в близост до обществото
Тереза Манджукова, ПДИ


Тереза Манджукова

В изпълнение на съвместен проект „Какво (НЕ) знаем за МВР” на Институт “Отворено Общество” - София, и Програма Достъп до Информация, бе изготвен сравнителен анализ на практиките в различни държави за това каква информация се публикува на интернет страниците на службите за обществен ред. Проектът цели повишаване отчетността на Министерството на вътрешните работи и полицията. Резултатите ще бъдат представени на ръководството на МВР и на обществеността в началото на 2010 година като аргумент за необходимостта от подобряване на прозрачността в системата на МВР чрез публикуване на годишни доклади за дейността на министерството.

През ноември 2009 г. бяха приети изменения в Закона за МВР и Закона за защита на класифицираната информация, според които отпада тайната за броя служители в службите за обществен ред. Преди това България бе единствената държава в системата на Евростат, която не подаваше данни за броя на полицейските си служители, тъй като информацията представляваше държавна тайна. Освен тази промяна, списъкът с категории информация, съставляваща държавна тайна, не бе актуализиран и отразяваше остаряло разбиране за секретност, което противоречи на принципите на прозрачност, отчетност и широк достъп на гражданите до обществена информация. Липсата на информация за дейността на полицията е причина за ниското обществено доверие в службите за обществен ред. Според изследване на Евробарометър от 2008 г. България е на последно място по доверие в полицията – 65% от българите демонстрират недоверие към институцията. Във Франция доверието в полицията е 63%. Френските служби за обществен ред провеждат последователна политика към повишаване прозрачността в службите.

Според изследване на Института за пазарна икономика през октомври 2009 г. МВР „не е адаптирано към новите реалности, в които трябва да работи”. Полицията продължава да има по-скоро репресивна функция и не успява да се интегрира в  обществото. Във Франция жандармерията, заедно с местните общности, разработва многогодишни програми за превенция на престъпността, съобразени с обществените очаквания и специфичните проблеми.

Във Франция съществуват жандармерия и полиция и двете структури са към МВР. Жандармерията изпълнява полицейски функции в селските райони, а полицията отговаря за населените места. Критерии за териториалната компетентност е броят  жители в съответното населено място. Общините с население до 20 000 са „Зони на Националната жандармерия“. Те съставляват 95% от територията на страната и близо 50% от населението на Франция.

Функции и организация на жандармерията

Основните функции на жандармерията са:

 • превенция;
 • разследване на престъпления от общ характер;
 • борба срещу престъпления от екологичен характер и срещу общественото здраве;
 • антитероризъм;
 • сигурност по пътищата;
 • ветеринарство;
 • политика към чужденците.

Жандармерията се управлява от Главна дирекция, която координира действията на останалите дирекции и следи за нормалното им функциониране. Тя изработва политиката на жандармерията в областта на човешките ресурси.

Областната жандармерия е териториалното подразделение на Националната жандармерия. Подвижната жандармерия подпомага областната в гарантирането на обществения ред и сигурността. Тя се намесва, когато наличните средства на Областната жандармерия са недостатъчни (в случай на сезонен наплив на хора). Републиканската гвардия, също част от жандармерията, изпълнява почетни функции и осигурява сигурността на държавните институции – Президент, Министерски съвет, Народно събрание и Сенат.  

Съществуват и специализирани части към жандармерията. Въздушната жандармерия подпомага въздушните сили. Жандармерията на въздушния транспорт осигурява охрана на летищата, следи за спазването на законодателството за въздухоплаване и на професионалните кодекси, разследва  въздушни катастрофи. Морската жандармерия изпълнява полицейски функции в териториалните води и изключителната икономическа зона и охранява Министерството на военноморските сили.

Проследяването на ефективността на френската жандармерия е възможно и лесно, тъй като структурата не е усложнена чрез множество дирекции или други свързани органи. В рамките на постоянния диалог с гражданите, жандармерията публикува годишни доклади за дейността си.     

Средства за граждански контрол

Годишните доклади, както изрично подчертава Министърът на вътрешните работи, са израз на желанието за отчетност на МВР и контрол от страна на гражданското общество. Докладите включват следната информация:   

 • информация за функциите и мисиите на жандармерията;
 • данни за броя на полицаите, администрацията и бюджета на жандармерията;
 • статистика за различните престъпления, подадени сигнали, процент на разкриваемост на престъпленията;
 • кариерно развитие на служителите, кадрова политика, политика за равенство на половете и съотношение мъже/жени.

 


НАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПРЕДСТОЯЩО | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ | ВРЪЗКИ | ТЪРСИ
Българска версия • Последно обновяване: 04.01.2010 • © 1999 Copyright by Interia & AIP