Информационен бюлетин
Брой 11(47), ноември, 2007 г.

Новини
Ралица Кацарска и Диана Банчева, ПДИ

С Решение от 2 ноември от тази година състав на Софийски градски съд отмени отказа на директора на Правителствена информационна служба (ПИС) да предостави достъп до информация на журналиста от в. “Капитал” - Росен Босев, свързана с условията, при които са сключени договори от бившия министър на държавната администрация Димитър Калчев с фирмата “Майкрософт”, за наемането на софтуерни лицензи за нуждите на държавната администрация, както и копия от самите договори. Случаят нашумя особено, след като по информация от пресата с последния такъв договор броят на софтуерните лицензи е достигнал 48 000, с което общата им цена надхвърля 27 млн. щатски долара. През месец май директорът на ПИС отказа предоставянето на тази информация, с мотива, че условията, при които са подписани договорите за уреждане ползването от държавната администрация на РБ на софтуерни продукти на “Майкрософт“, както и самият договор, представляват търговска тайна. Журналистът заведе жалба срещу отказа с помощта на ПДИ в Софийския градски съд, чието последно заседание се проведе на 3 октомври 2007 г.
Според магистратите мотивите за отказа противоречат на закона. Опазването на търговската тайна и предотвратяването на нелоялна конкуренция биха могли да обосноват отказ само ако държавната институция е поискала съгласието на засегнатия търговец по чл. 31 от ЗДОИ и е налице негов изричен отказ или липса на съгласие. Дори само това, че ПИС не е поискала изрично съгласие от третото засегнато лице, каквото в случая представлява “Майкрософт”, обуславя незаконосъобразност на отказа, поради съществено нарушение на административно-процесуалните правила за издаването му. Дори изричното несъгласие или липсата на съгласие на фирмата, според съда, не обвързват административния орган да откаже автоматично достъп до обществена информация – той може по своя преценка да предостави исканата информация в обем и по начин, че да не увреди третото лице. Съдебното решение не бе обжалвано от ПИС и влезе в сила.

С решение от 15 ноември т.г. петчленен състав на ВАС потвърди решение на тричленен състав на същия съд, с което през месец юли бе отменен отказ на министъра на вътрешните работи да предостави достъп до информация, свързана с направено разпределение от жилищна комисия и отдаването под наем и последваща продажба на жилище от ведомствения фонд на МВР. Според магистратите неправилно министърът е отказал на основание чл. 13, ал. 2 от ЗДОИ (информация с подготвителен характер и нямаща самостоятелно значение) достъп до актовете, изготвени от жилищната комисия, тъй като тази хипотеза е приложима в рамките на определения в закона две годишен срок от момента на създаване на служебната информация с подготвителен характер, а към датата на издаване на отказа този срок е изтекъл и следователно е отпаднало основанието за отказ. Колкото до заповедите на министъра, с които конкретно жилище е отдадено под наем и впоследствие продадено, то магистратите отбелязват, че по чл. 31 от ЗДОИ не е предвидено да се постановява отказ за достъп до обществена информация по предположение, че съгласие от засегнатите от нея лица няма да бъде дадено, а е възложено задължение за органа да поиска такова съгласие. Без осъществяването на тази процедура не е възможно органът да прецени дали да предостави търсената информация, респ. в какъв обем. Решението на съда е окончателно. Предстои ново произнасяне на министъра при съобразяване с указанията на съда. Делото бе водено от журналиста от в. “168 часа” Йордан Тодоров, с подкрепата на ПДИ.

Започна кампания за достъп до българските архиви, които се намират в Руската федерация. Фондация „Свободна и демократична България“ инициира петиция, с която призовава българските държавни институции да предприемат необходимите стъпки за разрешаване на един изключително важен и дълго отлаган проблем – връщане в България и предоставяне на достъп до документи от първостепенна важност за българската история, които се намират в архивите на Руската федерация. Желаещите да се запознаят с пълния текст на петицията и да я подкрепят могат да го направят на следния адрес: http://www.bgpetition.com/za-bulgarskite-archivi/index.html

На 20 ноември на конференция в Гранд Хотел София бе представен „Независим доклад от проведен мониторинг законодателното и институционно въвеждане на пробацията в България” . Докладът е резултат от проучване, реализирано от Фонд за превенция на престъпността - ИГА, съвместно с Български хелзинкски комитет, Програма Достъп до Информация и други неправителствени организации.

На 13 и на 15 ноември, в Пловдив и в Бургас, ПДИ проведе две работни срещи на тема „Застъпничество за свободен достъп до информация“. На срещите с неправителствени организации от двата града бяха обсъдени стандартите в областта на свободата на информация, проблемите, които неправителствените организации срещат в търсенето и намирането на информация от институциите, както и възможностите, които ЗДОИ дава в това отношение. Участниците формулираха проблеми при търсенето на информация и дадоха предложения за подобряване на достъпа до информация. Текстът на предложенията е отворен за коментар и препоръки на адрес: http://www.aip-bg.org/bulletin/47/08.htm. Проведените срещи бяха последни от общо шестте, планирани в рамките на проект „Увеличаване капацитета на неправителствените организации в тяхното търсене на обществена информация“, финансиран от програма ФАР, компонент „Развитие на гражданското общество“.

На 14 и на 16 ноември 2007 г. ПДИ проведе дискусионни срещи в Пловдив и Сливен със служители от общинска и областна администрация, във връзка с подобряването на достъпа до обществена информация с помощта на информационните и комуникационни технологии. В двете срещи взеха участие служители, които отговарят за прилагането на Закона за достъп до обществена информация, и по-конкретно за активното публикуване на информация на Интернет страниците на институциите от областите: Пловдив, Пазарджик, Хасково, Смолян, Кърджали; Сливен, Бургас, Ямбол, Стара Загора. И на двете срещи бяха представени стандартите в областта на електронния достъп до информация, както и последните изменения на ЗДОИ от юни 2007 г. Бяха обсъдени проблемите, свързани с прилагането на ЗДОИ. Таня Рангелова и Георгий Абраамян от Община Сливен и Николай Михайлов от Община Тунджа представиха организацията на публикуване на информация на Интернет страниците на съответните институции си на срещата в Сливен.
Това бяха последните от планираните общо шест срещи, в рамките на проект „Увеличаване прозрачността и отчетността на управлението чрез електронен достъп до информация“, финансиран от Доверителния фонд за демократично управление на Програмата на ООН за развитие.

Хартата за основните права, гарантираща и правото на достъп до документи от институциите на Европейския съюз, става със задължителен характер. Хартата е приета през декември 2000 г. и е част от Договора от Ница. Член 42 от Хартата предвижда правото на достъп до документи от институциите на ЕС. Хартата за основните права е част от настоящия Договор за реформа на ЕС, който се очаква да бъде приет по време на срещата на върха в Лисабон на 12-13 декември 2007 г. Ако Договорът бъде ратифициран от 27-те страни-членки на ЕС, Хартата ще стане директно приложима.

Имената на лобистите в Европейския съюз трябва да са публични. На 8 ноември 2007 г. Първоинстанционният съд на Европейския съюз отмени решението на Европейската комисия, с което тя отказа да разкрие имената на лобисти от бирената индустрия и други участници в антитръстова среща през 1996 г. Когато Bavarian Lager CO. Ltd, поиска пълния списък с участниците, Комисията предоставя протоколите от срещите, но предварително заличава имената на 5 участника. Обяснението било, че въпросните лица не искали да се разкрива тяхната самоличност. Във връзка с това Първоинстанционният съд реши, че достъпът до документи, съдържащи лични данни, трябва да бъде гарантиран при условие, че размяната на тези данни няма да наруши неприкосновеността на личния живот. Според съда фактът, че някой документ съдържа лични данни като имена например, не означава, че правото на лична неприкосновеност на съответните лица ще бъде нарушено. Съдебното решение следва отделна жалба, внесена от Европейския омбудсман през юли 2007 г. Тогава Никифорос Диамандурос критикува практиката на Европейската комисия да заличава имената на лобисти в документи, които предоставя. „Решението на Първоинстанционния съд е добра новина за тези, които искат увеличаване на прозрачността в процеса на взимане на решения в ЕС”, приветстваха решението от организацията Corporate Europe Observatory. За повече информация: http//euobserver.com/9/25116/?rk=1

Познаването на Закона за достъп до официални документи в Косово на общинско ниво е незадоволително. Това се посочва в Доклада за изпълнението на Закона за достъп до официални документи в Косово на общинско ниво, който Организацията за сигурност и сътрудничество в Косово публикува през мессец ноември тази година. Докладът се основава на разширено проучване, проведено от общинските екипи на мисията в Косово, и включва анализ на нивото на прилагане на закона и свързаното законодателство на местно ниво. Докладът отбелязва, че жителите на Косово нямат информация за своите права на достъп до официални документи съгласно закона и дава препоръки за обучение и повишаване капацитета на общинските служители. Основните проблеми, идентифицирани в доклада, са отсъствие на обща процедура за достъп до официални документи и липса на хармонизирани процедури за класификация на документи. Много общини тепърва трябва да създават регистър на официалните документи и архив. Докладът е достъпeн на интернет адрес http://www.osce.org/kosovo.

Секретност и законодателство възпрепятстват журналистите в достъпа до информация в Австралия се констатира в Доклад от независимия одит за състоянието на свободата на словото в Австралия. Докладът е изготвен по инициатива на коалиция „Право да знам”. Той посочва, че има около 500 закона, които ограничават свободата да се публикува „тайна” информация. Независимият одит посочва развитието на негативни практики в Австралия като увеличаване решенията на съда, които ограничават свободата на словото, недостатъчна защита на разкриващите информация за нередности в администрацията и увеличаване броя на т.нар. „спин доктори” в частния и обществен сектор, които манипулират новините. В резултат на това организацията „Репортери без граница” поставя Австралия на 28 място от общо 169 страни в тазгодишния международен индекс за свобода на пресата – преди 5 години Австралия е била на 12 място. Докладът може да бъде прочетен на адрес: http://www.alliance.org.au/documents/071031_right _to_know_report.pdf

Временно съдебно разпореждане, дадено от съдия в Бразилия е равносилно на цензура. Независимата международна организация, работеща в сферата на човешките права Article 19 (http://www.article19.org), изрази тревога от прекалената употреба на условни съдебни разпореждания, които възпрепятстват публикуването на информация от обществен интерес. Основание за това дава последният случай, при който бразилски съдия е забранил на местния вестник “Extra” да публикува статии, които са свързани пряко или косвено с конгрессмена Олавио Калхейрос и неговото семейство. Такава съдебна забрана, когато се прилага преди публикуването на информация, представлява форма на предварително ограничаване, което е в разрез с международните инструменти, регламентиращи човешките права. Article 19 призовава обществените фигури в Бразилия да толерират по-голямата критичност на медиите и да се въздържат от започването на дела за клевета по злонамерен начин, защото така се възпрепятства информационния поток.

Правото на защита на журналистическите източници се признава от националното законодателство на все повече страни. Това посочва първото международно проучване по темата, изготвено от Дейвид Банисар, директор на проект „Свобода на информацията” към организацията Privacy International. В проучването Silencing Sources (http://www.privacyinternational.org/silencingsources), проведено в 150 страни за период от 12 месеца – от септември 2006 до септември 2007 г., се посочва, че почти 100 от разгледаните страни са приели закони за защита на източниците на информация, а международни организации като ООН, Съвета на Европа, Африканския съюз и Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа признават това право. Все още обаче има страни без закони, гарантиращи конфиденциалността на източниците на информация. Сред тях са такива установени демокрации като САЩ, Канада, Холандия и Ирландия. Ефективността на действащото законодателство пък се намалява от фактори като периодичните заповеди за обиск, срещу които медиите нямат правна защита, употребата (законна или незаконна) на проследяващи средства, достъпа на властите до журналистически бази данни, въз основа на законодателство, свързано с националната сигурност. Нови анти-терористични закони дават права на властите да изискват от журналистите сътрудничество и информация, се констатира още в доклада.

„Изгубени по пощата”
След като през септември т.г. кралската данъчна администрация изгуби лаптоп, съдържащ лични данни на 400 лица, а през октомври диск с пенсионните записи на 15 хиляди души, сега пак оттам изчезнаха два диска с личните данни на 25 милиона граждани и 7 милиона семейства. Дисковете съдържат имена, адреси, номера на банкови сметки, имена на деца и близки – това ги превръща в ценна плячка за крадците на идентичност. Инцидентът постави за пореден път въпроси, свързани със сигурността на чувствителна информация – начина на съхранение и предаване на данните, както и за правомощията на организациите, съблюдаващи прилагането на правилата за сигурност. Великобритания има едни от „най-беззъбите” правила за защита на данните в развития свят, се казва в статия от 22 ноември, публикувана в The Economist (http://www.economist.com/displaystory.cfm?story_id=10177106&fsrc=RSS). Никой не желае да се върне към стария начин на работа с документи на хартия, но за постигането на сигурност на подобен вид информация трябва новите технологии да бъдат съпътствани от съответстващо законодателство и политика, се казва още в статията.


НАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПРЕДСТОЯЩО | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ | ВРЪЗКИ | ТЪРСИ
Българска версия • Последно обновяване: 06.12.2007 • © 1999 Copyright by Interia & AIP