39.2
max. 92.2
Web сайт:
E-mail адрес:
Дата на запитването:
08.02.2017 г.
Заявление:
отговорено (22 дни)
Дата отговор:
02.03.2017 г.
ПОЛУЧЕНА ИНФОРМАЦИЯ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО КАЦАРСКА,

Във връзка с Ваше заявление за достъп до обществена информация, вх. № 88-00-2/08.02.2017 г., Ви уведомявам, че информацията, която желаете да получите е достъпна на интернет страницата на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор. Списъкът на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет за сферата на дейност на ДАМТН, както и форматите, в които е достъпна се намира в рубрика „Достъп до обществена информация" (http://www.damtn.government.bg/images/Docs/spisak_kategorii_info.pdf).

В прикачения файл е нашият официален отговор.

 

ДАМТН

Предоставена информация:
А. Изпълнение на задълженията по закон за достъп до информация
13.1 т. / max. 32 т.
A.1. Публикувана ли е в Интернет страницата информация по чл. 15 ал.1 от ЗДОИ?
А.1.1. Представени ли са на Интернет страницата правомощията/функциите на институцията в отделен текст?
да
А.1.2. Публикуван ли е устройственият правилник на институцията?
да
A.1.3. Представена ли е структура на администрацията?
да
А.1.4. Публикуван ли е списък на услугите, които предоставя институцията?
да
А.1.5. Публикувани ли са вътрешни правила, свързани с предоставянето на административни услуги?
не
А.1.6. Има ли списък на нормативните актове: правилници, наредби, инструкции, постановления?
да
А.1.7. Публикувани ли са текстовете на нормативните актове, издадени от органа?
не
A.1.7.1. Има ли данни на Интернет страницата за датата на създаване на информация или приемане на акта?
[ без отговор ]
A.1.7.2. Има ли данни на Интернет страницата за датата на публикуване на информация?
[ без отговор ]
А.1.8. Публикувани ли са текстовете на проекти за нормативни актове?
да
А.1.8.1. Публикуван ли е доклада, съответно мотивите за проектите за нормативни актове?
не
А.1.8.2. Публикувани ли са предварителните оценки за въздействието на проектите за нормативни актове?
не
A.1.8.3. Има ли данни на Интернет страницата за датата на публикуване на проектите за нормативни актове, мотивите и предварителните оценки?
не
A.1.8.4. Има ли данни на Интернет страницата за датата на приключване на общественото обсъждане?
не
А.1.8.5. Публикуван ли е докладът и резултатите от обществените консултации по проектите за нормативни актове?
не
А.1.9. Има ли публикуван списък на общите административни актове, издадени от органа?
не
А.1.10. Публикувани ли са текстовете на общите административни актове, издадени от органа?
не
A.1.10.1. Има ли данни на Интернет страницата за датата на приемане на акта?
[ без отговор ]
A.1.10.2. Има ли данни на Интернет страницата за датата на публикуване на информация?
[ без отговор ]
А.1.11. Публикувани ли са уведомления за откриване на производство по издаване на общ административен акт?
не
А.1.12. Има ли списък/регистър на индивидуалните актове?
да
A.1.12.1. Има ли данни в списъка/регистъра за датата на приемане на акта?
не
A.1.12.2. Има ли данни в списъка/регистъра за датата на публикуване на акта?
да
А.1.15. Има ли информация (списък) за поддържаните от институцията регистри и бази данни?
да
А.1.16. Има ли публикувани на Интернет страницата, регистри, които поддържа институцията?
да
A.1.16.1. Актуални ли са данните?
да
А.1.17. Има ли отделен текст-описание на регистрите и базите данни, които поддържа институцията?
не
А.1.18. Публикувани ли са в Интернет страницата стратегии за развитие?
не
А.1.19. Публикувани ли са в Интернет страницата програми за развитие?
не
А.1.20. Публикувани ли са в Интернет страницата планове за развитие?
не
А.1.24. Публикувани ли са в Интернет страницата отчети за дейността?
не
A.1.24.1. Актуални ли са данните?
[ без отговор ]
А.1.25. Има ли публикувана информация за конкурси за държавни служители?
да
A.1.25.1. Има ли данни на Интернет страницата за датата на публикуване на информация?
да
А.1.26. Има ли секция Контакти?
да
А.1.26.1. Каква информация е публикувана?
адрес
e-mail адрес
телефон
B. Секция Достъп до информация
10.6 т. / max. 26.7 т.
В.1. Обособена ли е секция "Достъп до информация"?
да
В.1.1. Къде намерихте секцията "Достъп до информация"?
основно меню
B.1.2. Моля посочете интернет адреса на секция "Достъп до информация"
В.2. Публикувана ли е информация за звеното в съответната администрация, което отговаря за приемането на заявленията за достъп до обществена информация?
да
B.2.1. Каква информация е публикувана?
адрес
телефон
работно време
В.3. Публикувана ли е разяснителна информация за упражняването на правото на информация?
не
В.3.1. Къде намерихте разяснителната информация за упражняването на правото на информация?
[ без отговор ]
В.4. Публикувана ли е информация за реда и условията за повторно използване на информация от обществения сектор?
не
В.5. Публикувана ли е информация за таксите за повторно използване на информация от обществения сектор?
не
В.6. Публикувана ли е информация за нормативите за разходите за предоставяне на достъп до информация?
не
В.7. Има ли публикувани вътрешните правила относно достъпа до информация?
да
В.7.1. Къде са публикувани?
В секция ПДИ
В.7.2. Актуализирани ли са вътрешните правила в съответствие с промените на ЗДОИ от декември 2015 г.?
не
В.8. Публикуван ли е годишен отчет по изпълнението на ЗДОИ?
да
В.8.1. Има ли в него данни за постъпили заявления?
да
В.8.2. Има ли в него данни за направени откази?
не
В.8.2.1. Посочени ли са основания/причини за отказите?
[ без отговор ]
В.8.3. Моля посочете годината на публикуваните отчети по ЗДОИ?
2014
2013
В.9. Има ли публикуван текст за реда за достъп до публичните регистри, които поддържа тази администрация?
да
В.10. Приемат ли се заявления по ЗДОИ по електронен път?
да
В.10.1. Има ли задължителна електронна форма за подаване на заявленията?
не
В.11. Изисква ли се електронен подпис за подаване на заявление по електронен път?
не
В.12. Има ли в Интернет страницата информация за списъка на категориите информация класифицирани като служебна тайна?
не
В.13. Публикувани ли са в Интернет страницата списъци на разсекретените по § 9 от ЗЗКИ документи?
не
В.13.1. Има ли данни за актуалност на публикуваните списъци?
[ без отговор ]
В.14. Има ли списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет за сферата на дейност на институцията?
не
В.15. Има ли предвидена секция - информация, предоставена повече от три пъти по заявления за достъп?
не
В.16. Посочено ли е мястото за преглед/четене на предоставената информация?
не
C. Бюджетна и финансова прозрачност и интегритет
10.5 т. / max. 26.5 т.
C.1. Публикуван ли е в Интернет страницата бюджет на институцията?
C.2. Публикувани ли са в Интернет страницата годишни финансови отчети на институцията?
C.3. Институцията е първостепенен разпоредител с бюджет?
не
С.3.1. Публикувани ли са в Интернет ежемесечните отчети за изпълнението на бюджетите?
[ без отговор ]
С.3.2. Публикувани ли са в Интернет тримесечните отчети за изпълнението на бюджетите?
[ без отговор ]
С.5. Прилага ли институцията програмен бюджет по избор?
не
С.6. Публикувани ли са плащанията по СЕБРА?
не
С.7. Има ли публикуван Бюджет накратко/бюджет за гражданите?
не
C.8. Публикуван ли е списъка на подалите декларации за конфликт на интереси (чл. 12 от ЗПУКИ)?
да
C.9. Публикувани ли са в web страницата самите декларации за конфликт на интереси?
да
C.10. Има ли в Интернет страницата секция "Профил на купувача"?
да
С.11. Има ли в Интернет страницата публикувани решения за откриване на процедури по обществени поръчки?
да
С.11.1. Има ли данни на Интернет страницата за датата на публикуване на решението?
не
С.12. Има ли в Интернет страницата публикувани обявления за обществени поръчки?
да
С.12.1. Има ли данни на Интернет страницата за датата на публикуване на обявлението?
да
С.13. Има ли в Интернет страницата публикувани документациите за обществени поръчки?
да
С.13.1. Има ли данни на Интернет страницата за датата на публикуване на документациите?
да
С.14. Има ли в Интернет страницата публикувани разяснения, предоставени от възложителите на обществени поръчки?
не
С.15. Има ли публикувани протоколите на комисиите за провеждане на процедурите по обществени поръчки?
да
С.16. Има ли публикувани докладите на комисиите за провеждане на процедурите по обществени поръчки?
не
С.17. Публикувани ли са в Интернет страницата сключени договори за обществени поръчки на институцията?
да
С.17.1. Има ли данни на Интернет страницата за датата на сключване на договора?
да
С.18. Публикувани ли са на Интернет страницата допълнителните споразумения за изменение на договорите за обществени поръчки и рамкови споразумения?
не
С.18.1. Има ли данни на Интернет страницата за датата на сключване на допълнителното споразумение?
[ без отговор ]
С.19. Публикувани ли са обяви за събиране на оферти?
да
С.19.1. Има ли данни на Интернет страницата за датата на публикуване на обявата?
не
С.20. Публикувани ли са покани до определени лица?
не
С.20.1. Има ли данни на Интернет страницата за датата на поканите до определени лица?
[ без отговор ]
T. Оценка на страницата от гледна точка на съобразяване с лица със зрителни увреждания (чл.26 ал.4), достъпност и леснота на ползването
0 т. / max. 1 т.
T.1. Има ли текстова версия на страницата?
не
Последна актуализация: 26.02.2017 г. 15:46 ч.