Диана Банчева, ПДИ

2012 бе съдържателна: следяхме, участвахме и отразявахме в сайта на ПДИ, на блога „Точка на достъп” и в месечния ни бюлетин събитията, свързани със законодателството и практиките по достъпа до информация в България и по света. Ето и най-значимото, случило се в България.

 

Портал „Публични регистри”

 

Годината стартира с работещ портал „Публични регистри”, резултат от 10-месечния труд на екипа на ПДИ.  www.publicregisters.info отразява резултатите от прегледа на 131 закона и 150 наредби и правилници, регулиращи създаването и поддържането на публични регистри в България. Екипът на ПДИ провери съществуващите онлайн регистри по институции и подаде заявления за достъп до 485 институции за поддържаните от тях публични регистри.   

Резултатите: 3945 публични регистри, поддържани от централни, териториални и местни органи на власт; 516 публични регистри трябва да са в Интернет по закон; 633 публични регистъра са достъпни онлайн.
Първи преглед на резултатите направи изпълнителният директор на ПДИ Гергана Жулева в статията Защо ПДИ създаде www.publicregisters.info в месечния ни бюлетин. 

 

Проучване на Интернет страниците на институциите от изпълнителната власт. Първи рейтинг на активната прозрачност

 

В периода 23 януари 2012 – 16 март 2012 екип на ПДИ прегледа и оцени 474 интернет страници на 487 административни структури в системата на изпълнителната власт на централно, териториално и местно ниво. В рамките на проучването бяха подадени 485 електронни заявления за достъп до информация до институциите с искане на описание на реда за достъп до публичните регистри, съхранявани в електронен вид, или посочване в отговора на интернет адреса, на който може да бъде намерена тази информация.

За да онагледи развитието на прозрачността в институциите, ПДИ публикува като резултат от оценката на Интернет страниците на административните структури на изпълнителната власт Рейтинг на активната прозрачност. Нивото на прозрачност бе оценявано с точки по 39 (40 за общините) индикатора, като възможният максимум е 60,5.

Анализът на резултатите, изготвен от Гергана Жулева, бе публикуван в бюлетина на ПДИ през март 2012 (Оценка на интернет страниците на органите на изпълнителната власт на централно, териториално и общинско равнище) и е част от годишния доклад на ПДИ "Състоятнието на достъпа до информация в България 2011".

Резултатите от Рейтинга бяха използвани при оценката на номинациите за наградата „Златен ключ” в категорията „Институция, най-добре организирала предоставянето на достъп до информация за гражданите”, която ПДИ връчва на специална церемония на 28 септември – Международният ден на правото да знам

 

ПДИ вече обнови въпросника с индикаторите за оценката на активната прозрачност на институциите за 2013.

Както порталът www.publicregisters.info, така и Рейтингът бяха посрещнати с голям медиен и обществен интерес.[1]

 

Състоянието на достъпа до информация в БългарияГодишен доклад „Състоянието на достъпа до информация

в България”

 

За дванадесета година след приемането на Закона за достъп до обществена информация, ПДИ изготви, публикува и разпространи доклад Състоянието на достъпа до информация в България. Той съдържа препоръки за улесняване достъпа до информация и за постигане на по-голяма прозрачност и отчетност на публичната администрация въз основа на анализ на законодателството, свързано с достъпа до информация, с фокус върху вътрешните правила за достъп до информация на институциите; резултатите от проучването на ПДИ за онлайн публикуване на задължителни категории информация от административните структури на изпълнителната власт; анализ и оценка на случаите, постъпили за правен съвет и коментар в ПДИ през 2011; съдебната практика по ЗДОИ през 2011.

 

Решение на Конституционния съд на Република България

 

С решение No. 4 от 26.03.2012  Конституционният съд отхвърли искането за обявяване за противоконституционна нормата от закона за досиетата (ЗДРДОПБГДСРСБНА), позволяваща обявяване на принадлежност към Държавна сигурност на основата на документи  от ръководилия съответния агент щатен или нещатен служител на Държавна сигурност, както и наличие на данни за лицето в справочните масиви (регистрационни дневници и картотеки), протоколи за унищожаване или други информационни носители (чл.25, т.3 ЗДРДОПБГДСРСБНА).

През декември 2011 тричленен състав на Върховния административен съд (ВАС) поиска по висящо дело произнасяне за конституционосъобразността на въпросната разпоредба. ПДИ беше конституирана като заинтересована страна и внесе своето становище на 20 февруари 2012.

Съдът разгледа и прие аргументите, изложени в становището на ПДИ. В синтезиран вид аргументите на ПДИ, подкрепени с цитати от решението на Конституционния съд, публикувахме през април 2012 в бюлетина на ПДИ (Обявяване на принадлежност към Държавна сигурност „по картонче“ не е противоконституционно).

 

Публични регистри и журналистически разследвания

 

Част от екипа на ПДИ пътува през годината за провеждането на седем обучителни семинара за журналисти от 26- те регионални града в България.[2] 154 журналисти от местни и регионални медии бяха запознати с ползата от публичните регистри за журналистически разследвания, задълженията за онлайн публикуване на информация на органите на изпълнителната власт, журналистически разследвания, проведени посредством информация от публичните регистри.

 

Откриване на конференциятаГергана Жулева, изпълнителен директор на ПДИ, открива конференцията

Застъпничество за достъп до информация –

постижения и предизвикателства

 

През 2012 ПДИ отбеляза 15-годишната си дейност в областта на достъпа до информация в България и на международно равнище с конференцията „Застъпничество за достъп до информация – постижения и предизвикателства”. Тя се проведе на 15–16 юни 2012 в София. В конференцията взеха участие експерти и водещи неправителствени организации в областта на достъпа до информация от 11 държави. Резултатите и изводите от дискусиите обобщихме и разпространихме чрез Международната мрежа на застъпниците за свобода на информацията. Те бяха публикувани в портала Freedominfo.org, в бюлетина на Мрежата на изследователски центрове на демокрацията и в тримесечното списание The Winston Report на канадските специалисти по достъп до информация и защита на личните данни.

ПДИ посвети на конференцията и юнския брой на информационния бюлетин (http://www.aip-bg.org/publications/Бюлетин/Застъпничество_за_достъп_до_информация_постижения_и_предизви/109776/1000134866/).

   

Партньорство за открито управление”

 

В отговор на динамиката на развитията в рамките на инициативата на международно равнище на 15 октомври 2012 по инициатива на Гергана Жулева се състоя Първа среща на организации на гражданското общество, ангажирани с инициативата Партньорство за открито управление (ПОУ). Бяха обсъдени възможните форми на партньорство с правителството по ПОУ и неформална коалиция за наблюдение на изпълнението на мерките, предвидени в националния оперативен план по ПОУ.

 

В края на ноември 2012 бе учреден обществен съвет „Прозрачност” към Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията с цел изпълнение на ангажиментите на МТИТС, предвидени в оперативния план на българското правителство по инициативата „Партньорство за открито управление”. ПДИ бе поканена да се присъедини.

Развитията по инициативата отразяваме в специалната секция на страницата си, в месечния информационен бюлетин, в блога "Точка на достъп".

 

Ден на правото да знам 2012
Изп. директор на ПДИ Гергана Жулева връчва наградата на кмета на Община Добрич Детелина Николова

10-ти Международен ден на правото да знам. 10-та церемония по връчване на награди в България

 

За десети път ПДИ отбеляза 28 септември – Международния ден на правото да знам с церемония по връчване на награди. Проведена в БТА, тя бе открита с песента "Дишай”, създадена през 2011 по поръчка на ПДИ специално за празника. ПДИ подготви за церемонията и Магнитът на правото да знам – като символ на притегателната сила на свободата на информация.

 

Наградите за 2012 бяха връчени в шест категории. А журито трябваше да избере победителите от 42 получени номинации. Интервюта с наградените публикувахме в месечния бюлетин през октомври.[3]

28 септември е и датата, на която през 2002 бе създадена Международната мрежа на застъпниците за свобода на информацията. Като съосновател и активен член на мрежата ПДИ се включи в инициативите за 10-годишнината, участвайки във фотоконкурса „Имам право да знам” и публикува превод на Меморандум 10-10-10, отбелязал 10 постижения, 0 предизвикателства и 10 цели на застъпниците по свeта.

 

„Съдебна практика по законодателството за достъп до обществена информация”

 

В средата на 2012 излезе от печат и книгата „Съдебна практика по законодателството за достъп до обществена информация”, която е пета поред и своеобразно продължение на издадените от ПДИ прегледи на съдебната практика по Закона за достъп до обществена информация. Тя съдържа анализ и коментар на съдебната практика по отделни теми, свързани със законодателството за достъп до информация и неговите ограничения, както и резюмета на шестнадесет съдебни дела, довели до промени в практиката и утвърждаване на принципите на правото на достъп до обществена информация. Автори са адвокатите от правния екип Александър Кашъмов, ръководител на екипа, и Кирил Терзийски. На 31 октомври 2012 Програма Достъп до Информация (ПДИ) представи книгата "Съдебна практика по законодателството за достъп до обществена информация" в Съюза на българските юристи. Изказването на Гергана Жулева, коментарът на съдия Александър Еленков и представянето на книгата от Александър Кашъмов публикувахме в бюлетина през октомври.

 

Обществен дебат

 

Дебатите, свързани с прозрачността, достъпа до информация и защитата на лични данни през 2012, обхващаха различни сфери на управлението и обществения живот. Експерти на ПДИ участваха в дискусиите по предложените изменения в Закона за хазарта, свързани с филтрирането на Интернет страниците, както и ефекта от ратифицирането на АКТА; обсъжданията, свързани с прозрачността на процеса на избор и назначаване на висши длъжности в съдебната власт; въпросите, свързани с класифицирането на информация при разглеждане на делата в съдебния наказателен процес; общественото и експертно обсъждане на проектозаконите за националната сигурност, Националната служба „Охрана”, военното разузнаване и Национилната разузнавателна служба, дискусиите за парламентарен контрол върху специалните служби; обществените консултации, свързани с проекта за промяна на Директивата на ЕС за повторна употреба на информация от общестевния сектор.

 

ПДИ продължи участието си в дебати и консултации, организирани от омбудсмана на РБ, Комисията за защита на личните данни, Комисията по досиетата, Държавна агенция „Архиви”, Държавната комисия по сигурност на информацията. По покана на ДКСИ изпълнителният директор на ПДИ Гергана Жулева и ръководителят на правния екип Александър Кашъмов взеха участие като лектори в две специализирани обучения за служители по сигурност на информацията от органи на изпълнителната власт на централно, и регионално и териториално ниво.

 

Темата за прозрачността, отчетността и достъпа до информация, включително становища на екипа на ПДИ по актуални въпроси, са били предмет на 360 публикации, радио- и тв предавания в национални, регионални и местни медии.[4]

 

Обмяна на опит

 

ПДИ продължи работата и сътрудничеството с редица организации и мрежи: Международната мрежа на застъпниците за свобода на информацията, Statewatch, Access Info Europe, Мрежата на изследователски центрове на демокрацията, ECAS, Freedominfo.org, Global Integrity; Институт „Отворено общество” – София, Българско училище за политика, Център за защита правата в здравеопазването, Български хелзинкски комитет, Български център за нестопанско право, Център за независим живот, Фондация „Медийна демокрация”, Фондация „Репортер”, Център за развитие на медиите, Фондация за реформа в местното самоуправление и др.

 

Опитът на ПДИ в областта на застъпничеството за достъп до информация бе представен на конференции, семинари и обучения в Албания, Бразилия, Великобритания, Грузия, Италия, Република Хърватска, Черна гора.

 

Съдебни дела, подкрепени от ПДИ, бяха включени в глобалната База данни на дела за достъп до информация в портала http://www.right2info.org/cases

ПДИ бе домакин на учебно посещение на делегация от Украйна, което се проведе от 16 до 20 юли 2012.  Целта бе представители на държавни органи и неправителствени организации от Украйна да се запознаят с българския опит по прилагането на Закона за достъп до обществена информация. Украинската делегацията посети Държавната комисия по сигурност на информацията, Народното събрание, Комисията по досиетата и Министерски съвет. Членовете на Комисията за защита на личните данни представиха своята практика. Учебното посещение бе отразено в Информационния бюлетин на ПДИ, Брой 7(103), 2012.

 [1] Виж секция „ПДИ в Медиите”: http://www.aip-bg.org/publications/ПДИ_в_медиите/.

[2] Обученията бяха организирани и проведени в рамките на проект „Граждански одит на активната прозрачност на управлението”: http://aip-bg.org/projects/ceetrust/civil_audit.htm.

[4] Най-важното в секция „ПДИ в Медиите”: http://www.aip-bg.org/publications/ПДИ_в_медиите/.

© 2012 Програма Достъп до Информация
Материалите в Информационния бюлетин на Програма Достъп до Информация са обект на авторско право.
При цитиране позоваването на източника е задължително.