Съдебна практика по Закона за достъп до обществена информация 2013-2023

Настоящият текст представя анализ и обобщение на практиката на Върховния административен съд и административните съдилища по Закона за достъп до обществена информация през последните 10 години. 

 

Надяваме се да бъде полезен в ежедневната работа на административните съдии, адвокатите, юрисконсултите, прокурорите, изследователите, преподавателите и студентите, представителите на неправителствени организации, журналисти и общественици, които ползват ЗДОИ в работата си. 

 

Автори на аналитичните текстове са адв. Александър Кашъмов, изпълнителен директор на ПДИ и адвокатите от правния екип на ПДИ Кирил Терзийски и Стефан Ангелов. 

„Съдебна практика по Закона за достъп до обществена информация 2013 - 2023”, Програма Достъп до Информация, 2024, 80 стр., ISBN 978-954-9953-58-9

 

Текстът е подготвен в рамките на проект „Съдебна практика по Закона за достъп до обществена информация през последните 10 години“, подкрепен от Посолството на Кралство Нидерландия в България. 

PDF

Гражданско участие и достъп до информация (15 години ЗДОИ, 37 истории на НПО)

„Гражданско участие и достъп до информация (15 години ЗДОИ, 37 истории на НПО)” е книга за битките на неправителствени организации в България, търсещи информация от органите на власт. Част от текстовете са лични позиции, изразени в интервюта, други са написани от адвокатите на искащите информация, защото заявленията им за достъп са получили отказ и търсенето е прераснало в съдебно дело. Трети от историите са разказани от журналисти, координатори на Програма „Достъп до информация” в различните региони. Събрани хронологично, те свидетелстват за случващото се с достъпа до информация през последните 10 години.
 
Тази книга се издава по проект „Увеличаване капацитета на неправителствените организации при търсене на обществена информация“ с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствените организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014 (www.ngogrants.bg).
 
„Гражданско участие и достъп до информация”, Програма Достъп до информация, 2016, 140 стр., ISBN 978-954-9953-52-7

Съдебна практика по законодателството за достъп до обществена информация

През юли 2012 г. ПДИ издаде петата поред книга, своеобразно продължение на издадените от нас анализи на съдебната практика по Закона за достъп до обществена информация. Съдържа анализ и коментар на съдебната практика по отделни теми, свързани със законодателството за достъп до информация и неговите ограничения. Освен това в книгата са поместени и резюмета на шестнадесет съдебни дела, които са довели до промени в практиката и утвърждаване на принципите на правото на достъп до обществена информация. Автори на аналитичните текстове са адвокатите от правния екип на ПДИ Александър Кашъмов, ръководител на екипа, и Кирил Терзийски. 
 
„Съдебна практика по законодателството за достъп до обществена информация”, Програма Достъп до Информация, 2012, 170 стр., ISBN 978-954-9953-48-0
PDF

Новите стандарти в достъпа до информация

ПДИ издаде сборник с изготвените материали в рамките на "Разяснителна кампания за новите стандарти за достъпа до информация" (договор № ПОЗ-20-00) - проект, реализиран с финансовата подкрепа на ФМ на ЕИП (Исландия, Лихтенщайн, Норвегия) чрез Фондация за реформа в местното самоуправление в партньорство с Фондация ЕкоОбщност.

Уводните думи на д-р Гергана Жулева, изпълнителен директор на ПДИ, може да прочетете в Информационния бюлетин на ПДИ, брой 12(84), декември 2010.

"Новите стандарти в достъпа до информация", Програма Достъп до Информация, 2010, 163 стр., ISBN 978-954-9953-47-3

Купувам/продавам брега на Дунав

„Купувам/продавам брега на Дунав” (10 години ЗДОИ, 60 истории на журналисти) е част от стратегията на ПДИ, свързана с отбелязването на 10-годишнината от приемането на закона. Съставител и редактор на книгата е координаторът на журналистическата мрежа Николай  Нинов. Текстовете са написани от координаторите на фондацията в периода 2003 – 2010, повечето са публикувани в месечния бюлетин на ПДИ, а останалата част - в медиите, където журналистите работят. За целта на сборника някои текстове са допълнени, актуализирани или специално написани.    

„Купувам/продавам брега на Дунав” е палитра от журналистически жанрове - редуват се документалният очерк и репортажът, коментарът и анализът, разследването и класната публицистика. Координаторите на ПДИ отразяват част от знаковите съдебни дела по ЗДОИ през годините, от перипетиите на НПО, на журналистите и на отделни граждани. Книгата е хронология на нелекия път, който изминаха трите власти и гражданското общество, ползващи процедурите на ЗДОИ. Тя е адресирана към журналисти, юристи, неправителствени организации и граждани, загрижени за качеството на информацията, за ограниченията и нарушенията в нейното предоставяне и за механизмите за защита на правото на информация.

„Купувам/продавам брега на Дунав” се издава в рамките на проекта „Местни медии и свобода на информацията в България“, осъществяван от The Management & Media Academy/Free Voice и Програма „Достъп до Информация“, с финансовата подкрепа на Програма МАТРА на Министерството на външните работи на Кралство Холандия. 

Книгата може да бъде купена от книжарници „Хеликон” и от офиса на ПДИ.
„Купувам/продавам брега на Дунав”, Програма Достъп до Информация 2010, 248 стр.,9 лв, ISBN  978-954-9953-46-6
 
Още за книгата

Съдебна практика по Закона за достъп до обществена информация 2005-2008 г. Четвърта част. Сборник с коментар.

Книгата бе представена на 17 септември 2008 г. в Център за култура и дебат "Червената къща".
Сборникът съдържа аналитична част, в която са засегнати основните въпроси, възникнали в съдебната практика по Закона за достъп до обществена информация през последните години.
Автори на коментарния текст и съставители на сборника са адвокат Александър Кашъмов, ръководител на правния екип на ПДИ, и адвокат Кирил Терзийски, също от ПДИ. Анализът обхваща развитието по случаи, свързани както с упражняването на правото на достъп до обществена информация, така и с прилагането на ограниченията на правото на информация.
Приложени са резюмета и 27 решения по 14 съдебни дела, в които правният екип на ПДИ е оказал правна помощ, включително представителство в съда.
Смятаме, че книгата ще представлява интерес за практикуващи юристи, представители на публичната администрация и преподаватели, но също така и за студенти, журналисти и въобще по-широк кръг хора, които имат интерес към проблематиката на достъпа до информация.
 
"Съдебна практика по Закона за достъп до обществена информация 2005-2008 г.- Четвърта част. Сборник с коментар" , Програма Достъп до Информация, 2008, 275 стр., ISBN 13:978-954-9953-43-5
PDF

Съдебни дела по Закона за достъп до обществена информация. Трета част

В ЗДОИ не е предвидено създаването на независима институция, която да осъществява контрол по прилагането му. Поради това у нас съдът продължава да бъде единственият гарант за защитата на правото на гражданите на достъп до информация. Чрез съдебните решения не само биват разрешавани спорове за достъп до информация, но получават тълкуване и редица неясни разпоредби от закона. Именно по тази причина практиката по делата за достъп до информация представлява интерес и за тези, които прилагат закона, и за тези, които упражняват правата си по него.
Настоящият сборник, както и предходните два, е разделен на две части - коментарен текст, разглеждащ въпросите, възникнали в съдебната практика през последната година и половина и публикация на документите по 10 съдебни дела. Както в предишните две книги, и тук е налице стремежът чрез публикуване на по-голям брой документи по конкретните дела (писмени защити, протоколи от съдебни заседания и т.н.) да бъдат представени в цялост становищата на страните и мотивите на магистратите за крайните съдебни актове.
Книгата “Съдебни дела по Закона за достъп до обществена информация. Сборник. Трета част" бе официално представена на 24 март 2006 г. от 15.00 ч. в Евро-българския културен център, бул. „Ал. Стамболийски“ 17, София.
 
"Съдебни дела по Закона за достъп до обществена информация". Трета част, Програма Достъп до Информация, 2005, 351 стр., ISBN 954-9953-37-8(т.3)  
PDF

Съдебни дела по Закона за достъп до обществена информация. Втора част

В книгата са представени по-важните решения на Върховния административен съд по Закона за достъп до обществена информация в периода края на 2002 - месец март 2004 година. Коментарният текст на сборника разглежда проблемите, свързани с допустимостта на жалбите срещу мълчаливи откази, дефинирането на понятието "обществена" информация, формулирането на заявленията и ограниченията на правото на достъп до информация. Анализирана е практиката при отказите на основание държавна, служебна, търговска тайна, както и ограничението, свързано с подготвителните документи. Публикуваните решения по десет съдебни дела са важни с оглед обществения интерес и тълкуването на отделни положения от ЗДОИ.
 
"Съдебни дела по Закона за достъп до обществена информация." Втора част , Програма Достъп до Информация, 2004, 402 стр., ISBN 954-9953-29-7(т.2)
PDF

Съдебни дела по Закона за достъп до обществена информация

Сборникът отразява по-важните съдебни решения по 11 съдебни дела на Върховния административен съд по ЗДОИ. Уводният текст разглежда основните въпроси, които възникнаха в България във връзка с водените съдебни дела в първите две години след приемането на ЗДОИ и пречките пред свободния достъп до информация у нас.
 
"Съдебни дела по Закона за достъп до обществена информация", Програма Достъп до Информация, 2002,282 стр. ISBN 954-9953-15-7
PDF

Проблеми по прилагането на Закона за достъп до обществена информация

Книгата е издадена през 2001 година. В нея е публикувана стенограма от проведената на 17.02.2001 г. в София работна среща - дискусия, в която взеха участие юристи - експерти, преподаватели, съдии и адвокати от столицата. Срещата бе осъществена в рамките на проект "Практики по прилагането на закона за достъп до обществена информация", със съдействието на Фондация Отворено общество.
 
"Проблеми по прилагането на Закона за достъп до обществена информация", Програма Достъп до Информация, 2001, 100 стр., ISBN 954-9953-12-2
 
PDF

Достъп до информация и местни медии 2

В нея са представени резюмета на работните срещи, проведени от екипа на ПДИ в градовете Пазарджик, Благоевград, Монтана, Ямбол, Варна, Ловеч, Сливен и Търговище. Публикуван и е пълният текст на Ръководните принципи и препоръки за взаимоотношенията полиция и медии, приети на работната среща "Полиция и медии" с участието на представители от Албания, Македония и България, провела се на 25- ти май 2000 година във Варна.
 
"Достъп до информация и местни медии 2 ", Програма Достъп до Информация, 2000, 61 стр., ISBN 954-9953-06-8
PDF

Достъп до информация и обществено участие

Книгата е публикувана през 1999 година. Представя опита на общините Враца, Стара Загора, Габрово, Разград, Шумен, Видин и Русе. Кметове, областни управители, представители на местни неправителствени организации и журналисти разказват за съществуващите информационните стратегии и практики.
 
"Достъп до информация и обществено участие", Програма Достъп до Информация 1999, 142 стр., ISBN 954-9953-02-5
PDF

Достъп до информация и местни медии

Книгата разглежда проблемите, с които всекидневно се сблъскват журналистите при търсене на информация. Представени са и типични случаи на отказ за предоставяне на информация от страна на различни институции (местна администрация, съд, полиция, митници и др.), коментирани от юристите на ПДИ.
 
"Достъп до информация и местни медии", Програма Достъп до Информация, 1999, 66 стр., ISBN 954-9953-03-3
PDF