19 май 2023 г.

Това е заключението от решението на Административен София-град по дело за достъп до информация на фондация „Български институт за правни инициативи“, водено с подкрепата на ПДИ, срещу отказ на изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) да предостави информация за конкурсите, кандидатите и механизма за избор на директор на областната дирекция в Стара Загора. В отказа не се посочват мотиви, но се казва, че ДФЗ не разполага с исканата информация, систематизирана по критериите, посочени от заявителя.

 

Според съдебния състав въпросите и исканията за информация в подаденото заявление до ДФЗ относно обявленията за конкурси; професионалния опит и образованието на кандидатите (при спазване на изискванията на Закона за защита на личните данни); документацията за работата на комисиите за подбор и заповедите за назначаване и освобождаване на назначените лица са ясно формулирани и институцията може да им даде отговор, без да се искат допълнителни справки. Подобна информация трябва да е изготвена и да е налична при задължения субект. Същевременно запитването е релевантно, защото с получаване на отговорите, заявителят може да си състави мнение за дейността на държавните органи и по-конкретно за компетентността и квалификацията на лицата – кандидати за заемане на ръководна длъжност.

 

С решението си, неподлежащо на касационно обжалване, отказът на изпълнителния директор на ДФЗ е отменен и същият е задължен да предостави исканата информация.

 

Според адвоката на жалбоподателя Стефан Ангелов, ПДИ, „съдът подчертава, че описанието на исканата информация не може да служи за създаването на мними извинения за задължения субект да постановява произволни откази. Стига документите да могат да бъдат идентифицирани, достъпът до тях е дължим. В крайна сметка заявителите искат достъп до определени документи, а не техния анализ“.

   

==============================================  

 

 

 

 

Публикацията е по проект "Правна помощ по случаи за достъп до информация", изпълняван от Програма Достъп до Информация, подкрепен с грант от the German Marshall Fund of the Unted States (GMF). Мненията, изразени тук, не представят непременно възгледите на German Marshal Fund или техните партньори.