Начало

Съдебни дела

Публикации

Филми

Начало

 

 

Съдебни дела за достъп до информация, заведени от журналисти

Тук може да се запознаете с приключилите дела за достъп до информация, водени от журналисти с помощта на ПДИ.

Алексения Димитрова (в. “24 часа”) срещу Министерство на финансите
На 10 май 2006 г. Алексения Димитрова – журналист във в. “24 часа” подава заявление до Министерство на финансите (МФ), с което иска да й бъде предоставена информация относно, сключените споразумения и договори между МФ и фирма Robin, Sheves, Lipkin-Shahak and Birger, сумите, изплатени на фирмата или нейни представители и основанието за изплащането им, както и други придружаващи налични документи, свързани с отношенията с фирмата и нейни представители. Следва частичен отказ.

Алексения Димитрова (в. “24 часа”) срещу Министерство на външните работи
През м. юли 2006 г. Алексения Димитрова – журналист от в. “24 часа”, подава заявление за достъп до информация до министъра на външните работи, с което иска да й бъде предоставена информация, свързана с два договора за лобистки услуги, сключени от Министерството на външните работи (МВнР), по повод членството на Република България в Европейския съюз. Поисканата информация представлява съдържанието на титулните и последните страници от договорите. С получаването на тази информация журналистът цели да установи кои точно са страните по въпросните договори, на коя дата са сключени, евентуално предмета им и кои лица са ги подписали.

Богдана Лазарова (“Дарик радио“) срещу Националната разузнавателна служба
На 12 май 2005 г. Богдана Лазарова, журналист от “Дарик радио“, подава заявление за достъп до информация до директора на Националната разузнавателна служба (НРС). Със заявлението иска достъп до информацията, съдържаща се в документите от архива на Първо главно управление на бившата Държавна сигурност, свързана със случая “Сергей Антонов” и атентата срещу папа Йоан Павел ІІ.

Васил Чобанов (радио “Нова Европа”) срещу Висшия съдебен съвет
През м. май 2004 г. журналистите – Васил Чобанов (радио “Нова Европа”), Богдана Лазарова (“Дарик Радио”), Елена Енчева (в. “Сега”) и Петя Илиева (в. “Дневник”) отправят искане до ВСС да им бъде осигурен пълен достъп до следващите 10 заседания на съвета. С искането се предлага този достъп да се осигури чрез включване на камера и микрофон поради ограничения капацитет на заседателната зала.

в. “Дневен Труд” срещу Министерство на земеделието и горите
На 20 март 2006 г., Тошо Тошев – гл. редактор на в. “Дневен Труд”, подава писмено заявление по Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ) до министъра на земеделието и горите, с което иска достъп до преписките (решенията, подадените заявления и приложените към тях документи, удостоверяващи правото на собственост и наследяване), свързани с възстановяване на собствеността на г-н Сакскобурготски върху гори в Рила.

Генка Шикерова (bTV) срещу кмета на Община Несебър
През м. август 2006 г. Генка Шикерова – репортер в телевизия bTV, подава заявление за достъп до информация до кмета на Община Несебър, с което иска достъп до следната информация:
- Преглед на цялата информация, представляваща съдържанието на всички заповеди на кмета на Община Несебър за периода януари 2000 – юни 2006 г.;
- Копия на хартиен носител на избрани документи, описани в приложение № 1 към заявлението (представляващи конкретизирани заповеди на кмета на Община Несебър).
Искането е отправен във връзка с извършваното от репортера разследване на случаи на незаконно строителство в община Несебър.

Дияна Бончева (в. “Тунджа”) срещу Председателя на Сметната палата
Дияна Бончева, в качеството си на главен редактор на в. “Тунджа” – гр. Ямбол, подава заявление за достъп до обществена информация до председателя на Сметната палата (СП). Със същото иска да й бъде предоставен достъп до наличната информация относно декларациите за имотно състояние, съхранявани в публичния регистър на Сметната палата, на апелативен прокурор от Бургас в качеството му на член на Висшия съдебен съвет, както и информация за извършвани проверки за действителността на подадените от последния декларации и наложени санкции за неспазване на срока за подаване на тези декларации.

Електронно издание “Всеки ден” срещу Министерство на външните работи
Във връзка с публикациите в пресата от месец май 2003 г., относно гражданството на министър-председателя на Република България г-н Симеон Сакскобургготски, българското електронно издание “Всеки ден” подава заявление за достъп до информация, адресирано до директора на Дирекция “Международно право” при Министерство на външните работи (МВнР). В него заявителят (директор на изданието) посочва, че желае да получи достъп до документа или документите, съдържащи данни за статута на премиера по време на дългогодишното му пребиваване в Испания. Според публикациите в пресата, този документ или документите, до които се иска достъп, представляват ноти или анекс под формата на ноти, съставени и разменени между Испания и България през 1970 г.

Зоя Димитрова (в. “Монитор”) срещу Президента на РБ
През 2004 г. Зоя Димитрова (журналист от в. “Монитор”) подава заявление за достъп до обществена информация до Президента на РБ, г-н Георги Първанов. Със заявлението иска достъп до информацията, която се съдържа в доклада, изготвен по разпореждане на Президента от Националната следствена служба (НСС) съвместно с Националната разузнавателна служба (НРС) относно участието на български лица или търговски дружества в търговията с петрол с иракски дружества или държавни органи или представители по време на режима на Саддам Хюсеин. В заявлението си г-жа Димитрова посочва, че желае да й бъде предоставен частичен достъп до обществена информация, в случай, че докладът съдържа части, представляващи класифицирана информация, засекретени по съответния ред.

Йордан Тодоров (в. “168 часа”) срещу министъра на вътрешните работи
През месец октомври 2006 г. Йордан Тодоров, репортер във в. “168 часа”, подава заявление за достъп до информация до министъра на вътрешните работи, с което иска информация, свързана с отдаването под наем и последващата продажба на жилище от ведомствения жилищен фонд на Дирекция “Материално-техническо осигуряване и социално обслужване” (ДМТОСО) на Министерство на вътрешните работи (МВР).

Красимир Крумов (в. „Монитор“) срещу Областен управител Шумен
С писмено заявление, подадено по реда на ЗДОИ през месец януари 2005 г., журналистът от в. „Монитор“ Красимир Крумов иска от областния управител на Шумен да му бъде предоставена информация относно проектите за благоустройство на територията на областта (т.нар. „малки демонстрационни проекти“). По-конкретно е поискан списък на одобрените проекти, синформация за изпълнителя, подизпълнителя и размера на отпуснатите средства.

В. “Народен глас” срещу кмет на община Ловеч
На 18 май 2007 г. Цветан Тодоров – гл. редактор на в. “Народен глас” подава заявление до кмета на община Ловеч, с което иска да му бъде предоставен достъп до следната информация: 1.Информация какви суми са изразходвани от бюджета на Община Ловеч за публикуване на обяви в местната и централната преса в периода 2004 – 2006 г.; 2.Справка как са разпределени горните суми по съответните издания – в цифри; 3.Справка кой и как определя в кои издания да се публикуват обявите.

Павлина Трифонова срещу Министерски съвет
С две заявления за достъп до обществена информация от юни 2003 г. Павлина Трифонова, журналист от в. “24 часа”, иска от Правителствена информационна служба (ПИС) към Министерски съвет (МС) да й бъде предоставена информация относно командировките на министрите, както и за състоянието на почивните бази на МС.

Росен Босев (в. “Капитал”) срещу Правителствена информационна служба
На 5 април 2006 г. Росен Босев подава заявление за достъп до информация до Министерство на държавната администрация и административната реформа (МДААР), с което иска да му бъде предоставена информация за договорите, сключени от министър Димитър Калчев с фирмата “Майкрософт” за наемането на софтуерни лицензи за нуждите на държавната администрация. По-точно, журналистът иска информация за условията, при които са сключени тези договори, както и копия от самите договори.

Силвия Йотова (в. “Новинар”) срещу Министерство на регионалното развитие и благоустройството
През месец май 2005 г. Силвия Йотова (в. “Новинар”) подава писмено заявление за достъп до информация до Министъра на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ). С него иска копие от договора за концесия, сключен между МРРБ и “Автомагистрала Тракия” АД, както и копия от правните анализи на концесията, които се изготвят по силата на Закона за концесиите.

в. “168 часа” срещу Министерство на образованието и науката
През месец февруари 2005 г. Николай Пенчев, гл. редактор на в. “168 часа”, подава заявление за достъп до информация до министъра на образованието и науката. На практика заявителят иска от административния орган да предостави в писмен вид имената, образованието и квалификационната степен на всички служители от ръководения от него екип на министерството, началниците на редакции, всички държавни експерти, както и на хората, назначени по граждански договор.

Таня Петрова (в. “Сега”) срещу Министерство на образованието и науката
С писмено заявление от месец март 2004 г. Таня Петрова (репортер на в. “Сега”) иска от министъра на образованието и науката да й предостави копия на всички писма за периода от 01.01.2002 до 31.12.2003 година, с които министърът не възразява срещу надплановото записване на ученици в училища с кандидатстване след 7-и клас, както и входящите молби, в отговор на които са издадени тези писма. Уточнява, че е съгласна и на копия, в които имената са заличени (Повод за подаване на заявлението е практиката министърът да разрешава на деца с нисък успех от изпитите да учат срещу дарения в елитни гимназии по техен избор).

Христо Христов (в. “Дневник”) срещу Министерство на вътрешните работи
С писмено заявление, адресирано до министъра на вътрешните работи, Христо Христов, журналист от в. “Дневник”, иска достъп до обществена информация, съхранявана в архива на Министерство на вътрешните работи (МВР). Г-н Христов иска да проучи и изследва литерните дела на радио “Би Би Си”, “Дойче Веле” и “Свободна Европа” в периода 1970-1978 г., през който убития в Лондон български писател Георги Марков е работил и сътрудничил на трите западни радиостанции.

Христо Христов (в. “Дневник”) срещу Висшия съдебен съвет
С писмено заявление, подадено по реда на ЗДОИ през месец ноември 2004 г., журналистът от в. “Дневник” Христо Христов иска Висшият съдебен съвет (ВСС) да му предостави копия от докладите за дейността на прокуратурата за 2001, 2002 и 2003 година, внесени във ВСС от Върховната касационна прокуратура и от Главния прокурор.

Христо Христов (в. “Дневник”) срещу Националната разузнавателна служба
В края на 2004 г. журналистът от в. “Дневник” Христо Христов подава заявление до директора на Националната разузнавателна служба (НРС). Със заявлението си той иска достъп до материали от архива на Първо главно управление на бившата Държавна сигурност (ДС) от периода 1971-1979 г. Информацията му е необходима за включването на конкретни факти в документална книга за убийството на писателя Георги Марков през 1978 г. в Лондон, върху която журналистът работи.


НАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ | ВРЪЗКИ | ТЪРСИ
Българска версия • Последно обновяване: 20.06.2008 • © 1999 Copyright by Interia & AIP