Съдебни дела

Начало

 

 

Зоя Димитрова (в. “Монитор”) срещу Президента на РБ

І инстанция – а.д. № 1380/2004 г. СГС
ІІ инстанция – а.д. № 4596/2005 г. ВАС, Пето отделение

Заявление:
През 2004 г. Зоя Димитрова (журналист от в. “Монитор”) подава заявление за достъп до обществена информация до Президента на РБ, г-н Георги Първанов. Със заявлението иска достъп до информацията, която се съдържа в доклада, изготвен по разпореждане на Президента от Националната следствена служба (НСС) съвместно с Националната разузнавателна служба (НРС) относно участието на български лица или търговски дружества в търговията с петрол с иракски дружества или държавни органи или представители по време на режима на Саддам Хюсеин. В заявлението си г-жа Димитрова посочва, че желае да й бъде предоставен частичен достъп до обществена информация, в случай, че докладът съдържа части, представляващи класифицирана информация, засекретени по съответния ред.

Отказ:
Писмено решение, подписано от главния секретар на Президента на РБ, с което исканата информация се отказва с най-общото посочване, че същата е класифицирана.

Жалба:
Срещу решението за отказ е подадена жалба до Софийски градски съд (СГС). В жалбата е посочено, че от така формулирания отказ е невъзможно да се направи изводът, че поисканата информация е законосъобразно класифицирана като представляваща каквато и да е тайна. Изтъква се, че простото посочване, че поисканата информация е класифицирана, без посочването на конкретни норми от ЗЗКИ и без да е посочена категория информация, съответна на списъка на държавната тайна по Приложение № 1 към чл. 25 от ЗЗКИ или на определен списък на информация, съставляваща служебна тайна, прави отказа немотивиран.

Развитие пред І инстанция:
Делото е разгледано в едно съдебно заседание и обявено за решаване.

Решение:
С Решение от 28.02.2005 г. СГС отменя като незаконосъобразен отказа на главния секретар на Президента на РБ и му връща преписката за ново произнасяне. В мотивите си съдиите отбелязват, че в отказа на главния секретар липсват данни за вида и характера на информацията, определящи я като класифицирана, както и съответното законово основание за определянето й като такава. В отказа дори не е конкретизирано дали класифицираната информация представлява държавна или служебна тайна по смисъла на ЗЗКИ. Магистратите посочват, че изготвянето на доклада от НСС съвместно с НРС не води автоматично до конфиденциалност, нито пък игнорира задължението на главния секретар да обоснове по какви критерии и на какво основание е приел, че исканата информация е класифицирана.

Касационна жалба:
Срещу решението на СГС е подадена жалба от главния секретар на Президента на РБ. Основните аргументи в жалбата са, че актовете на главния секретар на Президента не подлежат на обжалване и че отказът е правилно мотивиран.

Развитие пред ІІ инстанция:
Делото е разгледано в едно съдебно заседание и обявено за решаване.

Решение:
С Решение № 5 от януари 2006 г. ВАС отменя решението на СГС и му връща делото за ново разглеждане, защото приема, че в нарушение на принципа на служебното начало в административния процес, задължаващ съда да извърши пълна проверка на законосъобразността на обжалвания отказ, СГС не е упражнил правомощието си по чл. 41, ал. 3 и 4 от ЗДОИ да осъществи контрол върху маркирането на информацията с гриф за сигурност. В решението си съдиите от ВАС приемат още няколко важни неща:
- отказите на главния секретар на Президента подлежат на обжалване;
- простото позоваване на това, че търсената информация представлявала “държавна или друга защитена от закона тайна”, не прави отказа необжалваем;
- първоинстанционният съд трябва задължително да изиска и прегледа доклада на спец-службите до Президента на Републиката, с цел да осъществи контрол за законност на маркирането му с гриф като класифицирана информация;
самото свързване на информацията със службите за сигурност не я прави класифицирана, защото не е поискан “доклад относно оперативната работа на службите за сигурност”, а резултат от оперативна работа, изложен в доклад;
- дори да се приеме, че чрез оповестяване на резултата би възникнала опасност от разкриване на защитена информация, този риск може да бъде предотвратен чрез предоставяне на частичен достъп.

Предстои ново разглеждане на делото от Софийския градски съд.


НАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ | ВРЪЗКИ | ТЪРСИ
Българска версия • Последно обновяване: 04.04.2006 • © 1999 Copyright by Interia & AIP