Становище относно проект за Закон за изменение и допълнение на Закон за защита на класифицираната информация

19.08.2019 г.
На 19.08.2019, ПДИ публикува своето становище в портала за обществени консултации в рамките на законоустановения срок за предложения.
 
Предложения от становището на Програма Достъп до Информация:

1. По отношение на предложението за изменение и допълнение на чл.30, ал.3 от ЗЗКИ ( § 10 от проекта на ЗИД на ЗЗКИ)
Предложение: Да отпадне изцяло предложението за изменение и допълнение на чл.30, ал.3 от ЗЗКИ.

2. По отношение на предложението за изменение и допълнение на чл.34, ал. 2 и 3 от ЗЗКИ ( § 12 от проекта на ЗИД на ЗЗКИ)
Предложение: Да отпадне изцяло предложението за изменение и допълнение на чл.34, ал.2 и 3 от ЗЗКИ.

3. По отношение на предложението за нова ал. 7 в чл. 33 от ЗЗКИ ( § 11 от проекта на ЗИД на ЗЗКИ)
Предложение: В текста на предложената нова ал. 7 в чл. 33 от ЗЗКИ да бъде премахната думата „унищожаване“, за да бъде предоставена възможност за достъпа до тази информация след изтичане на сроковете за защита.

4. Увеличаването на срока за защита на служебната тайна – предложение за изменение и допълнение на чл. 34, ал. 1, т. 4 от ЗЗКИ ( § 12, т. 1 от проекта на ЗИД на ЗЗКИ)
Предложение: Да отпадне  целия текст на пар. 12, т. 1, предлагащ изменение на чл. 34, ал. 1, т. 4 от ЗЗКИ или да бъде надлежно обоснован..

5. Относно липсата на забрана в ЗЗКИ за класифициране на информация, съдържаща данни за престъпления, злоупотреби, корупция и нарушаване на основни човешки права
Предложение: Предлагаме да бъде въведена разпоредба, забраняваща класифицирането като държавна или служебна тайна на информация, съдържаща данни за престъпления, злоупотреби, корупция и нарушаване на основни човешки права.
PDF

Становище по Конституционно дело №4/2019

02.08.2019 г.

 Становище на ПДИ до Конституционния съд по конституционно дело №4/2019 г. във връзка с искането на петдесет и пет народни представители от 44-то Народно събрание за произнасяне по съответствието на разпоредбата на чл.25з, ал.2 от Закона за защита на личните данни с Конституцията, както и с общопризнатите норми на международното право и международните договори, по които България е страна.

PDF

Становища ЗИД на Закона за защита на личните данни

16.01.2019 г.
На 16 януари 2019 Програма Достъп до Информация внесе становище по законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита на личните данни сигнатура № 802-01-27 от 2018 г. във връзка с неговото обсъждане в Комисията по вътрешна сигурност и ред в Народното събрания.
PDF