Можете да поискате определена информация като отправите устно запитване или подадете писмено заявление до съответната институция. Все още, заявлението е по-сигурният начин за получаване на информация.

Какво трябва да съдържа писменото заявление?

Заявлението може да бъде в свободен текст, написано на ръка или компютър. То трябва да съдържа:
  • Задължително: Трите ви имена. За юридически лица - наименование и седалище.

  • Задължително: Каква информация искате да получите.
    Можете описателно да посочите какво ви интересува (Например, "Искам да получа достъп до цялата налична информация, свързана със следния въпрос: ...."). Можете да посочите и точно документите, от които се интересувате, ако знаете техния вид, номер и дата на издаване. Можете да ги опишете и само по това, което знаете за тях – напр. адресата на една заповед и органа, който я е издал. Не е нужно да знаете подробности за документа, който искате. Достатъчно е да знаете толкова, че документът да се идентифицира недвусмислено.

  • Задължително: адрес за кореспонденция.

  • Не е задължително, но за удобство и бърза връзка с вас можете да посочите телефонен номер и/или електронен адрес.

  • Не е задължително, но можете да посочите предпочитаната форма, в която да ви се предостави информацията.
Как може да се подаде заявлението?

Заявлението може да подадете на място в съответната институция или да го изпратите по пощата с обратна разписка.

В случай, че изберете първия вариант, заявлението ви трябва да бъде задължително регистрирано в съответното деловодство с входящ номер. Не забравяйте да вземете входящия номер. В случай, че подадете заявлението по пощата с обратна разписка, запазете обратната разписка, тя играе ролята на входящ номер и ще ви потрябва, ако евентуално получите отказ да ви се предостави информация и решите да обжалвате в съда.

Може да поискате информация и по e-mail, при условия и ред за това, определени от съответната институция. Те не могат да противоречат на закона и изискванията към писмените заявления, предвидени в него.

Отговор на заявлението си за информация трябва да получите задължително до 14 календарни дни от неговото подаване.