Кирил Терзийски, ПДИ
Кирил Терзийски
Кирил Терзийски

В рамките на проучването на интернет страниците на институциите, проведено през 2017 г., екипът на ПДИ подаде по електронен път заявления за достъп до информация до 566 институции[2]. С тях бе поискано предоставяне на копие от Актуализиран списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет за сферата на дейност на съответната администрация, както и форматите, в които е достъпна.

 

Изискване за подготовка на такъв списък бе въведено с измененията в ЗДОИ от края на 2015 г. (ДВ, бр. 97 от 2015 г., в сила от 12.01.2016 г.). При тези изменения, с нова ал. 3 в чл. 15а, беше въведено задължение за всеки ръководител на административна структура ежегодно да обявява актуализиран списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет за сферата на дейност на съответната администрация, както и форматите, в които е достъпна.

 

353 институции[3] отговориха в рамките на 14-дневния срок по закон. 95 институции отговориха след изтичане на срока. 118 институции не  отговориха.

 

Как отговориха министерствата?

 

Седем министерствата отговориха в срок – Министерство на външните работи; Министерство на икономиката; Министерство на образованието и науката; Министерство на регионалното развитие и благоустройството; Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията; Министерство на труда и социалната политика и Министерство на финансите.

 

Осем министерства, начело с Министерски съвет (18 дни), просрочиха отговорите си – Министерство на вътрешните работи (26 дни); Министерство на енергетиката (22 дни), Министерство на здравеопазването (18 дни); Министерство на земеделието и храните (33 дни); Министерство на културата (30 дни); Министерство на околната среда и водите (22 дни); Министерство на отбраната (20 дни) и Министерство на правосъдието (15 дни). Най-малко  закъсня МП, отговорило с един ден закъснение. Най-голямо е забавянето при МЗХ, отговорило с 19 дни закъснение.

 

Две министерства не отговориха на заявлението – Министерство на туризма и Министерство на младежта и спорта.

 

377 институции предоставиха пълен достъп до исканата информация. 27 институции предоставипа частичен достъп. 2 институции  отказаха информация.

 

Случаите, в които институциите са предоставили частичен достъп, са няколко вида. В някои от тях, институцията е изпратила списък, но в него е липсвало посочване на форматите, в които е достъпна информацията. В други, в самото решение за достъп, институцията е отбелязала, че предоставя частичен достъп  като е посочила няколко категории информация, които публикува към момента на страницата си и е отбелязала, че предстои подготвянето на списък по закона. В категорията частичен достъп попадат и институции, препратили към информация, която публикуват в Портала за отворени данни и проверката на екипа е показала, че там са публикувани повече от три набора от данни.

 

Два отказа са на Община Стара Загора и на Областна дирекция „Земеделие“ - Видин. Те не са съвсем типични откази. Отказът на общината е с мотив, че информацията не е налична, тъй като не е създадена, като в самото решение е посочено, че се отказва предоставяне, а в този на областната дирекция е посочено, че предоставя достъп и информацията е налична на сайта на институцията, но проверката е показала, че това не е отговаря на действителността и изследователят от екипа ни, проучвал тази институция, е приел това за отказ.

 

Броят на институциите, които са отговорили, е по-голям от този на институциите, предоставили информация. Случаите, в които институцията отговаря, но не предоставя информацията, са два основни вида – част от институциите са отговорили като са посочили, че нямат такъв списък, а друга част са се опитали да заблудят заявителя, че са изпълнили задължението за изготвяне на списък за публикуване с отговор в стил „каквото имаме за публикуване е публикувано на сайта ни“.

 

329 институции[4] са предоставили исканата информация с решение за достъп до информация. Тоест, в над 70 случая информацията е предоставена без решение. В тази връзка следва да се отбележи, че практиките по предоставяне на информация по електронен път биват най-разнообразни. В едни случаи исканата информация се изпраща със съпроводително писмо и решение за достъп. Това е коректният начин. Понякога, в този вариант, съпроводителното писмо, решението за достъп и самата информация са в един PDF файл, което затруднява заявителя при последващото използване на информацията. Значителен брой институции обаче продължават да изпращат исканата информация с празен e-mail. Това е негативна практика. В комбинация с обстоятелството, че често прикаченият в празния e-mail файл е с автоматично генерирано име, то става доста трудно да се различи писмо от институция от spam поща.

 

Този път, в рамките на проучването, липсват институции, настояващи за съставяне на протокол за предоставяне на информация по електронен път, което показва, че служителите вече са запознати с промяната в ЗДОИ, според която при предоставяне на информация по електронен път не се съставя протокол и не се заплащат разходи. Само две институции[5] в решенията си за достъп са посочили цена за получаване на информацията, но са изпратили информацията по електронен път безплатно, а посочената цена е за в случай, че заявителят поиска да получи информацията и на място под формата на копия на хартиен носител.

 

Предоставените от институциите списъци с категории информация за публикуване в интернет и форматите, в които е достъпна, показват че както всяка година продължава да е налице силен образователен елемент от подаването на заявления в проучването. Често, заедно със списъка, институцията е изпратила и заповедта на ръководителя за утвърждаването му, от която е видно, че институцията не е имала списък и е изпълнила задължението да състави такъв едва след получаване на заявлението за достъп до тази информация.

 

В най-разпространения случай списъкът на институцията представлява таблица, в която са обособени 4 колони - № по ред, категория информация, линк и формат. Има и доста списъци, в които са обособени 3 колони. В тях най-често липсва линк към информацията или формат, в който същата се поддържа. В редки случаи списъкът представлява изброяване на категории информация без номер и ред и общо посочване на форматите, в които тази информация се поддържа. Често институциите са преписали в списъка категориите информация за публикуване в интернет от чл. 15, ал. 1 от ЗДОИ като към тях са добавили и някои специфични за дейността им категории информация, която публикуват по реда на специални закони.

 

Проучването показа, че някои институции не разбират какво трябва да представлява списъкът или се правят, че не разбират като считат, че картата на сайта им представлява списък с категории информация за публикуване в интернет. Има и признали, че не са наясно какво трябва да представлява списъкът и са помолили да им бъде изпратен примерен списък, след което са изготвили  свои собствени списъци.

 

Най-често списъците са изпращани по електронен път като файлове, но някои институции са посочили интернет адрес (линк), където се съхраняват или са публикувани данните. Понякога, в част от тези случаи, посоченият линк е инкорпориран в отговор под формата на PDF файл, а това затруднява използването му, тъй като линкът не може да бъде копиран от PDF файл и следва да бъде преписван на ръка.

 [5] МОСВ и Регионална дирекция по горите – Русе.

© 2017 Програма Достъп до Информация
Материалите в Информационния бюлетин на Програма Достъп до Информация са обект на авторско право.
При цитиране позоваването на източника е задължително.