07 октомври 2009 г.

На 07.10.2009 г. Програма Достъп до Информация внесе становище относно законопроект за изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи (ЗМВР) в парламентарната комисия по вътрешна сигурност и обществен ред.


Проектозаконът предвижда изменения в Закона за защита на класифицираната информация (ЗЗКИ) и по-специално в Приложение № 1 към чл. 25,  представляващо Списък на категориите информация, подлежащи на класификация като държавна тайна. Внесеният законопроект е възможност да се преразгледа списъкът в Приложение № 1 към чл. 25 от ЗЗКИ, раздел II в посока намаляване на броя и обема на категориите на информация класифицирана като държавна тайна. В сегашния им вид някои от категориите отразяват остаряло разбиране за секретност, което противоречи на принципите на прозрачност, отчетност и широк достъп на гражданите до обществена информация.

Становището бе изпратено за информация и до МВР.