25 януари 2024 г.

С решение от 19 януари 2024 г. Административен съд София – град (АССГ) отмени отказ на Министерството на финансите (МФ) да предостави достъп до текста на арбитражното решение по делото на Оманския фонд срещу България и приложението към него. Информацията е поискана от разследващото издание „Bird”, а делото се води с подкрепата на Програма достъп до информация. Арбитражът бе проведен пред Международния център за разрешаване на инвестиционни спорове към Световната банка по дело State G. R. F. of the Sultanate of O. v. R. of B., ICSID C. № ARB/15/43 от 13. 08. 2019 г.

Според АССГ ответникът МФ неоснователно се позовава на чл. 24 от Конвенцията за уреждане на инвестиционни спорове между държави и граждани на други държави. Според тази разпоредба е налице забрана за публикуване на решението без съгласие на страните, което не означава, че не може да се предостави, особено в случаи на надделяващ обществен интерес.

„Това е важно решение на съда“, коментира изпълнителният директор на ПДИ Александър Кашъмов. „Правораздавателната дейност не може да се извършва „на тъмно“ и като минимум решенията на правораздаването следва да бъдат обществено достъпни в едно демократично общество, дори да става въпрос за международни спорове, щом те са придобили обществена известност“.